منو
 کاربر Online
1158 کاربر online
تاریخچه ی: خاک رس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-50Lines: 1-66
 !دید کلی !دید کلی
-رسها به همراه کلوئیدها ، فعالترین بخش خاک محسوب می شوند و اکثر آنها دارای ساختمان بلوری هستند. قبل از مطالعه کانیها توسط اشعه ایکس تصور می‌شد که کانیهای رسی ذرات کوچک و ریز کانیهای اولیه نظیر ذرات ((کوارتز)) ، ((فلدسپار)) و ((گروه میکا|میکاها)) باشند، در حالی که در حال حاضر کانیهای رسی ، ترکیب شناخته شده‌ای دارند که شبیه این کانیها نیست و تنها کانی میکا به آنها شبیه است. کانیهای رسی ، اغلب کانیهای جدید یا حاصل انحلال کانیهای اولیه یا کانیهای ثانویه هستند. +رسها به همراه کلوئیدها ، فعالترین بخش خاک محسوب می شوند و اکثر آنها دارای ساختمان بلوری هستند. قبل از مطالعه کانیها توسط اشعه ایکس تصور می‌شد که کانیهای رسی ذرات کوچک و ریز کانیهای اولیه نظیر ذرات ((کوارتز)) ، فلدسپار و میکاها باشند، در حالی که در حال حاضر کانیهای رسی ، ترکیب شناخته شده‌ای دارند که شبیه این کانیها نیست و تنها کانی میکا به آنها شبیه است. کانیهای رسی ، اغلب کانیهای جدید یا حاصل انحلال کانیهای اولیه یا کانیهای ثانویه هستند.

{img src=img/daneshnameh_up/6/6e/clay01.jpg height=250 width=250}

 !تاثیر آب و هوا بر خاک رس !تاثیر آب و هوا بر خاک رس
-خاکها در مناطق گرم و شرایط آب و هوایی مرطوب جایی که زهکشی مناسبی ندارد، دارای میزان بالایی از کانیهای اولیه حل شده می‌باشند که به کانیهای رسی تبدیل شده‌اند. خاکهای موجود در مناطق گرم و مرطوب ، میزان بالایی از رس حتی در اعماق 5 تا 20 متری دارند. در حالت زهکشی مناسب ، کانیهای رسی از درون سیستم خاک خارج می‌شوند. بعضی کانیهای رسی در اثر تجزیه و ((دگرسانی)) کانیهای اولیه نظیر میکاها تشکیل می‌شوند. +خاکها در مناطق گرم و شرایط آب و هوایی مرطوب جایی که ((زهکشی)) مناسبی ندارد، دارای میزان بالایی از کانیهای اولیه حل شده می‌باشند که به کانیهای رسی تبدیل شده‌اند. خاکهای موجود در مناطق گرم و مرطوب ، میزان بالایی از رس حتی در اعماق 5 تا 20 متری دارند. در حالت زهکشی مناسب ، کانیهای رسی از درون سیستم خاک خارج می‌شوند. بعضی کانیهای رسی در اثر تجزیه و ((دگرسانی)) کانیهای اولیه نظیر میکاها تشکیل می‌شوند.
 !منشا تشکیل دهنده رسها !منشا تشکیل دهنده رسها
 *''رسهای درجا'' که در حین تشکیل خاک شکل می‌گیرند.

 *''رسهای درجا'' که در حین تشکیل خاک شکل می‌گیرند.

-*''رسهای تغییر مکان یافته'' که در اثر ((فرسایش خاک و طرق مبارزه با آن|فرسایش)) بیشتر حرکت کرده و مجددا در محل جدید نهشته می‌شوند.

+*''رسهای تغییر مکان یافته'' که در اثر ((فرسایش)) بیشتر حرکت کرده و مجددا در محل جدید نهشته می‌شوند.

 *''رسهای تبدیل شده'' که از رسهای به شدت هوازده و فرسایش یافته تجمع کرده و در رسوبات و خاکها رسوب گذاری می‌کنند.

 *''رسهای تبدیل شده'' که از رسهای به شدت هوازده و فرسایش یافته تجمع کرده و در رسوبات و خاکها رسوب گذاری می‌کنند.

