منو
 صفحه های تصادفی
تفسیر درست انحصارگرایی با توجه به دین اسلام
فیبر نوری
ژله
طحال
دانشنامه:تصاویر درخواست شده
قضیه فیثاغورث
آموزش و پرورش در عشایر
فارابی(مدینه فاضله_انواع اجتماعات و عدالت در مدینه فاضله
حضرت علی علیه السلام «« امام مبین »» است
انقلاب تکنولوژیک
 کاربر Online
471 کاربر online
تاریخچه ی: خونریزی داخلی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-77Lines: 1-77
 
 
 ||هر گاه پس از ایجاد خونریزی، خون بدرون حفره‌های داخلی بدن ریخته و سپس در اثر نشانه های بعدی که ظاهر می‌گردد، مشخص شود، خونریزی را داخلی می‌نامند. در پاره‌ای موارد خونریزی داخلی بعلت وجود بیماری‌های مختلف است و در بعضی مواقع بعلت وارد شدن ضربه یا شستگی است. خونریزی داخلی ممکن است قابل رویت یا غیر قابل رویت باشد. ولی در صورت قابل رویت بودن نیز ، خیلی کمتر از آن چیزی که هست، دیده می‌شود.|| ||هر گاه پس از ایجاد خونریزی، خون بدرون حفره‌های داخلی بدن ریخته و سپس در اثر نشانه های بعدی که ظاهر می‌گردد، مشخص شود، خونریزی را داخلی می‌نامند. در پاره‌ای موارد خونریزی داخلی بعلت وجود بیماری‌های مختلف است و در بعضی مواقع بعلت وارد شدن ضربه یا شستگی است. خونریزی داخلی ممکن است قابل رویت یا غیر قابل رویت باشد. ولی در صورت قابل رویت بودن نیز ، خیلی کمتر از آن چیزی که هست، دیده می‌شود.||
 !علایم !علایم
-راحت های خارجی حاد بعضی مواقع نشان دهنده ونریی الی هستند. ا وجود ین نه ای خارجی خونریزی دالی غلب جزئی بوده یا اصلاً دیده نمی شوند. ممک ا تنها ، ((خونریزی ارجی)) خیی دیده شود.در مواردی که رب غیر نافذ است، کبودی جزئی در ((وست)) می ون نشانه وجود راحت و خونریزی در یکی از اعضای داخلی بد باد. />گیی ، ضعف شید مخصوصا وقتیکه ایسته ات، یدگی نگ ور و لب ، پوست سرد و مرطوب ، تشنگی بیقراری ، ضعیف و تند شدن ضربن قلب (ممکن است نبض های اتایی قبل لمس ناشند) ایین افتاد فشار خون ، تنفس سری و سطحی و الاخر کاهش س هویاری و ی‌هوشی.
که
در این مورد بایست بیمار سریعا به بیمارستان منتقل گردد.
!
نشانه های شوک در خونریزی داخلی
د
ر مورد دیگر ممکن است خونریزی داخلی ید باشد. گر خونریزی اخلی خیلی شدید باشد، ((شوک)) ایجاد می کند و باعث ا کار افتادن ((قلب)) و((شش)) نهایتاً م می شود.
__نشان
ه های شوک__ که به خونریزی داخلی مربوط می شود عبارتند از :عائم زیر، نشان دهنده شوک در راحل اولیه هستند />*ضطراب بیقراری(که از لائم اولیه و قطع ((وک)) است) پرخاشگری و شفتگی. />نگی.
*
ییر ر سطح شیاری.
* ((تن
فس)) سریع و حتمالاً سطحی.
*
د شدن و ضعیف شدن ((نبض)).
* ک
هش ((فشار خون)) ، معمولاً 60/90 میی مر ((یوه )) و ی پایین تر از عائ نهیی شوک است .
*
نگ پریدی، مرطوب شدن و سردی ((پو))که غلب با ((عرق)) شدید همراه است( عمولاً ابتدا دستها و پاها چنین می شوند)و احساس سرما.
* گشاد
ی مدمک چشمها.
* در م
وارد نادر ، لرزش بدن.
!
