منو
 کاربر Online
1307 کاربر online
Lines: 1-27Lines: 1-44
-عبدالله بن سلیمان ومنذ ر بن مشمعل که هردو از طایفه بنی اسد بودند روایت می کنند: چون ما به جا آوردی، هدی اینکه درراه به حسین (علیه السلام) برسیم نداشتیم، تا از امر او اه شویم بییم رانام کر ه کج ی ک ازاین رو ه ی ک براه افتادیم تان درا به تاب می راندیم، اد منز« ود» به آن رت رسیدیم. +عبدالله بن سلیمان و منذر بن مشمعل که هر دو از طایفه بنی اسد بودند، چنین روایت میکنند: />ما پ ز به جا آورد حج، هه‌ی فک و کرمان این بود که در راه به ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین علیه السلام)) برسیم تا ببینیم سرانجام کارش به کجا می‌کشد. از این رو شتران خود را به شتاب به سوی کوفه می‌اندم تا در منزلگاه « زرود » به امام رسیدیم. />وقتی نزدیک کاروان سییم، مردی از اهل ((کوفه)) را دیدیم ک به وی ا می‌آید. او هنگامی که کروان مام سین ر ید، راه خود را کج کد حسین علیه السلام که گوی می‌واست چیزی از او بپرسد، چون چنین دید به راه خود دامه اد.
ا نیز ب دبا امام حسین به راه افتادیم. یکی از گفت وب است نزد مرد کوفی برویم و از اوضاع و احوال کوفه بپرسیم. به وی آن مرد رفتیم تا به او رسیدیم.
به او گفت
یم:« ای مرد از کدام قبیله‌ای؟»
گفت:« از قبیله‌ی ب
نی اسد
به او گفت
یم:« م نز ز بنی اسد هتیم. تو کیستی؟»
گفت:«
من نیز از بی اسد هستم.»
به او گفتیم:
« کوفه خبر بده.»
گفت:« ((مسلم
بن عقیل)) و ((هانی بن عروه)) کشته شدند و آن و ا دیدم که پاهایشان را گرفته بودند و در بازار می‌کشیدند.»
ما برگشتیم تا به حسین
رسیدیم. شب که شد امام به منزلگاه « ثعلبیه » فرود آمد.
-چون ه او دیک دی مردی ا ا کوفه ردیدیم که می ی. نگایکه آن مر ین ادید ره خود را ک کد سی (یه الام) ک گیا می خوا اا ببین و از ا یزی برس چ نی ید رهایش کد وه اه افتا.
>یز دنبا ض به ر افتادیم یک فر از ما گفت: زد مرد کوفی یم و ا وال مرد کفی بپرسیم زیرا ر کوفه رد ات. ب وی ن مر رفته ا او ریی.
+ند او ریم و م کردیم. امم پاسخ رود. به او عر کردیم:« خبری داریم که ر بخای آن ر کارا نزد صحات می‌وییم و ر خواهید پنهانی ه ودت.»
ا
نگی به ما صحابش فرمود گت:« میان من و ااب جابی نیت. اینا همی حرم اسار نند ازی را از ایشن پویده نارم.»
ب
ه او گفتیم:« آن سوا را دیدید؟»
فرمو:« آری می خواستم از دربار وض کوفه بپر
گ
فتیم ما ب خاطر تو از او خبر گرفتی. مردی بیله ما بو ردن، راتگو و ا. ما خبرداد ک پی از اینکه کوفه یرون بیاید ملم و های کته شد ودش دیده که پهایشان ر گرفته و دنهایا را در ازار می‌کیدد.»
-گفم: اسام علیک. گف: لیکم. به ا گفیم: ای رد از کدا قبیله ای؟ گ: از بیله نی ا. او گفیم: مانی از بنی اسد هستیم. تو کیتی؟ گفت: من کبن فلا هستم. مانی نسب ودرا برای ا گفیم و یکدیگر ا شاختیم. به او گفتیم: مرا ز مدمی که پت سر گاشتی اه ک. گف: من کوفه نیادم تا ((لم بن قیل)) و ((های بن وه ))که دند و آن و را دیم و پهایشان را گرفته و در بازار ی کشیند.

