منو
 کاربر Online
878 کاربر online
تاریخچه ی: قطبش

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-32Lines: 1-45
-V{maketoc} 
-__قطبش(نور و موج)__ 
-! مقد مه 
-((نور)) یک نوع ((تابش الکترومغناطیسی)) است که از ترکیب دو ((میدان الکتریکی)) و مغناطیسی تشکیل یافته ا ست.تابش الکترومغناطیسی شامل میدان الکتریکی متغیر با زمان و ((میدان مغناطیسی)) متغیر با زمان میباشد که این دو میدان بر هم عمودند و موج درامتداد عمود برهر دوی آنها ((انتشار نور|انتشار)) می یابد.

هر تک موج ((الکترومغناطیس))ی یک میدان الکتریکی ویک میدان مغناطیسی مشخص دارد ولی از آنجا که نور خالص وجود ندارد که فقط شامل یک ((طول موج)) باشد(ما همواره با ((گروه موج)) روبرو هستیم) لذا با میدانهای الکتریکی ومغناطیسی درجهتهای مختلف مواجه خواهیم بود.

میدان الکتریکی نور بزرگتر از میدان مغناطیسی آن میباشد وبیشتر خصوصیاتی که میدان الکتریکی دارد میدان مغناطیسی هم از آن تبعیت می کند و نیز ((چشم)) ما به میدان الکتریکی حساس است، از این رو ما در مبحث نور اغلب با میدان الکتریکی نور سر و کار داریم.
 
-! تعریف قطبش 
 
 
 {picture=PH_GH_01.jpg} {picture=PH_GH_01.jpg}
 
 
-میدان های الکتریکی امواج تشکیل دهنده به صورت اتفاقی در هر جهتی قرار می گیرند، لذا احتمال وجود میدان الکتریکی درتمام جهات یکسان خواهد بود.حال در مواردی لازم است که ((میدان الکتریکی)) را فقط در جهت خاصی داشته باشیم بنابراین باید به طریقی در جهات دیگر میدان را حذف کنیم وفقط آن یک جهت مورد نظر را داشته باشیم، این عمل ((قطبش)) نام دارد.البته بحث قطبش را در مورد ((عایق ها)) تحت عنوان ((قطبش عایق ها)) دنبال خواهیم کرد.
/>نوری که عمل قطبش را روی آن انجام داده ایم، ((نور قطبیده)) و وسیله ای که این عمل را با آن انجام داده ایم، ((قطبشگر نور)) می نامند.
! انواع قطبش
قطبش را از لحاظ منحنیی که نوک پیکان میدان الکتریکی در صفحه مختصات رسم می کند و ((اختلاف فاز))ی که دو مؤلفه ((ارتعاش))ی میدان الکتریکی باهم دارند، به دو دسته عمده تقسم می کنند که عبارتند از:
__''قطبش خطی__'' ـ __''قطبش بیضیوار__''

! قطبش خطی
اختلاف فاز بین مؤلفه های ارتعاشی میدان برابر (0 یا 180 درجه) می باشد و ((ارتعاش)) روی یک خط راست صورت می گیرد.و از ترکیب قطبش های دایروی راستگرد و چپگرد بوجود می آیند.
این نوع قطبش به نوبه خودش به لحاظ منحنی فضایی اش بصورت زیر دسته بندی می گردد:
+!مقدمه
((نور)) یک نوع ((تابش الکترومغناطیسی)) است که از ترکیب دو ((
میدان الکتریکی)) و ((میدان مغناطیسی|مغناطیسی)) تشکیل یافته است. تابش الکترومغناطیسی شامل میدان الکتریکی متغیر با زمان و میدان مغناطیسی متغیر با زمان می‌باشد که این دو میدان بر هم عمودند و موج در امتداد عمود بر هر دوی آنها انتشار می‌یابد. هر تک موج الکترومغناطیسی یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی مشخص دارد، ولی از آنجا که نور خالص وجود ندارد که فقط شامل یک ((طول موج)) باشد (ما همواره با گروه موج روبرو هستیم) لذا با میدانهای الکتریکی و مغناطیسی درجهتهای مختلف مواجه خواهیم بود. میدان الکتریکی نور بزرگتر از میدان مغناطیسی آن می‌باشد و بیشتر خصوصیاتی که میدان الکتریکی دارد میدان مغناطیسی هم از آن تبعیت می‌کند و نیز چشم ما به میدان الکتریکی حساس است، از این رو ما در مبحث نور اغلب با میدان الکتریکی نور سر و کار داریم.
!تعریف قطبش
میدان
های الکتریکی امواج تشکیل دهنده به صورت اتفاقی در هر جهتی قرار میگیرند، لذا احتمال وجود میدان الکتریکی در تمام جهات یکسان خواهد بود. حال در مواردی لازم است که میدان الکتریکی را فقط در جهت خاصی داشته باشیم. بنابراین باید به طریقی در جهات دیگر میدان را حذف کنیم و فقط آن یک جهت مورد نظر را داشته باشیم، این عمل قطبش نام دارد. البته بحث قطبش را در مورد ((مواد عایق|عایقها)) تحت عنوان قطبش عایقها دنبال خواهیم کرد. نوری که عمل قطبش را روی آن انجام دادهایم، نور قطبیده و وسیلهای که این عمل را با آن انجام دادهایم، __قطبشگر نور__ مینامند.


