منو
 کاربر Online
1434 کاربر online
تاریخچه ی: هخامنشیان

تفاوت با نگارش: 26

Lines: 1-86Lines: 1-87
 V{maketoc} V{maketoc}
 __هخامنشیان__ از ((پارسی))ان بشمار می روند.  __هخامنشیان__ از ((پارسی))ان بشمار می روند.
 پارسیان مردمانی(( آریایی)) نزاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ((ایران)) معلوم نیست. در کتیبه های ((آشور))ی از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است. از همان تاریخ آنان در ناحیه ی ((انشان)) که در مشرق(( شوشتر)) و حوالی ((کارون)) واقع بود دولت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از دولت ((ماد)) اطاعت می کردند . جد ایشان هخامنش همه ی ((قبیله)) های پارسی را زیر فرمان خود در آورد. پارسیان مردمانی(( آریایی)) نزاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ((ایران)) معلوم نیست. در کتیبه های ((آشور))ی از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است. از همان تاریخ آنان در ناحیه ی ((انشان)) که در مشرق(( شوشتر)) و حوالی ((کارون)) واقع بود دولت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از دولت ((ماد)) اطاعت می کردند . جد ایشان هخامنش همه ی ((قبیله)) های پارسی را زیر فرمان خود در آورد.
 
 
 
 
  
 {picture=gard.jpg} {picture=gard.jpg}
  
 
 
 
 
 ! تمدن و فرهنگ هخامنشی ! تمدن و فرهنگ هخامنشی
 ''شاه :'' این نام که از سه هزار سال پیش در زبانهای ایرانی رواج دارد ، از ((پارسی باستان)) گرفته شده است که پس از تحولات تاریخی بسیار به صورت « شاه » در آمده است .  ''شاه :'' این نام که از سه هزار سال پیش در زبانهای ایرانی رواج دارد ، از ((پارسی باستان)) گرفته شده است که پس از تحولات تاریخی بسیار به صورت « شاه » در آمده است .
 چون پس از اتحاد ماد و پارس بدست ((کوروش کبیر|کوروش بزرگ))، (550 ق . م ) اصطلاح __شاهنشاه__ بکار رفت . این بدان جهت بود که مردم آریایی و غیر آریایی ((فلات ایران)) و پیرامون آن به کشور هخامنشی پیوستند و خصوصا پادشاهان و شهریاران آنها نیز برتری کوروش را پذیرفتند . چون پس از اتحاد ماد و پارس بدست ((کوروش کبیر|کوروش بزرگ))، (550 ق . م ) اصطلاح __شاهنشاه__ بکار رفت . این بدان جهت بود که مردم آریایی و غیر آریایی ((فلات ایران)) و پیرامون آن به کشور هخامنشی پیوستند و خصوصا پادشاهان و شهریاران آنها نیز برتری کوروش را پذیرفتند .
 شاهنشاه در پارسی باستان __خشایه ثیه__ یعنی شاه شاهان آمده است.  شاهنشاه در پارسی باستان __خشایه ثیه__ یعنی شاه شاهان آمده است.
 __لباس ویژه شاهنشاه__ __لباس ویژه شاهنشاه__
 شاهنشاه درهنگام صلح جامعه ای بلند از ((دیبا))ی ((ارغوانی)) که آستینهای فراخ داشت و در زیر آن پیراهن بلندی می پوشید که تا زانو می رسد و مغزی سفید داشت و کمر بندی روی آن می بست . کفش شاه نیز ، زرین و پاشنه دار و نوک تیز بود . یونانیــان تـاج شاهنشاهیان هخــامنشی را((تیار)) و یا ((گیسداریس)) خوانده اند .  شاهنشاه درهنگام صلح جامعه ای بلند از ((دیبا))ی ((ارغوانی)) که آستینهای فراخ داشت و در زیر آن پیراهن بلندی می پوشید که تا زانو می رسد و مغزی سفید داشت و کمر بندی روی آن می بست . کفش شاه نیز ، زرین و پاشنه دار و نوک تیز بود . یونانیــان تـاج شاهنشاهیان هخــامنشی را((تیار)) و یا ((گیسداریس)) خوانده اند .
 شاه ، ریش دراز و موهای مجعد داشت و بر تخت زرین می نشست و عصای زرین به دست می گرفت .  شاه ، ریش دراز و موهای مجعد داشت و بر تخت زرین می نشست و عصای زرین به دست می گرفت .
 فرمانها و نامه های سلطنتی به مهر شاه می رسید و نسخه ای از آن در دفاتر شاهی نگهداری می شد . فرمانها و نامه های سلطنتی به مهر شاه می رسید و نسخه ای از آن در دفاتر شاهی نگهداری می شد .
 !کشورداری  !کشورداری
 ((داریوش کبیر|داریوش)) پس از اینکه بر اوضاع کشور ایران مسلط شد، ایران را به سی و سه __خشتره __ یا استان تقسیم کرد و ادارة آنها را به افرادی که مورد اعتماد شاهنشاه بودند واگذار نمود.  ((داریوش کبیر|داریوش)) پس از اینکه بر اوضاع کشور ایران مسلط شد، ایران را به سی و سه __خشتره __ یا استان تقسیم کرد و ادارة آنها را به افرادی که مورد اعتماد شاهنشاه بودند واگذار نمود.
 از زمان جانشینان خشایارشاه که دولت هخامنشی روی به ضعف نهاد استانداران یک نوع خود مختاری پیدا کرده حتی ریاست سپاه محلی را که بر عهدة سرداری به نام __کارانا __بود نیز بدست گرفتند.  از زمان جانشینان خشایارشاه که دولت هخامنشی روی به ضعف نهاد استانداران یک نوع خود مختاری پیدا کرده حتی ریاست سپاه محلی را که بر عهدة سرداری به نام __کارانا __بود نیز بدست گرفتند.
 اختیارات شاهان یا امیران محلی با قوت یا ضعف حکومت مرکزی تغییر می کرد. ضرب سکه طلا از مختصات شاهنشاه بود . اما استانداران می توانستند گاهی سکه هایی از نقره یا مس بزنند .  اختیارات شاهان یا امیران محلی با قوت یا ضعف حکومت مرکزی تغییر می کرد. ضرب سکه طلا از مختصات شاهنشاه بود . اما استانداران می توانستند گاهی سکه هایی از نقره یا مس بزنند .
 در اوایل دورة هخامنشی سالی دوبار بازرسان شاهنشاهی که __چشم و گوش شاه__ خوانده می شدند به استانها گسیل می گشت . در اوایل دورة هخامنشی سالی دوبار بازرسان شاهنشاهی که __چشم و گوش شاه__ خوانده می شدند به استانها گسیل می گشت .
 
