منو
 صفحه های تصادفی
گریه موجودات عالم در شهادت امام حسین علیه السلام
شاه توت
ایریدولوژی
زاویه حد
ردالقافیه
addison's disease
طیف سنج جرمی
نهان دانگان
گ.ولایت
فلسفه و پزشکی در عهد صفوی
 کاربر Online
516 کاربر online
تاریخچه ی: باکتری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-59Lines: 1-76
-||
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به ((پروکاریوت|گروه پروکاریوتها)) تعلق دارند.
||
!مقدمه
باکتریها دارای س بون ا و ((تک)) هت اجزای ((سیاسم)) رانداند. کومهای غیر مابه جاگا در ها وو دد. ر باکتریها ، ((واکو)) یده نمی‌شود. بیر آنا د ((کوفی)) ست و مابلی د ر راه ((یی نتز)) انام مید. ((ولید ل)) دو ور نسی (یتی) و یر جمی ان زدن ، ع قه و تی دوتایی ت می‌یر. />!تایه />ایکه پروکاریوتها یا ((یوکاریت|یوکاریوتها)) کدا یک وت بر ری ((کره زین)) ار شدهان، کا مص نیت. ام مالات تاوی نیکی ی ((یوباکری|یوباکریها)) ، ((آرکو اتی|رکو باکتریها)) و یوکاریوتها نشا می‌د که هر س گرو از یای متکی مت شدهان. کل باکتریها اساس شکل به 6 روه تسی می‌شود. ن گروه ا ا باکتریهای ت و ره شم ا باکتیای عای گویند.
!باکتریهای پست
این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، کوکوس و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، ((باسیل)) و اگر خمیده باشند ((ویبریون)) و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، ((اسپریل)) و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، ((اسپروکت)) نامیده می‌شوند.
!باکتریهای عالی یا رشته‌ای
این باکتریها رشته مانند و اغلب غلاف دار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، ((میسلیوم)) تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا ((اکتینومیست)) نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکل به 6 گروه گرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری و منشعب تقسیم می‌شوند.
!نوه قیم و رز قرا گن باکتریها
!!دیلوک
یم ط ر یک انج یگید باکتریها و د ، ب یکدیگر صال ار. />!!استرتکوک
~~red:تسیم یاختهای~~ ر یک سطح انجام می‌شود و چند باکی نبا هم قار میرند. />!!را />اگر تیم و س م ر م ا ~~red:اکال چهارتایی~~ وود می‌ید.
!!ساین
~~red:تسیم یاخته~~ در س ح عمود ر م انام میو و دهای ه ایی ی اکت سی و ی‌ید. />!!س یوکوک />قسیمات یخته طو نامم در سو متل اا یی اکالی شبیه ه ~~red:وه اگو~~ بوو می‌آید.
اختا باکریه />!!((پوین)) />در عضی ا اکریها لا لاینی چبناک دیواه اکلت را احاطه ره است که توس باکتریها ساخت ه و ب خا تر می‌گد و نس پوشی بیت ا ((لی ساکری|پل اکریدها)) هماه ا مواد یر ات. />!!((اژک)) />ا وادای رویی به ا ((لاژین)) کی ده و قابل تمیم بوه و ویه رکت باکتری هتند. مولا طو چد رار طل باکتری ا. رای تاژک در ((اکتری اژک|اکیهی تژکا)) بو تک اژکی و تاژکی ، ن تژکی ی ا. />!!رr />به دو وت سی چبنده ود دارد و ر عل رک ی تاثیر ت. />!!دیواره />در بیرون غشای لسمیی بوه و ب استحکا اکتی ه و ب آن ک می‌دهد. د دیواره برای ر سی باکتریها م اس.
+

||باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند.||
!مقدمه
در عمل باکتریهایی که دارای خاص یکسی بشند نرت یافت می‌شو، حتی اکترییی ک از یک ول من می‌گید کن است از ظر یک یا ند صت با کدیگر متفاوت باشند. ی تاوها نتیجه تغییرتی است که به عت ((جه ژنی)) یا موتاسی در ولهای کتریایی دی می‌ید. ین باکتریهای غیر یافته ، __موات Mutant__ نمیده می‌شوند که از نظر بعضی خواص نظیر ((آنتی ‌ژاختمان نتی ‌ژن)) ، حساسیت در ابل ((آنتی بیوتیک‌|آی بیوتیکا)) ... با سایر باکتریی ماب اختل ارد.

