منو
 کاربر Online
788 کاربر online
تاریخچه ی: بافت همبند

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-77Lines: 1-76
->
>||بافت همبند بافتها و ارگانهای مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر ((بافت پوششی|اپی تلیوم)) و اطراف ارگانهای مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین دلیل آن را __بافت پشتیبان__ نیز می‌نامند. بافت همبند از سه جز اصلی یعنی سلولها ، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای تشکیل شده است.||
+
||بافت همبند بافتها و ارگانهای مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر ((بافت پوششی|اپی تلیوم)) و اطراف ارگانهای مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین دلیل آن را __بافت پشتیبان__ نیز می‌نامند. بافت همبند از سه جز اصلی یعنی سلولها ، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای تشکیل شده است.||
 !دید کلی !دید کلی
 مهمترین وظایف بافت همبند ، با توجه به اجزا تشکیل دهنده آن شامل موارد زیر است. مهمترین وظایف بافت همبند ، با توجه به اجزا تشکیل دهنده آن شامل موارد زیر است.
 #پشتیبانی از سایر بافتها. #پشتیبانی از سایر بافتها.
 #فراهم آوردن محیط قابل انتشار برای مبادله مواد غذایی و دفعی بین ((بافت خون|خون)) و سلولها. #فراهم آوردن محیط قابل انتشار برای مبادله مواد غذایی و دفعی بین ((بافت خون|خون)) و سلولها.
 #شرکت در دفاع از بدن با داشتن ((ماکروفاژ|سلولهای ماکروفاژ)) ، ((گویچه‌های سفید خون|پلاسماسل)) ، ((گویچه‌های سفید خون|ماست سل)) و … و بروز دادن ((التهاب بافت|واکنش التهابی)) و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری‌زا. #شرکت در دفاع از بدن با داشتن ((ماکروفاژ|سلولهای ماکروفاژ)) ، ((گویچه‌های سفید خون|پلاسماسل)) ، ((گویچه‌های سفید خون|ماست سل)) و … و بروز دادن ((التهاب بافت|واکنش التهابی)) و جلوگیری از انتشار عوامل بیماری‌زا.
 #ذخیره آب ، الکترولیتها و ((پروتئین|پروتئینها)).  #ذخیره آب ، الکترولیتها و ((پروتئین|پروتئینها)).
 #شرکت در ترمیم زخمها. #شرکت در ترمیم زخمها.
 +

 +
 +
 +
 +
 +{picture=conec.4.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +برش عرضی رشته‌های بافت همبند
 +
 +
 +
 +
 +
 !سلولهای بافت همبند !سلولهای بافت همبند
 !!فیبروبلاست  !!فیبروبلاست
 ((فیبروبلاست)) ، فراوان‌ترین سلول بافت همبند است که همه انواع رشته‌های بافت همبند و مواد آلی ماده زمینه‌ای را سنتز می‌کند. فیبروبلاست ، سلولی است با هسته بیضوی و روشن و دارای ((کروموزوم|کروماتین)) ظریف است که حاوی یک یا دو ((هسته سلول|هستک)) واضح می‌باشد. ارگانهای دخیل در ((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین|پروتئین سازی)) در فیبروبلاست بطور گسترده دیده می‌شوند. در مواردی که فعالیت سلول کاهش می‌یابد، اندازه سلول کوچکتر شده و هسته آن پر رنگ و دوکی دیده می‌شود که در این حالت فیبروسیت نیز می‌نامند. فیبروسیتها درصورت تحریک قابل برگشت به حال فعال می‌باشند.  ((فیبروبلاست)) ، فراوان‌ترین سلول بافت همبند است که همه انواع رشته‌های بافت همبند و مواد آلی ماده زمینه‌ای را سنتز می‌کند. فیبروبلاست ، سلولی است با هسته بیضوی و روشن و دارای ((کروموزوم|کروماتین)) ظریف است که حاوی یک یا دو ((هسته سلول|هستک)) واضح می‌باشد. ارگانهای دخیل در ((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین|پروتئین سازی)) در فیبروبلاست بطور گسترده دیده می‌شوند. در مواردی که فعالیت سلول کاهش می‌یابد، اندازه سلول کوچکتر شده و هسته آن پر رنگ و دوکی دیده می‌شود که در این حالت فیبروسیت نیز می‌نامند. فیبروسیتها درصورت تحریک قابل برگشت به حال فعال می‌باشند.
 !!ماکروفاژها !!ماکروفاژها
 ((ماکروفاژ|ماکروفاژها)) سلولهایی دارای قدرت بیگانه خواری هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و میکروارگانیسمها را به درون خود کشیده و توسط ((لیزوزوم|آنزیمهای لیزوزومی)) ازبین می‌برند. ماکروفاژها بطور غیر مستقیم درحفظ و ترمیم و بطور غیر مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. ماکروفاژها از ((مغز استخوان)) نشات می‌گیرند. ماکروفاژ آزاد دارای هسته‌ای لوبیایی و خارج از مرکز و سیتوپلاسمی وسیع و حاوی اجسام باقی مانده می‌باشد که آنها را به سادگی از فیبروبلاستها قابل تشخیص می‌سازد.

