منو
 صفحه های تصادفی
دینامیک سیالات
تیره کتوس
مذهب
زنجبیل «داروئی»
بلوط
خفقان سیاسی پس از شهادت امام حسن علیه السلام
سیستم رده بندی کمربند ها
وام ها در دوره انحلال مجلس دوم
پیامبر اکرم و ساختن مسجد مدینه
فرهنگسرای ملل
 کاربر Online
510 کاربر online
تاریخچه ی: تیره نخود

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-6Lines: 1-89
-!!رح تیره نخود @@ Leguiminosae@@
تیره نود از لحاظ ن و کر تداد گوه ها و فراوانی اوا داروی در دیف یره ای مه گیاهان گلا ی ا یرا جمواً امل 430 نس و متاوز ا 14000گن است که در ین آنها نمونه ای فراوان دروی می توا یاف. />گیاهانی به صورت ی بوته های وی درته و یا رخا رگ اند برگهایی الباً رب از برگچ ا و گلهائی من و ی نان نر، ماده ندرت ام یکی از ازای الی ل ارند کاسه گل نها ام ات یو هم و ام گل نها ه اوت ممکن ات مرب از گلبرگهای یه ب هم ی نا مسوی باش. در داخ وش گل نها پرچم ایی ه تداد 2 با گلبگها و اهی به داد متر یا زیادتر دیده ی شو . تها صتی که تقیا در همه ن ومی دار ود تخدان اد یک برچه ای در نهاست ک پس ا یدن ب میه ای ه ور نیا تبدیل و با دشاف ولی باز می شود دان ها ون آلبومن ی داای لومن کم است.
سگاه ری گیاهان تیه نخ با یکدیگر اتاف ی دارند بری ه کن است ام های نانن داری باد ه الا ورت الیاف ا ر اداهای ت گیا راکنده اس و یا نکه به ورت یسه های رشی ، مجری ی و یا حره های دارای و یه دیده د. />یه نخود ر ب تیر ری یا مت papilionaceae ، caesalpinacea و Mimosaceae تی می ایند.
+!مقمه />__~~green:تیره حبوبات یا نخود (Fabaceae)~~__ عموما از راسته گل سرخ از ((دو لپه‌ایها|گیاهان دولپه)) است. گیاهان این تیره عموما دارای برگهای مرکب شانه‌ای ، گوشوارک‌دار و گلهایی 5 پر ، 5 چرخه‌ای با دو چرخه و فقط یک برچه هستند که به میوه‌ای از نوع نیام دوکفه‌ای تبدیل می‌شود. تیره حبوبات بعد از تیره کاسنی تقریبا دومین تیره مهم ((گیاهان گلدار)) است که نزدیک به 430 گونه و حدود 13000 گونه دارد./> border=0 bgcolor=#99ffcc align=left>::{img src=img/daneshnameh_up/d/d4/legominosae1.JPG}::__~~green:تیره لگومینوه~~__

این تیره دارای سه زیر تیره به نامهای __~~green:میموه~~__ ، __~~green:سزالپینه~~__ و __~~green:پاپیوناسه~~__ است. تمام یاهان این تیره از لحاظ زاد بودن دگی و یک رچه‌ی بودن تمدان و داشتن میو به صورت نیام دوکفهای مشترک هستند و در دیگر اختصاصات باهم فرق دارند که در سه گروه متفاوت جمع می‌شوند.
یر تیره شب خسب یا یموزه
گی
اهن این زیر تیره غالبا به صوت درختچه یا درختان لند و یا نیر گونه __~~green:آتادااسکاندنس~~__ پیچان هستند و نمونهای علفی و یکساله نیز مانند گل سا و ضی کایهای کوچک پیا در بین آنها جو دارد. ((اختمان گل|گلها)) غالبا ه صورت گل آذین سنبله یا گل آذین کروی متاکم و سرمانن مجتمع هستند. جام گ منظ ولی بسیار کوچک است و از 5 میلیمتر تجاوز نمی‌کند.

گلبرگ
ها داری پرآذین پرهای و رمها غابا فراوان هستند و قریبا بخش قابل دید و شکار گل را تشکیل می‌دهند. میوه به صورت نیام ، شکوفا یا ناشکوف و محتوی دانه‌هایی با جنین راست و غالبا آلبومن‌دار است. میموزه‌ها عموما به صورت رختچایی نسبتا بلند در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری با برگهایی مرب معمول دوشانه‌ای و گوشوارک‌دار هتد.
!!جنس
های زیر تیره میموزه />*__~~green:جنس آکاسیا:~~__ اقه برخی ز آکاسیاا رهایی دارد که نشی از تغییر شکل وشوارک برگها و یا تغییر کل شاخه‌هاست. از گل برخی از آکاسیاا عطر رفته می‌شود و برخی از آنها به عنوان درختان زینتی اشته می‌شون.::{img src=img/daneshnameh_up/0/09/acacia1.JPG}::__~~green:آاسیا~~__


*__~~green:ج
س آبیزیا:~~__ درختای با چتر کروی و گلهایی مجتمع در گل آذین نبتا درشت ، صرتی ، سرخ و سفی هستند. بیشترین گونه‌های ای جن در کشرهای بین گرمیر می‌رویند.


