منو
 کاربر Online
863 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی آلی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-95Lines: 1-109
 {DYNAMICMENU()} {DYNAMICMENU()}
 __واژه‌نامه__ __واژه‌نامه__
 *((واژگان شیمی آلی)) *((واژگان شیمی آلی))
 *((واژگان شیمی تجزیه)) *((واژگان شیمی تجزیه))
 *((واژگان شیمی معدنی)) *((واژگان شیمی معدنی))
 *((واژگان شیمی فیزیک)) *((واژگان شیمی فیزیک))
 *((واژگان شیمی صنعتی)) *((واژگان شیمی صنعتی))
 __مقالات مرتبط__ __مقالات مرتبط__
 *((شیمی آلی)) *((شیمی آلی))
 *((آلکانها)) *((آلکانها))
 *((آلکنها)) *((آلکنها))
 *((آلکینها)) *((آلکینها))
 *((الکل)) *((الکل))
 *((آلدئید)) *((آلدئید))
 *((کتون)) *((کتون))
 *((اتر)) *((اتر))
 *((اسید کربوکسیلیک)) *((اسید کربوکسیلیک))
 *((آمین آروماتیک)) *((آمین آروماتیک))
 *((آمین آلیفاتیک)) *((آمین آلیفاتیک))
 *((مقالات جدید شیمی|شیمی)) *((مقالات جدید شیمی|شیمی))
 __کتابهای مرتبط__ __کتابهای مرتبط__
 *((کتابهای شیمی آلی)) *((کتابهای شیمی آلی))
-__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__ +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
 __سایتهای مرتبط__ __سایتهای مرتبط__
 *سایتهای داخلی *سایتهای داخلی
 +**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
 +**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
 *سایتهای خارجی *سایتهای خارجی
 +**[http://library.thinkquest.org/3659/orgchem/organicchemistry.html|طبیعت شیمی آلی]
 +**[http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane|آلکان]
 +**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/addene2.htm|واکنشهای آلکنها]
 +**[http://www.ucc.ie/academic/chem/dolchem/html/dict/alkynes.html|آلکینها]
 +**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro1.htm|سایت مرجع شیمی آلی]
 +**[http://books.google.com/books?q=carboxilic+acid&ots=Z7MjIcfOsS&sa=X&oi=print&ct=title|معرفی کتابهای شیمی آلی]
 +**[http://ro.wikipedia.org/wiki/Acid_carboxilic|اسید کربوکسیلیک]
 +**[http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/structural.html|ایزومر ساختاری]
 +**[http://www.chemguide.co.uk/basicorg/isomerism/optical.html|ایزومر نوری]
 +**[http://www.mirrorservice.org/sites/wwwchem.uwimona.edu.jm/courses/IC10Kiso.html|ایزومری در ترکیبات کئوردیناسیون]
 +**[http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/benzrx1.htm|واکنشهای ترکیبات آروماتیک]
 +**[http://www.chem.arizona.edu/massspec/|مرجع طیف سنجی جرمی ترکیبات مختلف]
 body=  body=
 |~| |~|
 {DYNAMICMENU} {DYNAMICMENU}
 !تاریخچه !تاریخچه
 واژه غلط انداز " __آلی__ " باقیمانده از روزگاری است که ((ترکیب شیمیایی|ترکیبهای شیمیایی)) را ، بسته به این که از چه محلی منشاء گرفته باشند، به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می‌کردند. ترکیبهای غیر آلی ، ترکیبهایی بودند که از مواد ((شیمی معدنی|معدنی)) بدست می‌آمدند. ترکیبات آلی ، ترکیبهایی بودند که از منابع گیاهی یا حیوانی ، یعنی از مواد تولید شده به وسیله ارگانیسمهای زنده بدست می‌آمدند.

در حقیقت تا حدود سال 1950، بسیاری از شیمیدانها تصور می‌کردند که ترکیبات آلی باید در ارگانیسم های زنده بوجود آیند و در نتیجه ، هرگز نمی‌توان آنها را از مواد غیر آلی تهیه کرد. ترکیبهایی که از منابع آلی بدست می آمدند، یک چیز مشترک داشتند: همه آنها دارای عنصر ((کربن)) بودند. حتی بعد از آن که روشن شد این ترکیبها الزاما نباید از منابع زنده به دست آیند، بلکه می‌توان آنها را در آزمایشگاه نیز تهیه کرد.