نشانه های خونریزی داخلی
با مشاهده مکانیسم جراحت ،
وجود صدمات و جراحتهایی ک باعث خونریزی دخلی می ون و علام مص شوک ، خونریزی داخلی ق شخیص ا.در حین بررسی دقیق تمام بدن ممکن است با نشانه های زیر برخورد کنید که در این صورت باید __خونریزی داخلی__ را حتمی بدانید:
+ا مشاهده مکنیم رات وجود جراهایی ک با خونریزی اخی ی شوند و ائ م شوک خونریزی داخلی ال شیص است.ات ی ری اد بضی اق نان دند خونریی اخی هسن. ا وود این ، نشانه های خاری خونریزی داخلی لب زی بوده یا الاً دیده نمی شوند. مک است ها ، ((وریی ی)) یفی ی شود.ر موای ک ره یر ا است بودی ی در ((وست)) می واند نشانه وجود جراحت خونریزی د یکی ای داخلی ا.

در حین بررسی دقیق تمام بدن ممکن است با نشانه های زیر برخورد کنید که در این صورت باید خونریزی داخلی را حتمی بدانید:
 *کبودی یا ضربه های نافذ در ((گردن)). *کبودی یا ضربه های نافذ در ((گردن)).
 *جراحتهایی که در ناحیه سر شکاف ایجاد کرده اند. *جراحتهایی که در ناحیه سر شکاف ایجاد کرده اند.
 *خونریزی از گوشها و ((بینی)). *خونریزی از گوشها و ((بینی)).
 *استفراغ خونی و یا سرفه که همراه با خون باشد( خون قهوه ای رنگ و یا کفدار). *استفراغ خونی و یا سرفه که همراه با خون باشد( خون قهوه ای رنگ و یا کفدار).
 *خون مردگی در ناحیه ((قفسه سینه)) و یا نشانه های شکستگی احتمالی دنده‌ها. *خون مردگی در ناحیه ((قفسه سینه)) و یا نشانه های شکستگی احتمالی دنده‌ها.
 *جراحتهایی که در ناحیه قفسه سینه و یا ((شکم)) ایجاد پارگی کنند. *جراحتهایی که در ناحیه قفسه سینه و یا ((شکم)) ایجاد پارگی کنند.
 *تورم و کبودی قسمتهایی از شکم. *تورم و کبودی قسمتهایی از شکم.
-*نرم شدن ، سفت شدن و یا اسپاسم شکم( بیمار بر روی شکم خم می‌شود). +* سفت شدن و یا اسپاسم شکم( بیمار بر روی شکم خم می‌شود).
 *وجود ((خون)) در ادرار .  *وجود ((خون)) در ادرار .
 *شکستگی ((استخوان)) ، خصوصاً شکستگی ((لگن خاصره)) و استخوانهای بلند بازو و ران. *شکستگی ((استخوان)) ، خصوصاً شکستگی ((لگن خاصره)) و استخوانهای بلند بازو و ران.
 +__~~green:گیجی ، ضعف شدید مخصوصا وقتیکه فرد ایستاده است، پریدگی رنگ صورت و لب ، پوست سرد و مرطوب ، تشنگی ، بیقراری ، ضعیف و تند شدن ضربان قلب (ممکن است نبض های انتهایی قابل لمس نباشند) ((فشار خون پایین|پایین افتادن فشار خون)) ، تنفس سریع و سطحی و بالاخره کاهش سطح هوشیاری و بی‌هوشی علایم خونریزی داخلی و در واقع شوک ناشی از خونریزی داخلی هستند. که در این موارد بایستی بیمار سریعا به بیمارستان منتقل گردد.~~__
 اگر علائم زیر مشاهده شدند ، خونریزی داخلی خطرناک است : اگر علائم زیر مشاهده شدند ، خونریزی داخلی خطرناک است :
 *سخت شدن و اسپاسم ماهیچه‌های دیواره شکم . *سخت شدن و اسپاسم ماهیچه‌های دیواره شکم .
-*ضربه نافذ ((قفسه سینه)) و یا ((شکم)) .
*شکستگی ((استخوان)) ران و یا ((لگن خاصره)) ( که در این صورت احتمال خونریزی به میزان 1 لیتر و یا بیشتر می‌باشد ).
*خونمردگی‌های حاد در ((پوست)) بدن.
+*ضربه نافذ قفسه سینه و یا شکم.
*شکستگی استخوان ران و یا لگن خاصره ( که در این صورت احتمال خونریزی به میزان 1 لیتر و یا بیشتر می‌باشد ).
*خونمردگی‌های حاد در پوست بدن.
 *وجود علائم و نشانه‌های شوک. *وجود علائم و نشانه‌های شوک.
 +!نشانه های شوک در خونریزی داخلی
 +اگر خونریزی داخلی خیلی شدید باشد، ((شوک)) ایجاد می کند و باعث از کار افتادن ((قلب)) و ((شش)) نهایتاً مرگ می شود.