 
 
 
  
 {picture=sarbazghermez.jpg} {picture=sarbazghermez.jpg}
  
 
 
 
 
 !سپاه ایران !سپاه ایران
 __سپاه جاویدان__ __سپاه جاویدان__
 پیش از داریوش ایران سپاه منظمی نداشت و ارتش آن بصورت افراد غیر حرفه ای اداره می شد . داریوش به تشکیل __سپاه جاودان__ پرداخت که شمار ایشان به ده هزار تن می رسید . در هر شهر پادگانی وجود داشت که در ((ارگ)) آن شهر جای داشتند و فرماندة آن ((دژ))ها را ((ارگبد)) می گفتند .  پیش از داریوش ایران سپاه منظمی نداشت و ارتش آن بصورت افراد غیر حرفه ای اداره می شد . داریوش به تشکیل __سپاه جاودان__ پرداخت که شمار ایشان به ده هزار تن می رسید . در هر شهر پادگانی وجود داشت که در ((ارگ)) آن شهر جای داشتند و فرماندة آن ((دژ))ها را ((ارگبد)) می گفتند .
 لشکر ایران به دو دستة پیاده و سواره تقسیم می شدند و مسلح به تیر و کمان و نیزه و شمشیر و ((زوبین)) و خنجر و(( کمند)) و سپر و ((کلاهخود)) و زره بودند .  لشکر ایران به دو دستة پیاده و سواره تقسیم می شدند و مسلح به تیر و کمان و نیزه و شمشیر و ((زوبین)) و خنجر و(( کمند)) و سپر و ((کلاهخود)) و زره بودند .
 اسب و فیل و شتر را هم زمان در جنگ بکار می بردند .  اسب و فیل و شتر را هم زمان در جنگ بکار می بردند .
 ایرانیان در تیر اندازی مهارت داشتندچنانکه ((هرودت)) می نویسد پارسیان از کودکی به فرزندان خود سه چیز می آموختند که : ایرانیان در تیر اندازی مهارت داشتندچنانکه ((هرودت)) می نویسد پارسیان از کودکی به فرزندان خود سه چیز می آموختند که :
 *راست بگویند  *راست بگویند
 * راست بر اسب سوار شوند  * راست بر اسب سوار شوند
 *راست تیر بیندازند .  *راست تیر بیندازند .
 از زمان ((داریوش دوم)) ، جنگاوران یونانی نیز بعنوان مزدور در ارتش ایران راه یافتند و همین امر باعث تن پروری ایرانیان و انحطاط ارتش ایشان گردید .
 از زمان ((داریوش دوم)) ، جنگاوران یونانی نیز بعنوان مزدور در ارتش ایران راه یافتند و همین امر باعث تن پروری ایرانیان و انحطاط ارتش ایشان گردید .
 در ایران از زمان کوروش(( گردونه)) های جنگی نیز به کار می رفت . چرخهای این گردونه ها غالباً مجهز به داسهای برنده بودند .  در ایران از زمان کوروش(( گردونه)) های جنگی نیز به کار می رفت . چرخهای این گردونه ها غالباً مجهز به داسهای برنده بودند .
 
