منو
 کاربر Online
1028 کاربر online
تاریخچه ی: سرویس در قوانین تنیس

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-129Lines: 1-34
 
 
 
 
  
 {picture=53178535.jpg} {picture=53178535.jpg}
  
 
 
 
 
 V{maketoc} V{maketoc}
 !سرویس در قوانین تنیس !سرویس در قوانین تنیس
-~~maroon:سرویس حرکتی در ((ورزش)) ((تنیس)) است که با آن بازی تنیس شروع می شود . این حرکت که از انتهای زمین هر بازیکن انجام می شود به این صورت است که بازیکن توپ را به سمت هوا پرتاب کرده و در حین فرود آمدن در (در بالای سر خود) با ((راکت تنیس)) به آن ضربه زده و توپ را به منطقه مشخص در زمین حریف می فرستد . اگر برای بار اول توپ به ((تور تنیس)) برخورد کند امتیازی به حریف داده نمی شود و این شانس را به بازیکن می دهد که یک بار دیگر اقدام به زدن سرویس نماید . اما اگر این بار هم توپ به تور برخورد کند ولی از آن عبور نکند امتیاز به حریف داده می شود . زدن ((سرویس)) انواع مختلفی دارد و شرایط خاص خود که آنرا در زیر به ر می وانیم :~~ +~~maroon:سرویس حرکتی در ((ورزش)) ((تنیس)) است که با آن بازی تنیس شروع می شود . این حرکت که از انتهای زمین هر بازیکن انجام می شود به این صورت است که بازیکن توپ را به سمت هوا پرتاب کرده و در حین فرود آمدن در (در بالای سر خود) با ((راکت تنیس)) به آن ضربه زده و توپ را به منطقه مشخص در زمین حریف می فرستد . اگر برای بار اول توپ به ((تور تنیس)) برخورد کند امتیازی به حریف داده نمی شود و این شانس را به بازیکن می دهد که یک بار دیگر اقدام به زدن سرویس نماید . اما اگر این بار هم توپ به تور برخورد کند ولی از آن عبور نکند امتیاز به حریف داده می شود . زدن ((سرویس)) انواع مختلفی دارد و شرایط خاص خود که آنرا در زیر فهرست نها ر می ینید :~~
 ~~maroon: ~~maroon:
-!انتخاب زمین و سرویس
ر ((گیم)) اول ح اناب زمین و سرویس ننه یا ریفت کننده سرویس ود ی قره مص ی‏گرد. رند ع ق انتخاب ا دارد و ی می‏تون ا یف و خاد یکی از مورد زیر اتخاب کند.
*ی کننه ی دریافت کنندة سرویس بودن که این وت ایکن یگ ای زمین ر اتخاب کند.
+*انتخاب زمین و سرویس
*رویس />*خطای ا />*اای رب سرویس />*ای روی />*سرویس و />*ا جری ی />*قن عام «جا»
*
قانون با در سروی />*تیب ای روی />*ا تعویض زمین
وپ ر گردش />*ت اتیاز به نفع زننده سرویس
*ت اتیز ه ف دریافت کننده سرویس />*مواردی که ب از ت ان متیا می‏گرد ..........~~
-!سرویس 
-اجرای ضربه سرویس باید تحت شرایط زیر صورت پذیرد. درست قبل از شروع ضربه سرویس کننده باید با پاهای متوقف در پشت خط انتهای (در لبه خارجی خط که نسبت به تور دور است) بایستد در محدوده‏ های بین امتداد فرضی علامت مرکزی تا خط کناری سپس سرویس در لحظه برخورد ((توپ)) و ((راکت)) پایان یافته تلقی می‏شود. بازیکنی که فقط یک دست داشته باشد، می‏تواند توپ را با ضربه راکت به هوا پرتاب کند و سپس سرویس را انجام دهد. 
-__مورد اول:__آیا سرویس کننده در بازی انفرادی حق ایستادن در محدوده پشت خط انتهای زمین بین خط کناری بازی دوبل را دارد. 