 +__نشانه های شوک__ که به خونریزی داخلی مربوط می شود عبارتند از :
 +*اضطراب و بیقراری(که از علائم اولیه و قطعی شوک است) و پرخاشگری و آشفتگی.
 +*تشنگی.
 +*رنگ پریدگی، مرطوب شدن و سردی پوست که اغلب با عرق شدید همراه است( معمولاً ابتدا دستها و پاها چنین می شوند)و احساس سرما.
 +*تند شدن و ضعیف شدن ((نبض)).
 +*((فشار خون پایین|کاهش فشار خون)) ، معمولاً تا 60/90 میلی متر جیوه و یا پایین تر ، از علائم نهایی شوک است .
 +*تنفس سریع و احتمالاً سطحی.
 +*تغییر در سطح هشیاری.
 +*گشادی مردمک چشمها.
 +*و در موارد نادر ، لرزش بدن.
 !دلایل خونریزی داخلی  !دلایل خونریزی داخلی
-جراحت های عمیق ، پارگی و جراحت اعضای مختلف بدن( مثلاً پارگی یا لهیدگی ((کبد)) و ((طحال)) )، پارگی رگهای خونی، زخمهایی خونریزی دهنده و بافتهایی که شدیداً متورم شده اند، خونریزی داخلی ایجاد می کنند.
قطع رگهای خونی ((قفسه سینه)) و یا ((شکم)) در عرض چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه موجب مرگ می شود.
جراحت هایی که عمقشان زیاد است، باعث پارگی سرخرگها و سیاهرگهای اصلی و در نتیجه خونریزی داخلی می شود. جراحت های عمیق در ناحیه قفسه سینه و شکم نیز رگهای خونی زیادی را قطع می کند و باعث حرکت آزادانه خون به حفره بدن می شود.هرگونه جراحت در ((ماهیچه)) و یا شکستگی ((استخوان)) نیز میتواند سبب خونریزی داخلی شود.
+جراحت های عمیق ، پارگی و جراحت اعضای مختلف بدن( مثلاً پارگی یا لهیدگی ((کبد)) و ((طحال)) )، پارگی رگهای خونی، زخمهایی خونریزی دهنده و بافتهایی که شدیداً متورم شده اند، خونریزی داخلی ایجاد می کنند.قطع رگهای خونی قفسه سینه و یا شکم در عرض چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه موجب مرگ می شود.
جراحت هایی که عمقشان زیاد است، باعث پارگی ((سرخرگ|سرخرگها)) و ((سیاهرگ|سیاهرگهای اصلی ))و در نتیجه خونریزی داخلی می شود. جراحت های عمیق در ناحیه قفسه سینه و شکم نیز رگهای خونی زیادی را قطع می کند و باعث حرکت آزادانه خون به حفره بدن می شود.هرگونه جراحت در ((ماهیچه)) و یا شکستگی استخوان نیز میتواند سبب خونریزی داخلی شود.
 !انواع خونریزی داخلی  !انواع خونریزی داخلی
 !!خونریزی نای و شش‌ها !!خونریزی نای و شش‌ها
-چنانچه در این مراکز خونریزی ایجاد گردد، خون به منزله جسم خارجی عمل کرده و باعث تحریک مخاط شش‌ها شده و ایجاد سرفه می‌کند. در این موارد خون با سرفه از دهان بیمار خارج می‌شود که به رنگ قرمز روشن بوده و کف آلود است. +چنانچه در این مراکز خونریزی ایجاد گردد، خون به منزله ((بلع جسم خارجی|جسم خارجی)) عمل کرده و باعث تحریک مخاط شش‌ها شده و ایجاد ((سرفه)) می‌کند. در این موارد خون با سرفه از دهان بیمار خارج می‌شود که به رنگ قرمز روشن بوده و کف آلود است.
