منو
 کاربر Online
751 کاربر online
تاریخچه ی: رشته مطالعات خانواده

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-81Lines: 1-81
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=motkhasni.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
-<table align=left>
<tr>
<td>
+<table align=left>
<tr>
<td>
  {picture=BBBBBB.jpg}  {picture=BBBBBB.jpg}
-</td>
</tr>
</table>
+</td>
</tr>
</table>
 بهره مندی کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگی با ((فضا))یی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت و مبنای روابط بین دو همسر با فرزندان بر پایه اخلاق و معنویت و اتخاذ شیوه های مبتنی بر معرفت دینی و عقلی در تربیت آنان از ضروریات اولیه در رشد و بالندگی شخصیتی و معنوی فرزند در خانواده است.سوال درباره خانواده سالم و متعادل، خصوصیات آن و روش هایی که زمینه ایجاد چنین خانواده ای را فراهم می سازد و بسیاری از مفاهیم که در حوزه خانواده از منظر اجتماع، اخلاق، ((اقتصاد))، فرهنگ و آداب و رسوم شکل می گیرد موضوع رشته مطالعات خانواده است که گستردگی و عمق مسائل آن به عمق وجود انسان می باشد. بهره مندی کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگی با ((فضا))یی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت و مبنای روابط بین دو همسر با فرزندان بر پایه اخلاق و معنویت و اتخاذ شیوه های مبتنی بر معرفت دینی و عقلی در تربیت آنان از ضروریات اولیه در رشد و بالندگی شخصیتی و معنوی فرزند در خانواده است.سوال درباره خانواده سالم و متعادل، خصوصیات آن و روش هایی که زمینه ایجاد چنین خانواده ای را فراهم می سازد و بسیاری از مفاهیم که در حوزه خانواده از منظر اجتماع، اخلاق، ((اقتصاد))، فرهنگ و آداب و رسوم شکل می گیرد موضوع رشته مطالعات خانواده است که گستردگی و عمق مسائل آن به عمق وجود انسان می باشد.
 اکنون به بعضی از اجزاء مورد مطالعه این رشته می پردازیم. اکنون به بعضی از اجزاء مورد مطالعه این رشته می پردازیم.
 * پایه های عقلانی برای زندگی * پایه های عقلانی برای زندگی
 * حق سالاری در برابر مرد یا زن سالاری * حق سالاری در برابر مرد یا زن سالاری
 * مشارکت در ((خانواده)) * مشارکت در ((خانواده))
 * همگرایی و تفاهم در مقابل دشمنی * همگرایی و تفاهم در مقابل دشمنی
 * رازداری و مثبت نگری * رازداری و مثبت نگری
 * مسئولیت و تبادل عاطفی * مسئولیت و تبادل عاطفی
 * ویژگی های ارتباط با فرزند * ویژگی های ارتباط با فرزند
 * مناسبات همسر با شوهر و بالعکس  * مناسبات همسر با شوهر و بالعکس
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- بافت | | * | |  1| آزاد- بافت | | * | |
 2| آزاد- بهبها ن| | * | | 2| آزاد- بهبها ن| | * | |
 3| آزاد- رامهرمز | | * | | 3| آزاد- رامهرمز | | * | |
 4| آزاد- رودهن | | * | | 4| آزاد- رودهن | | * | |
 5| آزاد- گرمسار | | * | | 5| آزاد- گرمسار | | * | |
 6| آزاد- گناباد | | * | | 6| آزاد- گناباد | | * | |
 7| آزاد- مرودشت | | * | | 7| آزاد- مرودشت | | * | |
 8| آزاد- مشهد | | * | | 8| آزاد- مشهد | | * | |
 9| آزاد- میمه | | * | | 9| آزاد- میمه | | * | |
 10| آزاد- نی ریز | | * | | 10| آزاد- نی ریز | | * | |
 11| الزهرا تهران | | * | | 11| الزهرا تهران | | * | |
 12| تبریز | | * | |  12| تبریز | | * | |
 13| تربیت معلم تبریز| |* | | || 13| تربیت معلم تبریز| |* | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس  ||ردیف| نام درس|ردیف|نام درس
 1| آسیب شناسی اجتماعی| 2| آسیب شناسی روانی  1| آسیب شناسی اجتماعی| 2| آسیب شناسی روانی
 3| آشنایی با حرفه مددکاری و بازدید از موسسات|4| آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 1  3| آشنایی با حرفه مددکاری و بازدید از موسسات|4| آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 1
 5| آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 2 |6| آشنایی با کلیات علوم قرآنی و حدیث  5| آشنایی با متون فارسی در زمینه خانواده 2 |6| آشنایی با کلیات علوم قرآنی و حدیث
 7| آمار و احتمال 1 |8| اصول فقه  7| آمار و احتمال 1 |8| اصول فقه
 9| اقتصاد خانواده |10| انسان شناسی در اسلام  9| اقتصاد خانواده |10| انسان شناسی در اسلام
 11| بهداشت روانی |12| پویایی گروه  11| بهداشت روانی |12| پویایی گروه
 13| تجزیه و تحلیل |14| تربیت در اسلام 1  13| تجزیه و تحلیل |14| تربیت در اسلام 1
 15| تربیت در اسلام 2 |16| ترجمه و درک متون عربی  15| تربیت در اسلام 2 |16| ترجمه و درک متون عربی
