منو
 صفحه های تصادفی
فلز در دوران باستان
بلور شناسی
مدیریت رسانه
تقطیر
دانشکده علوم شهید بهشتی
تاریخچه امامزاده های ایران
هد و شیوه هد زنی در فوتبال
الکتروفوز
اورتون ها
عمل دوتایی
 کاربر Online
846 کاربر online
تاریخچه ی: درخت المپیاد شیمی

نگارش: 17شیمی
کلیات علم شیمی
  • مفاهیم پایه
  • دسته بندی مواد
  • روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
    • اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
    • اصول جداسازی مخلوطهای همگن
      • جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
        • میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
        • تقطیر
      • جداسازی به روش تغییر دادن حلال
        • استخراج
        • کروماتوگرافی
      • جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
  • نامگذاری ترکیبات معدنی
  • معادلات شیمیایی
    • انواع معادلات شیمیایی
      • واکنشهای ترکیبی
      • واکنشهای تجزیه
      • واکنشهای جابجایی
        • جابجایی ساده
        • جابجایی دوگانه
      • واکنشهای رسوبی
      • واکنشهای اکسایش و کاهش
    • نوشتن واکنشهای شیمیایی
استوکیومتری
  • واحد جرم اتمی
    • جرم اتمی و جرم مولکولی
    • مول و عدد آووگادرو
    • اتم گرم و مولکول گرم
    • جرم اتمی میانگین
    • طیف سنجی جرمی
  • جرم حجمی و چگالی
  • ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
    • مقدمه
    • محاسبه فرمول تجربی
  • روابط مولی در معادلات شیمیایی
    • مقدمه
    • واکنشگر محدودکننده و اضافی
    • بازده و میزان پیشرفت واکنش
  • محاسبات در مخلوطها
  • محاسبات واکنشها در محلول
    • مقدمه
    • تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها
  • حالت گاز
  • فشار گاز
    • مقدمه
    • واحدهای فشار
    • اندازه گیری فشار
  • دمای گاز
    • مقدمه
    • قانون صفر ترمودینامیک
    • دماسنج
    • دمای کلوین
  • قوانین گازها
    • قانون بویل
    • قانون شارل
    • قانون آمونتون
    • قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
  • نظریه جنبشی گازها
  • معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
  • محاسبات در گازها
    • چگالی گازها
    • حجم مولی گازها
      • حجم مولی
      • شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
      • جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
    • کسر مولی و فشار جزئی
    • قانون دالتون
    • روشهای حل مسئله
  • بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
    • بررسی خواص گازها
    • طرز شناسایی گازهای مختلف
  • گازهای حقیقی
    • اثرات متقابل بین مولکولی
    • معادله حالت ویریال
    • معادله حالت وان دروالس
  • تراکم
  • نفوذ مولکولی
  • سرعتهای مولکولی
ساختمان اتم و مولکول
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی
محاسبات رادرفورد
نتیجه گیری آزمایش رادرفورد
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
تعریف موج
فرکانس موج و انرژی
گستره طیف الکترومغناطیس
        • طیف عناصر
طیف جذبی
طیف نشری
فرضیات بوهر
محاسبات بوهر
توجیه طیف اتم هیدروژن
اثر زیمان
اثر زیمان
اصلاح مدل اتمی بوهر
نارسایی مدل اتمی بوهر
مکانیک موجی ( رابطه دوبروی )
طبیعت دوگانه موج - ذره
آزمایش پراشر
اثر فوتوالکتریک
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد)
توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها
منحنی انرژی پتانسیل
همپوشانی اوربیتالی
        • الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت )
        • ساختارهای لوویس
جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
مرتبه پیوند
انواع پیوندی ? (سیگما) و ? (پای)
رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
        • پیوند داتیو
        • گونه هایی با تعداد الکترون فرد ( رادیکالها )
        • گونه های ناقص قاعده هشتایی
        • الکترونگاتیوی
مقدمه
مقیاس های الکترونگاتیوی
الکترونگاتیوی پاولینگ
الکترونگاتیوی مولیکن
تغییرات الکترونگاتیوی عناصر یک دوره و یک گروه
عوامل موثر بر الکترونگاتیوی
قطبیت پیوند
        • حالت گذار بین پیوند یونی و کووالانسی
واپیچش یونها
روند تغییرات خصلت یونی و کووالانسی پیوندها
        • خواص پیوندهای کوالانسی
انرژی پیوند
طول پیوند
مقدمه
شکل های رزونانسی و هیبرید رزونانس
چه وقت رزونانس داریم ؟
پیوندهای مستقر و نامستقر
عوامل موثر بر پایداری شکلهای رزونانسی
    • ساختار اسیدها
      • درآمدی بر نظریه های اسید و باز