-__مورد دوم:__ اگر بازیکنی در هنگام زدن سرویس دو یا چند توپ را به جای یک توپ به هوا پرتاب کند، آیا خطا کرده است؟ 
-__پاسخ:__ خیر- باید اعلام بجا شود اما چنانچه این عمل را عمدی تلقی کند می‏تواند مطابق قوانین ماده 21 عمل کند. 
-!خطای پا 
-__سرویس کننده در حین اجرای ضربه:__ 
-*جای خود را با راه رفتن یا دویدن تغییر ندهد. حرکت اندک‏ پاها که عملاً اثری بر محل اصلی ((سرویس)) کننده نگذارد به عنوان تغییر محل به وسیله راه رفتن یا دویدن تلقی نمی‏گردد. 
-*نباید با هیچیک از پاها ناحیه‏ای به جز محدوده پشت خط انتهای زمین در فاصله‏ای بین امتداد فرضی علامت مرکزی تا خط کناری را لمس کند. 
-__منظور از کلمه پا قسمتی از پا، از قوزک به پائین است.__ 
-(ابتدای صفحه) 
-!اجرای ضربه سرویس 
-*برای اجرای ((ضربه سرویس)) ، سرویس کننده باید به تناوب در پشت نیمه راست و چپ زمین خود قرار گیرد. در هر گیم ابتدا باید از نیمه راست ضربه سرویس اجرا شود. اگر سرویس از نیمه اشتباه مشخص نگردد، تمام بازی های انجام یافته با سرویس یا سرویس‏های زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقی می‏ماند ولی اشتباه در محل اجرای سرویس به محض تشخیص باید تصحیح شود. 
-*توپ سرویس شده باید پس از عبور از روی تور با زمین یا خطوط محدوه کار سرویس زمین حریف که بصورتی مورب در نیمه دیگر زمین نسبت به محل سرویس قرار دارد، برخورد کرده و بعد توسط دریافت کنندة سرویس برگشت داده شود. 
-!خطای سرویس 
-سرویس، خطا محسوب می‏گردد چنانچه: 
-*سرویس کننده از ((قوانین سرویس)) ، خطا((ی پا)) ، ((اجرای ضربه سرویس)) تخطی نماید. 
-*اگر در زدن سرویس توپ به راکت برخورد نکند. 
-*اگر توپ سرویس شده قبل از اصابت به زمین به اجزاء دائمی زمین بجز (تور ، کمربند تور ، نوار تور) برخورد نماید. 
-__مورد اول:__ بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرویس، سرویس کننده تصمیم به نزدن توپ می‏گردد و در عوض آن را با دست می‏گیرد ، آیا این کار خطا محسوب می‏گردد؟ 
-__پاسخ:__ خیر 
-__مورد دوم:__ هنگام زدن سرویس در بازی انفرادی داخل یک زمین بازی دوبل که دارای پایه های زمین انفرادی است، توپ به پایه زمین انفرادی برخورد می‏کند و بعد در کادر صحیح سرویس فرود می‏آید. آیا این خطا محسوب می‏گردد و یا باید اعلام بجا شود؟ 
-__پاسخ:__ در سرویس، خطا محسوب می‏گردد زیرا پایه های بازی انفرادی، پایه های زمین دوبل و بخشی از تور یا نوار تور مابین آنها جزء اجزاء دائمی زمین محسوب می‏گردند. (طبق ماده اجزای ثابت زمین ، خطای سرویس). 
-*انتخاب زمین که در اینصورت بازیکن دیگر حق انتخاب سرویس کننده یا دریافت کننده سرویس بودن را دارد 
-__مورد اول:__ آیا بازیکنان در صورت با تأخیر افتادن یا بحالت تعلیق درآمدن بازی قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟ 
-__پاسخ:__ بلی- نتیجه قرعه کشی به قوت خود باقی است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمین یا سرویس وجود دارد.  
