/> /> /> /> /> />
/> /> /> /> />
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
/> /> />
/> /> /> /> />/>

/>
/>


/>
/>

/> /> /> />
/> />

/>
<
tr>
<
td>((شیمی پلیمر))</td>
/>
/><td>r />

able>

*((خانه شیمی))
*((آزمایشگاه شیمی آلی))
*((مجله علوم پایه))


    
 منو
 کاربر Online
698 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-73Lines: 1-230
-V{maketoc} +
able dir align=center border=4 bgcolor=#cccccff>
::@#20:((خانه شیمی))#@::::@#20:((واژه‌نامه شیمی))#@::::@#20:((کتابهای شیمی))#@::::@#20:((سرگرمیهای شیمی))#@::
__توجه:__ متن مقاله شیمی را در مقاله __((علم شیمی))__ دنبال کنید.
-__شیمی__ ماعه ساختار ''خواص'' تریبات و تغییر شکل مواد است. ای عم مربوط می‌شود به ((عناصر شیمیایی)) و ((ترکیبات شیمیای)) که امل ((اتم))ها، ((مولکول))ها و فعل و انفعالات بین آنها است. ((جدول تناوبی)) و ((فهرست ترکیبات)) را هم مشاهده کنید. +! چ در شیمی میوانیم!
-! نگاه اجمالی <br />((تئوری اتمی)) پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام ((اتم)) تشکیل شده‌اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تاثیر بسزائی داشته، ((اصل بقای جرم)) است. این قانون بیان می‌کند که در طول انجام یک ((واکنش شیمیایی)) معمولی، مقدار ماده نیز تغییر نمی‌کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این ((انرژی)) است که بدون تغییر می‌ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر ((رابطه)) دارند. + dir align=center border=4 bgcolor=#99ffcc>
-این ملب به طور ساد ب ای معی است که اگر ده هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ه هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا بدست آمد ا نظر قرار دهیم، مقدار ((جرم)) نیز تغییر مد. شیمی فعل و انفعالات اتم‌ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به همراه سایر اتم‌ها و به صورت ((پیوند یونی|یون)) یا ((مولکول)) (ترکیب) مورد مطالعه قرار می‌دهد. +
__لو ای____عوم کاربردی__
__رایش ها__
__مات ی__
__علوم مرتبط__
-ین اتم‌ها اغلب با اتم‌های دیگر فعل و انفالاتی را انجام می‌دهند. (به عنوان مثال زمانیکه آتش چوب را می‌سواند ترکیبی است از اتم‌های ((اکسیژن)) موجود در هوا و اتم‌های ((ربن)) و ((هیروژن)) درون چوب). گاهی قات نیز ((نور)) بر آنها تاثیر می‌گذارد. (یک عکس ر اثر تغییراتی که نو بر روی مواد شیمیایی فیلم جاد میکند، شکل می‌گیرد.) +
((یمی نری))((الکترویمی))((گرایش ی))((ستی ب))((فییک))
-یکی از کشفیت ابتدایی و جالب این بود که تم‌ها تقربیا همیشه به نسبت مساوی ب یکدیگر کیب می‌شوند. شن سییسی ارای اختمانی است ک نسبت اتم‌های ((یلیکون)) به اکیژن در آ ی دو است. امروزه ثابت شده ست ک ستثناهایی ر زمینه (( قاون نسبت های معین )) موجود دارد. +
((شیمی فییک))((یمی تاب|ریو شیی))((رایش یمی ییک))((ار آودگی سازی د ی زیست))((اکترونیک))
-یکی دیگر از کشفیات کیدی یمی این بود که زمانیکه یک واکنش شیمیایی رخ می ده، مقاری نرژی که بدست می ید یا از دست می رود همواره یکان . این امر ما را به مفاهیم مهمی مند (( تعاد ))، (( رمدینامیک )) و (( ینمیک )) می رساند. +
((شیی مومی))((شیمی د کاورزی|یمی کاوزی))((گرای یه))((ایتپ))((کمیو))
-(( شیمی فیزیک )) بر پایه (( فیزیک )) پیشرفته (مدرن) بنا شده است. اصولاً می تون تمام سیستم های شیمیایی را با استفاده ا تئوری (( مکانیک کوانتوم )) شرح داد. این تئوری از لحاظ ریاضی پیچیده بوده و عمیقاً (( شهوی )) است.به هر حال در عمل و بطور واقعی تنها بررسی سیستم های ساده شیمیایی قابل بررسی با مفاهیم مکانیکی کوانتوم امکان پذیر است و در اکثر مواقع باید از تقریب استفاده کرد.(مانند (( تئوری کاری دانسیته ))). بابر ای درک کامل مکانیک کوانتوم برای تامی مباحث شیمی کاربرد ندارد؛ زیرا نتایج مهم این تئوری (بخصوص (( اربیتال اتمی ))) با استفاده از مفهیم ساده تری قابل درک و بکارگیری هستند. +
((بیویمی))((شیمی داویی))((رایش معدنی))((ی الکترشیمیایی))((زکی))
-با اینکه در بسیاری موارد ممکن ست '' مکانیک کوانتوم '' نادیده گرفته شو، مفهوم اساسی که پشت آن است یعی ((کوانتوم))ی کردن انرژی، چنین نیست. شیمی داا رای بکاریری کلیه وهای (( طیف نمایی ))به اثرات و نتای کوانتوم وابسته اند، هرچند که ممکن است بسیاری ز آنها از این امر آاه نباشند.علم فیزیک هم ممکن است مورد بی توجهی واقع شود. اما به هر حال نتیجه نهاییاند (( رزونانس مغناطیسی هته ای ))) آن مور شرح و تفسیر قرار می گیرد. +
((نور یمی|فووشیی))((شیمی اد ایی))((گرای کاربردی))((کربوهیدراتها))((مندسی کاوری))