سهولت
تغییرپیری باکتریها مربوط به رعت تسی نهاست. زمان قسیم یا مدت زمانی که برا ید یک لول جدید در باکتری لازم ست، حدد 2 دقیقه و ر مور نسان 20 سال است. مثلا یک ول باکتری ر مدت 18 ساعت 54 نسل بوجو می‌آورد. رحالیکه برای ایجد همین تعداد سل سان بیش از 1000 سا زمان لازم است. پس جهش ژنی در باکتریها نسبت ه موجودات عال خیی ریع قل ملاحظه ت.
{picture=b.4.jpg}

اوت یوکاریوتها با باکتری
در کره خاک
ی تها دو نوع سلول توسط کلیه ارگانیسمهای ه تولید می‌شو. سلولهای پروکریوت (یا هسته اتدایی). ر ای گروه هسته ، فاقد غشا است و شامل کلی باکتریهاست. پروکاریوتها شال وباکتریها (باکتریهای حقیقی) و آرکئی باکترها (باکتریای قدیمی) است. اما گروه دیگر یوکاریوتها هستند که دارای ((سته سلول|غشای هته)) و هته قیقی می‌باشند. اینگونه هسته در تمام ارگایسمهای دیگر مانند Algae (((جلبک|جلبکها))) Fungi (((قارچ|قارچها))) ، ((پروتوزئرها)) (protozoa) و ((گیاهان)) (Plant) و ((اوران)) (Animals) یافت می‌شود. پاتوژنها انن ا میان یواکتریها یافت می‌وند. />!مخصات سلول اکتری />اکثر باکتریا پوش سولی (cell envelope) ولید می‌نن که شامل ((غشای لولی|غشای لاسمایی)) ، ((دیواه سلولی)) (cell wall) و ((پروتئین|پروتئینها)) و ((کربوهیدرات|پلی ساکریدهای)) شکل دهنده آن می‌باشد. بعضی از باکتریها کپول ی لایه سبنده تولی می‌کنن. فیلامانهای خاری (فلاژل و پیلی) ممکن است در باکتریها بوجود آید. دیواره سلولی ، ساختمان سخت و مقاومی است که پروتوپلاست را احاطه کرده و آن را از آسیب فیزیکی و شرایط کاش ((فشار اسمزی)) محیط خارج حفاظت می‌کند. مولا به باکتری اجازه می‌دهد تا در برابر سطح سیعی از شرایط محیطی ایستادگی کند پروتپلاست از ((شای سولی|غشای یتوپلسمی)) و متیات آن تشکیل شده است.

از
نر متویات سلولی ، باکتریها لولهی ساده‌ای هستند. ساختمان اصلی سیتوپلاسم آنها شامل شبکه فیبریلی روماتین مرکزی یا نوکلئوتید (Nucleoid) می‌باشد که تسط سیتپلاسم بی‌شکل حاوی ((ریبوزوم|ریبوزوم‌ها)) احاطه شده‌است. اجسا انکلویون سیتوپلاسمی یا گرانولهای ذخیره ارژی ، بست ه گونه‌های باکتری ماهیت شیمیایی فاوتی دارند و مقار آها ه مرحله رشد و محیط ستگی دارد. بعضی از ساختمنهای سولی از قبیل آندوسپورها فقط به تعداد کی از باتریها محود می‌شوند.
{picture=b.3.jpg}

!طبقه بندی باکتریها
!
!باکتریهای پست
این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، __کوکوس__ و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، __باسیل__ و اگر خمیده باشند __ویبریون__ و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، __اسپریل__ و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، __اسپیروکت__ نامیده می‌شوند.
!!باکتریهای عالی یا رشته‌ای
این باکتریها رشته مانند و اغلب غلافدار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، میسلیوم تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا اکتینومیست نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکل به 6 گروه ~~green:گرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری و منشعب~~ تقسیم می‌شوند.
!زی انی باکتریها
!!لا (Flagella)
فلژه ، فیلامانهای رتئینی به طول و قر یکنو می‌باشند و موج تحرک شبی ب شنای سرع و مستقل اغلب ((گروههای مد باکتریها|باکتریها پتوژنیک)) می‌گدد فلاژل در س قمت فلامان ، قلاب جسم پایه تشکیل شده است. پایه فلال ر ای پلاسمایی قار گره است. لنگرگا و تعداد لاژل در باکتریها فرق خواهد کرد.
!!یمیاها
ف
یمریاها که پیلی هم نامیده می‌شوند، فیبریلهای یه مو هند به ادازه 0.004 ا 0.008 میرون هستند. ین رگانل ا ((میکروسکوپ الترونی)) ر سطح باکتریی مختلف قل ویت هسن. نها مستیم‌ر نازکتر کواه ا فلاژلها هستند. این رشته‌ها در غشای پلاسمایی لول میکوی لنر می‌ندازد.
!!هسته باکی
سته سول میتوان بعد ز رگ آمیزی اتصاصی با ((میکوکوپ نوری)) ماده کرد. در قایسه لولهای لی واد ژتیکی باکتریها سیر لولهی ت اکنده سه بدن پوشش و ((کروموزوم|کروموزوم لقوی)) است غشای هته وو ندارد و ((کروموم)) به مزوزوم فرورفته در غشای سیوپلسمی چبیده است. در سالای اخیر وتئینهای شبی یستون ر باکتریه کف شد ات که احتمالا نقش مشابه هیتونها ا در کرومتینهای سولهی یوکریو ایفا می‌کنند.
!یتوپلام />بیش ا 50 درد پروئین سول در یتوپلام قا دارد و آنزیمها مابولیسمی راهای ((لیکولیز)) و بسیای از آنزیمهای ((چخه کربس)) ، انواع کاتالازها دهیدروژناها ، و مواد حد واسط ره های متابولیکی در سیتوپلاسم وود دارد. روابط اتمی ، یونی و الکترونی بین ترکیبهای مختف یوپلاسمی با ظم خا فالیتهای حیاتی ر اهر می‌زد. />!پوش سلول (Cellenvelope)
!!ک
پسو لعاب (Capsoles)
قدرت
بیمری‌زایی پاتوژنه الب با تلید کپسول همراه است. باکریهی کپسولا در محیط جامد ، کلنیهای ماطی (Mucoid) ی صاف (Smooth) می‌سازند. در مقال اکتریهای فاق کپسول کلنیهای شن (Rough) دارد. اگر باکتری درت کپسول‌زی خدش را از دست بدهد در قاب درت ویرولانس (یمریزایی) خد ا از دست داده و در مقابل دستگه ایمنی بدن میزبان تاب مقاوم نخواهد داشت.
!!دی
واره سلولی
یاره لولی باکتریها بی‌نهیت یید ست و لای ت ختی را ر اطرا باکتریها اید می‌کن که سلول را از گسیتگی و متلاشی شدن در مقابل ((فار اسمزی)) ا لول ماف می‌کند. همچنین یواره محل تم عوامل ((نتی‌ ژن)) می‌ب که اکتریها ا وسط این نت نه از هم تمی می‌دهند. کریها با و نگ‌میزی گرم (Gram stain) به دو ته سی می‌وند.

