منو
 کاربر Online
1059 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین D

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-60
-" یامی D "

{picture file=img/daneshnameh_up/4/4c//Vitamind1.jpg}

مطمئنا با نام ویتامین D آشنایی دارید و از بیماری ((راشیتیسم)) یا نرمی ((استخوان)) نیز مطالبی شنیده اید و یا شاید تاکنون کودکان یا افراد بزرگسالی را دیده اید که پاهای هلالی شکل دارند ، دلیل آن چیست؟ آیا هلالی شدن پای افراد به سمت خارج یا داخل یک مسئله ژنتیکی است یا یک کمبود تغذیه ای ؟ با توضیحاتی که در مورد ویتامین D داده خواهد شد این مساله روشن می شود.
ویتامین D را ((کالسفیرول)) گویند که
از ویتامینهای محلول در ((چربی)) است و از راههای مختلفی به بدن می رسد. اصلی ترین راه تأمین ویتامین D برخورد نور ((ماوراء بنفش)) ((آفتاب)) و تغییرات پیش سازهای زیر پوستی است. این ویتامین از راه مواد غذایی حیوانی نیز تامین می شود ، در ((گیاهان)) نیز پیش سازهای تولید کننده ویتامین D موجود است .
پس می ینیم ک ی ویتامین هم از راههای یدی امی می شد، قرا گرت تا قیم تی ه د 10 ی رو نیاز ن ا ر تی می کند . این مسله برای کوکان و سامدا که در نزل نگداری ی وند و افراد کار سیار هیت دا .
این ویتامین سیله چی ها ورت ی گید و در ((خن)) توسط ا حمل کنده ویتامین D منقل ی ود ، از ینرو کسیک متا ب بییهای هضمی جذبی ((چربی)) هند ای ه میزان یا ویتامین D ور کبو توه یشتری بنمایند. />ملکر ویتامین D چیست؟
* نقش ی ویتامین D ، ح ال ((کلسیم)) و ((فسفر)) ت .
*
ی ویامی در تایز سوی تاثیر داد.
ر
شد اتوی ، احکا اوا و ((ان)) ، سا اوان ر دان کسای و م ل ب ((است)) یا ((کی استون)) همه به دیل ای ویتامین D در حظ تعادل ((کلسیم)) و ((فف)) ات. ویتای D ا یک س موب فای ب کلسیم و ففر از ود ا ، کاهش دع ا کی ا و کنت ((تابوی)) در ((استخوان)) می شود و ی یگ این ویامین در رش سلولهای استوای نی ثر است . تی ر رشد سولها ، ب ی عمل رجمه های سته لو می باشد . />بی ک یا یان اهمی و ه لکد ویای D ا یان می دارد. r /> />
{pictu
re file=img/daneshnameh_up/a/a6//Vitamind2.jpg} /> />
عوارض کمبود ویتامین D چیست؟
بیماری اصلی حاصل ویتامین D ، ((راشیتیسم)) یا ((نرمی استخوان)) است . این بیماری در اثر کمبود ((کلسیم)) و ((فسفر)) در زمان رشد استخوانها در کودکان است. این عوارض در استخوانهای اصلی و بلند رخ داده و فرد دچار درد و سستی عضلات می شود. به دلیل اینکه استخوانها دارای املاح کمتری هستند ، وزن را تحمل نمی کنند و انحنا می یابند. عوارض دیگر، تشکیل برجستگیهای دکمه مانند بر روی ((ستون فقرات)) ، ((جمجمه)) بزرگ و سینه برجسته می باشد ، مچ دست و پا پهن می شود که از علائم اولیه و قابل تشخیص توسط ((رادیوگرافی)) است . این بیماری در کشورهای فقیر ، ((چین)) ، ((نیجریه)) و ((بنگلادش)) شایع است در ((ایران)) نیز موارد آن کم نیست ولی در سالهای اخیر به دلیل افزایش آگاهی والدین کمتر دیده می شود .
در بزرگسالان کمبود ویتامین D عارضه ((استئومالاسی))را در پی دارد . کاهش تراکم استخوانی موجب بروز دردهای شدید در قسمت ((کمر)) و پا می شود که بروز شکستگی سریع در استخوانهای دراز و ضعف عضلانی از عوارض آن است . دریافت ویتامین D به همراه((کلسیم)) و ((فسفر))، راه درمان این عارضه است .