 !!خونریزی جمجمه  !!خونریزی جمجمه
-در صورتی که ضربه‌ای به جمجمه وارد شده و باعث خونریزی شود. />داخل سفیدی چشم ، قرمز رنگ شده و از بینی خونابه خارج خواهد شد. و یا ممکن است از گوشها و بینی خون خارج شود. در صورتیکه شکستگی ضعیف باشد و خون بیرون راه پیدا نکند تجمع خون در داخل جمجمه باعث فشار به مغز شده و فقط با سردرد و استفراغ مکرر و یا کاهش هوشیاری ممکن است خودش را نشان دهد. در صورت ضربه به سر- استفراغ مکرر و سردرد زنگ خطر بزرگی جهت اعلام خونریزی داخل مغزی می‌باشد که می‌تواند باعث مرگ مصدوم گردد. +در صورتی که ضربه‌ای به جمجمه وارد شده و باعث خونریزی شود، داخل سفیدی چشم ، قرمز رنگ شده و از بینی خونابه خارج خواهد شد. و یا ممکن است از گوشها و بینی خون خارج شود. در صورتیکه شکستگی ضعیف باشد و خون بیرون راه پیدا نکند تجمع خون در داخل جمجمه باعث فشار به مغز شده و فقط با سردرد و استفراغ مکرر و یا کاهش هوشیاری ممکن است خودش را نشان دهد. در صورت ((ضربه مغزی|ضربه به سر))- استفراغ مکرر و ((سردرد)) زنگ خطر بزرگی جهت اعلام ((خونریزی مغزی|خونریزی داخل مغزی)) می‌باشد که می‌تواند باعث مرگ مصدوم گردد.
 !!خونریزی دستگاه گوارش  !!خونریزی دستگاه گوارش
 هرگاه در مری و معده خونریزی ایجاد شود، بیمار خون روشن یا مواد قهوه ای رنگ استفراغ می‌کند. در صورت خونریزی از روده ها (بسته به محل) دفع خون روشن یا مدفوع قیری رنگ اتفاق می‌افتد.  هرگاه در مری و معده خونریزی ایجاد شود، بیمار خون روشن یا مواد قهوه ای رنگ استفراغ می‌کند. در صورت خونریزی از روده ها (بسته به محل) دفع خون روشن یا مدفوع قیری رنگ اتفاق می‌افتد.
-در صورت ضربه به شکم- دل درد شدید زنگ خطر بزرگی جهت اعلام خونریزی داخلی می‌باشد که می‌تواند باعث مرگ مصدوم گردد. +در صورت ((ضربه شکم|ضربه به شکم))- دل درد شدید زنگ خطر بزرگی جهت اعلام خونریزی داخلی می‌باشد که می‌تواند باعث مرگ مصدوم گردد.
 !!خونریزی از دستگاه ادراری و کلیه‌ها  !!خونریزی از دستگاه ادراری و کلیه‌ها
 خونریزی از دستگاه ادراری و کلیه‌ها با تغییر رنگ ادرار، کدر شدن ادرار و یا ادرار خونی مشخص می‌شود.  خونریزی از دستگاه ادراری و کلیه‌ها با تغییر رنگ ادرار، کدر شدن ادرار و یا ادرار خونی مشخص می‌شود.
 !!خونریزی غیر قابل رویت  !!خونریزی غیر قابل رویت
-خونریزی داخلی نسج در شکستگیها ، خونریزی کبد و طحال ، خونریزی داخل حفره شکم ، خونریزی داخل قفسه سینه که خون دیده نمی‌شود بسیار خطرناک است و باید در تمام موارد تصادفات یا ضربه‌ها مخصوصا به نواحی کبد و طحال در جستجوی علایم خونریزی داخلی بود. +خونریزی داخلی نسج در شکستگیها ، خونریزی کبد و طحال ، ((ضربه شکم|خونریزی داخل حفره شکم)) ، خونریزی داخل قفسه سینه که خون دیده نمی‌شود بسیار خطرناک است و باید در تمام موارد تصادفات یا ضربه‌ها مخصوصا به نواحی کبد و طحال در جستجوی علایم خونریزی داخلی بود.
 !کمکهای اولیه در خونریزی داخلی  !کمکهای اولیه در خونریزی داخلی
 *بیمار را به حالت راحت و بدون حرکت بخوابانید. مجروحینی که از ناحیه ستون فقرات و ((گردن)) آسیب دیده‌اند باید تحت مراقبت بیشتری قرار گیرند تا صدمات این نواحی تشدید نشوند.  *بیمار را به حالت راحت و بدون حرکت بخوابانید. مجروحینی که از ناحیه ستون فقرات و ((گردن)) آسیب دیده‌اند باید تحت مراقبت بیشتری قرار گیرند تا صدمات این نواحی تشدید نشوند.
 *کنترل علایم حیاتی: هر5 دقیقه ، علائم حیاتی را کنترل کنید( ((نبض))- ((تنفس))- ((فشار خون)) )  *کنترل علایم حیاتی: هر5 دقیقه ، علائم حیاتی را کنترل کنید( ((نبض))- ((تنفس))- ((فشار خون)) )
 * کنترل راههای هوایی: مسیر تنفسی آزاد تمیزی برای مجروح فراهم کنید و مراقب علائم حیاتی باشید.  * کنترل راههای هوایی: مسیر تنفسی آزاد تمیزی برای مجروح فراهم کنید و مراقب علائم حیاتی باشید.
