منو
 کاربر Online
587 کاربر online
تاریخچه ی: عدد

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-45Lines: 1-46
 V{maketoc} V{maketoc}
 یک __عدد__ یک ماهیت مجرد است که برای توصیف ((کمیت)) استفاده می شود. انواع مختلفی از اعداد وجود دارد. مشهورترین اعداد، ((عدد طبیعی|اعداد طبیعی)) {... ،3 ،2 ،1} هستند که برای شمارش بکار رفته و با __N__، و اگر عدد ((صفر)) را نیز در بر داشته باشد ((عدد حسابی|اعداد حسابی)) {... ،3 ،2 ،1 ،0} و با __I__ مشخص می شوند. اگر تمام اعداد ((منفی)) را شامل شود، ((عدد صحیح|اعداد صحیح)) __Z__ بدست می آید. نسبت اعداد صحیح ((عدد گویا|اعداد گویا)) یا ((کسر)) نام دارند؛ دسته کامل تمام اعداد گویا با __Q__ نشان داده می شود. اگر تمام عبارتهایی که اعشار آنها غیر تکراری و نامحدود است را نیز شامل کنیم، ((عددحقیقی|اعداد حقیقی)) __R__ بدست می آیند. اعداد حقیقی که گویا نیستند ((عدد گنگ|اعداد گنگ)) نامیده می شوند. اعداد حقیقی بنوبه خود به ((عدد مختلط|اعداد مختلط)) __C__ تعمیم می یابند تا بتوان معادلات جبری را حل نمود. علامتهای فوق اغلب با حروف "ضخیم تاکید" نوشته می شوند، بنابراین:  یک __عدد__ یک ماهیت مجرد است که برای توصیف ((کمیت)) استفاده می شود. انواع مختلفی از اعداد وجود دارد. مشهورترین اعداد، ((عدد طبیعی|اعداد طبیعی)) {... ،3 ،2 ،1} هستند که برای شمارش بکار رفته و با __N__، و اگر عدد ((صفر)) را نیز در بر داشته باشد ((عدد حسابی|اعداد حسابی)) {... ،3 ،2 ،1 ،0} و با __I__ مشخص می شوند. اگر تمام اعداد ((منفی)) را شامل شود، ((عدد صحیح|اعداد صحیح)) __Z__ بدست می آید. نسبت اعداد صحیح ((عدد گویا|اعداد گویا)) یا ((کسر)) نام دارند؛ دسته کامل تمام اعداد گویا با __Q__ نشان داده می شود. اگر تمام عبارتهایی که اعشار آنها غیر تکراری و نامحدود است را نیز شامل کنیم، ((عددحقیقی|اعداد حقیقی)) __R__ بدست می آیند. اعداد حقیقی که گویا نیستند ((عدد گنگ|اعداد گنگ)) نامیده می شوند. اعداد حقیقی بنوبه خود به ((عدد مختلط|اعداد مختلط)) __C__ تعمیم می یابند تا بتوان معادلات جبری را حل نمود. علامتهای فوق اغلب با حروف "ضخیم تاکید" نوشته می شوند، بنابراین:
 :{TEX()}{\mathbb{N}\sub\mathbb{Z}\sub\mathbb{Q}\sub\mathbb{R}\sub\mathbb{C}}{TEX} :{TEX()}{\mathbb{N}\sub\mathbb{Z}\sub\mathbb{Q}\sub\mathbb{R}\sub\mathbb{C}}{TEX}
 اعداد مختلط بنوبه خود به ((quaternion)) تعمیم می یابند، ولی ضرب quaternion ها ((خاصیت جابجایی)) ندارد. ((Octonion)) ها از تعمیم quaternion ها بدست می آیند، ولی این بار ((خاصیت شرکت پذیری)) را از دست میرود. در حقیقت، تنها شرکت پذیران ابعاد محدود ((جبر تقسیم)) اعداد حقیقی، مختلط و quaternion هستند. اعداد مختلط بنوبه خود به ((quaternion)) تعمیم می یابند، ولی ضرب quaternion ها ((خاصیت جابجایی)) ندارد. ((Octonion)) ها از تعمیم quaternion ها بدست می آیند، ولی این بار ((خاصیت شرکت پذیری)) را از دست میرود. در حقیقت، تنها شرکت پذیران ابعاد محدود ((جبر تقسیم)) اعداد حقیقی، مختلط و quaternion هستند.
 اعداد باید از ''رقوم'' که علامتهایی برای نمایش اعداد هستند، متمایز شوند. علامت گذاری اعداد بصورت سریهایی از ارقام در ((سیستمهای رقومی)) بحث شده است.  اعداد باید از ''رقوم'' که علامتهایی برای نمایش اعداد هستند، متمایز شوند. علامت گذاری اعداد بصورت سریهایی از ارقام در ((سیستمهای رقومی)) بحث شده است.
 مردم دوست دارند تا اعداد را بجای اسامی یکتا به اشیاء بدهند. ((طرحهای رقومی)) متنوعی برای اینکار وجود دارند. مردم دوست دارند تا اعداد را بجای اسامی یکتا به اشیاء بدهند. ((طرحهای رقومی)) متنوعی برای اینکار وجود دارند.