علاوه بر ماکروفاژهای بافت همبند ، سایر بافتها و ارگانها نیر دارای سلولهایی با ویژگیهای ماکروفاژها می‌باشند که اسامی متفاوتی به آنها داده می‌شود. به عنوان مثال ، این سلولها را در ((کبد)) به نام __کوپفر__ ، در ((ریه)) به نام ماکروفاژهای ریوی ، در ((بافت عصبی مرکزی)) به نام __میکروگلی__ و در ((دستگاه لنفاوی|ارگانهای لنفی)) به نام ماکروفاژهای دیواره سینوزوئیدی می‌نامند.
 ((ماکروفاژ|ماکروفاژها)) سلولهایی دارای قدرت بیگانه خواری هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و میکروارگانیسمها را به درون خود کشیده و توسط ((لیزوزوم|آنزیمهای لیزوزومی)) ازبین می‌برند. ماکروفاژها بطور غیر مستقیم درحفظ و ترمیم و بطور غیر مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. ماکروفاژها از ((مغز استخوان)) نشات می‌گیرند. ماکروفاژ آزاد دارای هسته‌ای لوبیایی و خارج از مرکز و سیتوپلاسمی وسیع و حاوی اجسام باقی مانده می‌باشد که آنها را به سادگی از فیبروبلاستها قابل تشخیص می‌سازد.

علاوه بر ماکروفاژهای بافت همبند ، سایر بافتها و ارگانها نیر دارای سلولهایی با ویژگیهای ماکروفاژها می‌باشند که اسامی متفاوتی به آنها داده می‌شود. به عنوان مثال ، این سلولها را در ((کبد)) به نام __کوپفر__ ، در ((ریه)) به نام ماکروفاژهای ریوی ، در ((بافت عصبی مرکزی)) به نام __میکروگلی__ و در ((دستگاه لنفاوی|ارگانهای لنفی)) به نام ماکروفاژهای دیواره سینوزوئیدی می‌نامند.
 !!پلاسماسل  !!پلاسماسل
 پلاسماسلها سلولهایی هستند بیضوی یا تخم مرغی شکل با هسته کناری که سیتوپلاسم آنها به علت وسعت فراوان ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار)) ، که قسمت عمده ((سیتوپلاسم)) را اشغال کرده بازوفیل دیده می‌شود. بارزترین مشخصه پلاسماسلها طرح هسته آنها می‌باشد که نقاط تیره و روشن کروماتین در آن منظره‌ای شبیه صفحه ساعت یا چرخ ارابه ایجاد می‌نماید.