بهتر آن دیدند که برای توصیف آنها و ترکیبهایی مانند آنها ، همچنان از واژه آلی استفاده کنند. تقسیم ترکیبها به غیر آلی و آلی تا به امروز همچنان محفوظ مانده است.
 واژه غلط انداز " __آلی__ " باقیمانده از روزگاری است که ((ترکیب شیمیایی|ترکیبهای شیمیایی)) را ، بسته به این که از چه محلی منشاء گرفته باشند، به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می‌کردند. ترکیبهای غیر آلی ، ترکیبهایی بودند که از مواد ((شیمی معدنی|معدنی)) بدست می‌آمدند. ترکیبات آلی ، ترکیبهایی بودند که از منابع گیاهی یا حیوانی ، یعنی از مواد تولید شده به وسیله ارگانیسمهای زنده بدست می‌آمدند.

در حقیقت تا حدود سال 1950، بسیاری از شیمیدانها تصور می‌کردند که ترکیبات آلی باید در ارگانیسم های زنده بوجود آیند و در نتیجه ، هرگز نمی‌توان آنها را از مواد غیر آلی تهیه کرد. ترکیبهایی که از منابع آلی بدست می آمدند، یک چیز مشترک داشتند: همه آنها دارای عنصر ((کربن)) بودند. حتی بعد از آن که روشن شد این ترکیبها الزاما نباید از منابع زنده به دست آیند، بلکه می‌توان آنها را در آزمایشگاه نیز تهیه کرد.

بهتر آن دیدند که برای توصیف آنها و ترکیبهایی مانند آنها ، همچنان از واژه آلی استفاده کنند. تقسیم ترکیبها به غیر آلی و آلی تا به امروز همچنان محفوظ مانده است.
 
 
 {picture=_ggttqq_bild2.jpg} {picture=_ggttqq_bild2.jpg}
 
 
 !منابع مواد آلی !منابع مواد آلی
 امروزه گرچه هنوز مناسب‌تر است که بعضی از ترکیبهای کربن را از منابع گیاهی و حیوانی استخراج کنند، ولی بیشتر آنها را می‌سازند. این ترکیبها را گاهی از اجسام غیر آلی مانند __کربناتها__ و __سیانیدها__ می‌سازند، ولی اغلب آنها را از سایر ترکیبهای آلی بدست می‌آورند. دو منبع بزرگ مواد آلی وجود دارد که ترکیبهای آلی ساده از آن بدست می‌آیند: امروزه گرچه هنوز مناسب‌تر است که بعضی از ترکیبهای کربن را از منابع گیاهی و حیوانی استخراج کنند، ولی بیشتر آنها را می‌سازند. این ترکیبها را گاهی از اجسام غیر آلی مانند __کربناتها__ و __سیانیدها__ می‌سازند، ولی اغلب آنها را از سایر ترکیبهای آلی بدست می‌آورند. دو منبع بزرگ مواد آلی وجود دارد که ترکیبهای آلی ساده از آن بدست می‌آیند:
 ((شیمی نفت|نفت)) و ((زغال سنگ))؛ (هر دو منبع به معنی قدیمی خود ، آلی‌اند، زیرا فرآورده های تجزیه و فساد گیاهان و جانوران به شمار می آیند).

این ترکیبهای ساده بعنوان مواد ساختمانی اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و با کمک آنها می‌توان ترکیبهایی بزرگتر و پیچیده‌تر را تهیه کرد. با نفت و زغال سنگ بعنوان ((واکنش سوختن|سوختهای فسیلی)) ، باقیمانده از هزاران سال و تجدید نشدنی ، آشنا هستیم. این منابع ، بویژه نفت ، بمنظور تامین نیازهای پیوسته رو به افزایش ما به ((انرژی)) ، با سرعتی نگران‌کننده مصرف می‌شوند.

