منو
 کاربر Online
1318 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-29Lines: 1-324
-{DYNAMICMENU()}
مشارکت در توسعه محتوای دانشنامه رشد
*((مشارکت در توسعه محتوای اشامه رشد|فراا))
*((ثبت نام وشرکت در فاخوان|من ادام))
بحث ، گفتگو سوال و جواب
* [mavara-forums.php|انجمنها]
* [mavara-view_forum.php?forumId=40| دانش‌آموزان]
* [mavara-view_forum.php?forumId=30|طرح پیشنهاد انتقاد و بحث ]
فرهنگ شهروندی
*((دانشنامه: چگونه میاید عضو ید؟|شیوه عضویت))
*آداب کار با دانشنامه
**((دانشنامه:ویرایش صفحه |ویرایش صفحات))
**((داشنامه:ساختربندی قاات|ساخت ملات))
**((دانشنامه:سوال و جوابهای رایج|س ج های رایج))
body= ::__دانش آموزان !__ ، __معلمان !__ و __کاربران ! __
اکنون __~~green:توسعه محتوای علمی و فرهنگی شبک رشد~~__، شبکه لی انش آموان ومدارس ایران، __در دست شماست__ .
برای طلاع از چگونگی مشاکت ((مشارکت در توسعه محتوای داننمه رشد|اطلاعیه های مبو)) به فراخوان را مطالعه نمایید.
{picture=QuestionBOy.gif} {picture=shahrvandiTrrafic4.gif} [mavara-register.php|ثبت ن] و دریافت شناسه عضویت ، تلاشهای شما، __به نام خود شما __ثبت می شود. :: |~|
{DYNAMICMENU}
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:25% __::((دانشنامه اسلامی))::__
:: معارف اسلامی و تاریخ زندگی
((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام :: <br>
~|~ ~w:25% __::((دانشنامه علوم پایه))::__
::مقالات متنوع در موضوعات علمی، با مشارکت شما دانش آموزان و معلمین محترم در حال گسترش میباشد.::
~|~ ~w:25% __::((دانشنامه علوم انسانی))::__
::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((زدگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!:: ~|~ ~w:25% __::((سایر طبقه بندی ها))::__
::لاعات عموی زینه ((هن)) ((نایع دستی))، ((ایو)) و ((تلویزیون))، ((سنت)) ا ((گردشگری))، ((رگرمی)):: ::آزمایشات علمی، ((بازی)) ها و ...::
::{picture=IslamicSymbol2.JPG}:: ~|~ ::{picture=Atom3DOloom.gif}:: ~|~:: {picture=humanitiesHis100.gif}:: ~|~ ::{picture=flowerSymbol2.JPG}::
{FANCYTABLE}
^__::((مجلات دانشنامه))::__^ ::در این بخش مجلات علمی ارائه می‌شود مانند ((مجله علوم پایه)) که مطالب میی ز جمله :: ::اخبار علمی علوم ، کوتاه و واننی ا علوم ، مقالات علمی ، ویژه نامه درسی و ... را در خود دارد.::
{FANCYTABLE(border=0)}
__دانشنامه رشد :
__ یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیرا__ __کارشناسن__ و __مققین__ علاقه‌من، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:یجاد بستر لید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آوزشی کشور~~__ بده توسط زارت آموز و پروشامان پژوهش و براه یزی آوی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حا ارتقء یات. ین مل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گستر می باشد. ~|~ {picture=spnin_globe.gif}{FANCYTABLE}

+
/> width="770"> /> align="center" border="1" width="770" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="10" cellspacing="0">

/> />

/>
/>able>r />

/>

/> />

/>
/>


able align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">

able align="right" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">

order="0"cellpadding="0" cellspacing="0">

/img/daneshnameh_up/4/45/OlumeEslamiDaneshnameh.gif" />r /> d>
="15%"> />


 • ((اامت|نیاه مومی(()) ))

 • border="1"width="380"bgcolor="ffffff"bordercolor="304d69"cellpadding="0"cellspacing="0"> /> /> align="right"> /> align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  gn="right" width="40%">
  shnam
  eh_up/2/29/OlumeEnsaniDaneshnameh.gif"/> />

  ight="10">r />  e align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">r />

  able align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

  ign="center"> /> لوم جربی~~ /> abel>


  able>r />
  align="left">r /> e align="left" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0"> />

  وم ریاضی~~ /> /> /> />

  <br />
  d>


  eight="2">r />  ="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">
  align="right" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">
  /> align="right"> /> align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> /> /> /> />
  le>


  able> />
  /> align="right">r /> e align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <
  tr>


  e>r />


  <img src="/mavara/img/daneshnameh_up/2/26/Olum-e-TajrobiDaneshnameh.gif" />
  width="15%">

  <label dir="rtl">
 • /> ((زین شناسی)) />
 • />

 • ((و ه بن یست نای|زیست شای)) />


 • ((یمی)) />


 • ((فیزیک)) />


 • td>r />
  ign="left">r /> e align="left" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0"> />
  ign="right" width="40%">
  hnameh_up/d/de/Olum-e-R
  iaziDaneshnameh.gif" /> /> td>r />
  ="15%">
  lign="right" width="45%">r /> bel dir="rtl">

 • ((علوم رایانه|علوم کامیو)) />


 • ((یایا))

 • <br /> d>

  ="10">
  /
  > /> /> /> align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> /> />


  /> />

  />
  /> /> align="left"><br /> order="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

  <br />

  />
  order="0" width="770">  n="right"border="1"width="380"bgcolor="ffffff"bordercolor="304d69"cellpadding="0"cellspacing="0"> /> <br />


  order="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <br />


  width="40%">
  eshnameh
  _up/7/73/Behdasht-o-SalamatDaneshnameh.gif"/> />
  width="15%">
  n="right" width="45%"> />  " width="380"bgcolor="ffffff"bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">


  />


  e>


  le><br />

  e>
  > >
  >
  >
  ">
  <table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  />
  width="40%">r /> src="/mavara/img/daneshnameh_up/8/81/ArtDaneshnameh.gif" />r /> 5%"> />

  تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
   یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 [14:56 ]   23   admin      جاری 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [07:02 ]   22   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [06:59 ]   21   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 10 اردیبهشت 1387 [08:08 ]   20   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 02 اردیبهشت 1387 [20:06 ]   19   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 01 اردیبهشت 1387 [08:31 ]   18   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   17   admin      v  c  d  s 
   شنبه 04 اسفند 1386 [13:12 ]   16   system   Mavara initialization   v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   15   admin      v  c  d  s 
   شنبه 13 خرداد 1385 [11:41 ]   14   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:49 ]   13   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:13 ]   12   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:08 ]   11   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [13:07 ]   10   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:41 ]   9   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:36 ]   8   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:28 ]   7   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 10 مهر 1384 [17:01 ]   6   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 04 مهر 1384 [05:16 ]   5   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:31 ]   4   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   3   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   2   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:39 ]   1   system   Mavara initialization   v  c  d  s 


  ارسال توضیح جدید
  الزامی
  big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow  از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
  برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..