در اغلب پلاسماسلها ، در بالای ((هسته سلول|هسته)) منطقه روشنی جلب توجه می‌کند که با ((دستگاه گلژی)) وسیع سلول مطابقت می‌نماید. پلاسماسلها از ((گویچه‌های سفید خون|سلولهای لنفوسیت B)) مشتق می‌شوند. به این معنی که لنفوسیت B پس از برخورد با ((آنتی ژن)) تحریک و تقسیم می‌گردد که یکی از سلولهای حاصل از تقسیم ، به پلاسماسل تبدیل می‌شود.
 پلاسماسلها سلولهایی هستند بیضوی یا تخم مرغی شکل با هسته کناری که سیتوپلاسم آنها به علت وسعت فراوان ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار)) ، که قسمت عمده ((سیتوپلاسم)) را اشغال کرده بازوفیل دیده می‌شود. بارزترین مشخصه پلاسماسلها طرح هسته آنها می‌باشد که نقاط تیره و روشن کروماتین در آن منظره‌ای شبیه صفحه ساعت یا چرخ ارابه ایجاد می‌نماید.

در اغلب پلاسماسلها ، در بالای ((هسته سلول|هسته)) منطقه روشنی جلب توجه می‌کند که با ((دستگاه گلژی)) وسیع سلول مطابقت می‌نماید. پلاسماسلها از ((گویچه‌های سفید خون|سلولهای لنفوسیت B)) مشتق می‌شوند. به این معنی که لنفوسیت B پس از برخورد با ((آنتی ژن)) تحریک و تقسیم می‌گردد که یکی از سلولهای حاصل از تقسیم ، به پلاسماسل تبدیل می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=conec.2.jpg} {picture=conec.2.jpg}
  
 
 
 
 
 !!ماست سلها  !!ماست سلها
 ماست سلها سلولهای بزرگی هستند که به تعداد زیاد در بافت همبند یافت می‌شوند و ((سیتوپلاسم)) آنها حاوی گرانولهای درشت و بازوفیل می‌باشد. وظیفه اصلی ماست سلها ذخیره واسطه‌های شیمیایی است که در جریان ((التهاب بافت|واکنشهای آلرژیک)) آنها را آزاد می‌سازند و مهمترین واسطه‌های شیمیایی مترشحه بوسیله ماست سلها ((هپارین)) و ((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین)) می‌باشند.

ماست سلهایی که در غشاهای مخاطی یافت می‌شوند بجای هپارین حاوی ((مشتقات قندها|کندروایتین سولفات)) می‌باشند و بر این اساس ماست سلها را دو نوع متفاوت محسوب می‌کنند. ((لکوترین)) ماده دیگری است که توسط ماست سلها ترشح می‌شوند و باعث انقباض آهسته ((عضله صاف|عضلات صاف)) می‌گردند. غشای ماست سلها حاوی رسپتورهای متعدد برای نوعی از ((پادتن|آنتی بادی)) مترشحه توسط پلاسماسل به نام __IgE__ می‌باشد.
 ماست سلها سلولهای بزرگی هستند که به تعداد زیاد در بافت همبند یافت می‌شوند و ((سیتوپلاسم)) آنها حاوی گرانولهای درشت و بازوفیل می‌باشد. وظیفه اصلی ماست سلها ذخیره واسطه‌های شیمیایی است که در جریان ((التهاب بافت|واکنشهای آلرژیک)) آنها را آزاد می‌سازند و مهمترین واسطه‌های شیمیایی مترشحه بوسیله ماست سلها ((هپارین)) و ((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین)) می‌باشند.

ماست سلهایی که در غشاهای مخاطی یافت می‌شوند بجای هپارین حاوی ((مشتقات قندها|کندروایتین سولفات)) می‌باشند و بر این اساس ماست سلها را دو نوع متفاوت محسوب می‌کنند. ((لکوترین)) ماده دیگری است که توسط ماست سلها ترشح می‌شوند و باعث انقباض آهسته ((عضله صاف|عضلات صاف)) می‌گردند. غشای ماست سلها حاوی رسپتورهای متعدد برای نوعی از ((پادتن|آنتی بادی)) مترشحه توسط پلاسماسل به نام __IgE__ می‌باشد.
 !!سلولهای چربی  !!سلولهای چربی
 سلولهای گرد یا چند وجهی هستند که ((بافت چربی|چربی)) ذخیره شده در آنها به صورت قطره‌ای بزرگ ، حجم عمده سلول را اشغال می‌کند. سلولهای گرد یا چند وجهی هستند که ((بافت چربی|چربی)) ذخیره شده در آنها به صورت قطره‌ای بزرگ ، حجم عمده سلول را اشغال می‌کند.
 !!سلولهای مزانشیمی !!سلولهای مزانشیمی
 سلولهای مزانشیمی تشکیل دهنده ((ساختمان جنین|لایه مزودرم جنینی)) هستند که از نظر شکل ظاهری شبیه فیبروبلاستها می‌باشند. این سلولها چند استعداده می‌باشند و قادرند به انواع مختلف سلولها تمایز یابند و به همین دلیل به سلولهای متمایز شده نیز معروفند.  سلولهای مزانشیمی تشکیل دهنده ((ساختمان جنین|لایه مزودرم جنینی)) هستند که از نظر شکل ظاهری شبیه فیبروبلاستها می‌باشند. این سلولها چند استعداده می‌باشند و قادرند به انواع مختلف سلولها تمایز یابند و به همین دلیل به سلولهای متمایز شده نیز معروفند.
-