      • قدرت اسیدی و بازی
      • عوامل ساختاری موثر بر قدرت اسیدی
      • اکسو اسیدها
        • هالو اکسو اسیدها
        • اکسواسیدهای گوگرد
        • اکسو اسیدهای نیتروژن
        • اکسواسیدهای فسفر
        • اکسو اسید کربن
        • اکسو اسید بور
  • شکل هندسی مولکولها و اوربیتال مولکولی
    • دافعه جفت الکترونی (VSEPR)
      • مقدمه
      • اتم مرکزی با دو جفت الکترون
      • اتم مرکزی با 3 جفت الکترون
        • 3 جفت الکترون پیوندی
        • 2 جفت الکترون پیوندی و یک جفت ناپیوندی
      • اتم مرکزی با 4 جفت الکترون
        • 4 جفت پیوندی
        • 3 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
        • 2 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
      • اتم مرکزی با 5 جفت الکترون
        • 5 جفت پیوندی
        • 4 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
        • 3 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
        • 2 جفت پیوندی و 3 جفت ناپیوندی
      • اتم مرکزی با 6 جفت الکترون
        • 6 جفت پیوندی
        • 5 جفت پیوندی و 1 جفت ناپیوندی
        • 4 جفت پیوندی و 2 جفت ناپیوندی
    • پیوند والانس (VBT)
      • اساس نظریه پیوند والانس
      • هیبریداسیون
        • نحوه تشکیل اوربیتالهای هیبریدی
        • انواع اوربیتالهای هیبریدی و شکل مولکولها
sp
sp2
sp3
sp3d
sp3d2
گرما شیمی
  • انرژی
  • گرما
  • دما
  • تغییر آنتالپی فرایندهای ویژه
    • واکنش های گرماده و گرماگیر
    • تغییرات آنتالپی استاندارد
    • آنتالپی تغییرات فیزیکی
    • آنتالپی تشکیل
    • آنتالپی انحلال
    • آنتالپی یونیزاسیون
    • آنتالپی الکترون گیرندگی
    • آنتالپی تشکیل و تفکیک پیوند
    • آنتالپی احتراق
    • آنتالپی هیدروژنه کردن
    • آنتالپی تشکیل مواد در محلول
    • آنتالپی تشکیل یونهای منفرد در محلول
    • آنتالپی آبپوشی
    • آنتالپی شبکه
  • اندازه گیری گرمای واکنش
    • با استفاده از آنتالپی های تشکیل
    • با استفاده از انرژیهای پیوند
    • به کمک قانون هس
  • ظرفیت گرمایی مواد
    • مقدمه
    • گرماسنجی
  • وابستگی آنتالپی و واکنشها به دما
ترمودینامیک
  • مفاهیم و تعاریف
    • کار ، گرما ، انرژی
    • سیستم و محیط
      • تعریف سیستم و محیط
      • انواع سیستم
    • کمیت های شدتی و مقداری
    • توابع حالت و مسیر
    • قراردادی برای علامت ها
  • قانون اول ترمودینامیک
    • مقدمه
    • انرژی درونی
    • بیان قانون اول ترمودینامیک
    • انواع کار
    • فرایند برگشت پذیر و یرگشت ناپذیر
    • محاسبه کار انبساطی
    • انبساط آزاد
    • فرآیند آدیاباتیک
    • آنتالپی
      • مقدمه
      • رابطه تغییرات انرژی درونی و تغییرات آنتالپی
  • قانون دوم ترمودینامیک
    • مقدمه
    • آنتروپی
    • محاسبه تغییرات آنتروپی سیستم و محیط
    • اثر دما بر آنتروپی
    • تغییر آنتروپی فرآیندها
    • آنتروپی مطلق
    • انرژی آزاد گیبس
  • قانون سوم ترمودینامیک
    • بیان های گوناگون قانون سوم ترمودینامیک
    • چگونگی رسیدن به دماهای خیلی پایین
مایعات و جامدات
  • توجیه حالات سه گانه
  • نیروهای میان مولکولی
    • نیروهای واندروالس و لاندن
    • پیوند هیدروژنی
      • مقدمه
      • چگونگی تشکیل پیوند هیدروژنی
      • بررسی نقاط جوش هیدریدهای گروههای 4 ، 5 ، 6 ، 7 جدول تناوبی
      • اثرات پیوند هیدروژنی
        • کشش سطحی
        • نقطه ذوب و جوش
        • آنتالپی تبخیر و ذوب
        • گرانروی
        • فشار بخار
      • پیوند هیدروژنی در آب
      • پیوند هیدروژنی در HF
      • حلالیت به واسطه برقراری پیوند هیدروژنی
  • تغییر حالت مواد
    • تغییر حالت با تشکیل یا گسستن پیوند
  • مایعات
    • حالت مایع
      • مقدمه
      • مفهوم نفوذ
      • گرانروی
      • کشش سطحی
      • توزیع انرژی جنبشی یک مایع
    • فشار بخار
    • پدیده های تغییر حالت فیزیکی مواد
      • مقدمه
      • تبخیر
      • میعان
      • نقطه جوش
      • نقطه انجماد
    • نمودارهای فاز سیستم های تک جزئی
  • جامدات
    • انواع جامدات بلوری
      • جامدات فلزی
        • مکعبی مرکز پر
        • مکعبی وجوه مرکز پر
        • شش گوشه ای تنگچین
      • جامدات یونی
        • شبکه بلور
        • سلول واحه
تعریف سلول واحه
انواع سلول واحه
        • عدد کوئوردیناسیون
        • تعداد اتمهای سلول واحد
        • محاسبه شعاع های یونی
        • تعیین ساختار بلور ، معادله براگ
        • نقص های شبکه ای
      • جامدات مشبک ( کووالانسی )
