منو
 کاربر Online
828 کاربر online
تاریخچه ی: میکروکلین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Silver.jpg} +
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(نقره - تجمع به صورت رشته و سیم نقره (عرض تصویر 26 میلیمتر +
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::قر (Silver)::__
::((نقره|Ag))::
::(کویک کعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::::|__::((رده بندی))::__
::د با شکسگی ددانه ای::|__::((رخ))::__
::((فل))ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
::(کدر(اک::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
+||__::یکرکلین (Microcline)::__
::K(AlSi3O8) ::
::((ری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((ییک))::|__::((رده بندی))::__
:: - مبق با سح /010/ /001::|__::((رخ))::__
::((یشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
::نامنظم::|__::شکستگی::__
::((اف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))ی - دندیتی - رشته ای و ((سیم))ی - راش
تود
ه ای - متراکم - ((پسودمرفوز))- ((آکانتیت))::|__::اشکال ظاهری::__
::تریا کمیاب; ((آلمان )) شرقی و غربی ه
صورت
((سیم)) نقره ای با 40 سانتی متر طول ، بلورهی درشت
ر ((نروژ)) و ((چک و اسلواکی)) ، ((امریکا))
((کنادا)) (بلوک612کیلوگم) ، ((میک)) و ((ولیوی))::|__::((ژیزمان))::__
::درشعله ((گاز))ذوب میود و
در ((اسیدنیتریک)) و ((اسیدکلریریک)) ح میگردد - دراثرH2S سیا میشود
ب
ا آب طر تمیز میگردد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((بیسموت|Bi)),((Hg)),((لا|Au)),((مس|Cu)),((آتیموان|Sb)),((Pt)),((آرسنیک|As)) همرا ب ((ره|Ag))=100% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفی ((نقره)) ای که گ م
یاه و ما ی ود::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید - برا ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((آکاتی)) -((پلاتی))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((یاریریت)) - ((کاتیت)) و سایر ((ولفور))هی
((
قه)) - ((الن))- ((آرسنیات)) ((نیکل)) و ((کالت))::|__::((پاراژنز))::__
::((یرتما)) - نوی (ون ماتاسیون)‌ - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
:: / ش سطحی - ((سطح))ی
غلب به صورت ((ماکله)) مطابق با سطح /111::|__::شکل ((بلور))ها::__
::ر ت پول رد - جواهر سازی - ((دارواز))ی
((شیم))ی - عکاسی - صنایع ((اکتریکی)) و یره::|__::((کاربرد))::__
::((چک لواکی))::|__::محل پیدایش::__
::.چکش خوار،قابل کشش وال انطا
دارای قاب
لیت هایت عای الکترییته - درعله اذوب میود
و
ر ((اسیدنیتری)) و ((اسیکلریدریک)) ح میگردد-دراثرH2S سیاه میشود -
ب
اآب مقطرمیزمیردد-کانیهای مابه آن آکانتی ، ((دیسکریت)) ((پلاتین)) است که زنظر((رنگ))،وزن مخصوص و وزن ازآن تفکیک شده است ::|__::سایر مشخصات::__
::. گه د است argentum ا کلمه لاتی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((بلور))ی - ((ت)) اه ای - تود ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: روا ; ((آلمان)) غربی ((نروژ)) ، ((لهتن)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا))
((مکیک)) ، (رزیل)) ، ((هند)) ، ((پن)) و (( مداگاسکار))::|__::((ژیزمان))::__
:: ((هافنیم|HF)) ملول در
و ((قلی))ای ((اکا)) ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: %.72K2O=16.93% ((Al2O3))=18.35% ((SiO2))=64 اانکلوزیونهای ((Na)),((آن|Fe)),((کلسیم|Ca)),((ربیی|Rb))|__::ترکیب شیمیایی::__
::(سیه - خاکری - - قم (ابه آمانی ::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیا ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((خواص نوری ))- ((اشعه ایکس)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((ارتو)) - ((پلاژیکلاز)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((ویت)) - ((یتیت)) - ((ور)) - ((وارت))::|__::((پاراژنز))::__
::اتیی - ((ماگا))یی - گگونی - ((هیرورما))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشو))ی - ی کل - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
::ر صنعتی گترده ای دار(صنایع سرایک ازی::|__::((کاربرد))::__
::((هان))::|__::محل پیدایش::__
::.((لویناان)) کال یا تیه دار ابد نعتی سرد ای دارد نای سریک ازی ::|__::سایر مشخصات::__
::.( ز ژه ((میککلین)) اقتبا شده است.(میکرس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-2.5|3|9.6|12|| +-|6|2.5|2.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:58 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [08:55 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:55 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:43 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:20 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آبان 1384 [07:10 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..