/> /> /> height="10"> /> /> /> /> /> <br /> /> />


align="center"><br /> el dir="rtl">
@#14:~~#304d69:__دانشنامه رشد__~~#@ /> /> />
/>
    
 منو
 صفحه های تصادفی
ارتودنسی
رشته باغبانی
سخنان حضرت پس از شهادت امیرالمومنین
تکشاخ «صورت فلکی»
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( م)
بازار تنزیل
اسیران ایرانی و انتخاب شهربانو
سخاوت وجود امام حسن علیه السلام
شاهرخ تیمورى
دسکلویزیت
 کاربر Online
913 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-12Lines: 1-324
-::{FLASH(movie=img/daneshnameh_up/FirstPageCategoryslow.swf, width=580, height=100, quality=high)}{FLASH}::{FANCYTABLE(border=0)}
__دانشنامه رشد :__
یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مر کدگان الاعات ~~__ تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه دهخدا»~دانشنامه)) ~~brown:عظیم علمی جاه وزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / دفتر تکنولوژی آموزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گسترش می باشد. ~|~ {picture file=img/daneshnameh_up/spnin_globe.gif}{FANCYTABLE}
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:25% __::((دانشنامه اسلامی))::__
:: م
ارف اسلامی و تاریخ زندگی
((خلقت عالم برکت ود هار معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::

~|~ ~w:25% __::((دان علوم پی))::__
::مقالات متنوع در موضوعات علمی، با مارکت شما ان موزان و معلمین محترم در حال گرش میباد.::
~|~ ~w:25% __::((دانشنامه علوم ننی))::__
::اطلاعات گسترده ای در ی ((فرهنگ)) ((تایخ))، ((امعه)) ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... درباره ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!:: ~|~ ~w:25% __::((یر طبقه بندی ه))::__
::طاات عمومی در زمینه ((هن)) ((نایع دستی))، ((ادی)) و ((تویزیون))، ((سنت)) ها، ((گردشگری))، ((سرگرمی))، ...::

::{picture file=img/daneshnameh_up/IslamicSymbol2.JPG}:: ~|~ ::{picture file=img/daneshnameh_up/Atom3DOloom.gif}:: ~|~:: {picture file=img/daneshnameh_up/humanitiesHis100.gif}:: ~|~ ::{picture file=img/daneshnameh_up/flowerSymbol2.JPG}::
{FANCYTABLE}
{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
~w:30% __::((ان ا))::__ ::{picture file=img/daneshnameh_up/QuestionBOy.gif}::
بحث و تبادل نظر در مورد [mavara-view_forum.php?forumId=20|ات داامه] [mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ]، طرح یشنهدات و نتقادت، بحثهای علمی و اعتقادی، ... ~|~ ~w:30% __::((شهروند دانشنامه))::__
::{picture file=img/daneshnameh_up/shahrvandiTrrafic4.gif}::
::آداب کار با دانشنامه، ((انشنمه:ویایش فحه و یرایش صحات))، ((انشنامه:ساختاربندی مقلات|چگونگی ساختار بندی مقالات))، ((دانشنامه: چگونه میوانید عضو شییوه عضویت)):: ~|~
__::((صفحات جذاب))::__
::{picture file=img/daneshnameh_up/TOOLBOx25.JPG}::
::در بر گیرند صفحات ال انامه:: ::((سرگرمی)) ها و آزمایشات علمی، ((بازی)) ها ...::

{FANCYTABLE}
^__::((مجلات دانشنامه))::__^ ::در این بخش مجلات علمی ارائه می‌شود مانند ((مجله علوم پایه)) که مطالب مفیدی از جمله :: ::اخبار علمی علوم ، کوتاه و خواندنی از علوم ، مقالات علمی ، ویژه نامه درسی و ... را در خود دارد.::
+e align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">
/>
idth="770">r /> <table align="center" border="1" width="770" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="10" cellspacing="0">
/>
/> align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> />
/> ble align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0"> />
n="center">
: الای~~<br /> />
/> /> align="left"> /> align="left" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">


:علوم ای~~ /> /> /> /> /> td>
tr>
/> </table>r />


height="2">
d>ign="center"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"width="770"> /> />

/> " width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69"cellpadding="0" cellspacing="0"> /> /> align="right"> /> align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> />
<br /> d width="15%">

align="right" width="45%">
<
label dir="rtl">

 • ((دانشنامه اسلامی|ین و زندگی))
 • /
  >

 • ((امت|دگیامه معصومین((ع)) ))
 • /
  > />

  ign="right" width="40%">r /> <img src="/mavara/img/daneshnameh_up/4/45/OlumeEslamiDaneshnameh.gif" />
  width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">  /29/OlumeEnsaniDaneshnameh.gif"/>
  "> />


  width="770">

  />


  "cellspacing="0"> />
  /> />

  />
  />  />


  able>r />
  le>
  /> d>
  />
  able> /> td> r />

  d align="right">
  able align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> />  e> />

  le>

  lign="left">
  /> able align="left" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">
  />
  ign="right" width="40%">r /> <img src="/mavara/img/daneshnameh_up/d/de/Olum-e-RiaziDaneshnameh.gif" />
  <br /> d>r /> align="right" width="45%">
  <
  label dir="rtl">

 • ((علوم رایانه|م کاپیوتر))


 • ((ریاضیات)) /> i>

  td>r />

 • ight="10">
  /> d>

  able align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> />
  /> align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">r />
  align="center">r />
  align="left">
  order="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69"cellpadding="5"cellspacing="0"> /> />


  />
  />  padding="0" cellspacing="0" border="0" width="770">r />


  r />


  e align="right" border="1" width="380" bgcolor="ffffff" bordercolor="304d69" cellpadding="0" cellspacing="0">

  le align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  7/73/Behdasht-o-SalamatDaneshnameh.gif"/>
  d>
  idth="15%">r /> align="right" width="45%"> /> /> />
  padding="0" cellspacing="0">
  <
  tr>


  e align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

  8/81/ArtDaneshnameh.gif" /> />  >  >
  تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
   یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 [14:56 ]   23   admin      جاری 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [07:02 ]   22   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 07 تیر 1391 [06:59 ]   21   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 10 اردیبهشت 1387 [08:08 ]   20   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 02 اردیبهشت 1387 [20:06 ]   19   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 01 اردیبهشت 1387 [08:31 ]   18   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   17   admin      v  c  d  s 
   شنبه 04 اسفند 1386 [13:12 ]   16   system   Mavara initialization   v  c  d  s 
   سه شنبه 16 خرداد 1385 [11:34 ]   15   admin      v  c  d  s 
   شنبه 13 خرداد 1385 [11:41 ]   14   admin      v  c  d  s 
   چهارشنبه 10 خرداد 1385 [06:49 ]   13   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:13 ]   12   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 09 خرداد 1385 [05:08 ]   11   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [13:07 ]   10   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 22 اسفند 1384 [10:41 ]   9   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:36 ]   8   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:28 ]   7   admin      v  c  d  s 
   یکشنبه 10 مهر 1384 [17:01 ]   6   admin      v  c  d  s 
   دوشنبه 04 مهر 1384 [05:16 ]   5   admin      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [12:31 ]   4   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   3   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:56 ]   2   مهدی سالم      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [11:39 ]   1   system   Mavara initialization   v  c  d  s 


  ارسال توضیح جدید
  الزامی
  big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow  از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
  برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..