منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: حضرت ایوب علیه السلام

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-11
-ایّوب، فرزند افرص از نوادگان حضرت ((حضرت اسحاق علیه السلام|اسحق)) بن ((حضرت ابراهیم علیه السلام|ابراهیم)) علیه السلام و مرش دختر لوط بود. ز ی ((رحیمه)) دختر افرایم ن ((حضرت یوسف علیه السلام|یوسف)) ن ((حضرت یعقوب علیه السلام|یعقوب)) علیه السلام بود.
>>حضرت ایوب مردی خوش سیما، خوش خوی و سار پرهیزگار و نیکو کار و مهربان و بخشنده بود. خداوند او را به پیامبری برگزید و به وی دارایی و فرزندان بسیار داد. او مردم را به سوی خداوند فرا می خواند ولی چند تن یش به وی ایمان نیوردند. خداوند او را گرامی داشته است.

((ابلیس|شیطان ))بر سپاسگاری ایوب رشک برده و آن را نتیجه نعم قلمداد کرد و گفت سپاسگزاری او یج ت بدن و دارایی او است. خداوند نیز نخست ایوب را به اول و آنگاه به مصائب جسمی و بیماری آزمود و همچنان صابر و شکیبا و سپاسگار ماند.
>>شیطان وقتی از فریفتن ایوب ناامید شد، بر آن شد تا زوجه ایوب را همانند حواء بفریبد تا از این راه بر ایوب دست یابد.

پس از این ماجرا بود که حضرت ایوب با دلی سرشار از عشق و شور معنوی پروردگار خود را می خواند و می گی: خدایا به سختی و رنج گرفتار آمدم و جز تو فریاد رسی ندارم. خداوند بزرگ، دعای او را پذیرفت و دردها و بیماری های او را درمان بخشید و آنچه را از دست داده بود به وی بازگردانید.
>>درباره چگونگی و انواع مصائب و گرفتاریهای حضرت ایوب سخنهای ناروا و افسانه های زیادی گفته شد که مورد اعتماد نیست و از ساحت قدس آن پیامبر الهی به دور است.
+ایّوب فرزند افرص از نوادگان ((حضرت اسحاق علیه السلام|حضرت اسحق)) و نوه ((حضرت ابراهیم علیه السلام|ابراهیم)) بود. مادرش دختر ((حضرت لوط علیه السلام|رت لوط)) بود مسرش ((رحیمه)) دختر افرایم فزند ((حضرت یوسف علیه السلام|یوسف)) فزند ((حضرت یعقوب علیه السلام|یعقوب)) بود.
حضرت ایوب مردی خوش سیما، خوشخو، پرهیزگار، نیکوکار، مهربان و بخشنده بود. خداوند او را به پیامبری برگزید و به وی دارایی و فرزندان بسیار داد. او مردم را به سوی خداوند فرا خواند ولی تنها چند نف به او ایمان وردند.
((ابلیس|شیطان)) بر سپاسگاری ایوب رشک برد و آن را نتیجه فاه و نعمت قلمداد کرد؛ گفت سپاسگزاری او ب لی لمتی و دارایی اوست. خداوند نیز نخست ایوب را به ا دست دادن اموال و آنگاه به مصائب جسمی و بیماری آزمود ولی ایوب همچنان صابر و شکیبا و سپاسگار ماند.
شیطان وقتی از فریفتن ایوب ناامید شد، بر آن شد تا همسر ایوب را همانند ((حواء)) بفریبد تا از این راه بر ایوب دست یابد.
پس از این ماجرا بود که حضرت ایوب با دلی سرشار از عشق و شور معنو پروردگار خود را میخواند و میگ:«خدایا به سختی و رنج گرفتار آمدم و جز تو فریادرسی ندارم.»
خداوند بزرگ دعای او را پذیرفت و دردها و بیماری های او را درمان بخشید و آنچه را از دست داده بود به وی بازگردانید.
درباره چگونگی و انواع مصائب حضرت ایوب سخنهای ناروا و افسانههای زیادی گفته شده که از ساحت قدس آن پیامبر الهی به دور است.
 منابع :  منابع :
-
اعلام قرآن، ‌خزائلی؛ تفسیر نمونه، ‌ج 13، ص 479، قصص الانبیاء، رسول محلاتی
+اعلام قرآن، ‌خزائلی؛ تفسیر نمونه، ‌ج 13، ص 479، قصص الانبیاء، رسول محلاتی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 تیر 1384 [12:06 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 19 دی 1383 [12:19 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 مرداد 1383 [10:53 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..