 
-
 
-
 
- 
-
 
-{picture=conec.4.jpg} 
- 
-
 
-
 
- 
-
 
- 
-برش عرضی رشته‌های بافت همبند 
- 
- 
- 
-
 
-
 
 !رشته‌های بافت همبند !رشته‌های بافت همبند
 !!رشته‌های کلاژن  !!رشته‌های کلاژن
 این رشته‌ها از ((پروتئین)) هم نام خود به اسم ((کلاژن)) ساخته شده‌اند که فراوان‌ترین پروتئین بدن محسوب می‌گردد. رشته‌های کلاژن در همه انواع بافت همبند ، ولی به میزان متفاوت یافت می‌شوند. سنتز کلاژن بوسیله فیبروبلاستها مشابه ساخت سایر پروتئینها می‌باشد. سنتز کلاژن توسط سلولهای استئوبلاست دراستخوان ، کندروپلاست در ((غضروف)) ، ادونتوپلاست در ((دندان)) ، سلولهای عضله صاف در دیواره ((رگ خونی|رگهای خونی)) و سلولهای اپی‌تلیال نیز انجام می‌گیرد. ترکیب ((اسید آمینه)) تشکیل دهنده کلاژن در بافتهای مختلف دارای تفاوتهای جزئی است.  این رشته‌ها از ((پروتئین)) هم نام خود به اسم ((کلاژن)) ساخته شده‌اند که فراوان‌ترین پروتئین بدن محسوب می‌گردد. رشته‌های کلاژن در همه انواع بافت همبند ، ولی به میزان متفاوت یافت می‌شوند. سنتز کلاژن بوسیله فیبروبلاستها مشابه ساخت سایر پروتئینها می‌باشد. سنتز کلاژن توسط سلولهای استئوبلاست دراستخوان ، کندروپلاست در ((غضروف)) ، ادونتوپلاست در ((دندان)) ، سلولهای عضله صاف در دیواره ((رگ خونی|رگهای خونی)) و سلولهای اپی‌تلیال نیز انجام می‌گیرد. ترکیب ((اسید آمینه)) تشکیل دهنده کلاژن در بافتهای مختلف دارای تفاوتهای جزئی است.
 !!رشته‌های رتیکولر !!رشته‌های رتیکولر
 رشته‌های رتیکولر فیبریلهایی متشکل از کلاژن نوع III که با رنگ آمیزی معمولی قابل رویت نیستند، می‌باشند. چون این رشته‌ها با ((املاح نقره)) به رنگ سیاه در می‌آیند، رشته‌های نقره دوست نیز نامیده می‌شوند. رشته‌های رتیکولر توری ظریفی را در اطراف سلولهای کبدی و کلیوی ، ((غدد درون ریز)) و سلولهای عضلانی و عصبی بوجود می آورند. همچنین داربست ((دستگاه لنفاوی|اعضای لنفی)) و خونساز از رشته‌های رتیکولر تشکیل شده است.  رشته‌های رتیکولر فیبریلهایی متشکل از کلاژن نوع III که با رنگ آمیزی معمولی قابل رویت نیستند، می‌باشند. چون این رشته‌ها با ((املاح نقره)) به رنگ سیاه در می‌آیند، رشته‌های نقره دوست نیز نامیده می‌شوند. رشته‌های رتیکولر توری ظریفی را در اطراف سلولهای کبدی و کلیوی ، ((غدد درون ریز)) و سلولهای عضلانی و عصبی بوجود می آورند. همچنین داربست ((دستگاه لنفاوی|اعضای لنفی)) و خونساز از رشته‌های رتیکولر تشکیل شده است.
 !!رشته‌های الاستیک !!رشته‌های الاستیک
 رشته‌هایی هستند باریک و منشعب و دارای قابلیت ارتجاعی که نسبت به رشته‌های کلاژن استحکام کمتری دارند و با رنگ آمیزی اختصاصی رنگ می‌گیرند. این رشته‌ها ، به مقدار فراوان در بافتهای انعطاف پذیر نظیر شریانهای بزرگ (((سرخرگ|آئورت))) ، ((ریه)) و ((مجاری تنفسی)) ، ((پوست)) ، ((طحال|داربست طحال)) و ((ستون فقرات|لیگامانهای بین مهره‌ای)) یافت می‌شوند.  رشته‌هایی هستند باریک و منشعب و دارای قابلیت ارتجاعی که نسبت به رشته‌های کلاژن استحکام کمتری دارند و با رنگ آمیزی اختصاصی رنگ می‌گیرند. این رشته‌ها ، به مقدار فراوان در بافتهای انعطاف پذیر نظیر شریانهای بزرگ (((سرخرگ|آئورت))) ، ((ریه)) و ((مجاری تنفسی)) ، ((پوست)) ، ((طحال|داربست طحال)) و ((ستون فقرات|لیگامانهای بین مهره‌ای)) یافت می‌شوند.
 

