منو
 کاربر Online
1269 کاربر online
تاریخچه ی: قهوه «داروئی»

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-59Lines: 1-57
-!کیت یاه شناسی
V{maketoc}

{picture file=img/daneshnameh_up/ghahveh.jpg}
~~brown:
قهوه~~ درختی است که ارتفاع آن تا هشت متر میرسد دارای ساقه ای استوانه ای شکل و برگهای نوک تیز ، متقابل ، بیضوی و همیشه سبز می باشد . گلهای قهوه برنگ سفید و بطور گروهی در کنار برگها ظاهر می شود . یوه ن که ه ام قوه عر ات بشک تم می و رن سبز ه ک تدریجا زرد و قرم می شود . بهترین نوع قهوه ، قهوه عربی است که لت ودرو در ((حبشه)) ((‌سا)) و اق سوای ((آفریقا)) وود رد لی اکن ک آن در ((ی))ل ((ووئا)) ، ائر آنیل و یگر نا ((ریی وی)) مو است . />!رکیبات شیییی
ر باار دو نع قهوه وود داد که نا قهوه سبز ام ) و و داده مرف است و ا ر رکیب یییی ب فاتند .
ر د م قهوه و زیرموو اس
|
| | 10 گ />چری | 8 گرم
مواد ندی | 7 گر
ل | 15 گم
کئین | 1/5 گرم||
لبته مقد ((کافین)) نت نوع آن مف و بین 0/7 ر تا 1/5 در یی می کند . ه نان قهوه ولا اای 80 میلی گرم کاین ی اشد . />اب قهوه بیر این ، ((کاوئید))ه یگری مانن دنین گانتی هایگاین گوانی وود دارد . />قهوه ی که به مف نوین می هوه بو داد است یرا وه بز نمی وان م کذ
هوه پ از وداد عطری طب یا می کد وبرنگ قهو ه ای در می ید و غییات شیمیای یاری د بوو ی ید .
قه
و اه را بی د وف بست نادری ر زیرا تدریج وت خود را از دست دد ایدمی شود بوی بو آن از ی می رد .
چون قهوه برای مایان ه یاری قلبی عی ر رد ناباین بی اینه ا قهوه بدون کافی که نا Decafinated Coffee عروف ت در زار ک ان که ر ن بیش ا قهوه وی ت زیر ری رف کای حلال ای شییای یر ی کواتیلن ، ری کلو ای و ک اتیلن استفاده می کند که مدی از آ در قهوه ی ماند و ای ما سی ((سرطان)) ا سند /
>وا اوی:
هوه از نرب یم ایان و خشک ات و چو ء سته لکاوئیدا می باشد ببراین اید در مف ن اتیا که و فط آنرا ون ((و)) مصر کدن کسانیک به ن اد هسن باید سعی د ترک ن داه باند .
هه مک و را سان ی کند
#((
)) ب خصوصا ب های نو ای ا بف می کد
#به بدن نیروی کاذب ی د
#رد برطر می کد />#سویت ه ای صرف الکل یا درمان ی ک
#
بای برف کد ((ان)) می ات />#((اا)) و ات
#
در رن ((سرفه)) ک ا بلغم هماه باد م اس />#دره صبی را دمن می ک /># رما سیا فه مید است
#
عی کننده ا
د قهوه را وگی می ا />#و ضد ((اسردگی)) است />#مقام ورزکارا اید می کد
#بونه ر باز ی ک ری یان به یماری ((آ)) مفید است
ری ط کرد (( ینجه)) مفید ا
#
ا کرم ودگی ندان لوگیی ی کن
ر اتفاد:
به ب ((ن یی یاان دارویی)) بای یاری ود نر اه نمایی

!
ا
#قهوه ((شا ون)) اا ی ر و هائیک ار خون ا اید ا نوی قهو وردی کنند
#-ا ریک و عی شد (()) می و
#
ا بیماری ی می و . رب ت کرده ا کانیک قهوه ی نوند اما یای لی ر آا ه رر کای ک قهوه نمی ور .
#
((کرول)) ((ون)) ر اای ی د .
#زان اردار ه ی وه ناید قو مر کنن زی ا وار طرناک ری کودک ی و
#رد قه در ان ها کن ا ا ((کی)) در ینه ود
#
ایاد ((سرد)) ی ند
#قهوه ((یوای)) می ود
#
من ا عث را غیر اردی ضنی و
#
یجاد نارحتی ای وه ای مه ای می
#رش ر می آود
#
و امه ی و
#
دبرخی رف زید ولید ((اها)) ی کد
ا ی وای ی ی و .