      • جامدات مولکولی
      • جدول خواص جامدات بلوری
محلول ها
  • ماهیت محلول ها
  • انحلال پذیری
    • اهمیت پدیده انحلال
    • فرآیند انحلال
    • قواعد انحلال پذیری
    • محلول های سیر نشده ، سیر شده و فراسیر شده
    • تغییرات انرژی ضمن انحلال
    • اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
      • اصل لوشاتلیه
      • قانون هنری
  • غلظت محلول ها
    • درصد وزنی
    • کسر مولی
    • مولاریته
    • مولالیته
    • نرمالیته
  • محلول های الکترولیت
  • فشار بخار محلولها
  • محلولهای ایده آل
    • مقدمه
    • قانون رائول
  • محلولهای حقیقی
    • انحراف از حالت ایده آل
    • محلول آزئوتروپ
  • خواص غلظتی ( کولیوگاتیو )
    • مقدمه
    • کاهش فشار بخار محلولها
    • صعود نقطه جوش محلولها
    • نزول نقطه انجماد محلولها
    • ضریب وانتسهف
    • پدیده اسمز
  • انواع مخلوطها
شیمی آلی
  • مقدمه ای بر شیمی آلی
  • هیدروکربن ها
  • مقدمه
    • هیدروکربن های آلیفاتیک
      • آلکان ها
        • نامگذاری
نامگذاری آلکیل ها
        • ایزومری
        • خواص فیزیکی
        • خواص شیمیایی
واکنش سوختن و تجزیه عنصری آلکانها
هالوژن دار کردن آلکان ها
      • سیکلو آلکانها
        • نامگذاری
        • ایزومری
        • خواص فیزیکی
        • آرایش فضایی
        • خواص شیمیایی
      • آلکن ها
        • نامگذاری
        • ایزومری و ساختار
        • خواص فیزیکی
        • تهیه آلکن ها
        • خواص شیمیایی
      • آلکین ها
        • نامگذاری
        • ایزومری و ساختار
        • خواص فیزیکی
        • تهیه آلکین ها
        • خواص شیمیایی
    • هیدرو کربن های آروماتیک
      • مقدمه
      • حلقه بنزن و مشتقات
        • ساختار بنزن
        • نامگذاری مشتقات بنزن
        • خواص فیزیکی
        • خواص شیمیایی
واکنش های جانشینی الکتروفیلی
مقدمه
نیترو دار کردن
سولفون دار کردن
هالوژن دار کردن
آلکیل دار کردن
آسیل دار کردن
        • اثر گروههای استخلافی بر فعالیت و جهت گیری حلقه بنزن
  • ترکیبات اکسیژن دار
    • با باند یگانه C-O
      • الکل ها
        • مقدمه
        • نامگذاری
        • خواص فیزیکی
        • تهیه الکل
        • خواص شیمیایی
        • الکل های چند عاملی
        • فنول
      • اتر ها
        • مقدمه
        • نامگذاری
        • خواص فیزیکی
        • تهیه اتر
        • خواص شیمیایی
    • با باند دوگانه C=O
      • آلدهید کتون
        • مقدمه
        • نامگذاری
        • خواص فیزیکی
        • تهیه آلدهید و کتون ها
        • خواص شیمیایی
      • کربوکسیلیک اسید و استر
        • مقدمه
        • نامگذاری
        • خواص فیزیکی
        • تهیه اسید و استر
        • خواص شیمیایی
  • ترکیبات نیتروژن دار
    • آمین ها
      • مقدمه
      • نامگذاری
      • ایزومری
      • خواص فیزیکی
      • تهیه آمین ها
      • خواص شیمیایی
  • پلیمرهاتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 اردیبهشت 1386 [08:11 ]   31   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:44 ]   30   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [11:19 ]   29   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 بهمن 1385 [10:45 ]   28   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [13:03 ]   27   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [12:33 ]   26   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [10:48 ]   25   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [09:47 ]   24   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 07 بهمن 1385 [08:38 ]   23   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [12:38 ]   22   زینب معزی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 بهمن 1385 [11:35 ]   21   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:17 ]   20   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 بهمن 1385 [13:12 ]   19   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [09:55 ]   18   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 آذر 1385 [07:58 ]   17   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 آذر 1385 [06:00 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 آذر 1385 [10:09 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 آبان 1385 [09:40 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..