منو
 کاربر Online
826 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین H

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-19Lines: 1-48
-
+!مقدمه
بیوتین یا ویتامین H بدن را قادر می‌سازد تا از انرژی موجود در غذا استفاده کند. بیوتین کوآنزیم گروهی از آنزیمهای کربوکسیل کننده است. به عنوان مثال در سنتز اسیدهای چرب شرکت دارد و در تهیه و تشکیل پورین دخالت می‌کند. یکی از کو آنزیمهای ضروری متابولیسم ماکرومولکولها در بدن است. این ویتامین یکی از ویتامینهای محلول در آب است. انسان در شبانه روز به 150 تا 300 میکروگرم بیوتین نیاز دارد.dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//egg1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/biotine1.JPG}
  
 
 
 
 
-__یی __ ی __یامی H__ ن ا در می‌اد ا نرژی موود اتفاه کن. یوین ((کونزیم)) روهی ((آیم))های ((ککی)) کنده است.به عوان ال ر ((ت)) ((اسیدهی رب)) رک داد و ر تهیه و کیل ((وین)) دال ی کند.به عار یگربرای تکیل دن ((گا ربنیک))و ((ید پیرویک))ه ر تی سید ((ازالی)) وود یوتین ام به ن مید.اان در بن رو به 150 ت 300 میرو رم یی نیاز اد. /> />! ویامین H

ویتامین H همچنی در امت سلول و تولی م ا. افرد م ه ((دیبت)) ا ف بیوتین ن وان ر بهتر کتر یکن.(( نان )) و و نیز برای امتی یا ه یوتین درد.
کای بیوتین ز شنی ناک شدن ((ان)) یا اگتا لوگیری می‌کند باعث تقیت و سام ((و)) ا می‌د. م بیی ر ای که یان کی ز ای ماده در بن دارند ا لوگیری ا پیای زورس وهای سفید می‌ود. />
!مناب ایی />
ای یر امل یان توجی بیوتین هتن:(( جگر)) (())،((یر)) ی (ن رو ...) ، له ،(( زر م ر)) ، ((مر بو ))، ((کلت ))، ((غات)) ، ((لویا)) ، ((ای)) ، هنین حصوات ایی م فا بیوتین تن.

+!اختمان شیییی
از اتصا
دو حلقه هتروسیلیک پن ضعی اصل می‌شد. یکی این لقه‌ها گگددار یا __~~green:تیوفن~~__ می‌اد که ه وت تراهیدرویوفن ت. لقه یگ ات‌دا به نم __~~green:یمیدازول~~__ می‌اشد. این لقه نیز هیروژنه ه ه علاوه یک ل کونی بر ری کربن د زت قرار رفته است. عاوه بر این د لقه یتین ارای یک اسید طی 5 ربنه ه نم __~~green:اید ولریک~~__ است. />!خو فیزیولوژیک />قدان بیوین در موش ایجاد ایعات جلی از وع سبورئیک می‌کند. به این معنی که وار پوتی با اختللت در ((باف ربی|غدد ولد ربی)) پوست همه می‌باشد. پشم حیوا ریته، ت رمز و متوم ردید، پوته پوسته و ضخم میشود. اامه فقدان باعث بروز اختلاف عصبی ، توقف رشد و مر حیون می‌شود. فیده تخم مرغ حاوی گلیکوپروتئینی گگرددا به نم __~~green:ویدین~~__ مشد که قاب رکیب با بیوتین است. در ورتی که بیوین با ای پروئین به صورت تکیب درآید، دیر قار به انجام ویه صلی خد یعنی ترکیب با پروتئین آنزیم نواه بود.

زیرا ک کپلک آویین- بیوتین که به آنزیهی واری قاوم است، هیدرولی د و با مدع دفع خواه د. اگر فیده تخم م ه شود دیگ بیوتن نمی‌واند جذب آ و. فقدان بیوتین در اسان اعث روز عرض پوستی از نوع سبوریک می‌گردد. به این ترتیب ک ترشح غدد چربی وست (Sebaceous) ازایش یافته و ک ن اتطاه ربی در سلولهای وستی انجام می‌گیرد و بالاخره زمینه برای شد ((گرههای عمده باکتریا|میکروبها)) ماعد گشته و ((فونتهای پوستی)) (دمیت) بروز می‌کند.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f5/biotine2.JPG}

!
عالیت کآزی />بیوتین کونزیم چندین آنزیم ات که در ((تالیسم ربیها|متابولیزم لیپیدها)) ، ((متابلیسم ربوهیاتهاوسیدها)) و ((مابولیسم پروتئینها|پروتئینها)) موثر می‌باشند و مهمترین این آنزیمها کربوکسیلازها هستند ک باعث انتقا یک مولکول ((دی‌اکسید کربا کربیک)) بر ری ترکیبات مختلف می‌گدد.

/>*تی COA کربوکسیز ، یک ولکول CO2 ر روی استی COA یت کرده تولی مالونیل کنزی A می‌کند که و مرحله اول ((بیونتز اسیدهای چرب)) در ا ((میونری|میتوکندریها)) ات.

/>*پیووات کربوکسیلز که یک مولکول CO2 ر روی اسید یروویک تثبیت کرده و ایجاد ((اسید اگزالواستیک)) می‌کن که از ترکیبات ضروری در ((چرخه کربس|دوره کربس)) است.>>
*بالاخره گاز کربنیک منشا کربن 6 ر هه پورین است و بیوتین ای کبوکسیلسیون شرکت ارد.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f4/biotine3.JPG}

!!چگونگی ع
مل بیتین ه عنوان ک نی />چگوگی عمل بیوتین به ورت کوآنیم مورد له زدی قرر گفه است. اتصال بی کآنی وسط عامل روکسیل اسید وکرک عامل آین اسید آمینه لین از پروئی وت می‌گیرد. حضر سید کبنک ATP یک امل کروکسیل ب روی زت بوتین ر ترکی بیوتین- نزم رار گرفته و ر ان حالت به صوت یک عامل کبوکسل عا درمید که نقش انتقال ریشه یک کربنه ب صورت CO2 را ب عهده دارد.
!مباحث مر
تبط عنوان
*((اقسام و
یتامین B))
*((
یوشیمی))
*((
یویی ساختنی)) />*((متابولیسم))
*((
ویتامین A))
*((
یامین B1))
*((وی
تامین B6))
*((وی
امین E))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 25 فروردین 1385 [15:52 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [19:52 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [19:35 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:20 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:06 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:03 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:02 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [07:54 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..