 *''رسهای تشکیل شده جدید'' که در اثر تبلور مجدد رسهای موجود در محلولها ، در خاک در حال تشکیل شکل می‌گیرند.  *''رسهای تشکیل شده جدید'' که در اثر تبلور مجدد رسهای موجود در محلولها ، در خاک در حال تشکیل شکل می‌گیرند.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/7/72/clay02.jpg height=250 width=250}
 +
 +
 +
 !کانیهای رسی !کانیهای رسی
-این کانیها سیلیکاتهای آلومینیوم آبداری هستند که ساختمان ورقه‌ای داشته و مانند میکاها ، از ((فیلوسیلیکاتها)) می‌باشند. +این کانیها سیلیکاتهای آلومینیوم آبداری هستند که ساختمان ورقه‌ای داشته و مانند میکاها ، از فیلوسیلیکاتها می‌باشند.
 !!ساختمان کانیهای رسی !!ساختمان کانیهای رسی
 *لایه‌ای از چهار وجهی‌های (تتراهدرالهای) Si _ O. در این لایه ، هر چهار وجهی با چهار وجهی مجاورش ، سه اتم اکسیژن به اشتراک گذاشته‌اند. واحد پایه {TEX()} {Si_2O_5} {TEX} است، اما Al می‌تواند حداکثر جانشین نصف اتمهای Si شود.

 *لایه‌ای از چهار وجهی‌های (تتراهدرالهای) Si _ O. در این لایه ، هر چهار وجهی با چهار وجهی مجاورش ، سه اتم اکسیژن به اشتراک گذاشته‌اند. واحد پایه {TEX()} {Si_2O_5} {TEX} است، اما Al می‌تواند حداکثر جانشین نصف اتمهای Si شود.

 *لایه‌ای متشکل از Al در موقعیت اکتاهدرال با یونهای {TEX()} {O^2-} {TEX} و {TEX()} {(OH)^-} {TEX} بطوری که در عمل یونهای {TEX()} {Al^3+} {TEX} بین دو لایه از یونهای O/OH قرار می‌گیرند. عناصر Mg ، Fe و سایر یونها ، ممکن است جانشین Al شوند.

 *لایه‌ای متشکل از Al در موقعیت اکتاهدرال با یونهای {TEX()} {O^2-} {TEX} و {TEX()} {(OH)^-} {TEX} بطوری که در عمل یونهای {TEX()} {Al^3+} {TEX} بین دو لایه از یونهای O/OH قرار می‌گیرند. عناصر Mg ، Fe و سایر یونها ، ممکن است جانشین Al شوند.

-**__((گیبسیت)) : __ لایه Al _ O/OH را لایه گیبسیت می‌گویند. چون ساختمان این کانی کلا از چنین لایه‌هایی تشکیل شده است.


**__((بروسیت)) :__ لایه Mg _ O/OH را لایه بروسیت می‌گویند. چون ساختمان این کانی کلا از این لایه‌ها تشکیل شده است.
+**__گیبسیت : __ لایه Al _ O/OH را لایه گیبسیت می‌گویند. چون ساختمان این کانی کلا از چنین لایه‌هایی تشکیل شده است.


**__بروسیت :__ لایه Mg _ O/OH را لایه بروسیت می‌گویند. چون ساختمان این کانی کلا از این لایه‌ها تشکیل شده است.
 !تقسیم بندی ساختمانی رسها !تقسیم بندی ساختمانی رسها
-*__((گروه کاندیت)) :__

