منو
 کاربر Online
611 کاربر online
تاریخچه ی: تعریف دین از نظر دانشمندان اسلامی

مراد این دانشمندان از دین، ((دین وحیانى)) و الهى است نه هر چه که نام‏دین بر او نهاده مى‏شود. ومنظور آنها ((دین بشرى)) و ادیانى‏که ساخته انسان است و ریشه در نیازهاى آدمى دارد، نمی باشد.
و منظور آنها دینی نیست که بر پایه ((بت پرستى)) ‏یا اعتقاد به نیروهاى جادویى و مانند آن باشد. بلکه منظور آنها از دین ادیانى است که ریشه در ((غیب)) دارند و پایه و اساس آنها بر ((وحى)) و پیام الهى استوار است، و انسان نه‏سازنده دین بلکه دریافت کننده پیام الهى است که باید به آن‏اعتقاد پیدا کرده و به محتواى وحى ملتزم شده و ((سلوک)) فردى واجتماعى خود را بر آن اساس تنظیم کند.
*دانشمند بزرگ اسلامی و مفسر گرانقدر ((مذهب شیعه))، ((علامه طباطبایی)) بعد از فطری دانستن بحث خداشناسی دین در جاهای مختلف کتابها و تفسیر خویش دین را تعریف نموده است مثلاً وی با بیان اینکه دین تنها به ((نیایش)) و ستایش خدا نپرداخته، بلکه برای کلیه شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهایی جامع و مقرراتی مخصوص وضع نموده است، دین را اینگونه تعریف می‌کند :
«دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است» (خلاصه تعالیم اسلام، ص 4، و یا شیعه دراسلام ص 41).
**ایشان در ((تفسیر المیزان)) بعد از غیر تقلیدی دانستن پیروی از دین می‌نویسد: دین مجموعه ای از معارف مربوط به مبدأ و ((معاد)) و ((قوانین اجتماعی)) ، از ((عبادات)) و ((معاملات)) که از طریق ((وحی)) و ((نبوت)) به بشر رسیده، نبوتی که صدقش با ((برهان)) ثابت شده و نیز مجموعه از اخبار که مخبر صادق ازآن خبر داده، مخبری که باز صادق بودنش به برهان ثابت شده است (ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 64).
**در جا دیگر می نویسد:دین نظام عملى مبتنى بر ((اعتقاد)) است که مقصود از اعتقاد در این مورد تنها علم نظرى نیست; زیرا علم نظرى به تنهایى مستلزم عمل نیست، بلکه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروى بر طبق مقتضاى علم قطعى است (المیزان، ج 15، ص 8) .
**ذیل آیه‏27 سوره روم نیز می نویسد: «لیس الدین الا سنة الحیاة و السبیل التى یجب على الانسان ان یسلکها حتى یسعد فى حیاته فلا غایة للانسان یتبعها الالسعادة‏»; دین جز ((قانون)) زندگى و راهى که انسان باید براى رسیدن به سعادت بپیماید، نیست و هدف نهایى انسان همان رسیدن به سعادت است. (جان‏ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، ص‏79 و 81)
**ونیز بیان می کند که: دین روش مخصوصى است در زندگى که صلاح دنیا را به طورى که موافق کمال اخروى و حیات دایمى حقیقى باشد تامین مى‏نماید. پس در ((شریعت))‏ باید قانون‏هایى وجود داشته باشد که روش زندگانى را به اندازه احتیاج، روشن سازد (المیزان، ج 2، ص 182).
*((استاد مطهری)) رحمه الله علیه می‌نویسد: اصول ((مکتب)) انبیاء که دین نامیده می‌شود یکی بوده است و آن ((اسلام)) است و اسلام نام دین خداست، که یگانه است، همه پیامبران برای آن مبعوث شده‌اند و به آن دعوت نموده اند. صورت جامع و کامل دین خدا به وسیله خاتم پیامبران ((حضرت محمد)) (ص) به مردم ابلاغ شد و نبوت پایان یافت و امروز با همین نام در جهان شناخته می‌شود (مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ، ص209) .
*سید مجید ظهیری (درآمدی بر روش شناسی مسأله نسبت علم و دین ، ص 5) می‌نویسد : دین مجموعه تعالیمی است که از طریق غیر عادی کسب ((معرفت)) یعنی وحی بدست می‌آید.
*دکتر ((بیوک علیزاده)) (ماهنامه اندیشه حوزه ، ص 97) در تعریف کاربردی از دین می‌نویسد: ادیان، علی العموم، برای پیروان خود سه کار انجام داده اند :
1- توصیفی از جهان هستی و جایگاه آدمی در آن بدست داده اند (((جهان بینی))).
2- بر اساس توصیف یاد شده شیوه زندگی خاصی را توصیه نموده اند.
3- آن توصیف و شیوة زندگی مبتنی بر آن را در قالب اعمالی نمادین و سمبلیک که همان عبادیات هستند متبلور کرده اند.
