منو
 کاربر Online
906 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین H

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-11Lines: 1-48
-__بیوتین __ یا __ویتامین H__ بدن را قادر می‌سازد تا از انرژی موجود در غذا استفاده کند. بیوتین ((کونزیم)) گروهی از ((آنزیم))های ((کربوکسیل)) کننده است.به عنوان مثال در سنتز اسیدهای چرب شرکت دارد و در تهیه و تشکیل پورین دخالت می کند. ار یگر />بای تکیل شدن ((از کربیک )) ((اسید یرویک ))ب من شکیل اید ((اگایک)) و یوتین لازم به ن مید. />انان در شانه روز به 150 ا 300 میکرو گر بیوتین نیا دار.
ویتای H نین در سامت لول و وید م است. اراد مبتا ب ((یات))، مر یوتی قن خوش را هتر کتر می‌کن. نان و و نی ری امی ی یوتین اد. /
>کملهای یوتین ا شدگی ناک شدن ((نان)) یا انشتان لیری می‌ند و با ی و امت ((و)) می‌شد. بیوتین د ارای ه میزا کی ا ای ما را ر بدن ارند باعث لوگیی از یای زورس موهای سید میود. /
>
!اع ییr /><br />اهای ی امل میزان ابل هی بیوتین سند:(( گر)) ((گوت))،((یر)) آی (د، گر ...) ، لو ،(( رده ت مر)) ، ((مر بو ))، ((کلت ))، ((غات)) ، ((لویا)) ، ((ای)) ، هنین حصوات ایی م فا بیوتین ات.

+!مقدمه
بیوتین یا ویتامین H بدن را قادر می‌سازد تا از انرژی موجود در غذا استفاده کند. بیوتین کونزیم گروهی از آنزیمهای کربوکسیل کننده است. به عنوان مثال در سنتز اسیدهای چرب شرکت دارد و در تهیه و تشکیل پورین دخالت میکند. یکی ز ک نیمهای ضروی مابولیسم مارومولکولها ر بن است. این ویتمین یکی از ویتامینهای محلول در آب است. انسان ر شبانه روز به 150 تا 300 میکروگرم بیتین یاز دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/biotine1.JPG}

!
ساختمان شیمیایی
از اتصال
دو حقه هتروسییک ن ضی اصل می‌شود. یکی ا این حلقه‌ها گوگددار یا __~~green:تیفن~~__ می‌باشد که ب وت تراهیدروتیوفن است. حلقه دیگر ازت‌دار به نم __~~green:یمیدازول~~__ مشد. این لقه نیز هیدروژنه شه و به لاوه یک عامل کتونی بر روی کربن دو ازت قرار گرته است. علاوه بر این دو حلقه ، بیوتین دارای یک اید خطی 5 کربنه به نام __~~green:اسید والریک~~__ ست.
واص یزییک
فقدا
ن بیوتین در وش ایجاد ضایعات لدی از نوع بورئیک ی‌کند. ب ی معی ک عوارض پوستی با اختالات در ((بافت چربی|غدد مولد چربی)) پوست مراه می‌باشد. شم یوان یخته، پو قرم و متور گدیده، پوسته پوسته و ضخی می‌شود. ادامه فقدان اعث بروز اختلاف عصبی ، توف رش مرگ حیوان می‌ود. سفیده تخم مرغ حاوی گلیکپروتئینی گوگرددار ب نام __~~green:آویدین~~__ می‌باشد ک قابل ترکیب با بیوتین ست. در صورتی که بیوتین با ین پروتئین ب صورت ترکی رد یگر ادر به انجام ویفه اصی و یی رکیب با پروتئین نزیم نخواه بود.

زیرا ک
کمپلکس آودین- بیوتین که به آنزیمهای گورشی مقاوم است، هیدرولیز نشده و با مفوع دفع خواهد شد. ار سید تخم مرغ پخته شود دیگر بیوتین نمی‌توان جذب آن شود. فقدان بیوتین در انان باعث بروز عوارض پوستی از نوع سبورئیک می‌گردد. به این ترتیب ه ترشح غدد چربی پوست (Sebaceous) افزایش یافته و یک نوع ستطال ربی در سلولهای پوستی انجام می‌یرد و بالره یه برای شد ((گروههای ده باکتریها|میکروبها)) مساعد گذشته و ((عونتهای پوستی)) (دری) بروز می‌کد. />{img src=img/daneshnameh_up/f/f5/biotine2.JPG}

!
یت کوآنزیمی
بیوتین کوآنزیم چندین نزیم است ک در ((متاولیسم ربیها|متابولیزم لیپیدها)) ، ((تابولیسم کربهیدراها|گلوسیدا)) و ((متالیسم پروتئینها|پروتئینها)) مور می‌باشند و مهمترین ین آنزیمها کربوکسیلازها هستند که باعث نتقال یک مولول ((کسید کربن|گاز کربیک)) ر روی ترکیبات مختلف می‌گدند.

/>*استیل COA کربوکسیلاز ، یک مولکول CO2 ر روی استیل COA تثبیت کرده و تولید مالونیل کوآنزیم A می‌کند که خود مرحله اول ((بیوسنتز اسیدای چرب)) در خارج ((میتوکندری|موکندریها)) است.>>
*یروا کوکیلاز که یک مولکول CO<sub>2sub
> روی اسید پیروویک تثبیت کرده و ایجاد ((سی گزالواستیک)) می‌کند که از ترکیبات ضرری در ((رخه کربس|دره کربس)) است.


*
بالاخره گز کربیک منا کربن 6 در هسته پورین است و بیوتین در ای کربوکسیلسیون رت ار.
{img src=img/daneshnameh_up/f/f4/biotine3.JPG}

!!چ
گونگی مل بیوتین ه عنوان کو آنزم
چگونگی
مل بیوتین به صور کوآنی رد العه زادی قرار گرف است. تصال بن کآنزیم توسط عامل کربوکسی سد وکریک و عامل آمین اسید آمینه لیزین از پروتی صورت می‌گیر. ضور اسد کربیک و ATP یک امل کروکسیل ب روی زت بوتین ر ترکی بیوتین- نزم رار گرفته و ر ان حالت به صوت یک عامل کبوکسل عا درمید که نقش انتقال ریشه یک کربنه ب صورت CO2 را ب عهده دارد.
!مباحث مر
تبط عنوان
*((اقسام و
یتامین B))
*((
یوشیمی))
*((
یویی ساختنی)) />*((متابولیسم))
*((
ویتامین A))
*((ویت
امین B1))
*((وی
امین B6))
*((وی
تامین E))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 25 فروردین 1385 [15:52 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [19:52 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [19:35 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [12:20 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:06 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:03 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [08:02 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [07:54 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..