*__~~green:جنس میموز
ا:~~__ سیاری از ونه‌های ین جنس در مریکای گرمسیری اتشار دارند. یکی از گونه‌های مروف آن به نام __~~green:گل حساس (میموزا پودیکا)~~__ گیاهی ست علفی ، یساله و اردار که خاستگاه گرمسیری دارد و در برزیل می‌وید.


*__~~green:ج
نس پارکیا:~~__ گلهای ن نر یا ماد ی نزا هستند در گل آذینهای کروی ی گزی شک متع هستند. از میوه گونه‌ای ه نام __~~green:پارکیا بی‌گلوبوزا~~__ ر سودان ماده قندی و از انه مواد روغنی تهیه می‌کنند.
!زیر تیره
اغوان
گیاهان این زیر
تیره همگی درخته ای و دارای جامی با پرآذین ناوی و پرچمهایی آزاد و تخمکهایی واژگون و دانه‌هایی غالبا آلبومن‌دار هستند. گیاهان زیرتیره الپینه بجز چد جنس تقریبا همگی ر مناطق گرمسیی انتشر دارند و در این نواحی درختای را با برگای گوشورک‌دار و مرب شانه‌ای یا وشانه‌ای شامل می‌وند.
!!جنس
های زیر تیره سزالپینه
*__~~green:جنس س
راتونیا:~~__ وه معروف آ __~~green:خرنوب (سراتونیا سیلیکوآ)~~__ ست که بیشت در نواحی مدیترانه‌ای می‌روید و ب دان گلهای تک جنس و بون جام مشخص است. این گیاه دارای نیامی چرمی و ناشوفا با میان بر پرگوشت و حفره درونی منقسم به نه‌های تک دانه‌ای است.::{img src=img/daneshnameh_up/f/fd/cersis.JPG}::__~~green:درخت ارغوان~~__


*__~~green:جنس ارغوان:~~__
ونه معروف آن __~~green:درخت ارغوان (سرسیس سیلیکا ستروم)~~__ است که به عنوان درخت زینتی کاشته می‌شود. این درخت دارای رهایی ساده ، لوه‌ای شکل و لهایی است مجتع در خوشه‌های پرگل صرتی و درخشان که قل از پیایش برگا در بهار روی شاخه‌های قدیمی ظاهر می‌وند.


*__~~green:ج
ریترفلوئم:~~__ درختانی ا رهای مرک دوار شاه‌ی ، ل آذینی به صورت خه رزن و یا سنبله هند. گلها دارای 5 کاسبرگ پیوسته ، 5 گلبرگ ، 10 پرچم و تخمدانی یک برچهای با دمگلی بسیار لند هستد. پوست سمی با ((مود لکلوئیدی)) دارند که مقدار کم آن محرک قلب مقدار زیاد آ بازدارنده قلب است.
یر یره پوانه وارن
گ
یاان این تیره علفی یا چوبی دارای گلهایی نمن و جامی با پرآذین درشی هستند. پرمها 10 دد و غالبا بهم پیوسته‌اند. تخمدان حتوی خکهای وژون و دانه‌ها فاقد آلبومن ستند. این یر یره شامل ونه‌های سیاری مناطقی معتدل و سرد است.
!!نسهی پروانه ساها در یان
*__~~green:جنس آناژ
یریس:~~__ گیاهی است بوته ای ی درختچی ، با برگهای ه برچه‌ای. گل معمولا زرد ات. از ای جنس در ایران فقط نه __~~green:آناژیریس فتیدا~~__ در جنگلهای کردستان به ن محلی قاراتاجی زارش شده است.


*__~~green:ج
س وتونونیس:~~__ گیاهی است لفی یا بوته‌ای و نیم رختچ‌ای با برگای نجهای. انواع ایرانی آن دارای برگهای ه رچه‌ای و لهای رد ات. ای س و گونه در بلوچستان دارد.


*__~~green:جنس شنب
لیله:~~__ گیاهانی علفی یکاله ا رگهایی س رچه‌ای گوشوارکهایی پیوست ب دمبرگ هستند. این جنس حدال 29 گنه در ایران دارد.


*__~~green:جنس یونج
ه:~~__ گیاهانی یکسله و بندرت پایا هتند. یونجه بیش از 14 گونه ارد و در بیشتر نقاط ایران می‌روید.


*__~~green:جنس شبدر:~~__
یاهانی یکساله ، بندرت پایا و چند ساله ، دارای رگهایی شدری ا سه برگچه و گلهای مجمع در گل آذین کپه‌ی نهیی و یا محری هستند. این جنس حدود 37 گونه در نواحی مختلف ایران دارد.


*__~~green:جنس نخود:~~__ گی
اهانی یکاه ی پایا ، با اندام هوایی پویه ز برجستیهای کوچک غده‌ای هتد. ین نس علاوه بر نخود معمولی ، 8 گونه دیگر نی در آذربایجا اطرا تهران ، غرب ایرا لرتان و دیگر نقاط ایران دارد.
!
ماحث مرتبط با عان />*((ره افرا)) />*((تیره برگ‌بو)) />*((تیر رشک))
*((ت
یر شمعدانی)) />*((تیر گ حنا))
*((ت
یره گل سرخ))
*((رده ب
ندی دو لپه‌ایها))
*((نهاندانگان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 01 دی 1385 [08:58 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 19 تیر 1385 [19:16 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..