+*__گروه کاندیت :__

 **ساختمان دو لایه ای دارند یعنی لایه تتراهدرال بوسیله یونهای O/OH به لایه اکتاهدرال متصل است.

 **ساختمان دو لایه ای دارند یعنی لایه تتراهدرال بوسیله یونهای O/OH به لایه اکتاهدرال متصل است.

 **در آن جانشینی به جای Al و Si صورت نمی‌گیرد، لذا فرمول ساختمانی آن {TEX()} {(OH)_4Al_2Si_2O_5} {TEX} است.

 **در آن جانشینی به جای Al و Si صورت نمی‌گیرد، لذا فرمول ساختمانی آن {TEX()} {(OH)_4Al_2Si_2O_5} {TEX} است.

 **اعضا این گروه ''کائولینت ، هالوئیزیت (کائولینیت آبدار) ، دیکیت ، ناکریت'' هستند.

 **اعضا این گروه ''کائولینت ، هالوئیزیت (کائولینیت آبدار) ، دیکیت ، ناکریت'' هستند.

 **فاصله بنیادی (فاصله بین یک لایه ((سیلیس)) با لایه سیلیس بعدی) 7 آنگستروم است.

 **فاصله بنیادی (فاصله بین یک لایه ((سیلیس)) با لایه سیلیس بعدی) 7 آنگستروم است.

-*__((گروه اسمکتیت)) :__

+*__گروه اسمکتیت :__

 **ساختمان 3 لایه‌ای دارند. بطوری که یک لایه اکتاهدرال مانند ساندویچ بین دو لایه تتراهدرال سیلیس قرار دارد.

 **ساختمان 3 لایه‌ای دارند. بطوری که یک لایه اکتاهدرال مانند ساندویچ بین دو لایه تتراهدرال سیلیس قرار دارد.

 **فاصله بنیادی 14 آنگستروم است و با جذب آب تا 21 آنگستروم می‌رسد.

 **فاصله بنیادی 14 آنگستروم است و با جذب آب تا 21 آنگستروم می‌رسد.

 **اعضا این گروه شامل ''مونتموریلونیت ، ساپونیت ، نانترونیت'' (وقتی Fe جانشین Al می‌شود) و ''استونزیت'' (وقتی Mg جانشین Al شود) می‌باشند.

 **اعضا این گروه شامل ''مونتموریلونیت ، ساپونیت ، نانترونیت'' (وقتی Fe جانشین Al می‌شود) و ''استونزیت'' (وقتی Mg جانشین Al شود) می‌باشند.

 *__اعضای گروه اسمکتیت :__

 *__اعضای گروه اسمکتیت :__

 **__ورمیکولیت :__ ساختمانی مشابه اسکمتیت دارد، ولی در آن تمام موقعیتهای اکتاهدرال بوسیله {TEX()} {Fe^2+} {TEX} و {TEX()} {Mg^2+} {TEX} اشغال شده و {TEX()} {Al^3+} {TEX} جانشین {TEX()} {Si_4+} {TEX} شده است.

 **__ورمیکولیت :__ ساختمانی مشابه اسکمتیت دارد، ولی در آن تمام موقعیتهای اکتاهدرال بوسیله {TEX()} {Fe^2+} {TEX} و {TEX()} {Mg^2+} {TEX} اشغال شده و {TEX()} {Al^3+} {TEX} جانشین {TEX()} {Si_4+} {TEX} شده است.

-**__((ایلیت)) :__ این کانی نیز ساختمانی مشابه اسکمتیت دارد، اما به علت جانشینی {TEX()} {Al^3+} {TEX} به جای {TEX()} {Si^4+} {TEX} در لایه‌های تتراهدرال ، کمبود بار بوجود می‌آید که بوسیله {TEX()} {K^+} {TEX} که در موقعیتهای بین لایه‌ای قرار می‌گیرد، جبران می‌شود. یونهای {TEX()} {OH^-} {TEX} ، {TEX()} {Fe^2+} {TEX} و {TEX()} {Mg^2+} {TEX} نیز در آن دیده می‌شوند. فاصله بنیادی 10 آنگستروم است.


**__((کلریت)) :__ ساختمان سه لایه‌ای (مثل ایلیت و اسکمتیت) دارد، ولی لایه‌های بروسیت (Mg _ O/OH) بین آنها قرار دارند. فاصله بنیادی 14 آنگستروم است.
+**__ایلیت :__ این کانی نیز ساختمانی مشابه اسکمتیت دارد، اما به علت جانشینی {TEX()} {Al^3+} {TEX} به جای {TEX()} {Si^4+} {TEX} در لایه‌های تتراهدرال ، کمبود بار بوجود می‌آید که بوسیله {TEX()} {K^+} {TEX} که در موقعیتهای بین لایه‌ای قرار می‌گیرد، جبران می‌شود. یونهای {TEX()} {OH^-} {TEX} ، {TEX()} {Fe^2+} {TEX} و {TEX()} {Mg^2+} {TEX} نیز در آن دیده می‌شوند. فاصله بنیادی 10 آنگستروم است.