-!سرویس دوم 
-بعد از اعلام «خطای سرویس» (چنانچه خطای اول باشد) بازیکن باید از همان زمین که سرویس خطا انجام داده اقدام به زدن سرویس کند مگر آنکه سرویس از نیمه ، اشتباه زده شده باید که در این صورت طبق ماده (اجرای ضربه سرویس) ، سرویس کننده حق زدن تنها یک سرویس از پشت نیمه دیگر زمین را دارد. 
-__مورد اول: __ بازیکن از نیمه زمین سرویس می‏کند. او امتیاز را از دست می‏دهد و سپس ادعا می‏کند که بخاطر اجرای سرویس از نیمه اشتباه زمین ، خطا صورت گرفته است. 
-__پاسخ:__ امتیاز به قوت خود باقی است و سرویس بعدی باید با توجه به امتیازات از نیمه صحیح زمین زده شود. 
-__مورد دوم: __ (امتیاز برابر 15 است) و سرویس کننده به اشتباه از طرف چپ زمین سرویس می‏کند. او برنده امتیاز می‏شود سپس از طرف راست سرویس می‏زنند و خطای سرویس می‏کند. در این موقع اشتباه در امکان (برای سرویس آشکار می‏شود) آیا امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏ماند؟ سرویس بعدی او از کدام نیمه زمین باید زده شود. 
-__پاسخ:__ امتیاز قبلی به قوت خود باقی می‏مامند. سرویس بعدی باید از نیمه چپ زمین زده شود. حساب امتیازات (15/30) است و سرویس کننده یک سرویس خطا زده است. 
-!زمان اجرای سرویس 
-سرویس کننده تا زمانی که دریافت کننده سرویس آماده نباشد نباید سرویس کند. اگر دریافت کننده سعی به بازگشت توپ نماید بعنوان آماده بودن تلقی می‏گردد. اگر چنانچه دریافت کننده سرویس فرود نیامده خطا اعلام کند. 
-!قانون اعلام «بجا» 
-در تمام مواردی که با توجه به قوانین و یا بعلت هر گونه مداخله‏ای در بازی اعلام «بجا» ضروری می‏شود یکی از موارد زیر می‏باید مصداق یابد: 
-*هنگامیکه «بجا» در رابطه با سرویس اعلام می‏گردد فقط همان سرویس باید تکرار شود. 
-*اعلام «بجا» در هر شرایط دیگر موجب تکرار کامل آن امتیاز می‏گردد. 
-__مورد اول:__ اختلال در انجام سرویس توسط عاملی خارج از قوانین مشروحه در ماده (قانون بجا در سرویس) صورت می‏گیرد . آیا تنها همان سرویس باید تکرار شود؟ 
-__پاسخ:__ خیر- کل آن امتیاز باید دوباره بازی شود. 
-__مورد دوم :__ اگر توپی در حین بازی پاره شود، آیا باید اعلام «بجا» کرد؟ 
-__پاسخ:__ بله 
-!قانون بجا در سرویس 
-در سرویس هنگامی اعلام بجا می‏شود که: 
-*توپ سرویس شده صحیحی به تور، کمربند یا نوار تور برخورد کند و یا توپ بعد از برخورد با تور، کمربند تور یا نوار تور به دریافت کننده یا به هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد، قبل از برخورد با زمین اصابت کند. 
-*اگر زمانی که دریافت کننده سرویس آماده نباشد سرویس زده شود یا سرویس خطائی انجام شود. 
-(رجوع شود به ماده زمان اجرای سرویس). در صورت اعلام «بجا» سرویس زده شده به حساب نمی‏آید و باید مجدداً سرویس کرد اما سرویس بجا موجب عدم احتساب سرویس خطای قبلی نخواهد شد و سرویس خطا به قوت خود باقی می‏ماند. 