امروزه ، کمتر از ده درصد نفت مصرفی در تهیه ((مواد شیمیایی آلی سمی|مواد شیمیایی)) ، بکار گرفته می‌شود. بیشتر آن برای تامین انرژی بسادگی سوزانده می‌شود. خوشبختانه ، منابع دیگر انرژی ، مانند خورشیدی ، زمین گرمایی ، باد ، امواج ، جزر و مد ، ((انرژی هسته‌ای)) نیز وجود دارد.
 ((شیمی نفت|نفت)) و ((زغال سنگ))؛ (هر دو منبع به معنی قدیمی خود ، آلی‌اند، زیرا فرآورده های تجزیه و فساد گیاهان و جانوران به شمار می آیند).

این ترکیبهای ساده بعنوان مواد ساختمانی اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرند و با کمک آنها می‌توان ترکیبهایی بزرگتر و پیچیده‌تر را تهیه کرد. با نفت و زغال سنگ بعنوان ((واکنش سوختن|سوختهای فسیلی)) ، باقیمانده از هزاران سال و تجدید نشدنی ، آشنا هستیم. این منابع ، بویژه نفت ، بمنظور تامین نیازهای پیوسته رو به افزایش ما به ((انرژی)) ، با سرعتی نگران‌کننده مصرف می‌شوند.

امروزه ، کمتر از ده درصد نفت مصرفی در تهیه ((مواد شیمیایی آلی سمی|مواد شیمیایی)) ، بکار گرفته می‌شود. بیشتر آن برای تامین انرژی بسادگی سوزانده می‌شود. خوشبختانه ، منابع دیگر انرژی ، مانند خورشیدی ، زمین گرمایی ، باد ، امواج ، جزر و مد ، ((انرژی هسته‌ای)) نیز وجود دارد.
 !!زیست توده !!زیست توده
 چگونه و در کجا می‌توانیم منبع دیگری از مواد اولیه آلی پیدا کنیم؛ بی شک باید به جایی روی آوریم که مبدا اولیه سوختهای فسیلی است، یعنی زیست توده biomass ، ولی این بار بطور مستقیم و بدون دخالت هزاران سال. زیست توده ، تجدید شدنی است، براحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند تا موقعی که بر روی این ((سیاره)) زندگی می‌کنیم، تداوم داشته باشد.

در ضمن عقیده بر این است که نفت خیلی گرانبهاتر از آن است که سوزانده شود.
 چگونه و در کجا می‌توانیم منبع دیگری از مواد اولیه آلی پیدا کنیم؛ بی شک باید به جایی روی آوریم که مبدا اولیه سوختهای فسیلی است، یعنی زیست توده biomass ، ولی این بار بطور مستقیم و بدون دخالت هزاران سال. زیست توده ، تجدید شدنی است، براحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند تا موقعی که بر روی این ((سیاره)) زندگی می‌کنیم، تداوم داشته باشد.

در ضمن عقیده بر این است که نفت خیلی گرانبهاتر از آن است که سوزانده شود.
 !ویژگی ترکیبات کربن !ویژگی ترکیبات کربن
 براستی چه ویژگی خاصی در ترکیبهای کربن وجود دارد که لازم است آنها را از ترکیبهای یکصد و چند ((عنصر)) دیگر ((جدول تناوبی)) جدا کنیم؟ دست کم ، بخشی از پاسخ چنین است: ترکیبهای بسیار زیادی از کربن وجود دارد و ((مولکول)) آنها می‌تواند بسیار بزرگ و بسیار پیچیده باشد. شمار ترکیبهای کربن‌دار ، چندین برابر ترکیبهایی است که کربن ندارند. این ترکیبهای آلی را به خانواده هایی تقسیم می‌کنند که معمولا در ترکیبهای غیرآلی ، همانندی برایشان وجود ندارد.