{picture file=img/daneshnameh_up/7/7c//Vitamind3.jpg}

استئوپروز یا ((پوکی استخوان)) یکی از بیماریهایی است که بسیاری از سالمندان خصوصا زنان بدان مبتلا می شوند در این بیماری استخوان از داخل تخلیه می شود و املاح استخوانی کاهش می یابد . عامل اصلی تاثیرگذار تغییرات هورمونی ((بدن)) است. در این بیماری میزان ویتامین D کاهش می یابد ولی درمان با ویتامین D تاثیر چندانی ندارد. تنها می توان توصیه کرد برای پیشگیری از ابتلا ، از دوران جوانی میزان کافی((کلسیم)) و ((فسفر)) به همراه ویتامین D مصرف شود. میان مرد یاز ویمین Dدر یک رد غ 10 یکروگرم است . میزان یاز کوکی یلی یشر است ب افزایش سن وان یری ی نی باا می ود . /> /> />{picture file=img/daneshnameh_up/6/68//Vitamind4.jpg} /> />· م غذایی ویتامین D بیت منابع یوای ات
·
رن ((کد)) ((ماهی))نی تین منب است . />· ویتامین D به میانی متات د ((کره)) ، ((رده تم )) ، ((ام))و ((ر)) ود است .
رای امی ویتامی D تویه می شود ا منابع ایی دریایی م ت مای هی ت حا وبار ت م شو .
+!قم
مطمئنا با نام ویتامین D آشنایی دارید و از بیماری ((راشیتیسم)) یا نرمی استخوان نیز مطالبی شنیدهاید و یا شاید تاکنون کودکان یا افراد بزرگسالی را دیدهاید که پاهای هلالی شکل دارند، دلیل آن چیست؟ آیا هلالی شدن پای افراد به سمت خارج یا داخل یک مسئله ژنتیکی است یا یک کمبود تغذیهای؟ ویتامین D از ویتامینهای محلول در چربی است و از راههای مختلفی به بدن میرسد. اصلیترین راه تأمین ویتامین D برخورد نور ماورای بنفش آفتاب و تغییرات پیش سازهای زیر پوستی است. این ویتامین از راه مواد غذایی حیوانی نیز تامین میشود. در ((گیاهان)) نیز پیش سازهای تولید کننده ویتامین D موجود است .

::{img src=img/daneshnameh_up/e/e0/Calciferol1.JPG}::ساختمان ویامین D!ساخت
ما ییایی />ویتامینهای D یک گره الکلهای حلقوی مشتق از ((استرولها)) هستند که دارای اصی ضد بیماری اشیتیس می‌باشد. اترها لکلهی قوی مشتق ا کرب لقوی یر ده 17 کربن در به ن __~~green:سیک پننو پرهیدو فننرن~~__ می‌باشند. ازاستخلاف کنهای 13 10 این ترکی توط د ریش متیل هسته 19کربندار تولید می‌شود. ((کلسرول)) که یک استرول انوری است از سته فوق مشت می‌شود. ارگاسترول که در گیاان و نیز در ((زنگ چادار)) ود دارد رای فرمول یمیایی بیه کسترول ا.
!نو ویتامین D
*__~~green:
ویتامین D2~~__ ی کسیفرول که اترلهای گیهی مانند ارگو استرول و در اثر ((رتو فابش)) حاصل ی‌گردد. />*__~~green:ویتامین D3~~__ ی کلی‌کسیفول که از __~~green:7 هیدروکلسر~~__ مت ی‌ش و ه همی جه ن ا ویمین D یعی می‌نان. />*__~~green:ویتامین D1~~__ ک ولین رکیی است ک به صوت مبور تهیه و ه ین نام نامیده د و مخلوطی از کلسیفرول و ایر ایزومرهای ویتامین D است. />


dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/calcipherole2.JPG}

!نقش یوییایی ویتامین D
وی
امن D وب فای جذب کلسیم و فسفر ((ده کوچک|وده‌ها)) می‌شد. در نگامی ک کمبود یتامین D ایاد شده باد توی یامن D با کاش مقدا ف کلسیم و فسفر از طری فوع و میان ک سبب ازایش د اری این ناصر می‌گردد. یجه این ع ازایش جذب و یره کلسیم و فف بد است. یکی ز ی ویتامین D شی است که ر بیونتز خاصی به عهد اد. دریفت ویتامین D ((کلسیم)) موجب فای قدرت و همانگی عضات ، در افاد بالای 65 سا می‌شو . عف ضلا بسیری از المندان موجب عد تانی در راه رفتن می‌شود. دیل عمده ناانی عضات سطح ایین ویتامینD است.