-!ترتیب اجرای سرویس 
-در پایان گیم اول دریافت کننده زننده سرویس سرویس بعدی می‏گردد و این ترتیب متناوباً در تمامی گیم های بعدی بازی اجرا خواهد شد اگر بازیکنی خارج از نوبت سرویس کند. بازیکنی که نوبت سرویس او بود، به محض مشخص شدن اشتباه باید سرویس کند اما تمامی امتیازات قبل از کشف اشتباه محسوب می‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه، گیم به پایان برسد، ترتیب سرویس به صورت تغییر یافته ادامه خواهد یافت . 
-!زمان تعویض زمین 
-بازیکنان در پایان گیم‏های اول ، سوم و به همین ترتیب در تناوب های بعدی و در پایان هر ست زمین را عوض می‏کنند مگر اینکه مجموع تعداد گیمها در آن ست زوج باشد که در این صورت تعویض زمین تا پایان گیم اول ست بعدی صورت نمی‏پذیرد و ترتیب صحیح دنبال نشود، بازیکنان باید به محض کشف اشتباه ترتیب صحیح را دنبال کنند. 
-!توپ در گردش 
-از لحظه‏ای که سرویس زده می‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غیر از مواردی که خطا یا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتیاز باید در گردش بماند. 
-__مورد 1 :__ بازیکن جواب سرویس را صحیح نمی‏دهد. اعلام خطا نمی‏شود و توپ در گردش می‏ماند. آیا حریف می‏تواند بعداً و پس از خاتمه تبادل توپ مدعی امتیاز مربوطه شود؟ 
-__پاسخ:__ خیر- اگر بازیکنان بعد از وقوع خطا به بازی ادامه دهند کسی نمی‏تواند مدعی امتیاز برای آن خطا گردد بشرط آنکه حریف از اینکار باز داشته نشده باشد. 
-!ثبت امتیاز به نفع زننده سرویس 
-سرویس کننده زمانی امتیاز می‏گیرد که: 
-*توپ سرویس شده (به شرط آنکه طبق ماده قانون «بجا» نباشد) قبل از برخورد با زمین به دریافت کننده سرویس هر آنچه پوشیده یا به همراه دارد برخورد نماید. 
-*دریافت کننده سرویس مطابق ماده سبب از دست دادن امتیاز می باشد. 
-!ثبت امتیاز به نفع دریافت کننده سرویس 
-دریافت کننده زمانی امتیاز می‏گیرد که: 
-*سرویس کننده دوبار پشت سر هم سرویس خطا بزند. 
-!مواردی که سبب از دست دادن امتیازات می‏گردد. 
-بازیکنی امتیاز از دست میدهد که: 
-*قبل از اینکه توپ دو بار به زمین بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روی تور نشود (مگر طبق ماده برگشت دادن صحیح توپ ) 
-*بازیکن توپ را به صورتی برگرداند که به زمین یکی از اجزاء ثابت زمین و یا هر چیز دیگر خارج از محدود خطوط در برگیرنده زمین حریف برخورد کند (بجز موارد ذکر شده در ماده برگشت دادن صحیح توپ). 
-*بازیکن توپ را حتی اگر در خارج از محدوده خطوط زمین والی کند ولی موفق به بازگرداندن صحیح توپ نشود . 
-*در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راکت می‏گیرد و یا حمل می‏کند و یا عمداً به توپ پیش از یکبار ضربه می‏زند . 
-*بازیکن یا راکت بازیکن (در دست بازیکن یا به هر صورت دیگر) یا هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد به تور، پایه های زمین، پایه های زمین انفرادی طناب یا سیم نگهدارنده تور، کمربند تور، نوار و یا زمین واقع در محدوده خطوط زمین حریف در زمان گردش توپ، برخورد نماید. 
-*بازیکن توپ را قبل از عبور از تور ((والی)) کند. 
-*توپ در گردش به بازیکن یا هر چیزی که پوشیده یا به همراه دارد بجز راکت که در دست یا دستهای بازیکن باشد برخورد نماید. 
-*بازیکن با پرتاب راکت به توپ ضربه بزند. 
-*بازیکن به عمد و به صورت مشخص شکل و حالت راکت را در حین آنکه توپ در گردش است تغییر دهد. 