بعضی از مولکولهای شناخته شده آلی ، هزاران ((اتم)) دارند و آرایش اتمها در مولکولهای نسبتا کوچک ممکن است بسیار پیچیده باشد. یکی از دشواریهای اساسی شیمی آلی ، یافتن چگونگی ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش اتمها)) در مولکولها ، یعنی تعیین ساختار این ترکیبهاست.
 براستی چه ویژگی خاصی در ترکیبهای کربن وجود دارد که لازم است آنها را از ترکیبهای یکصد و چند ((عنصر)) دیگر ((جدول تناوبی)) جدا کنیم؟ دست کم ، بخشی از پاسخ چنین است: ترکیبهای بسیار زیادی از کربن وجود دارد و ((مولکول)) آنها می‌تواند بسیار بزرگ و بسیار پیچیده باشد. شمار ترکیبهای کربن‌دار ، چندین برابر ترکیبهایی است که کربن ندارند. این ترکیبهای آلی را به خانواده هایی تقسیم می‌کنند که معمولا در ترکیبهای غیرآلی ، همانندی برایشان وجود ندارد.

بعضی از مولکولهای شناخته شده آلی ، هزاران ((اتم)) دارند و آرایش اتمها در مولکولهای نسبتا کوچک ممکن است بسیار پیچیده باشد. یکی از دشواریهای اساسی شیمی آلی ، یافتن چگونگی ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش اتمها)) در مولکولها ، یعنی تعیین ساختار این ترکیبهاست.
 
 
 {picture=_ggttqq_organicpic.gif} {picture=_ggttqq_organicpic.gif}
 
 
 !واکنشها در شیمی آلی !واکنشها در شیمی آلی
 راههای زیادی برای خرد کردن مولکولهای پیچیده یا نوآرایی آنها بمنظور تشکیل مولکولهای تازه وجود دارد. راههای زیادی برای افزودن اتمهای دیگر به این مولکولها یا جانشین کردن اتمهای تازه به جای اتمهای پیشین وجود دارد. بخشی ار شیمی آلی صرف دانستن این مطلب می‌شود که این ((واکنش شیمیایی|واکنشها)) چه واکنشهایی هستند، چگونه انجام می‌شوند و چگونه می‌توان از آنها در سنتز ترکیبهای مورد نیاز استفاده کرد. راههای زیادی برای خرد کردن مولکولهای پیچیده یا نوآرایی آنها بمنظور تشکیل مولکولهای تازه وجود دارد. راههای زیادی برای افزودن اتمهای دیگر به این مولکولها یا جانشین کردن اتمهای تازه به جای اتمهای پیشین وجود دارد. بخشی ار شیمی آلی صرف دانستن این مطلب می‌شود که این ((واکنش شیمیایی|واکنشها)) چه واکنشهایی هستند، چگونه انجام می‌شوند و چگونه می‌توان از آنها در سنتز ترکیبهای مورد نیاز استفاده کرد.
 !گستره اتصال اتمهای کربن در ترکیبات کربن !گستره اتصال اتمهای کربن در ترکیبات کربن
 اتمهای کربن می‌توانند به یکدیگر متصل شوند. گستره اتصال آنها به هم ، به اندازه‌ای است که برای اتمهای هیچ یک از عناصر دیگر ممکن نیست. اتمهای کربن می‌توانند زنجیرهایی به طول هزارها اتم ، یا حلقه‌هایی با ابعاد گوناگون تشکیل دهند. این زنجیرها ممکن است شاخه‌دار و دارای پیوندهای عرضی باشند. به اتمهای کربن در این زنجیرها و حلقه ها ، اتمهای دیگری بویژه ((هیدروژن)) ، همچنین ((فلوئور)) ، ((کلر)) ، ((برم)) ، ((ید)) ، ((اکسیژن)) ، ((نیتروژن)) ، ((گوگرد)) ، ((فسفر)) و سایر اتمها متصل می‌شوند. ((سلولز)) ، ((کلروفیل)) و __اکسی توسین__ مثالهایی از این دستند.