فق
ا یتامین D موجب یایش اختالاتی در عمل استخوان سازی میشود. تهای تخوانها سلولها غضروفی اقی ممانند و مویرها و سلولهای استوبلاست یشرفت نمی‌کنن. ه این تی ((ضرف|بافت ضروفی)) رشد موده و جم می‌گردد بدن ک عمل کلییکیون نجام رته ((استوا)) تشکیل شود. با یت بیری استم سختی ستخوانها کم و تغیی شکل و خیگی آها خص در استخونهای طی پیدا مشود. این بیماری در کودکان __~~green:راشیتیسم~~__ و در بزرگسالان __~~green:استئومالاسی~~__ نامیده می‌شود.
!عوارض کمبود ویتامین D
بیماری اصلی حاصل ویتامین D ، راشیتیسم یا نرمی استخوان است . این بیماری در اثر کمبود ((کلسیم)) و ((فسفر)) در زمان رشد استخوانها در کودکان است. این عوارض در استخوانهای اصلی و بلند رخ داده و فرد دچار درد و سستی عضلات میشود. به دلیل اینکه استخوانها دارای املاح کمتری هستند، وزن را تحمل نمیکنند و انحنا مییابند. عوارض دیگر ، تشکیل برجستگیهای دکمه مانند بر روی ((ستون فقرات)) ، جمجمه بزرگ و سینه برجسته میباشد. مچ دست و پا پهن میشود که از علایم اولیه و قابل تشخیص توسط ((رادیوگرافی)) است.


dir align = left>
>>
>>
{img src=img/daneshnameh_up/b/b9/osteoprosis1.JPG}
>
>
>


>استئوپروز یا ((پوکی استخوان)) یکی از بیماریهایی است که بسیاری از سالمندان خصوصا زنان بدان مبتلا میشوند. در این بیماری استخوان از داخل تخلیه میشود و املاح استخوانی کاهش مییابد. عامل اصلی تاثیرگذار تغییرات هورمونی بدن است. در این بیماری میزان ویتامین D کاهش مییابد ولی درمان با ویتامین D تاثیر چندانی ندارد. تنها میتوان توصیه کرد برای پیشگیری از ابتلا ، از دوران جوانی میزان کافی((کلسیم)) و ((فسفر)) به همراه ویتامین D مصرف شود. />!منابع غذایی
مق
ار ویتامی D در کبد اهی و سای یوانات زیاد است. در شیر ، کره زرده مرغ نیز جود دارد. برای کودکان و زنان باردار و شیرده روزانه 400 میلیگرم لازم است. تجویز مقادیر زیاد ویتامین وجب __~~green:هیپرویتامینوز~~__ می‌و که با رسو املاح کلسیم ر بافتهای نرم از جمله ((کلیه|کلیه‌ها)) و ((یه|شها)) همراه است. یاز بن انسان در فصل زمستان به ویتامین D بیش از فصل تابستان .
!
ویامین D اثر آن بر بیماری MS
ژوهگران معتقدند مصرف ویمین D ه نه باعث یشگیری از ((بیماری MS)) می‌ود،‌ بلکه علایم آن را نیز تخفیف می‌د. مققن تغذیه اعلام کردند تجویز شکل فعال ویتامین D به موشهای متل به بیماری شبیه MS نه تنها باعث پیگیری از بیاری گردید بلکه باث تخفیف علایم MS در آه نیز د. بر اساس مطالعات جدید ،‌ همچنین فظ سطح خونی مناسب ویتمین D در بیماران مبلا MS از سرکوب فعالیت بیماری اهمیت دارد و در پیشگیری از عوارض کمبود ویتامین D همچون پوکی ستخوان ر پی آن شکستگی نیز موثر است.

بر اساس
طاعات قبلی هم مشاهده ده بود که وع یماری MS در مناطقی که کمبود ویتمین و دارد، الاتر است. بیماری MS یا ولتیپل سلروز وی ((بیاریهای دستگاه عصبی|بیماری اعصاب)) است که ر جوانی غاز می‌شد و با فلج شدن حسی و حرکتی بیماران ظاهر می‌شد و می‌توند سیری تشدید شونده و مهلک و یا یری آهسته و مزمن داشته باشد.علت ین یماری رسوب نوعی پروتئین در بخشهایی از ((مز اسان|مغز)) است. اا عامل دقیق ای رسوب‌گذاری هنو دقیقا دات شده است.
!مبا
ح مرتبط با عان />*((قسام ویتامین B))
*((
بیماری MS))
*((پوکی
تخا))
*((وی
تاین D))
*((ویتا
مین K))
*((وی
ین E))
*((بیو
شیمی))
*((بی
ویمی ساختمانی))
*((متابولیسم))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:21 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [21:06 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [21:05 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:37 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:35 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [18:34 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:48 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 03 مرداد 1383 [07:16 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..