منو
 صفحه های تصادفی
عدد هفت در فرهنگ ملل مختلف
آل محتاج
علم وسیله است یا هدف ؟
فضل بن شاذان و دلایل امامت امام علی علیه السلام
آداب برخورد با فقیر
پاسخ امام خمینى (ره) به قائلین جدایی دین از دنیا
آلمونتیت
کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی
فیبرهای آبکشی
ماهیت ولایت فقیه
 کاربر Online
443 کاربر online
تاریخچه ی: محاسبه مساحت دایره

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-229
-مساحت یک دایره از فرمول زیر ماب می شود. +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان هندسه))
__مقالات مرتبط__
*((هندسه مسطحه))
*((هندسه اقلیدسی))
*((هندسه نااقلیدسی))
*((هندسه تصویری))
*((قضایای هندسی))
*((مکان هندسی))
*((ویژگیهای هندسی مثلث))
*(قضیه تالس))
*((قضیه فیثاغورث))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای هندسه))
__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای خارجی
**[http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm|سایت مفاهیم هندسی]
**[http://mathforum.org/geopow|مسائل هندسی]
**[http://math.rice.edu/~lanius/Geom/cyls.html|کلاس آنلاین هندسه]
**[http://www.coolmath4kids.com/geometrystuff.html|آموزش هندسه برای کودکان]
**[http://www.gamequarium.com/geometry.html|بازیهای هندسی]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
مساحت یک دایره از فرمول زیر مابه می شود.
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/pirsquaredtit2.jpg} +{picture=pirsquaredtit2.jpg}
  
 
 
 
 
  
-|{picture file=img/daneshnameh_up/pirsquaredtit.jpg} +{picture=pirsquaredtit.jpg}
  
 
 
 +
 
 
 اما این فرمول از کجا آمده؟ بگذارید پیدا کنیم. اما این فرمول از کجا آمده؟ بگذارید پیدا کنیم.
-کاری که می خواهیم انجام دهیم شکستن دایره به قسمتهای مساوی و بازآرائی آن به شکل مسطتیل می باشد که مساحت آن را می دانیم. +کاری که می خواهیم انجام دهیم شکستن دایره به قسمتهای مساوی و بازآرائی آن به شکل مستطیل می باشد که مساحت آن را می دانیم.
 ::__عرض × طول = مساحت__:: ::__عرض × طول = مساحت__::
 ممکن است شما باور نکنید که می شود قطعات یک دایره را به مستطیل تبدیل کرد.  ممکن است شما باور نکنید که می شود قطعات یک دایره را به مستطیل تبدیل کرد.
 خوب، فقط نگاه کنید ... آسان است.  خوب، فقط نگاه کنید ... آسان است.
 با دایره ای که می خواهیم بشکنیم شروع می کنیم. با دایره ای که می خواهیم بشکنیم شروع می کنیم.
 +::{picture=intropic1.jpg}::
 حالا دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم. حالا دایره را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم.
-حالا آنها را طوری کنار هم می گذاریم تا یک مسطتیل ایجاد شود. +
{picture=intropic2.jpg}

{picture=intropic2.jpg}

{picture=intropic2.jpg}

{picture=intropic2.jpg}حالا آنها را طوری کنار هم می گذاریم تا یک مستطیل ایجاد شود.

::{picture=circlequarters.jpg} :: />
 دقیقاً یک مستطیل نیست، هست؟ دقیقاً یک مستطیل نیست، هست؟
 اما کار ما هنوز تمام نشده، بگذارید دایره را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم. اما کار ما هنوز تمام نشده، بگذارید دایره را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم.
 +
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic3.jpg}
 +
 +
 +
 آنها را به شکل مستطیل مرتب می کنیم. آنها را به شکل مستطیل مرتب می کنیم.
 +::{picture=circleeighths.jpg}::
 مطمئناً شروع کرده که شبیه یک مستطیل بشود، اما هنوز تا آنجا فاصله داریم. مطمئناً شروع کرده که شبیه یک مستطیل بشود، اما هنوز تا آنجا فاصله داریم.
 قدم بعدی این است که به عقب برگردیم و دایره را به شانزده قسمت مساوی تقسیم کنیم.  قدم بعدی این است که به عقب برگردیم و دایره را به شانزده قسمت مساوی تقسیم کنیم.
 قطعات اینجا هستند. قطعات اینجا هستند.
 +
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +{picture=intropic4.jpg}
 +
 +
 +
 این دفعه وقتی آنها را کنار هم قرار می دهیم. خیلی بیشتر مثل مستطیل به نظر می رسند، ببینید. این دفعه وقتی آنها را کنار هم قرار می دهیم. خیلی بیشتر مثل مستطیل به نظر می رسند، ببینید.
 +::{picture=circlesixteenths.jpg}::
 هدف ایجاد شکلی است که تا حد ممکن به مستطیل نزدیک باشد.  هدف ایجاد شکلی است که تا حد ممکن به مستطیل نزدیک باشد.
 تا بتوانیم مساحت آن را با استفاده از فرمول مستطیل محاسبه کنیم. تا بتوانیم مساحت آن را با استفاده از فرمول مستطیل محاسبه کنیم.
 عرض × طول = مساحت عرض × طول = مساحت
 اما این شکل اضلاع صاف ندارد، بنابراین فرمول حیلی دقیق نمی باشد. اما این شکل اضلاع صاف ندارد، بنابراین فرمول حیلی دقیق نمی باشد.
 بگذارید یک قدم جلوتر برویم و دایره راه به گروهی خرده های کوچک تقسیم کنیم. وقتی تمام قطعات را کنار هم قرار می دهیم، شکل مانند زیر به نظر می رسد. بگذارید یک قدم جلوتر برویم و دایره راه به گروهی خرده های کوچک تقسیم کنیم. وقتی تمام قطعات را کنار هم قرار می دهیم، شکل مانند زیر به نظر می رسد.
-این خیلی شبیه یک مسطتیل کامل است. اما می توانید ببینید که بالا و پائین هنوز کاملاً صاف نیستند. آنها کمی دست انداز دارند. +
::{picture=almostrectangle.jpg}::

