/>
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
/> /> /> /> /> /> /> />

/>
/>

/> />
/>

/> /> /> />
/> />

/>
<
tr>
<
td>((شیمی پلیمر))</td>
/>
/><td>r />

able>

*((خانه شیمی))
*((آزمایشگاه شیمی آلی))
*((مجله علوم پایه))
/> />
/> /> />
    
 منو
 کاربر Online
877 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-230
-V{maketoc}
__شیمی__ ماعه اختار ''خواص'' ترکیبات تغییر شکل مواد است. ان مبوط میو به ((عناصر شیمیایی)) و ((ریبات شیمیایی)) که شامل ((ات))ها، ((مولکول))ه ع و اعالات ی نها ت. ((جد تنابی)) ((رست رکیبات)) ا م ماده کنید.
+
able dir align=center border=4 bgcolor=#cccccff>
::@#20:((اه یی))#@::::@#20:((واژهن یمی))#@::::@#20:((کبهای شیمی))#@::::@#20:((ررمیهای شیمی))#@::
/>


__
تجه:__ م ا یی ا ا __((ع یمی))__ ا کنید.
-! نگه اجمالی
((تئوری اتمی)) پایه و اساس علم شیمی است. ای
ن تئوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام ((اتم)) تشکیل شده‌اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تاثیر بسزائی داشته، ((اصل بقای جرم)) است. این قانون بیان می‌کن که در طول انجام یک ((واکنش شیمیایی)) معمولی، مقدار ماده نیز تغییر نمی‌کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این ((انرژی)) است که بدون تغییر می‌ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر ((رابطه)) دارند.
+! نچه در شیمی می‌وانیم!
-این مطلب به طور ساده به این معنی است که اگر ده هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ده هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا بدست آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار ((جرم)) نیز تغییر نمی‌کند. شیمی فعل و انفعالات اتم‌ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به همراه سایر اتم‌ها و به صورت ((پیوند یونی|یون)) یا ((مولکول)) (ترکیب) مورد مطالعه قرار می‌دهد. + dir align=center border=4 bgcolor=#99ffcc>
-این اتم‌ها اغلب با اتم‌های دیگر فعل و افعالاتی را اجام می‌دهند. (به عوان مثال زمانیکه ش چوب ر می‌سوزان ترکیی ست از اتم‌های ((اکسیژن)) موو در هوا و اتم‌های ((کربن)) و ((هیدروژن)) درون چوب). گاهی قات نیز ((نور)) بر آها تاثیر می‌گذارد. (یک عکس بر اثر تغییراتی که نور ب روی مواد شیمیایی فیلم ایجاد می‌کند، شکل می‌گیرد.) + bgcolor=#cccccc> />__علو ایه____عوم کبری__
__ری ها__
__مووات ویژه__
__و مرتب__
-یکی از کشفیات ابتدایی و جالب این ود که اتم‌ها تقربیا همیشه به نسبت مسای با یکدیگر ترکیب می‌شوند. شن سییسی ارای اختمانی ست ک نسبت اتم‌های ((سیلیکون)) ه کسیژن در آن یک به دو است. امروزه ثابت شده است که استثناهایی در زمینه (( انون نسبت های مین )) موجود دارد. +
((شیمی نری))((اکتروشیی))((رای ی))((سی آب))((ییک))
-یکی یگر از کشیات کیی شیمی این بو که مانیکه یک واکنش شیمیایی ر می هد مقداری اژی که ت می آید یا از ست می رود همواره یکسان ست . این مر م ا ه مفاهیم مهمی منن (( تعادل ))، (( ترمودینامیک )) و (( دینامیک )) می رساند. +
((یی ییک))((شیمی تاب|ادیو شیمی))((گریش می ییک))(( آلودی چرمسای ر می ی))((الکترونیک))
-(( شیمی فییک )) بر ای (( یزیک )) پیشرفته (مدرن) بنا شده است. اصولاً می توان تمام سیستم های شیمیایی را با استفاده از تئوری (( مکانیک کوانتوم )) شرح داد. این تئوری از لحاظ ریضی ییه بوده و عمیقاً (( شهوی )) است.به هر حال ر عمل و بطور واقعی تنها بررسی سیستم های ساده شیمیایی قابل بررسی با مفاهیم مکانیکی کوانتوم مکان پذیر است و در اکثر مواقع باید از تقریب استفاده کرد.(مانند (( تئوری کاری اسیت ))). بنابر این درک کام مکانیک کوانتوم برای تمامی مباحث شیمی کاربرد ندارد؛ زیرا نتایج مهم این تئوری (بخصوص (( اوربیتال اتمی ))) با استفاده از مفاهیم ساده تری قابل درک و بکارگیری هستند. +
((شیمی ی))((شیمی در کشاورزی|یی اوی))((رایش تزیه))((ایتپ))((کامیوتر))
-با اینکه در بسیاری مورد ممکن است '' مکانیک کوانتوم '' نادیده گرفته شود، مفهوم اساسی که پشت آن است یعنی ((کوانتوم))ی کردن انرژی، چنین نیست. شیمی دانها برای بکارگیری کلیه روشهای (( طیف نمایی ))به اثرات و نتای کوانتوم وبسته اند، رند که ممکن است بسیاری از آها از ای امر آگاه نباشند.علم فیزیک هم ممکن است مورد بی توهی واقع شود. اما به هر حال نتیجه نهایی (انند (( رزوننس مغناطیسی هسته ای ))) آن مورد شرح و تفسیر قرار می گیرد. +
((بیویمی))((شیمی دارویی))((گرای مدنی))((ی الکترویمیایی))((زکی))
-یکی دیگر از تئوری هی اصی فیزیک درن که نباید نادیده گرفت شود نظری (( نسبیت )) ست. ای نظریه ک ا لاظ ریاضی پییه است، شرح کامل فییکی علم شیمی ات. خوشبانه مفاهیم نبیتی تها در برخی از محاسبات خیلی دقیق اختان اتم بویژه در عنصر سنگین تر کربرد دارند و در مل تقریباً با شیمی ارتباط ندارند. +