 17| تفسیر موضوعی قرآن (ارث، وصیت، طلاق) |18| تفسیر موضوعی قرآن  17| تفسیر موضوعی قرآن (ارث، وصیت، طلاق) |18| تفسیر موضوعی قرآن
 19| تفسیر موضوعی قرآن 1|20| جامعه شناسی روستایی  19| تفسیر موضوعی قرآن 1|20| جامعه شناسی روستایی
 21| جامعه شناسی تاریخی خانواده |22| جامعه شناسی خانواده  21| جامعه شناسی تاریخی خانواده |22| جامعه شناسی خانواده
 23| حقوق اساسی |24| حقوق بشر  23| حقوق اساسی |24| حقوق بشر
 25| حقوق جزای اختصاصی |26| حقوق جزای عمومی  25| حقوق جزای اختصاصی |26| حقوق جزای عمومی
 27| حقوق مدنی 1 |28| حقوق مدنی 2  27| حقوق مدنی 1 |28| حقوق مدنی 2
 29| حقوق مدنی 3 |30| خانواده در روایات  29| حقوق مدنی 3 |30| خانواده در روایات
 31| خانواده درمان |32| روان شناسی تربیتی  31| خانواده درمان |32| روان شناسی تربیتی
 33| روانشانسی مرض کودک |34| روانشناسی اجتماعی  33| روانشانسی مرض کودک |34| روانشناسی اجتماعی
 35| روانشناسی عمومی |36| روانشناسی رشد کودکان 1  35| روانشناسی عمومی |36| روانشناسی رشد کودکان 1
 37| روش تحقیق عملی |38| روش تحقیق نظری  37| روش تحقیق عملی |38| روش تحقیق نظری
 39| ریاضیات پایه |40| زبان تخصصی 1  39| ریاضیات پایه |40| زبان تخصصی 1
 41| زبان تخصصی 2 |42| فقه تطبیقی  41| زبان تخصصی 2 |42| فقه تطبیقی
 43| قواعد صرف عربی |44| قواعد فقه  43| قواعد صرف عربی |44| قواعد فقه
 45| قواعد نحو عربی |46| مأخذشناسی اسلام  45| قواعد نحو عربی |46| مأخذشناسی اسلام
 47| مبانی جمعیت شناسی |48| مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1  47| مبانی جمعیت شناسی |48| مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1
 49| مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 |50| مبانی مددکاری اجتماعی  49| مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 |50| مبانی مددکاری اجتماعی
 51| متون تخصصی فقه 1 |52| متون تخصصی فقه 2  51| متون تخصصی فقه 1 |52| متون تخصصی فقه 2
 53| متون تخصصی فقه 3 |54| مددکار اجتماعی کار با فرد 1  53| متون تخصصی فقه 3 |54| مددکار اجتماعی کار با فرد 1
 55| مددکار اجتماعی کار با فرد 2 |56| مسائل نوجوانان و جوانان  55| مددکار اجتماعی کار با فرد 2 |56| مسائل نوجوانان و جوانان
 57| نظریه های خانواده در اندیشه صاحبنظران اسلامی |58| کارورزی  57| نظریه های خانواده در اندیشه صاحبنظران اسلامی |58| کارورزی
 59| کلیات اقتصاد |60| کودکان عقب مانده ذهنی || 59| کلیات اقتصاد |60| کودکان عقب مانده ذهنی ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 خانواده کوچکترین بخش و اساسی ترین بخش هر خانواده است. ((جامعه)) سالم را در تعریف دقیق تر افراد سالم تشکیل نمی دهند بلکه خانواده های سالم تشکیل می دهند منظور ما از سالم شکل ایده ال یک جامعه نیست بلکه خانواده سالم به خانواده ای می گویند که افراد خانواده نقش خود را به درستی می شناسند و به وظایف خود آگاه و در مقام عمل کوشا و دقیق هستند کسانی که رشته مطالعات خانواده را انتخاب می کنند غالباً جذب نهادهایی هستند که در ارتباط مستقیم با این نهاد مهم هستند.وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت کار و مراکز تحقیقاتی که پژوهش های اجتماعی را سرلوحه کار خود دارند می باشد. البته توجه جدی به رشته های علوم انسانی چالش بزرگی است که کشور ما بسیار محتاطانه با آن برخورد کرده است و در بسیاری از موارد احساس نیاز ضعیف است.  خانواده کوچکترین بخش و اساسی ترین بخش هر خانواده است. ((جامعه)) سالم را در تعریف دقیق تر افراد سالم تشکیل نمی دهند بلکه خانواده های سالم تشکیل می دهند منظور ما از سالم شکل ایده ال یک جامعه نیست بلکه خانواده سالم به خانواده ای می گویند که افراد خانواده نقش خود را به درستی می شناسند و به وظایف خود آگاه و در مقام عمل کوشا و دقیق هستند کسانی که رشته مطالعات خانواده را انتخاب می کنند غالباً جذب نهادهایی هستند که در ارتباط مستقیم با این نهاد مهم هستند.وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت کار و مراکز تحقیقاتی که پژوهش های اجتماعی را سرلوحه کار خود دارند می باشد. البته توجه جدی به رشته های علوم انسانی چالش بزرگی است که کشور ما بسیار محتاطانه با آن برخورد کرده است و در بسیاری از موارد احساس نیاز ضعیف است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [07:56 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:42 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 16 بهمن 1384 [05:41 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..