گرچ
ه دو روه یعی کریهای گرم مت و منفی دارای دیواره می‌باشند ولی فرق بین این د گوه مبو به خوی است ک ر ساختمن دیوه سلوی آنها ود دارد. اساس ساخت در دیواره سلولی باکتریهای گرم مت یک ایه خیی است از پپتیدگلیکان (Poptidoglycan) ، ولی در باکتریهای گر منفی امت آن به حداقل می‌رس.
{picture=L.4.jpg}
 !!غشای سیتوپلاسمی !!غشای سیتوپلاسمی
-ه وت پ اکی داخل دیوا باکتری رار د و تشکل از ((لکول چربی|ولکولهای چبی)) و ((پروتئینوتیی)) است. />!!((موم|موزومها)) /> رورتگی غشای سیتوپلاسمی به درون ((یتلا)) حال می‌شود و اغلب در ل تیم دیاه و اند در عم سیم DNA ، تقی یاهای تدیل اکتی به ((ا)) دال می‌کنند. />!ازای سیتوپلاسم
#((
یب|یبمها))
#
واد خیره‌ای />#ماده زمیه
#کر
واتومور />#ماده ژنتیکی ک DNA ها الا ه ور یک ((کروموم|کمووم خوره)) و م شرده است.
+ی یلامی ای داخلی نیز نامیده می‌شود. غشای یتپلاسمی باکتریا م بوده از ((سو لیی)) و ((پروتئین)) اخته د است. ی ا روکاریتها از غشای سیتوپلاسمی در یوکریوتا ب علت ندات اترول متمایز می‌شود. چین‌خوردگیهای غشای سیتوپلاسمی به درن لول ساختاری ویژای ه م __مزووم__ یجا می‌کند ک کروممه باکتیا ه موزومها تل هتن. غشا همچنین به عوان ی سد سمزی برای سلول مل می‌کند و داای سیتوپلاسم هده رای مواد محو است و انت ولیا لولی ر در م ا می خار سلولی ظیم ی‌کنند. />{picture=b.5.jpg}
 !تولیدمثل باکتری !تولیدمثل باکتری
-باکتریها به روشهای تقسیم مستقیم ، آمیختگی ، قطعه قطعه شدن یا بوسیله کنیدی و همچنین جوانه زدن تکثیر می‌یابند. برخی باکتریها توانایی ایجاد هاگ درونی را دارند. هاگ سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می‌شود. هر باکتری فقط یک هاگ می‌سازد و از هر هاگ یک باکتری بوجود می‌آید.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آرکئ باکتری))
*((سپریل))
*((اکتینویست))
*((اسیل))
*((پواریوت))
*((یوپلاسم))
*((شییو تز))
*((هستک))
*((واکو))
*((یبریو))
*((یواکتری))
*((یواریوت))


+باکتریها به روشهای تقسیم مستقیم ، آمیختگی ، قطعه قطعه شدن یا بوسیله کنیدی و همچنین جوانه زدن تکثیر می‌یابند. برخی باکتریها توانایی ایجاد هاگ درونی را دارند. هاگ سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می‌شود. __هر باکتری فقط یک هاگ__ می‌سازد و از هر هاگ یک باکتری بوجود می‌آید.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آتی ‌ژن))
*((لبک))
*((ساختمان سلو پروکاریوت))
*((لول انسانی))
*((لول یاهی))
*((شای لولی))
*((ر))
*((کروموزوم))
*((گروههای عمده باکریا))
*((یکروبیووژی))
*((میکروکوپ الکترونی))
*((میکروسوپ نوری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [04:32 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 19 شهریور 1384 [07:35 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:42 ]   3   معصومه وحیدی      v  c  d  s 
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:30 ]   2   معصومه وحیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..