-یکی یگر از تئری هی اصلی یزیک مدرن که ناید نادیده گرفته شود نظریه (( نسبیت )) است. این ظریه که از لحاظ ریاضی ییده است، شرح کال فیزیکی علم شیی است. خوشبختانه مفاهیم نسبیتی نه در رخی از محاسبات خیلی دیق ساختمان م بویژه در عناصر سنگین ر اربرد ارد و در عمل تقریباً با شیمی ارتباط ندارند. +
((یی لرناسی))((تکنلی لیمر))((یتو شیمی))((ر))((لم مایگای))
-بخشهای اصلی علم شیمی عبارتند از : (( شیمی تجزیه ))، تعیین ترکیب ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهند آن، (( شیمی آلی ))، مطالعه ترکیبات کربن دار، (( یمی معدنی ))، که به اکثریت عناصری ک در شیمی آلی روی آنها تایید شده می پردازد؛ و (( فیزیک شیمی )) که پایه و اساس کلیه شاخه های دیگر را تشکیل می دهد و شامل خواش فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.
بخشهای اصلی علم شیمی عبارتند از : (( یمی تجزیه ))، تعیین ترکیب مواد و اجزای تشکیل دهند آن، (( شیمی آلی ))، مطالعه ترکیبات کربن دار، (( شیمی معدنی ))، که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکیید نشده می پردازد؛ (( فیزیک شیمی )) که پایه و اساس کلیه شاخه های دیگر را تشکیل می دهد و شامل واش فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.
+
((شیمی مواد))((کنلوژی چرم))((یوشیمی))((لایه از))((ریایات))
-ایر رشت های مالعاتی شاخ هب تخصصی که با شیمی مرتبطن عباتند از : (( علم اد ))، (( شیمی یمر ))، (( شیمی میط زیست )) و (( دارسازی )) . +
((یی لی ی))((شیمی نای))((مد شیمی))((جگ ازاره شیمییی))((مکایک))
-* (( روش علمی )) <br />* (( واحد SI ))
* (( نمدهای مهم ))
* (( ات
))
* ((
ربیال ها ))
* (( جدول تناوبی )) (( عناصر شیمیایی ))
* ((
یزمر )) <br />* (( آلوتروپ ))
* (( ایزوتروپ )) <br />* (( یون ))
* (( اختمان الکترون ))
* رو
ن ای دوره ای
* * ((
لکترونگاتییته )) (الکترون گیر)
* * (( عاع اتمی ))، (( شعاع یونی ))
* * ((
نرژی یونیزاسیون )) <br />* * (( کشش الکترون )) (نیرویی که موجب همبستگی اتم ها در مولکول می شود)
* (( گروه های عناصر)) (( گروه P ))، (( گروه D ))، (( گروه F ))، (( گروه G ))
+<tr>
((یمی ییک لی))((شیمی گ))td>
<td></td>
((یمیدانان نی الا))((مین ناسی))td>
-! شاخه های شیمی
* (( شیمی آی ))
* (( شیمی یه ))
* (( یو یمی )) (شیمی یست)
*((
شیمی معدنی))
*((یی فیزیک))
+
((شیمی یزیک معدنی))((شیمی کی))((مایشت شیمی))((ارسازی))
-! مواد و فعل و انفعالات شیمیایی
* (( مصات شیمیایی )) و (( وکنش گرهای بری «قیی» )) <br />* (( اسامی با قاعده ))
* (( فمول یمییی ))
** ((
فرمول یمیایی اده)) <br />** (( فرمول مولکولی ))
* (( پیوستگی شیمیایی )) <br />* (( قطبیت شیمیایی ))
* (( ماده شیمیایی ))
* ((
اکنش شیمیایی ))
* ((مح))
* ((خاصیت اسیدی و بازی))
+
((ی مایی|ی ی))td>
((وگی فلا))td>
<td></td>
((اشمدان شیمی))((مدسی ))
-مچی بینید
*((تاریخ شیی))
*((ووا ویژه یمی))
* ((سرگرمی هی یمی))
+
((کمک))((تکنولوژی فت))((واه می))((مهنسی مران))
-! ین های ارجی
* [http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/|IUPAC|Nomenclature|Home Page]
* [http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/ Material]
+
((شیی معدنی))((شیمی سب))((بانوی برجسته جهان علم))((زیست ناسی))
((شیمی سطح))((شیمی صنعتی))((شیشه ایمنی))((مهندسی معدن))
((شیمی تجزیه))((شیمی شیشه))((شیمی در خدمت پخت و پز))((مهندسی نساجی))
((سینتیک شیمیایی))((شیمی چوب))td>
<
td></td>
/>
((شامپو))</td>
/>
((ترمو شیمی|ترمودینامیک شیمیایی))td>r />((شیمی محیط زیست))((علم شیمی))
((شیمی کوانتومی|شیمی کوانتوم))((پلاستیک))
((تصفیه آب))</td>
/>
((تصفیه فاضلابهای صنعتی))
((تجزیه دستگاهی))
((شیمی مواد پاک کننده))
((شیمی کاغذ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:50 ]   14   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:48 ]   13   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:47 ]   12   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [10:39 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [16:22 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [16:47 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [17:39 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:54 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [15:03 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [13:08 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [07:09 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:30 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 تیر 1383 [06:54 ]   1   ایمان رحمتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..