+!قدمه
قهوه __~~green:Coffee~~__ درختی است که ارتفاع آن تا هشت متر مرسد دارای ساقهای استوانهای شکل و برگهای نوک تیز ، متقابل ، بیضوی و همیشه سبز میباشد. گلهای قهوه به رنگ سفید و بطور گروهی در کنار برگها ظاهر میشود. ر یک ارای کسه جام 5 قستی هستند. رچای گلهای ن ب تداد 5 و میوه‌اش شفت منن و ر ابتا سبز است لی تدریجا زرد و ق رنگ می‌ود. میان‌بر گوشت‌دار میوه آن محتوی دو دانه با غشای سخت می‌باشد. بهترین نوع قهوه ، قهوه عربی است. />{img src=img/daneshnameh_up/c/c5/coffee4.JPG}

!پرا
کندگی قهوه />ت مکور در حبشه ات وحشی جد داد. ر سوان و غال نواحی آفریقا دان خورد ی‌شود. در عربستان ر آن نجام رفته . />!انه قهو
انه قهو ا ک ای نزک و سیار ظری اریشی رن فید اف پویده است. انه قهوه شک یضوی نبتا مطح دارد. دان قهوه ر حسب نوع بدست آمدن آن ا درون میوه نگ مای به سبز یا مایل به زرد دارد. بوی آ خصوص عش در ابتدا ملی است ولی تدریجا گ ی‌ود. بر ثر بو اد نی بوی مطبو وی یا ی‌کند.
!مل فییولویک و میت قهوه />هوه روی ((صاب انسن|تگ اعصاب مرکی و پیرامونی)) ماند یک ماده نیر ه مل می‌کن چنین متقدن که با مصرف ن ضمن فهم د نوعی نشاط طی ریک بینی و ر انتقال در درک مئل ملف پی می‌آید. ز ایب قهوه آ ست ک غالبا یجا بی‌خوابی می‌کند ولی اگر عادت به مصرف مقدار عادل آن یا شود در بسیاری اشخاص وجب ی‌خابی نمی‌و. قهوه ب روی ((تا گدش خون)) اث وده، ربان نض و نرژی انقضات هیچ ل را اایش ی‌دد و رشح و دفع ادرار را زیاد می‌کند. تاثیر قهوه ر روی مرکز عصبی ، ((م انن|م)) ((کیه)) و ((قلب)) و ... به علت وجود کافئین در آ است. />{img src=img/daneshnameh_up/3/36/coffee3.JPG}

فئین
ک
ائی ی ی متیل گانتین م‌ای آلکویدی از گو پوری اشد ک علاوه بر قهوه در اعضای گیهان دیر مانند ((چی|ر چی)) نی یافت میشود. کفین دارای فرمول __~~green:C8H10N4O2,H2O~~__ می‌باشد و ه ات متبلو به صوت بورهایی فید سوزی ک ا اهر ابیمی بدت می‌ی. کافئین م تخ ارد در گرمای 100 درجه ب لو خود را از دست می‌ده. در ای حات ا 234 درجه حرارت ببیند ذوب میشود. اسیدا ، بنزواتها و سالیستها به سهول آن را می‌کند.
واص درمانی />قهوه سبز کمتر به مصارف درمانی می‌د قط از خیسانه گاهی برای رع ((متیسم)) و رد ن به نوان تب استا به ل می‌ید. ا قهوه بو دا به نوا یرو هن در ف قوا ر ی وران ((بیمای حصبه)) و ((ذات‌ای)) و مچنین رف ردرایی که پس از ر ا حاصل یشد استفاده میگردد. از هوه ر فع مومیتهای نش ز مصرف الکل ، مخصوا ر سویی تریاک استفاده می‌شد. دم کرده گرم آ ، طعم بد عضی از فرآردههای داریی مانند سولفات منزی و اما کیی را مفی ی‌سزد.

