منو
 کاربر Online
1385 کاربر online
تاریخچه ی: صفحه اصلی

تفاوت با نگارش: 15

Lines: 1-8Lines: 1-324
-{FANCYTABLE(border=0, cvalign=top, twidth=800, talign=center)}
~W:500 ~H:0% ~|~ ~W:15 ~H:0% ~|~ ~W:385 ~H:0%
50> >~|~ ~|~ ~rs:4<table border=0 align=center width=335height=> r> d> border=0 align=center> <tr>
width=289> __::@#16:~~green:دانشنامه لمی~~#@::__
:: معارف اسلامی و تاریخ زندگی ((خلقت عالم به برکت وجود چهارده معصوم|ائمه معصومین)) علیهم السلام ::
::((دانشنامه اسلامی|{picture=IslamicRoshd12.jpg})):: d>
210> [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|جمن پسش پاس]
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما] (با ذکر نام ونام خانوادگی)
آدرس میل [http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=88&Page=Check&Rand=0|editor @roshd.ir] </td>
:: {picture=ContactRoshd07.jpg}::
210> ((مشارکت د عه مای داننامه شد|مت ر تعه موای داننامه)) td> @@{picture=CollaborationRoshd14.jpg}@@
able border=0 align=center width=335 height=>
height=> edr=0 align=center height=155>
210> ::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-forums.php|انجمنهای رشد ]__::
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=40|اشگه ن می] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=25|عمومی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|پرسش و پاسخ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=63|هنر] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=64|ت] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=61|فرهنگ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=39|ی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=36|تاریخ] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=27|دین و زندگی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=53|فیلم وسینما] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|پزشکی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=32|کامپیوتر] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=52|یت و نی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=26|فیزیک] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|نجوم] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|زمین شناسی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|زیست شناسی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|شیمی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29|ریاضی] [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=45|وان ای] td>
:: {picture=AnjomanRoshd14.jpg}::

450> able> ~|~
289> __::@#16:~~green:دانشنم لوم اانی~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات گسترده ای در زمینه ((فرهنگ))، ((تاریخ))، ((زندگی))، ((روانشناسی))، ((هنر)) و ... ربار ((ایران)) و جهان برای علاقه مندان شما و خاواده شما!::
::((دانشنامه علوم انسانی|{picture=HumanitiesRoshd12.jpg}))::
450> </table> ~|~
ble border= width=45> <tr> <td width=289> __::@#16:~~green:سایر موضوعات~~#@::__ ::
:: ::اطلاعات عمومی در زمینه ((هنر))، ((صی دتی))، ((رادیو)) و ((لویین))، ((سنت)) ها، ((گرشگی))، ((سرگرمی)):: ::آزمایشا ی ((بای)) ها و ...:: td>
289> __::@#16:~~green:دانشنامه علوم پایه~~#@::__ ::
:: ::مقالات متنوع در موضوعات علمی، با مشارکت شما دانش آموزان و معلمین محترم در حال گسترش میباشد.:: </td> <td> ::((دانشنامه علوم پایه|{picture=FractalDna.jpg})):: td>
::((سایر طبقه بندی ها|{picture=KFCreativity21.gif}))::
~|~
~cs:3
align=center>
649> __:: @#16:~~green:دانشنامه رشد~~#@ :: __
یک دائره المعارف (در سطح علمی جامعه) با محتوای آزاد است که مقالات آن توسط شما: __ دانش‌آموزان__، __اولیاء__، __دبیران__، __کارشناسان__ و __محققین__ علاقه‌مند، ایجاد شده و بسرعت درحال توسعه می باشد. این پروژه که هدف اصلی آن __~~brown:ایجاد بستر تولید اطلاعات~~__ توسط __~~brown:مصرف کنندگان اطلاعات ~~__و تشویق آنان به __~~brown:مشارکت~~__ در ایجاد __ ((نامه ای که در آن راجع به علم و دانش بحث شود «لغت نامه ها»~نامه)) ~~brown:عظیم علمی جامعه آموزشی کشور~~__ بوده، توسط وزارت آموزش و پرورش(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی / فتر تنولوژی موزشی) در بهمن 1382 در [http://www.roshd.ir|شبکه رشد] فعال گردید و در آبان 1383 به ((cms|مدل)) حاضر ارتقاء یافت. این مدل در حال حاضر در زمینه های زیر در حال گسترش می باشد.
d>
{picture=trees.gif}

{FANCYTABLE} +ble align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"> /> <tr>
width="770">
align="center"
border="1" width="770" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="10" cellspacing="0"> /> /> align="center">
/> /
> /> /> /> /> />/> align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="770"><br /> <tr> /> <td>
/> <table align="right" border="1" width="380" bgcolor="ccddcc" bordercolor="304d69" cellpadding="5" cellspacing="0">

align="center">r />