منو
 صفحه های تصادفی
بصره
پروژه کنترل موتور DC توسط سنسور های مادون قرمز
فطرت انسان
موضوع جامعه شناسی
آثار
پذیرایی از شیعیان امام علی علیه السلام در روز قیامت
شفاعت شهید
نان سبوس دار
پیروفانیت
Technetium
 کاربر Online
340 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی

تفاوت با نگارش: 17

Lines: 1-8Lines: 1-324
-{FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, twidth=800, talign=center)}
~W:500 ~H:0% ~|~ ~W:15 ~H:0% ~|~ ~W:385 ~H:0%
50> >~|~ ~|~ ~rs:4<table border=0 align=center width=335height=> r> d> border=0 align=center> <tr>
width=289> __::@#16:~~green:دانشنامه لمی~~#@::__
:: معارف اسلامی و تاریخ زندگی ((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::
::((دانشنامه اسلامی|{picture=IslamicRoshd12.jpg})):: d>
210> [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|جمن پسش پاس]
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی)
آدرس میل [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir] </td>
:: {picture=ContactRoshd07.jpg}::
210> ((مشارکت د عه مای داننامه شد|مت ر تعه موای داننامه)) td> @@{picture=CollaborationRoshd14.jpg}@@
able border=0 align=center width=335 height=>
height=> edr=0 align=center height=155>
210> ::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-forums.php|انجمنهای رشد ]__::
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=40|اشگه ن می] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=25|عمومی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=63|هنر] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=64|ت] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=61|فرهنگ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39|ی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=36|تاریخ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=27|دین و زندگی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=53|فیلم وسینما] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|پزشکی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=32|کامپیوتر] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=52|یت و نی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|فیزیک] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نجوم] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|زمین شناسی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|زیست شناسی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|شیمی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ریاضی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|وان ای] td>
:: {picture=AnjomanRoshd14.jpg}::

450> able> ~|~
289> __::@#16:~~green:دانشنم لوم اانی~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((زندگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... ربار ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!::
::((دانشنامه علوم انسانی|{picture=HumanitiesRoshd12.jpg}))::
450> </table> ~|~
ble border= width=45> <tr> <td width=289> __::@#16:~~green:سایر موضوعات~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات عمومی در زمینه ((هنر))، ((صی دتی))، ((رادیو)) و ((لویین))، ((سنت)) ها، ((گرشگی))، ((سرگرمی)):: ::آزمایشا ی ((بای)) ها و ...:: td>
289> __::@#16:~~green:دانشنامه علوم پایه~~#@::__ ::
:: ::مقالات متنوع در موضوعات علمی، با مشارکت شما دانش آموزان و معلمین محترم در حال گسترش میباشد.:: </td> <td> ::((دانشنامه علوم پایه|{picture=FractalDna.jpg})):: td>
::((سایر طبقه بندی ها|{picture=KFCreativity21.gif}))::
~|~
~cs:3
align=center>
649> __:: @#16:~~green:دانشنامه رشد~~#@ :: __
یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه ها»~نامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آموزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / فتر تنولوژی موزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گسترش می باشد.
d>
{picture=trees.gif}

{FANCYTABLE} +ble align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> /> <tr>
width="770">
align="center"
border="1" width="770" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="10" cellspacing="0"> /> /> align="center">
/> /
> /> /> /> /> />/> align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"><br /> <tr> /> <td>
/> <table align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

align="center">r />