هر آرایش متفاوتی از اتمها با یک ترکیب معین تطبیق می‌کند و هر ترکیب دارای مجموعه ای از ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی مخصوص به خود است. شگفت‌انگیز نیست که امروزه بیش از ده میلیون ترکیب کربن می‌شناسیم و این که بر این تعداد ، همه ساله نیم میلیون افزوده می‌شود. همچنین شگفت انگیز نیست که مطالعه و بررسی شیمی آنها به تخصصی ویژه نیاز دارد.
 اتمهای کربن می‌توانند به یکدیگر متصل شوند. گستره اتصال آنها به هم ، به اندازه‌ای است که برای اتمهای هیچ یک از عناصر دیگر ممکن نیست. اتمهای کربن می‌توانند زنجیرهایی به طول هزارها اتم ، یا حلقه‌هایی با ابعاد گوناگون تشکیل دهند. این زنجیرها ممکن است شاخه‌دار و دارای پیوندهای عرضی باشند. به اتمهای کربن در این زنجیرها و حلقه ها ، اتمهای دیگری بویژه ((هیدروژن)) ، همچنین ((فلوئور)) ، ((کلر)) ، ((برم)) ، ((ید)) ، ((اکسیژن)) ، ((نیتروژن)) ، ((گوگرد)) ، ((فسفر)) و سایر اتمها متصل می‌شوند. ((سلولز)) ، ((کلروفیل)) و __اکسی توسین__ مثالهایی از این دستند.

هر آرایش متفاوتی از اتمها با یک ترکیب معین تطبیق می‌کند و هر ترکیب دارای مجموعه ای از ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی مخصوص به خود است. شگفت‌انگیز نیست که امروزه بیش از ده میلیون ترکیب کربن می‌شناسیم و این که بر این تعداد ، همه ساله نیم میلیون افزوده می‌شود. همچنین شگفت انگیز نیست که مطالعه و بررسی شیمی آنها به تخصصی ویژه نیاز دارد.
 !تکنولوژی و شیمی آلی !تکنولوژی و شیمی آلی
 شیمی آلی ، زمینه‌ای است که از دیدگاه تکنولوژی اهمیتی فوق‌العاده دارد. شیمی آلی ((شیمی رنگ)) و دارو ، ((شیمی کاغذ|کاغذ)) و مرکب ، رنگینه ها و ((پلاستیک|پلاستیکها)) ، ((بنزین)) و ((لاستیک)) چرخ است. شیمی آلی ، شیمی غذایی است که می‌خوریم و لباسی است که می‌پوشیم. شیمی آلی ، زمینه‌ای است که از دیدگاه تکنولوژی اهمیتی فوق‌العاده دارد. شیمی آلی ((شیمی رنگ)) و دارو ، ((شیمی کاغذ|کاغذ)) و مرکب ، رنگینه ها و ((پلاستیک|پلاستیکها)) ، ((بنزین)) و ((لاستیک)) چرخ است. شیمی آلی ، شیمی غذایی است که می‌خوریم و لباسی است که می‌پوشیم.
 !زیست شناسی و شیمی آلی !زیست شناسی و شیمی آلی
 شیمی آلی در ((زیست شناسی)) و پزشکی نقش اساسی برعهده دارد. گذشته از آن ، ارگانیسم های زنده ، بیشتر از ترکیبهای آلی ساخته شده اند. مولکولهای "زیست شناسی مولکولی" همان مولکولهای آلی هستند. زیست شناسی در سطح مولکولی ، همان شیمی آلی است. شیمی آلی در ((زیست شناسی)) و پزشکی نقش اساسی برعهده دارد. گذشته از آن ، ارگانیسم های زنده ، بیشتر از ترکیبهای آلی ساخته شده اند. مولکولهای "زیست شناسی مولکولی" همان مولکولهای آلی هستند. زیست شناسی در سطح مولکولی ، همان شیمی آلی است.
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=_ggttqq_RotatingC60.gif} {picture=_ggttqq_RotatingC60.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ساختار آلوتروپ جدید کربن:C60 ساختار آلوتروپ جدید کربن:C60
  
  
  
 
 
 
 
 !عصر کربن !عصر کربن
 اگر بگوییم که در عصر کربن زندگی می کنیم، دور از حقیقت نیست. هر روز ، روزنامه‌ها توجه ما را به ترکیبهای کربن جلب می‌کنند: __کلسترول__و __((چربی|چربیهای)) سیرنشده__ چند عاملی ، __((هورمون رشد|هورمونهای رشد))__ و __استروئیدها__ ، __حشره کشها__ و __فرومونها__ ، __عوامل ((سرطان|سرطانزا))__ و __عوامل شیمی‌درمانی__ ، DNA و ژنها. بر سر نفت ، جنگها در گرفته است.