بع
دا این سخن ما برگشتیم تا به حسین رسیدیم با ا به را افتادی مه ه منزل « لبیه» فود د.
+ما حسی علی لا فمد __اناله و ا ایه اون__. حت خدا ر ایان باد.» />و ین ن را ن بر بر زبا اری کر. />ا به او گفتیم:« و را ه د سوگن میدهیم ب فک جان و و خادا بش و از مین رد یرا تو در کوفه یاور شیه ندای. میترسیم ه کفیا د ز و اشد.»
-نگای ک فرود آمد د آن رت تیم وسلام کردی. رت اسخ فرمود. به او عرض کردیم: خدایت رمت ک مانا نزد م خری ات که اهی شکار نا بای تو می گیی و ر هی نای. +اام نگای به پسران عقیل کرد فرمود:« چه می‌گویید؟ لم کشته شد />آنان گفن:« به خدا ما باز نمی گردیم تا تقام خون پدر خود را بگیریم یا آنچه او چشید ما هم بچشیم.»
حسین علیه ال
سلام رو به ما کرد و فرمود:« بعد از ایها یی در دنیا نیست
ا از این سخن پی بردیم که تصمیم به رفتن دارد و چیزی مانع او نخواهد شد.» />به او عرض کردیم:« خداوند آنچه خیر است بری تو ی ورد.» />رمود:« خداوند شما را نیز مورد رحم خو قرا دهد.»
ع
ده‌ی مراهان مام عر کدن به دا تو مانند مسلم بن عقیل یستی. اگر ب کوفه درآیی م ه سوی ت می‌شتابند یاریت ی‌کنند.»
-ضرت گای ه ما و صحابش فرمود و فت: پرده ی میان من و صحابم نیست، اینن هگی مرم اسار منند و رازی را از ایشان پوشیده ندارم. به و گفی: آیا آن سواری ا ک دیروز عصر باا وه رو شتی دیدی؟ فرمود: ی ومن می خواتم او درباره وضاع کوفه بپرم.

گف
ی: به خدا م ب اطر تو از ا خبریی کدیم و از پسیدن ما کایت مودیم. او مردی بد قبیله ما، د، راس و دانا.
+ا کو کرد و ر ن ا مان.
هگم سر به وان و لاا ود فرمود:« یا براری.»
ها ب اوای برتند و از نا ک کردد به منزلگاه « » رسیدد.
-و ه ما خبراد که از کوفه بیرون نیامم مگر ایکه مسلم و هانی کشت شدند آ مد خد یه ود که اایشان را رفته و بدنهایشا را در بازار می کشیدند. />
حسین (علیه السلام) فو: نا لله ونا الیه رون» رحمت خدا بر ایشان باد و این سخن ا چند بار بر زبان جاری کرد. مابه ا گفتیم: تو را به خدا سوگند می هیم در اره جان ود و ادانت ک از همین ا از ردی یا و در کوفه ی و شیعه اری بلکه می ترسیم همه ان در کار یا و آزار و اشند.
+ بری ا مات ن د که نگای ه اام حسین علیه السلام ثلیه ری مردی نرانی به مراه مدر ند او د ه دو لام ور و هاهش رهار کرا ند.
-حضرت نگاهی به ((اعلام حمایت فرزندان قیل از امام|پسران عقیل ))کرد و فرمود: چه می اندیشید همانا مسلم کشته شد؟ آنان گفتند: به خدا ما باز نگردیم تا انتقام خون خود را بگیریم یا آنچه او چشید ما هم بچشیم.

حسی
(لیه السلام) رو به ما کرد و فرمود: بعد از اینها خیری در دنیا نیست! مااز این سخن پی بردیم که تصمیم به رفتن دارد و چیزی جلوگیر او نخواهد بود.

پس م
اب او عرض کردیم: خداوند آنچه خیر است برای تو پیش آورد. فرمود: خداوند شمارا رحمت کند. همراهان آن حضرت عرض کردند: به خدا تو مانند مسلم بن عقیل نیستی اگر به کوفه درآیی مردم به سوی تو بشتاند و یاریت کنند. حضرت خاموش شد و در آن جا بماند.

هنگم سحر به جوانان و غلامان خود فرمود: بسار ب بردارید. آنها آب فراوانی برداشتند و از آنجا کوچ کردند تا به « زباله » رسیدند.

منابع:
ارشاد مفید، ج 2، ص 75.
+مناع:
ه کربلا.
اامام حسین و احابه، 170
ارشاد مفید، ج 2، ص 75.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((درگیری هنگام خروج از مکه))
+((درگیری امام حسین علیه السلام و یارانش هنگام خروج از مکه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [07:44 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 27 فروردین 1384 [08:45 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [16:49 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 07 شهریور 1383 [08:34 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..