 
 
 
  
 {picture=Achaemenid_Battleship.jpg} {picture=Achaemenid_Battleship.jpg}
  
 
 
 
 
 !!نیروی دریایی :  !!نیروی دریایی :
 در زمان هخامنشی ایران به دستیاری رعایای ((فینیقی)) و یونانی خود دارای نیروی دریایی مهمی گردید . این نیرو ، ایران مرکب از سه گونه کشتی بود :
 در زمان هخامنشی ایران به دستیاری رعایای ((فینیقی)) و یونانی خود دارای نیروی دریایی مهمی گردید . این نیرو ، ایران مرکب از سه گونه کشتی بود :
 اول - کشتیهای جنگی که پاروزنان آن در سه ردیف یکی بالای دیگری قرار می گرفتند.
 اول - کشتیهای جنگی که پاروزنان آن در سه ردیف یکی بالای دیگری قرار می گرفتند.
 دوم - کشتیهای دراز که برای حمل و نقل اسبها و سواره نظام بکار می رفت .
 دوم - کشتیهای دراز که برای حمل و نقل اسبها و سواره نظام بکار می رفت .
 سوم - کشتیهای کوچکتر که برای حمل و نقل ((خوار و بار)) استعمال می شد .
 سوم - کشتیهای کوچکتر که برای حمل و نقل ((خوار و بار)) استعمال می شد .
 ! میراث تمدنهای گذشته  ! میراث تمدنهای گذشته
 دولت هخامنشی وارث تمدنهای قدیم پیش از خود بود و همة علوم و معارف ملل پیش ، مانند : آشور و بابل و عیلام ، در بین اهل آن ، در آن کشور پهناور رواج داشت .
 دولت هخامنشی وارث تمدنهای قدیم پیش از خود بود و همة علوم و معارف ملل پیش ، مانند : آشور و بابل و عیلام ، در بین اهل آن ، در آن کشور پهناور رواج داشت .
 بزرگترین شهر علمی و دانشگاهی آن ، امپراتوری بابل بود . در این شهر تعلیم معارف قدیم ، به دست ((کاهنان بابلی)) و ((مغان)) بود . بزرگترین شهر علمی و دانشگاهی آن ، امپراتوری بابل بود . در این شهر تعلیم معارف قدیم ، به دست ((کاهنان بابلی)) و ((مغان)) بود .
  آثار و تألیفات قدیم را به زبانهای(( اکدی)) و ((سومری)) و عیلامی و آرامی می خواندند .   آثار و تألیفات قدیم را به زبانهای(( اکدی)) و ((سومری)) و عیلامی و آرامی می خواندند .
 ستاره شناسان و ریاضیدانان بابلی در عصر خود مــشهور آفاق بودند و علوم خود را همراه با سحر و جادو به شاگردان خود می آموختند .  ستاره شناسان و ریاضیدانان بابلی در عصر خود مــشهور آفاق بودند و علوم خود را همراه با سحر و جادو به شاگردان خود می آموختند .
 !همچنین ببینید: !همچنین ببینید:
 *__((پایتخت هخامنشیان))__ *__((پایتخت هخامنشیان))__
 *__((تخت جمشید))__ *__((تخت جمشید))__
 *__((خط میخی هخامنشی))__ *__((خط میخی هخامنشی))__
 *__((نظام اجتماعی هخامنشی))__ *__((نظام اجتماعی هخامنشی))__
 *__((آموزش و قضاوت در دوره هخامنشی))__ *__((آموزش و قضاوت در دوره هخامنشی))__
 *__((زبان در دوره هخامنشی))__ *__((زبان در دوره هخامنشی))__
-*__((دین و معماری هخامنشی))__ +*__((هنر و معماری هخامنشی))__
*__((دین در دوره هخامنشی
))__
 *__((سازمان قضایی هخامنشی))__ *__((سازمان قضایی هخامنشی))__
 *__((قانونگزاری در اسطوره های ایرانی ))__ *__((قانونگزاری در اسطوره های ایرانی ))__
 * __((وصیت داریوش به خشایارشاه))__ * __((وصیت داریوش به خشایارشاه))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 تیر 1385 [14:17 ]   27   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 03 تیر 1385 [14:00 ]   26   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 شنبه 03 تیر 1385 [13:56 ]   25   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 14 بهمن 1384 [03:50 ]   24   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [15:29 ]   23   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [15:16 ]   22   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [15:15 ]   21   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [14:49 ]   20   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [14:43 ]   19   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [13:53 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [13:23 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [13:14 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [12:03 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [08:29 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [08:26 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [08:21 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [07:24 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [07:21 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [07:04 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:50 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:35 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:18 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [06:01 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [05:35 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [04:12 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [06:10 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 مرداد 1383 [07:12 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..