((نور یی|فتشیی))((یی وا ذایی))((گرای کابی))((کبهیداتا))((مهنسی کاوری))
-بخشهای اصلی علم شیمی عبارتند از : (( شیمی تجزیه ))، تعیین ترکیب ترکیبات ود و اجزای تشکیل دهن ن، (( شیمی آلی ))، مطالعه ترکیبات کربن دار، (( یمی معدنی ))، که به اکثریت عناصری ک در شیمی آلی روی آا تاکیید نشده می پردازد؛ و (( فیزیک شیمی )) که پایه و اساس کلیه شاخه های دیگر را تشکیل می دهد و شامل خواش فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.
بخشهای اصلی علم شیمی عبارتند از : (( شیمی تجزیه ))، تعیین رکیب مواد و اجزای تشکیل دهند آن، (( شیمی آلی ))، مطالعه ترکیبات کربن دار، (( شیمی معدنی ))، که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکیید نشده می پدازد؛ و (( فیزیک شیمی )) که پایه و اساس کلیه شاخه های دیگر را تشکیل می دهد و شامل خواش فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.
+
((شیمی بوشنی))((کنلوژی یمر))((فیتو شیمی))((عر))((علوم زمایشگاهی))
-سایر رشته های مطالعاتی و شاه هاب تخصصی ک با شیی مرتبطد عبارتند از : (( علم مواد ))، (( یی لیمر ))، (( یی میط زیست )) و (( اوسای )) . +
((شیمی موا))((تکلوژی رم))((یشیی))((لی زن))((یایا))
-* (( روش علمی )) <br />* (( واحد SI ))
* (( نمدهای مهم ))
* (( اتم ))
* (( ارب
یتال ه ))
* (( جدو
ل تناوبی )) (( عاصر شیییی ))
* (( یزومر ))
* (( آ
ووپ ))
* ((
یزوتروپ )) <br />* (( یون ))
* (( ساختما الکترون ))
* رو
ند هی ره ای
* * (( لکترونگاتییه )) (الکترن گیر)
* * (( شع
اع اتمی ))، (( شعاع ینی ))
* * ((
انرژی یونیزاسیون ))
* * (( کشش الکترون )) (نیرویی که موجب همبستگی اتم ها در مولکول می شود)
* (( گروه های عناصر)) (( گروه P ))، (( گروه D ))، (( گروه F ))، (( گروه G ))
+<tr>
((یمی لی ی))((یمی ی))td>
((مندی یی))((نگ اارای شییایی))((مکانیک))
-! شاخه های شیمی
* (( شیمی آلی ))
* (( شیمی جزی ))
* (( بیو شیمی )) (یمی یس)
*((یمی نی))
*((شیمی فیزیک))
+
((شیمی فیزیک آلی))((شیمی گ))((شیمیدانان نمی سلم))((مین شی))
-! مواد و فعل و انفعالات شیمیایی
* (( محصولات شیمیایی )) (( واکنش گرهای رقی «القایی» ))
* (( اسا
می با قاعد )) <br />* (( فرمول شیمیایی ))
** ((فرمول شیمیایی اه))
** (( فرمول مولکولی ))
* (( پیوگی شیمیایی ))
* (( ق
یت شیمیایی ))
* (( مال یمیایی )) <br />* (( واکنش شیمیایی ))
* ((محلولها)) <br />* ((خاصیت اسیدی و بازی))
+
((شیمی ییک معدی))td>
((شیمی کای))((مایت شیمی))((اازی))td>
</tr>
-!ی بینید
*((ای شیمی))
*((مضت ویژه شیی))
+
((طی نایی|طی نجی))((خوردگی فلزات))((انمنان شیمی))((می فت))
-! لین های ارجی
* [http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/|IUPAC|Nomenclature|Home Page]
* [http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/ Material]
+
((کمپلکس))((تکنولوژی نفت))((قورباغه سمی))((مهندسی عمران))
((شیمی معدنی))((شیمی سب))((بانوی برجسته جهان علم))((زیست ناسی))
((شیمی سطح))((شیمی صنعتی))((شیشه ایمنی))((مهندسی معدن))
((شیمی تجزیه))((شیمی شیشه))((شیمی در خدمت پخت و پز))((مهندسی نساجی))
((سینتیک شیمیایی))((شیمی چوب))td>
<
td></td>
/>
((شامپو))</td>
/>
((ترمو شیمی|ترمودینامیک شیمیایی))td>r />((شیمی محیط زیست))((علم شیمی))
((شیمی کوانتومی|شیمی کوانتوم))((پلاستیک))
((تصفیه آب))</td>
/>
((تصفیه فاضلابهای صنعتی))
((تجزیه دستگاهی))
((شیمی مواد پاک کننده))
((شیمی کاغذ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:50 ]   14   admin      جاری 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:48 ]   13   admin      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:47 ]   12   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 آذر 1385 [10:39 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [16:22 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [16:47 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 تیر 1384 [06:00 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [17:39 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 تیر 1384 [13:54 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 اسفند 1383 [15:03 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [13:08 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [07:09 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:30 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 تیر 1383 [06:54 ]   1   ایمان رحمتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..