**__کلریت :__ ساختمان سه لایه‌ای (مثل ایلیت و اسکمتیت) دارد، ولی لایه‌های بروسیت (Mg _ O/OH) بین آنها قرار دارند. فاصله بنیادی 14 آنگستروم است.
 !منشا کانیهای رسی در رسوبات یا سنگهای رسوبی !منشا کانیهای رسی در رسوبات یا سنگهای رسوبی
 *__رسهای موروثی یا وراثتی :__ این رسها از انواع ''آواری'' هستند.

 *__رسهای موروثی یا وراثتی :__ این رسها از انواع ''آواری'' هستند.

-*__رسهای تازه تشکیل شده (Neoformation) :__ این رسها به صورت برجا و در اثر ته‌نشینی مستقیم از محلول یا از مواد سیلیکاته ((آمورف)) و یا حاصل جانشینی هستند.

+*__رسهای تازه تشکیل شده (Neoformation) :__ این رسها به صورت برجا و در اثر ته‌نشینی مستقیم از محلول یا از مواد سیلیکاته آمورف و یا حاصل جانشینی هستند.

 *__رسهای تبدیلی (Transformation) :__ رسهای موروثی از طریق تبادل یونی یا تغییر منظم کاتیونها ، به رسهای تبدیلی ، تبدیل می‌شوند.  *__رسهای تبدیلی (Transformation) :__ رسهای موروثی از طریق تبادل یونی یا تغییر منظم کاتیونها ، به رسهای تبدیلی ، تبدیل می‌شوند.
 !فرایندهای تشکیل دهنده انواع رسها !فرایندهای تشکیل دهنده انواع رسها
 *__محیط هوازدگی و تشکیل خاک :__ اصلی‌ترین محیط تشکیل رسها مخصوصا رسهای موروثی یا وراثتی است.

 *__محیط هوازدگی و تشکیل خاک :__ اصلی‌ترین محیط تشکیل رسها مخصوصا رسهای موروثی یا وراثتی است.

 *__محیط رسوبگذاری :__ رسها از آب حوضه یا آبهای حفره‌ای ته‌نشین می‌شوند (مخصوصا رسهای تازه تشکیل شده).

 *__محیط رسوبگذاری :__ رسها از آب حوضه یا آبهای حفره‌ای ته‌نشین می‌شوند (مخصوصا رسهای تازه تشکیل شده).

-*__((دیاژنز)) و ((دگرگونی)) درجه پایین :__ در طول این فرآیند انواعی از رسها (مخصوصا رسهای تبدیلی) حاصل می‌گردند. +*__دیاژنز و دگرگونی درجه پایین :__ در طول این فرآیند انواعی از رسها (مخصوصا رسهای تبدیلی) حاصل می‌گردند.
 !دیاژنز کانیهای رسی !دیاژنز کانیهای رسی
 کانیهای رسی در طول دیاژنز اولیه و دیاژنز نهایی و همچنین در طول دگرگونی تغییر یافته و حتی دگرسان می‌شود. اصلی‌ترین فرایند فیزیکی که رسها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فشردگی (Compaction) است که باعث خروج آب و کاهش ضخامت آنها تا 0،1 ضخامت اولیه می‌شود.  کانیهای رسی در طول دیاژنز اولیه و دیاژنز نهایی و همچنین در طول دگرگونی تغییر یافته و حتی دگرسان می‌شود. اصلی‌ترین فرایند فیزیکی که رسها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فشردگی (Compaction) است که باعث خروج آب و کاهش ضخامت آنها تا 0،1 ضخامت اولیه می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((رسوب شناسی))
 *((ایلیت)) *((ایلیت))
 *((دگرگونی))  *((دگرگونی))
-*((دیاژنز)) 
-*((ساختار خاک))  
-*((سیلیس)) 
-*((فرسایش خاک و طرق مبارزه با آن))  
 *((فیلوسیلیکاتها))  *((فیلوسیلیکاتها))
 *((گروه اسمکتیت))  *((گروه اسمکتیت))
 *((گروه کاندیت)) *((گروه کاندیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:43 ]   2   اسماعیل حامدی      جاری 
 شنبه 04 تیر 1384 [09:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..