 !تعمیم  !تعمیم
 ((اعداد فوق حقیقی)) و ((فرا حقیقی)) پیشرفتهای جدید می باشند که اعداد حقیقی را با اضافه کردن اعداد بزرگ نامحدود و بینهایت کوچک توسعه می دهند. در حالیکه (بیشترین) اعداد حقیقی بسط های طولانی نامحدود در سمت راست نقطه اعشار دارند، میتوان اجازه داد تا برای بسط های طولانی نامحدود در سمت چپ نیز تلاش نمود، که به ((اعداد p-adic)) منجر گردید. برای بحث درباره مجموعه های نامحدود، اعداد طبیعی به ((اعداد اوردینالی)) و به ((اعداد کاردینالی)) تعمیم داده شده اند. اولی ترتیب مجموعه و دیگری اندازه آنرا بیان می کنند. (برای حالت محدود، اعدا اوردینالی و کاردینالی یکسان هستند: آنها در حالت نامحدود باهم اختلاف پیدا می کنند.) ((اعداد فوق حقیقی)) و ((فرا حقیقی)) پیشرفتهای جدید می باشند که اعداد حقیقی را با اضافه کردن اعداد بزرگ نامحدود و بینهایت کوچک توسعه می دهند. در حالیکه (بیشترین) اعداد حقیقی بسط های طولانی نامحدود در سمت راست نقطه اعشار دارند، میتوان اجازه داد تا برای بسط های طولانی نامحدود در سمت چپ نیز تلاش نمود، که به ((اعداد p-adic)) منجر گردید. برای بحث درباره مجموعه های نامحدود، اعداد طبیعی به ((اعداد اوردینالی)) و به ((اعداد کاردینالی)) تعمیم داده شده اند. اولی ترتیب مجموعه و دیگری اندازه آنرا بیان می کنند. (برای حالت محدود، اعدا اوردینالی و کاردینالی یکسان هستند: آنها در حالت نامحدود باهم اختلاف پیدا می کنند.)
 عملکردهای حساب در مورد اعداد، مانند ((جمع))، ((تفریق))، ((ضرب)) و ((تقسیم))، در شاخه ریاضیات تعمیم یافته و بنام ((جبر مجرد)) مشهور است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر به ((گروه «ریاضیات»|گروهها))، ((حلقه «ریاضیات»|حلقهها)) و ((میدان «ریاضیات»|میادین)) رجوع کنید. عملکردهای حساب در مورد اعداد، مانند ((جمع))، ((تفریق))، ((ضرب)) و ((تقسیم))، در شاخه ریاضیات تعمیم یافته و بنام ((جبر مجرد)) مشهور است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر به ((گروه «ریاضیات»|گروهها))، ((حلقه «ریاضیات»|حلقهها)) و ((میدان «ریاضیات»|میادین)) رجوع کنید.
-
+!لیست اعداد کاربردی
*((عدد پی))
*((عدد نپر))
*((عدد طلائی))
 !اعداد خاص !اعداد خاص
 رجوع کنید به: ((فهرست اعداد))، ((ثابتهای ریاضی))، ((اعداد زوج و فرد))، ((اعداد منفی و غیر منفی))، ((اعداد کوچک))، ((اعداد بزرگ))، ((ترتیب بزرگی اعداد)))، ((اعداد اول)) رجوع کنید به: ((فهرست اعداد))، ((ثابتهای ریاضی))، ((اعداد زوج و فرد))، ((اعداد منفی و غیر منفی))، ((اعداد کوچک))، ((اعداد بزرگ))، ((ترتیب بزرگی اعداد)))، ((اعداد اول))
 !مطالب مرتبط !مطالب مرتبط
 * ((اعداد در زبانهای مختلف)) * ((اعداد در زبانهای مختلف))
 *((دستگاه اعداد|دستگاههای اعداد)) *((دستگاه اعداد|دستگاههای اعداد))
 *((عدد طبیعی|اعداد طبیعی)) *((عدد طبیعی|اعداد طبیعی))
 *((عدد صحیح|اعداد صحیح)) *((عدد صحیح|اعداد صحیح))
 *((عدد حقیقی|اعداد حقیقی)) *((عدد حقیقی|اعداد حقیقی))
 *((عدد گنگ|اعدادگنک)) *((عدد گنگ|اعدادگنک))
 *((عدد گویا|اعداد گویا)) *((عدد گویا|اعداد گویا))
 *((عدد مختلط|اعداد مختلط)) *((عدد مختلط|اعداد مختلط))
 *((عدد اوردینالی|اعداد اوردینالی)) *((عدد اوردینالی|اعداد اوردینالی))
 *((عدد کاردینالی|اعداد کاردینالی)) *((عدد کاردینالی|اعداد کاردینالی))
 *((عددp-adic)) *((عددp-adic))
 *((quaternion)) *((quaternion))
 *((Octonion)) *((Octonion))
-*((دد ی)) +*((ی هایت))
 !ارتباط خارجی !ارتباط خارجی
 * [http://wiktionary.org/bpco/Number|Wiktionary|article|on ''number''] * [http://wiktionary.org/bpco/Number|Wiktionary|article|on ''number'']
 * [http://www.stetson.edu/~efriedma/numbers.html What's special about this number?] * [http://www.stetson.edu/~efriedma/numbers.html What's special about this number?]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [07:32 ]   7   علی هادی      جاری 
 شنبه 08 اسفند 1383 [04:55 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [04:38 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [09:34 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [09:10 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:33 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 07 شهریور 1383 [05:38 ]   1   Hk      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..