 *قرار دادن بیمار در مناسبترین وضعیت: مثلا اگر بیمار دچار تهوع و استفراغ مکرر است او را به پهلو بخوابانید.  *قرار دادن بیمار در مناسبترین وضعیت: مثلا اگر بیمار دچار تهوع و استفراغ مکرر است او را به پهلو بخوابانید.
 *از راه ((دهان)) هیچ چیز به مصدوم نخورانید. زیرا ممکن است مجروح ((استفراغ)) کند و با وارد شدن محتویات استفراغ به ((ریه)) ، مشکلات تنفسی جدیدی برای وی ایجاد شود. *از راه ((دهان)) هیچ چیز به مصدوم نخورانید. زیرا ممکن است مجروح ((استفراغ)) کند و با وارد شدن محتویات استفراغ به ((ریه)) ، مشکلات تنفسی جدیدی برای وی ایجاد شود.
-*هرگونه ((خونریزی)) خارجی را مهار کنید.
*لباسهایی را که در ناحیه ((گردن)) و ((کمر)) ایجاد فشار می کنند، آزاد کنید.
+*هرگونه خونریزی خارجی را مهار کنید.
*لباسهایی را که در ناحیه گردن و کمر ایجاد فشار می کنند، آزاد کنید.
 *مراقبتها و ((کمکهای اولیه)) لازم را در مورد شکستگیها انجام دهید.مصدوم را به آرامی و با احتیاط جابه جا کنید. *مراقبتها و ((کمکهای اولیه)) لازم را در مورد شکستگیها انجام دهید.مصدوم را به آرامی و با احتیاط جابه جا کنید.
 *چنانچه احساس سرما می‌کند، او را گرم نگهدارید. *چنانچه احساس سرما می‌کند، او را گرم نگهدارید.
 *هرچه سریعترمصدوم را به بیمارستان برسانید.در مورد خونریزی داخلی مهمترین کار رساندن بیمار به بیمارستان است. زیرا در این قبیل موارد در منزل نمی‌توان برای بیمار کار موثری انجام داد.  *هرچه سریعترمصدوم را به بیمارستان برسانید.در مورد خونریزی داخلی مهمترین کار رساندن بیمار به بیمارستان است. زیرا در این قبیل موارد در منزل نمی‌توان برای بیمار کار موثری انجام داد.
-*به یاد داشته باشید مصدومینی که دچار خونریزی در نواحی ((قفسه سینه)) و یا ((شکم)) شده‌اند در اولویت درمان و انتقال قرار دارند. +*به یاد داشته باشید مصدومینی که دچار خونریزی در نواحی قفسه سینه و یا شکم شده‌اند در اولویت درمان و انتقال قرار دارند.
-کاربرد ((آتل بندی| آتل)) برای شکستگی های دست ویا پای جراحت دیده، کمک می کند که خونریزی داخلی مهار شود. در این موارد، آتل های بادی نیز مفید هستند.خونریزی هایی که در اثر جراحت یا بیماری در حفره قفسه سینه و یا ((شکم)) ایجاد می شوند، در صحنه حادثه قابل کنترل نیستند، حتی اگر از لباسهای بادی ضد شوک استفاده شود. +کاربرد ((آتل بندی| آتل)) برای شکستگی های دست ویا پای جراحت دیده، کمک می کند که خونریزی داخلی مهار شود. در این موارد، آتل های بادی نیز مفید هستند.خونریزی هایی که در اثر جراحت یا بیماری در حفره قفسه سینه و یا شکم ایجاد می شوند، در صحنه حادثه قابل کنترل نیستند، حتی اگر از لباسهای بادی ضد شوک استفاده شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((خونریزی خارجی)) *((خونریزی خارجی))
 *((خونریزی مغزی)) *((خونریزی مغزی))
 *((خونریزی گوارشی)) *((خونریزی گوارشی))
 *((زخم)) *((زخم))
 *((رگ گرفتگی)) *((رگ گرفتگی))
 *((ضربه مغزی)) *((ضربه مغزی))
 *((شوک)) *((شوک))
 *((ضربه شکم)) *((ضربه شکم))
 *((عفونت زخم)) *((عفونت زخم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 29 بهمن 1384 [21:10 ]   3   سبحانی      جاری 
 جمعه 14 بهمن 1384 [18:54 ]   2   سبحانی      v  c  d  s 
 شنبه 01 بهمن 1384 [06:49 ]   1   سبحانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..