این خیلی شبیه یک مستطیل کامل است. اما می توانید ببینید که بالا و پائین هنوز کاملاً صاف نیستند. آنها کمی دست انداز دارند.
 می توانید تصور کنید که اگر باز هم به کارمان ادامه بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به شکستن دایره به قطعات کوچکتر و کوچکتر ادامه دهیم؟ می توانید تصور کنید که اگر باز هم به کارمان ادامه بدهیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به شکستن دایره به قطعات کوچکتر و کوچکتر ادامه دهیم؟
 دست آخر، دست اندازها آنقدر کوچک می شوند که نمی توانیم آنها را ببینیم، و بالا و پائین شکل کاملاً مستقیم به نظر خواهند رسید. این چیزی است که خواهیم دید. دست آخر، دست اندازها آنقدر کوچک می شوند که نمی توانیم آنها را ببینیم، و بالا و پائین شکل کاملاً مستقیم به نظر خواهند رسید. این چیزی است که خواهیم دید.
-یک مسطتیل کامل. حالا تمام کاری که باید انجام دهیم پیدا کردن مساحت مسطتیل با استفاده از فرمول عرض × طول = مساحت می باشد. +
::{picture=perfectrectangle.jpg}::

یک مستطیل کامل. حالا تمام کاری که باید انجام دهیم پیدا کردن مساحت مستطیل با استفاده از فرمول عرض × طول = مساحت می باشد.

::{picture=rectangleformula.jpg}::
 سوال بعدی این است که، طول و عرض مستطیلی که از قطعات دایره ایجاد شده چه اندازه ای دارند؟ سوال بعدی این است که، طول و عرض مستطیلی که از قطعات دایره ایجاد شده چه اندازه ای دارند؟
 اجازه بدهید به عقب برگردیم، تا شما قطعات دایره را واضحتر ببینید. اجازه بدهید به عقب برگردیم، تا شما قطعات دایره را واضحتر ببینید.
 +::{picture=circlesixteenths.jpg}::
 طول بیرونی دایره اصلی، مسافت پیرامون دایره، یا محیط دایره می باشد. طول بیرونی دایره اصلی، مسافت پیرامون دایره، یا محیط دایره می باشد.
 +::{picture=circumference.jpg}::
 نصف این مسافت پیرامون، در بالای مستطیل و نصف دیگر آن در پایین قرار می گیرد. نصف این مسافت پیرامون، در بالای مستطیل و نصف دیگر آن در پایین قرار می گیرد.
 +::{picture=circlelabelled.jpg}::
 به عبارت دیگر، تمام تکه های آبی و قرمز برابر محیط دایره می باشند. به عبارت دیگر، تمام تکه های آبی و قرمز برابر محیط دایره می باشند.
 کناره های مستطیل درست شعاع هر قطعه یا شعاع دایره می باشند.  کناره های مستطیل درست شعاع هر قطعه یا شعاع دایره می باشند.
-بنابراین می دانیم که طول و عرض است.
حالا می توانیم مساحت شکل را با فرمول مستطیل محاسبه کنیم.
+
حالا می توانیم مساحت شکل را با فرمول مستطیل محاسبه کنیم.

::{picture=finalline.jpg}
::
 ... و در اینجا ما فرمول مساحت دایره ای را که با آن شروع کردیم، داریم.  ... و در اینجا ما فرمول مساحت دایره ای را که با آن شروع کردیم، داریم.
-{picture file=img/daneshnameh_up/areaformula.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/circumference.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/intropic2.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/circlequarters.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/intropic3.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/circleeighths.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/intropic4.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/circlesixteenths.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/almostrectangle.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/perfectrectangle.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/rectangleformula.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/pirsquaredtit2.jpg} 
-{picture file=img/daneshnameh_up/pirsquaredtit.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [09:47 ]   4   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [08:25 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [08:06 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:33 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..