منو
 کاربر Online
481 کاربر online
تاریخچه ی: قائم مقام فراهانی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


خصوصيات اخلاقي و ويژگيهاي اداري قائم مقام فراهاني
1- قائم مقام علاوه بر كفايت و كارداني كشورداري مردي بسيار فاضل و در حسن خط و سلاست انشاء و هنر استيفا و سياق سرآمد زمان خود بود.
2- او در نثر فارسي موجد سبكي تازه كه در رواني و شيريني و متنانت بي نظير است.
3- كسانيكه در زيردست قائم مقام كار مي كرده اند همه مردماني فاضل و منشي بودند.
4- وجود قائم مقام در تبريز باعث اجتماع جمع بالنسبه كثيري از اهل فضل و انشاء در آنجا و محرك نهضتي تازه در نشر فارسي گرديده بود.

1- محمدشاه بعد از آنكه با كمك و تدبير قائم مقام بر اكثر مدعيان فائق گرديد و بر كرسي سلطنت مستقر گرديد همان راهي را رفت كه پدرش در قتل اعتمادالدوله حاجي ميرزا ابراهيم كلانتر پيش گرفته بود و پسرش در كشتن ميرزا تقي خان اميركبير پيروي نمود.
2- قائم مقام در تحكيم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه كوشيد و كفايت و لياقت قابل توجهي از خود نشان داد. و چون شاه او را بزرگترين عامل موفقيت خويش مي دانست، و مكرر حسن اعتقاد پدر خود عباس ميرزا را نسبت به قائم مقام ديده و شنيده بود او را به مقام صدارت برگزيد.
3- قائم مقام طبعاً مردي مستبد به رأي و تاحدي خودخواه بود. او به زودي زمام كليه امور كشور را در دست گرفت.
4- او علاوه بر اختيار داري در كليه امور كشوري و لشگري، در امور خصوصي شاه و حرمخانه و بسياري از خصوصيات زندگي وي دخالت مي كرد.
5- چون قائم مقام از لا اباليگري وضعف مزاج و سستي اراده محمدشاه به خوبي اطلاع داشت. امور لشگري و كشوري را شخصاً و بدون مراجعه به شاه اداره مي كرد.
6- او به واسطة سوءظني كه به غالب درباريان و اطرافيان شاه داشت. هيچ يك را در كارهاي مملكت با خود شريك قرار نمي داد .
7- قائم مقام از اختياراتي كه در اثر نفوذ شخصيت خود در كشور به دست آورده بود به نفع مملكت استفاده مي كرد .منبع:CDايرانيا

مرحله اول قاجاريه در تکاپوي قدرت
مرحله دوم : شکل گيري رسمي حکومت قاجاريه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حکومت قاجاريان سلطنت فتحعلي شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدين شاه
مرحله ششم : مظفر الدين شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علي شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
دشمنان و مخالفين قائم مقام نسبت به اقدامات اصلاحي او حسادت ورزيدند.
9- بضي از رجال و اطرافيان شاه و كسانيكه براي رسيدن به مقامات عاليه كشورمي و لشگري صدراعظم دانا و توانا را سد راه خود مي دانستند. اقدامات او را دليل بي اعتنايي نسبت به شاه و نشانه خودسري و استبداد رأي دانستند.
10- دشمنان صدراعظم به محمدشاه چنين وانمود كردند كه قدرت روز افزون صدراعظم موجب زوال سلطنت خواهد شد.
11- سرانجام محمدشاه تحت تأثير افكار و عقايد مخالفين صدراعظم دستور داد قائم مقام را در 27 ماه 1251 به قتل رساندند.

1. حاج ميرزا آقاسي
2. حكومت 90 روزه ظل السلطان
3. لشكركشي به هرات 1253 – 1254 :
    o نتايج اين لشگركشي
4. اختلافات ايران و عثماني در دوره محمد شاه
    o معاهده ارزنة الروم
5. ظهور فرقه هاي مذهبي:
    o قيام آقاخان محلاتي
    o ظهور فرقه بابيه
    o مؤسس فرقه بابيه
6. قيام سالار در خراسان
7. اوضاع سياسي و اجتماعي ايران مقارن فوت محمد شاه