در جای دیگر می نویسد: « ان الدین فى عرف القرآن هو السنةالاجتماعیة الدائرة فى المجتمع و ان السنن الاجتماعیه اما دین حق فطرى و هو الاسلام او دین محروف عن الدین الحق و سبیل‏الله عوجا »; دین در ((عرف)) قرآن، ((سنت اجتماعى)) حاکم بر جامعه مى‏باشد و سنت‏هاى اجتماعى یا ((دین حق)) و فطرى است که همان اسلام مى‏باشد یا دین منحرف از راه خدا و ((تحریف)) شده است (حیات تعقلى اسلام ، ص 81 ).
*((آیة الله جوادى آملى)) می نویسد: «دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسانها باشد.» (شریعت در آینه معرفت، ص‏93 – 95) .
در جای دیگر می نویسد:
دین مجموعه عقاید و ((قوانین)) و مقرراتى است که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مى‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏دهد و به دیگر سخن، دین مجموعه‏ عقاید و اخلاق و قوانین و مقرراتى است که براى اداره جامعه‏انسانى و پرورش انسان‏ها در اختیار انسان قرار دارد.
*با توجه به این تعریف روشن مى‏گردد ، دینى که مبتنى بر وحى است‏از بخشهاى گوناگون تشکیل مى‏شود یک بخش آن عقاید است ‏یعنى حقایق‏و واقعیاتى که باور و اعتقاد به آنها از مسلمانان خواسته شده‏است مانند ((خدا))، وجود ((قیامت)) و معاد، نبوت و ((بهشت)) و ((دوزخ)) و امثال‏آن‏ها.
بخش دیگر آن ((اخلاقیات)) است ‏یعنى تعالیمى که فضائل و رذایل‏اخلاقى را به انسان شناسانده و راه ((تهذیب نفس)) از رذایل و تخلق‏به فضائل را به وى ارائه داده است.
بخش دیگر آن شریعت و مناسک و احکام و مقررات است که چگونگى‏تنظیم روابط اجتماعى حقوقى و مدنى و سلوک اجتماعى و کیفیت‏روابط اقتصادى و سیاسى و نظامى در این بخش قرار مى‏گیرد( ماهنامه پاسدار اسلام شماره 223) .
*((استاد محمدتقى مصباح یزدی)) در تعریف دین می آورد : کلمه دین به مجموعه‏اى از عقاید، اخلاقیات، ((احکام)) و قوانین فردى و اجتماعى اطلاق مى‏شود و ((ادیان آسمانى)) آیین‏هایى هستند که از طرف خداى متعال به پیغمبران وحى شده‏اند ( ایدئولوژى تطبیقى، ص‏13)
در جای دیگر یادآوری می کند: دین برابر است ‏با اعتقاد به آفریننده‏اى براى جهان و انسان و دستورات عملى متناسب با این عقاید ( آموزش عقاید، ج 1، ص 28) .
*محمد جواد باهنرمی نویسد: دین عبارت از نظام اعتقادى، عملى و اخلاقى به هم پیوسته‏اى است که از جانب خدا بر پیامبران وحى شده است ‏تا مردم را بر آن اساس، ((ارشاد)) و راهنمایى نمایند ( معارف اسلامى، ص‏70 ).
*دانشمند گرامی فضل الله کمپانی می‌گوید : دین به معنای وسیع آن عبارتست از شناختن خدا و دانستن وظایف آدمی در برابر او و انجام آنها و دانستن ((تکلیف)) شخص نسبت به وجود خود و همنوعان خود و همچنین نسبت به حیوانات و بلکه سایر موجودات و همه اینها از ((غریزه)) فطری انسان سرچشمه می‌گیرد.بنابراین دین شامل تکالیف ثلاثه می‌شود یعنی ((تکالیف الهی)) که شامل ((تکالیف نظری)) و عملی است که تکالیف نظری همان ((اصول اعتقادات)) است و ((تکالیف عملی)) همان عبادات می‌باشد، ((تکالیف اجتماعی)) که مبتنی بر تکالیف حقوقی و اخلاقی است. تکالیف فردی که شامل تکالیف جسمی و روحی است (ماهیت و منشاء دین، ص114).
*((مولانا)) جلال الدین رومی می فرماید :
چون ز خود رستی همه برهان شدی

---

چون که گفتی بنده ام سلطان شدی


*((علامه اقبال لاهوری)) در تعریف دین می‌نویسد:چیست دین برخاستن از روی خاک

---

تا که آگه گردد از خود جان پاکتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 31 تیر 1385 [07:59 ]   8   رضا معرب      جاری 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [10:58 ]   7   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [10:55 ]   6   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [10:51 ]   5   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [10:47 ]   4   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [14:05 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [12:18 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:48 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..