منو
 کاربر Online
636 کاربر online
تاریخچه ی: زنبور وحشی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-24Lines: 1-40
-زب عمماٌ حشره ای است که صور کلونی ندگی می کد زندگی اتماعی پچیده است ما ب رشد و کمال شکیلاتی اجتماعی ور ل و ((موه)) نیست ری زوها نها زندگی ی کنند. /> />در بهاران ملکه ها از وع ستانی بیون ی یند و غاز به اا کلونی ایی می نمایند. ین لکه ها عمولا سراخی ر زمین مانن واخ دیمی موش پیدا د کلوی خد ر ایاد می کنند نگا آ را یه های می ک ه کاغذ زنبور شو ات ی پوان این ماده کای ک ا لکه ز چوب درت و یمنی با اق دهن می سا. تولید می کنن ملکه لنه و ر اه مانند می ساند ر ین پارتمان و مموه لول ها ش و را ک از قف ویان و با ک اق مرکی ه شده ته ه لول ا ا بای آن سته ست. ملک یک ر ه ل می گاد.

از هر م ه ص یک لار دون پا بیرون می ی ک به ویله ملکه پا به کارگران م نوچگی از ن مق می کنند لاروها ی عات کک گوشت یا قعتی از دن سایر شرات تغذی می کنند تا ینکه نها مرحله کودکی ا رانیده به مرله کمال رسن. />
ز
نران بالغ همه ماده و کرر هد ای کارگرا هستندکه ذا و احیجات ملکه و لانه را ای تخم گذاری تب و آماده می کنند کارا برای و سلول هایی در لنه م اند لانه از چنیدن ابار تشکیل گردید است درسلول های و ملک خ ی گذارد وزادا ز تم یر می ید به وسیله کاران مابت ی وند. />
در ابست کاگران ملد و مرابت می وند اما ر ل خزان ای د را وض می کنند بی ا سلول های بگتر را سول های لطنی می یند و این لول ها ه این منور اته ه ت ملکه های ان پرورش یابن ر سول هی مولی یگر نرها پ پیا ی کند.

چه رف پایان نیک می ویم نن صمی به رک نه می یرد. ملکه های و باروی د را مه زان ا سال آینده باقی نگه می داند تا اینکه کولونی ای بری خود ایجاد کنند. با از حمله هوی ر کولونی نبوران ر م می شکند نه کارگرا در سرای زمستان ی یر.

لکه های ارور ر پناهگههای زمستانی خود پنان می از بهار ینده آنا لانه ای ن می سا. />
نبورها رنگ ها و وها را ه ار می سپان

پور مرتین یناور استاد اه ورتزبورگ ک یک حیوا نس ات حیاتی در مینه یادگیری خارج از قت اه م ده س ک(یدگیرنده) ای و یک گروه از زنرهای عسل یوند. />r />و زنبورهای خود را در داخ موطه ای که با ن منوی رون می شد سه هفت نگاه داشت آنها ر این مت نه از طبیعی الع داشتند و نه ز گل هایی که نبا بی ((عسل)) ه راغ آنها می وند ما ا زو کارگری ک ه لانه رگت شرو ک ب ریدنی ها قل کار ن فری کف کد بد.

این ص ی است ک ب سای زنبوران رای جع آوری یره گیاهن داده می شد. پور لینداو فظ ددی را مین بورها کف کرد. نها بیش از ه یز و ا ه خاطر ی پارن ا و شکل را در اطر نگاه می داند. />
ام ترکیب ای وامل بیشتر در حا زنبوره باقی می ماند تا ح تیص وق. نبورها ک به کار سخت و زندگی اجتعی شهرت یافته ن د رزبو ید گرفته ن که چطور مجموعه لائم را ب خاطر بسپارند.
+!م />((حشرات)) اورنی هتند ک داای س سینه و کم بده و داای یک هستند اری ات هانی بده و دارای سه زو پای بنبند تند و و زوج بالا ستند دارای لب باریک می‌باشند. نفس آها با ولای نی منب و اخ شاخ است. دف کک لوه‌های لپیی صور می‌گید. مغز در ین جاران عههای م تشکی ده و ح دای و ن نر و ماده جدا. خ گار و رد ت دریی با ((گدیی)) ا. حشرات ا ه و یر ره ی‌باان یا ی‌دریان و ی رده الدرا یا ات بالار تقسی می‌کنن. ت لا چین استه قسیم می‌کند که ست نبوره زء بال‌دارا ازک میاد.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/1/12/hymenopetera1.JPG}

ه ک بالا />((نبو|بوها)) به را نازک الان لق رند. اغلب دارای 4 ا تند ولی عی از نها ا نداند. الها کوچک و شایی و رای چند رگال س. هنگ پرواز بالها با یکیگر ر ه ط میند. حات ماده دارای نام تخمگذار و این اندا برای ه کرن رایدن یا نیش زدن ی‌باشد. اروها شبی کر رخشده گای اقد پا تن. فیرا مولا در اخ یله هتند. ردیسی ا کمل است. د‌ای ا این اورا ندگی اجتمای عضی زنگی فرای دارند. بی لاوهای آنها به لت اگلی نگی میند. این اته دارای و زیر اته ت: __~~green:ها کان~~__ و __~~green:ب کم~~__. />!یر رات شکان
عده ک ر این جانا ریک ست. یه به ورت کبند رآده ا. اروه فد پا هند. />!ده زوان />لندی آنها ا 4 تا 38 میلیمتر یرد. اندام م یز ر ین انوران ند ت. ارا انگ رهها و یا ایر شرا هستند. ن حیان ا باریک و کیده رگبالهای آنا زیاد است. شاکی نها رشتهای و ارای مفلهای یای ا.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/f/f2/hymenopetera2.JPG}

!
پ زورن />شه زنوران __~~green:(Bracoidae)~~__ ی دله زنبورا ولی کوک ا ا هستند. ین جانوران ممول خارج از ن میبا ه فیه یند. />!خکی یان
کی سین __~~green:(Chalcididae)~~__ زنبورهای کوچک موسط هستند. شاخکهای آن انوار و میده است رنگ آنها یه یا ی ا. تعداد گبالهای ن ک است. بی لروها ر دانه‌ها ی اا و دار. این شرت ،‌ حشرت ف مضر نند م‌ا ارایی ر ز ی می‌برد.
ا ا />او زنبوران __~~green:(Cynipidae)~~__ شراتی کچک و ری هتند. شک ا فی رد ا. ها ر های گیاه مصوا ر ری ((رت ب)) گذا می‌. حشرات نر نها کمیا ات ولید ((بکرایی)) زیاد است.
!مب
اح مرت ا نوا />*((بی‌مهرگا))
*((
شرات)) />*((نک))
*((
و)) />*((ته)) />*((نور عل))
*((
مخ)) />*((مگس))
*((مورچه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [11:33 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [12:26 ]   1   مصطفی راعی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..