-__مورد1-__ در هنگام سرویس کردن راکت از دست سرویس کننده رها می‏شود و قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏کند آیا این حالت خطای سرویس محسوب می‏شود یا اینکه بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد؟ 
-__پاسخ: __ سرویس کننده امتیاز را از دست می‏دهد زیرا راکت او در حالیکه توپ در گردش بوده به تور برخورد کرده است. 
-__مورد2- __ در سرویس راکت از دست سرویس کننده رها می‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از کادر سرویس به تور برخورد می‏کند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیکن می‏شود؟ 
-سرویس به تور برخورد می‏کند. آیا این خطاست یا منجر به از دست رفتن امتیاز بازیکن می‏شود؟ 
-__پاسخ:__ این عمل خطا محسوب می‏گردد زیرا هنگام برخورد راکت به تور، توپ از گردش خارج شده بوده است. 
-__والی:__ ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمین 1 - Volley  
-__مورد3-__ فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازی می‏کند. (الف) به (د) سرویس می‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمین به تور برخورد می‏کند سپس به علت خارج بودن سرویس اعلام خطای سرویس می‏شود آیا (ج) و (د) امتیاز را از دست می‏دهند. 
-__پاسخ:__ اعلام خطای سرویس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتیاز را قبل از آنکه بتوان اعلام خطا کرد، از دست داده‏اند زیرا (ج) در حالی به تور برخورد کرده که توپ در گردش بوده است. 
-__مورد 4-__ آیا بازیکن در حالی که توپ در گردش است می‏تواند از روی تور به داخل زمین حریف بپرد و هیچگونه تنبیهی شامل حال او نگردد؟ 
-__پاسخ:__ خیر- بازیکن امتیاز را از دست می‏دهد. 
-__مورد 5-__ بازیکن (الف) به توپ در نزدیکی تور چرخش زیر می‏دهد به طوری که توپ به سمت (الف) باز می‏گردد. بازیکن (ب) ناتوان از رسیدن به توپ (در زمین خود) راکت خود را پرتاب می‏کند و توپ را به خارج از زمین (الف) می‏زند. آیا (ب) امتیاز این بازی را می‏گیرد یا خیر؟ 
-__پاسخ:__ (ب) امتیاز از دست می‏دهد. 
-__مورد 6-__ بازیکنی که خارج از کادر سرویس ایستاده بوسیلة توپ سرویس شده و قبل از برخورد آن با زمین مورد اصابت قرار می‏گیرد آیا امتیاز را می‏گیرد یا از دست می‏دهد؟ 
-__پاسخ:__ بازیکنی که موردئ اصابت توپ قرار گرفته امتیاز را از دست می‏دهد. مگر طبق موارد ذکر شده در ماده 14 (الف) 
-__مورد7- __ بازیکنی که خارج از محدوده خطوط زمین ایستاده، توپ را والی می‏کند و یا آن را با دست می‏گیرد مدعی امتیاز می‏شود زیرا توپ بدون شک «خارج» بوده است. 
-__پاسخ:__ او به هیچوجه نمی‏تواند مدعی امتیاز شود. 
-(A) چنانکه توپ را بگیرد امتیاز طبق ماده 20 (ز) از دست می‏دهد. 
-(B) اگر والی کند توپ را به صورتی ناصحیح بازگشت دهد. طبق ماده «مواردی که سبب از دست رفتن امتیاز می‏گردد» امتیاز از دست می‏دهد. 
-(C) اگر والی کند و به صورتی صحیح توپ را برگشت دهد بازی ادامه می‏دهد. ~~ 
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:~~::
 !منبع: !منبع:
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/} +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 بهمن 1384 [04:45 ]   8   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:26 ]   7   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:20 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [15:00 ]   5   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [14:49 ]   4   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [14:46 ]   3   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 17 شهریور 1384 [14:39 ]   2   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 04 شهریور 1384 [14:34 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..