1.معماري
2.علوم
3.دين
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازي
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاريخ
خصوصيات اخلاقي و ويژگيهاي اداري قائم مقام فراهاني
1- قائم مقام علاوه بر كفايت و كارداني كشورداري مردي بسيار فاضل و در حسن خط و سلاست انشاء و هنر استيفا و سياق سرآمد زمان خود بود.
2- او در نثر فارسي موجد سبكي تازه كه در رواني و شيريني و متنانت بي نظير است.
3- كسانيكه در زيردست قائم مقام كار مي كرده اند همه مردماني فاضل و منشي بودند.
4- وجود قائم مقام در تبريز باعث اجتماع جمع بالنسبه كثيري از اهل فضل و انشاء در آنجا و محرك نهضتي تازه در نشر فارسي گرديده بود.

1- محمدشاه بعد از آنكه با كمك و تدبير قائم مقام بر اكثر مدعيان فائق گرديد و بر كرسي سلطنت مستقر گرديد همان راهي را رفت كه پدرش در قتل اعتمادالدوله حاجي ميرزا ابراهيم كلانتر پيش گرفته بود و پسرش در كشتن ميرزا تقي خان اميركبير پيروي نمود.
2- قائم مقام در تحكيم اساس سلطنت محمدشاه صادقانه كوشيد و كفايت و لياقت قابل توجهي از خود نشان داد. و چون شاه او را بزرگترين عامل موفقيت خويش مي دانست، و مكرر حسن اعتقاد پدر خود عباس ميرزا را نسبت به قائم مقام ديده و شنيده بود او را به مقام صدارت برگزيد.
3- قائم مقام طبعاً مردي مستبد به رأي و تاحدي خودخواه بود. او به زودي زمام كليه امور كشور را در دست گرفت.
4- او علاوه بر اختيار داري در كليه امور كشوري و لشگري، در امور خصوصي شاه و حرمخانه و بسياري از خصوصيات زندگي وي دخالت مي كرد.
5- چون قائم مقام از لا اباليگري وضعف مزاج و سستي اراده محمدشاه به خوبي اطلاع داشت. امور لشگري و كشوري را شخصاً و بدون مراجعه به شاه اداره مي كرد.
6- او به واسطة سوءظني كه به غالب درباريان و اطرافيان شاه داشت. هيچ يك را در كارهاي مملكت با خود شريك قرار نمي داد .
7- قائم مقام از اختياراتي كه در اثر نفوذ شخصيت خود در كشور به دست آورده بود به نفع مملكت استفاده مي كرد .منبع:CDايرانيا

مرحله اول قاجاريه در تکاپوي قدرت
مرحله دوم : شکل گيري رسمي حکومت قاجاريه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبيت و استواري حکومت قاجاريان سلطنت فتحعلي شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدين شاه
مرحله ششم : مظفر الدين شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علي شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه

دشمنان و مخالفين قائم مقام نسبت به اقدامات اصلاحي او حسادت ورزيدند.
9- بضي از رجال و اطرافيان شاه و كسانيكه براي رسيدن به مقامات عاليه كشورمي و لشگري صدراعظم دانا و توانا را سد راه خود مي دانستند. اقدامات او را دليل بي اعتنايي نسبت به شاه و نشانه خودسري و استبداد رأي دانستند.
10- دشمنان صدراعظم به محمدشاه چنين وانمود كردند كه قدرت روز افزون صدراعظم موجب زوال سلطنت خواهد شد.
11- سرانجام محمدشاه تحت تأثير افكار و عقايد مخالفين صدراعظم دستور داد قائم مقام را در 27 ماه 1251 به قتل رساندند.

1. حاج ميرزا آقاسي
2. حكومت 90 روزه ظل السلطان
3. لشكركشي به هرات 1253 – 1254 :
    o نتايج اين لشگركشي
4. اختلافات ايران و عثماني در دوره محمد شاه
    o معاهده ارزنة الروم
5. ظهور فرقه هاي مذهبي:
    o قيام آقاخان محلاتي
    o ظهور فرقه بابيه
    o مؤسس فرقه بابيه
6. قيام سالار در خراسان
7. اوضاع سياسي و اجتماعي ايران مقارن فوت محمد شاه

1.معماري
2.علوم
3.دين
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازي
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش هاي پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاريختاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [03:22 ]   2   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [03:18 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..