/>
{picture=p2v.gif}

!
انواع قطبش
قطبش را از لحاظ منحنی که نوک پیکان میدان الکتریکی در صفحه مختصات رسم میکند و اختلاف فازی که دو مؤلفه ارتعاشی میدان الکتریکی باهم دارند، به دو دسته عمده تقسم میکنند که عبارتند از:
!!قطبش خطی
اختلاف فاز بین مؤلفههای ارتعاشی میدان برابر (0 یا 180 درجه) میباشد و ارتعاش روی یک خط راست صورت میگیرد. و از ترکیب قطبشهای دایروی راستگرد و چپگرد بوجود میآیند. این نوع قطبش به نوبه خودش به لحاظ منحنی فضاییاش بصورت زیر دسته بندی میگردد:
 *__''افقی__'' *__''افقی__''
 *__''عمودی__'' *__''عمودی__''
 *__''مایل__'' *__''مایل__''
-! قطبش بیضیوار
در حالت کلی اختلاف فاز بین مؤلفه های ارتعاشی در قطبش بیضیوار هر زاویه ای می تواند باشد که ترکیب دو ارتعاش، منحنی بیضی به خود می گیرد این ((قطبش)) نیز به نوبه خودش بصورت زیر دسته بندی می گردد:

*__((قطبش دایروی)):__در طبیعت فقط این نوع قطبش را داریم که مؤلفه های ارتعاشی عمود بر هم هستند و دامنه های ارتعاشات باهم برابرند و به لحاظ ((اختلاف فاز)) (90 یا 270 درجه) به دو دسته __''قطبش دایروی راستگرد__'' و __''قطبش دایروی چپ گرد__'' تقسیم می شوند.
*__((قطبش بیضوی)):__از ترکیب مناسب قطبش های دایروی راستگرد و چپگرد بوجود می آید که مؤلفه های ارتعاشی عمودبرهم هستند و بر خلاف قطبش دایروی ((دامنه)) ارتعاشات برابر ندارد وبه لحاظ اختلاف فازی که دارند به دو دسته __''قطبش بیضوی راستگرد__'' و __''قطبش بیضوی چپ گرد__'' تقسیم می شوند.
+

/>
{picture=p3.gif}

!!
قطبش بیضیوار
در حالت کلی اختلاف فاز بین مؤلفههای ارتعاشی در قطبش بیضیوار هر زاویهای میتواند باشد که ترکیب دو ارتعاش ، منحنی بیضی به خود میگیرد. این قطبش نیز به نوبه خودش بصورت زیر دسته بندی میگردد:


*__((قطبش دایروی)):__ در طبیعت فقط این نوع قطبش را داریم که مؤلفههای ارتعاش ن عمود بر هم هستند و دامنههای ارتعاشات باهم برابرند و به لحاظ اختلاف فاز (90 یا 270 درجه) به دو دسته __''قطبش دایروی راستگرد__'' و __''قطبش دایروی چپ گرد__'' تقسیم میشوند.


*__((قطبش بیضوی)):__ از ترکیب مناسب قطبشهای دایروی راستگرد و چپگرد بوجود میآید که مؤلفههای ارتعاشی ن عمود بر هم هستند و برخلاف قطبش دایروی دامنه ارتعاشات برابر ندارد و به لحاظ اختلاف فازی که دارند به دو دسته __''قطبش بیضوی راستگرد__'' و __''قطبش بیضوی چپ گرد__'' تقسیم میشوند.
 ! موضوعات ویژه در قطبش ! موضوعات ویژه در قطبش
 *((نور قطبیده)) *((نور قطبیده))
 *((قطبش خطی نور)) *((قطبش خطی نور))
 *((قطبش خطی))  *((قطبش خطی))
 *((قطبش بیضوی)) *((قطبش بیضوی))
 *((قطبش دایروی)) *((قطبش دایروی))
 *((کاربردهای قطبش)) *((کاربردهای قطبش))
 *((پلاریمتری)) *((پلاریمتری))
 *((قطبشگر)) *((قطبشگر))
 *((پلاروید)) *((پلاروید))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 05 آذر 1385 [15:58 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:35 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:34 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [06:31 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [16:23 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..