منو
 صفحه های تصادفی
تیره گل برنجک
علف هفت بند «داروئی»
اشتیاق بهشت به دوستان امام علی علیه السلام
حافظ
مشتقات هیدروکربنی نفت خام
تنزیل
ماکسول
آزمایش عینک سوراخ سوزنی
«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه
کاربرد قانون دوم نیوتن و روش حل مسئله
 کاربر Online
547 کاربر online
تاریخچه ی: تصنیف

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-30Lines: 1-38
 ~~green:بوی جوی مولیان آید همی ------ یاد یار مهربان آید همی ~~ ~~green:بوی جوی مولیان آید همی ------ یاد یار مهربان آید همی ~~
 این شعر منسوب به ((رودکی ))را که همراه با چنگ خوانده میشده شاید بتوان تصنیف دانست و از آن به بعد نیز عده ای از شاعران اشعار خویش را همراه با عود و چنگ می خوانده اند.  این شعر منسوب به ((رودکی ))را که همراه با چنگ خوانده میشده شاید بتوان تصنیف دانست و از آن به بعد نیز عده ای از شاعران اشعار خویش را همراه با عود و چنگ می خوانده اند.
 در قرن ششم و هفتم تصنیف سرائی معمول بوده چنانکه دولتشاه سمرقندی نوشته است عبدالقادر عودی برای ابن حسام هروی (متوفی به سال 737- ه – ق) تصنیفی سرود.  در قرن ششم و هفتم تصنیف سرائی معمول بوده چنانکه دولتشاه سمرقندی نوشته است عبدالقادر عودی برای ابن حسام هروی (متوفی به سال 737- ه – ق) تصنیفی سرود.
 در روزگار صفویه نیز سرودن تصنیف معمول و متداول بوده است از جمله تصنیف سازان می توان به شاهمراد خوانساری اشاره کرد که تصنیف های متعددی را سرود. در روزگار صفویه نیز سرودن تصنیف معمول و متداول بوده است از جمله تصنیف سازان می توان به شاهمراد خوانساری اشاره کرد که تصنیف های متعددی را سرود.
 در عهد زندیه تصنیف های زیادی درباره رشادت لطفعلی خان زند سروده شد. در عهد زندیه تصنیف های زیادی درباره رشادت لطفعلی خان زند سروده شد.
 در زمان ((ناصرالدین شاه قاجار ))نیز ترانه های زیادی دهان به دهان برگشت که می توان به تصنیف هائی که درباره ظل السلطان در دوران حکومتش در اصفهان و یا تصنیف درباره ی ماشین دودی شهر ری اشاره شد اما مشهورترین تصنیف ساز دوره قاجاریه میرزا علی اکبر خان شیدا بود که همراه با تصنیف، سه تار می زد.  در زمان ((ناصرالدین شاه قاجار ))نیز ترانه های زیادی دهان به دهان برگشت که می توان به تصنیف هائی که درباره ظل السلطان در دوران حکومتش در اصفهان و یا تصنیف درباره ی ماشین دودی شهر ری اشاره شد اما مشهورترین تصنیف ساز دوره قاجاریه میرزا علی اکبر خان شیدا بود که همراه با تصنیف، سه تار می زد.
 عارف قزوینی تصنیف ساز و شاعر معروف اولین کسی بود که تصنیف را برای مقاصد سیاسی و میهنی سرود  عارف قزوینی تصنیف ساز و شاعر معروف اولین کسی بود که تصنیف را برای مقاصد سیاسی و میهنی سرود
 ملک الشعرای بهار و رهی معیری نیز از تصنیف سازان معروف بودند.  ملک الشعرای بهار و رهی معیری نیز از تصنیف سازان معروف بودند.
 نمونه ای از تصنیف های ((ملک الشعرای بهار ))که در دستگاه ماهور خوانده می شود: نمونه ای از تصنیف های ((ملک الشعرای بهار ))که در دستگاه ماهور خوانده می شود:
 ~~blue: ~~blue:
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/8/89/rodakyy.jpg}
 +
 +
 +
 زمن نگارم / خبر ندارد/ بحال زارم/ نظر ندارد  زمن نگارم / خبر ندارد/ بحال زارم/ نظر ندارد
 خبر ندارم / من از دل خود / دل من از من / خبر ندارد  خبر ندارم / من از دل خود / دل من از من / خبر ندارد
 کجا رود دل که دلبرش نیست/ کجا پرد مرغ / که پر ندارد کجا رود دل که دلبرش نیست/ کجا پرد مرغ / که پر ندارد
 امان ازین عشق / فغان ازین عشق / که غیر خون / جگر ندارد امان ازین عشق / فغان ازین عشق / که غیر خون / جگر ندارد
 همه سیاهی/ همه تباهی / مگر شب ما / سحر ندارد  همه سیاهی/ همه تباهی / مگر شب ما / سحر ندارد
 بهار مضطر مثال دیگر / که آه و زاری / اثر ندارد ~~ بهار مضطر مثال دیگر / که آه و زاری / اثر ندارد ~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [03:55 ]   8   حمیده کاشیان      جاری 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [10:28 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [10:28 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [07:46 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 مرداد 1385 [11:25 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:00 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [12:06 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:01 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s