 

 
 
 
 
  
 {picture=conec.1.jpg} {picture=conec.1.jpg}
  
 
 
 
 
 !ماده زمینه‌ای !ماده زمینه‌ای
 سلولها و رشته‌های بافت همبند بوسیله ماده‌ای بی شکل به نام ماده زمینه‌ای یا ماتریکس احاطه شده‌اند. ماده زمینه‌ای مرکب از گلیکوز آمینو گلیکانها ، گلیکو پروتئینها و مایع بافتی است. سلولها و رشته‌های بافت همبند بوسیله ماده‌ای بی شکل به نام ماده زمینه‌ای یا ماتریکس احاطه شده‌اند. ماده زمینه‌ای مرکب از گلیکوز آمینو گلیکانها ، گلیکو پروتئینها و مایع بافتی است.
 !مایع بافتی !مایع بافتی
 مایع موجود در ماده زمینه‌ای بافت همبند را که متشکل از ((آب)) ، الکترولیتها و مقداری پروتئین و متابلیت می‌باشد، مایع میان بافتی می‌نامند، که محیط قابل انتشاری را بین ((بافت خون|خون)) و سلولها فراهم می‌آورد. منشا مایع بافتی ((پلاسمای خون)) می‌باشد. مایع موجود در ماده زمینه‌ای بافت همبند را که متشکل از ((آب)) ، الکترولیتها و مقداری پروتئین و متابلیت می‌باشد، مایع میان بافتی می‌نامند، که محیط قابل انتشاری را بین ((بافت خون|خون)) و سلولها فراهم می‌آورد. منشا مایع بافتی ((پلاسمای خون)) می‌باشد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اهمیت بافت شناسی و روشهای مطالعه بافتها)) *((اهمیت بافت شناسی و روشهای مطالعه بافتها))
 *((بافت استخوانی)) *((بافت استخوانی))
 *((بافت پوششی)) *((بافت پوششی))
 *((بافت چربی)) *((بافت چربی))
 *((بافت خون)) *((بافت خون))
 *((بافت شناسی)) *((بافت شناسی))
 *((بافت عصبی)) *((بافت عصبی))
 *((غضروف|بافت غضروفی)) *((غضروف|بافت غضروفی))
 *((بافت ماهیچه‌ای|بافت عضلانی)) *((بافت ماهیچه‌ای|بافت عضلانی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [07:21 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:19 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 شهریور 1384 [06:42 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [11:41 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..