گ
د قهوه ا قاض و د عفونی کنده دارد و از آن هت رف بی عضی از ترکیات ویی و مخفی ساتن بوی یدورم می‌ون ستفاده کد. کائی اثر مقوی قلب مر ارد و در ف قل نای ا یمریهای عفنی نظیر ذاریه و ب ه و همچین در سنکپه یهای سی بدن اثر مفیدی درد. کفئین دای ار نیرودهده یتم ی و یچه‌ای را ارد از آن در ف بضی ای صبی و همچنین ع اصاب فاده می‌شد. />


dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/1/18/coffee2.JPG}

!کائی
مرف زیاده و بی‌ری و ، عاضی مصا در اخا بی بوجود می‌آورد ماند آنک موبات بی‌وابی ، تپش قلب رد مد ءهاضم بی‌اتهایی ، اا اهیی در ، سرگیجه ، اهه اشبای در مل چشم ، کابوس لرش ، یاد ن عمل رفلسک ، کم ن مایات جنسی ف عممی را ف یکند. با ق دن مصرف قهوه ، وض کور معول ا ین ی‌رد وی در ای مورد باید حساسیت اشخاص در مقاب مرف قهوه نیز سا ورده می‌شد.
ب مربط با عن />


>>
>>

||
((ریشو «دارى»))|((ی سیاه «اروئی»))|((آوکد «داروی»))|((طودس «روئی»))|((اسناج «داوی»))|((انر «اروی»|))((نبه «داوئی»))|((نجیر «دارئی»))|((انور «اروی»))|((بااآد «داروئی»))
((بابونه «بابنه»))|((بام «داروئی»))|((دا زیی «اروئی»))|((بادجان «داروئی»))|((بقلا «اروئی»))|((برج «داروئی»))|((بو «دری»))|((به «داوی»))|((پسته «داروئی»))|((پتل «اوئی»))
((یا «اروئی»))|((م کا «دارئی»))|((ر و ربه «داروئی»))|((تبر نی «داروی»))|((س «اری»))|((فی «داوی»))|(( «داروئی»))|((جوسر «دروئی»))|((چای کهی «داروئی»))|((غندر «داروئی»))
((اک ی «روی»))|((ختی «دارئی»))|((خرا «داری»))|((خی «اوی»))|((دارچی «داری»))|((دم ب «ری»))|((ت «داوی»))|((ازیاه «دارئی»))|((ونا «اری»))|((خا داریی یحان))| />((رد آ «داوئی»))|((زردچوبه «اروی»))|((رشک «ارئی»))|((فا «داروئی»))|((زنجبیل «اری»))|((زف «اروئی»))|((یتون «داروئی»))|((زیره بز «داری»))|((سنبل الطی «دارئی»))|((سیب «داری»))
((سیب زینی «اروئی»))|((سیر «داروی»))|((شاه سد وشی «اروئی»))|((شبدر قرز «داروئی»))|((شغم «اری»))|((نلیله «اوی»))|((وید «داروی»))|((یرین بیان «اروی»))|((صبر زرد «دارئی»))|((عدس «اروی»))
(( هت بد «داروئی»))|((عناب «اروئی»))|((فند «دارئی»))|((اصدک «داوی»))|((قهوه «اوی»))|((کهو «اروئی»))|((کدو «داروی»))|((کند «داروئی»))|((کواد «دئی»))|((اوزبان «داروئی»))
((گو «داوئی»))|((گریپ فو «دارئی»))|((زنه «داوی»))|((گنی «اروئی»))|((لای «داروی»))|((گو فنگی «اروی»))|((لویا «داروی»))|((وبیای وی «داروئی»))|((یمو ش «داروئی»))|((مارچوه «داروئی»))
((امیر کبیر «رئی»))|((مو «دروی»))|((یخک «دائی»))|((و درویی رگیل))|((نود «اروئی»))|((نعنا «دارئی»))|(( «داوی»))|((هلو «وئی»))|((دوانه «اری»))|((ویج «اروی»)) />|| />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [04:01 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [10:10 ]   6   بنفشه گلپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 اسفند 1383 [06:59 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [13:40 ]   4   عطیه مسجدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:28 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:27 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [13:18 ]   1   عطیه مسجدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..