دو فاجعه اسف‌انگیز ما را تهدید می‌کنند، هر دو از تجمع ترکیبهای کربن در ((اتمسفر)) ناشی می‌شوند: از بین رفتن ((لایه اوزون)) که بیشتر ناشی از کلرو فلوئورو کربن‌هاست و ((اثر گلخانه‌ای)) از متان ، کلروفلوئوروکربن‌ها و بیش از همه ، ((دی‌اکسید کربن)) سرچشمه می‌گیرد. شاید کنایه بر همین مطلب است که نشریه علوم ، برای سال 1990، بعنوان مولکول سال ، ((الماس)) را که یکی از شکلهای ((آلوتروپ|آلوتروپی)) کربن است، برگزیده.

خبر دیگر ، کشف آلوتروپ جدید کربن __C60__ (__باک منیستر فولرن__) است که چنین هیجانی در جهان شیمی از زمان " __ککوله__ " تاکنون دیده نشده بود.
 اگر بگوییم که در عصر کربن زندگی می کنیم، دور از حقیقت نیست. هر روز ، روزنامه‌ها توجه ما را به ترکیبهای کربن جلب می‌کنند: __کلسترول__و __((چربی|چربیهای)) سیرنشده__ چند عاملی ، __((هورمون رشد|هورمونهای رشد))__ و __استروئیدها__ ، __حشره کشها__ و __فرومونها__ ، __عوامل ((سرطان|سرطانزا))__ و __عوامل شیمی‌درمانی__ ، DNA و ژنها. بر سر نفت ، جنگها در گرفته است.

دو فاجعه اسف‌انگیز ما را تهدید می‌کنند، هر دو از تجمع ترکیبهای کربن در ((اتمسفر)) ناشی می‌شوند: از بین رفتن ((لایه اوزون)) که بیشتر ناشی از کلرو فلوئورو کربن‌هاست و ((اثر گلخانه‌ای)) از متان ، کلروفلوئوروکربن‌ها و بیش از همه ، ((دی‌اکسید کربن)) سرچشمه می‌گیرد. شاید کنایه بر همین مطلب است که نشریه علوم ، برای سال 1990، بعنوان مولکول سال ، ((الماس)) را که یکی از شکلهای ((آلوتروپ|آلوتروپی)) کربن است، برگزیده.

خبر دیگر ، کشف آلوتروپ جدید کربن __C60__ (__باک منیستر فولرن__) است که چنین هیجانی در جهان شیمی از زمان " __ککوله__ " تاکنون دیده نشده بود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلدئیدها و کتن‌ها)) *((آلدئیدها و کتن‌ها))
 *((آلکآن)) *((آلکآن))
 *((آلکن)) *((آلکن))
 *((آلکین)) *((آلکین))
 *((آمین)) *((آمین))
 *((استر)) *((استر))
 *((اسیدهای کربوکسیلیک)) *((اسیدهای کربوکسیلیک))
 *((الکل)) *((الکل))
 *((بیوشیمی)) *((بیوشیمی))
 *((زیست شیمی)) *((زیست شیمی))
 *((شیمی پلیمر)) *((شیمی پلیمر))
 *((شیمی نفت)) *((شیمی نفت))
 *((کربن)) *((کربن))
 *((کربوهیدراتها)) *((کربوهیدراتها))
 *((ماکرومولکولها)) *((ماکرومولکولها))
 *((مواد قندی طبیعی)) *((مواد قندی طبیعی))
 *((هیدروکربن)) *((هیدروکربن))
 *((هیدروکربنهای آروماتیک)) *((هیدروکربنهای آروماتیک))
 *((هیدروکربنهای آروماتیک جوش خورده)) *((هیدروکربنهای آروماتیک جوش خورده))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 28 مهر 1385 [20:33 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 15 مهر 1385 [19:28 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 15 مهر 1385 [19:24 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 12 اسفند 1384 [17:36 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 جمعه 12 اسفند 1384 [16:22 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 مهر 1384 [13:13 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..