منو
 کاربر Online
847 کاربر online
تاریخچه ی: بافت همبند

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-5Lines: 1-76
-__بافت همبند__ ان تا نکبوت ات که رشته هی آن، به جای نکه ر یک س با ند، جهات متف کشیده ده اند هر ا دو اف متل ر کنار م رار بیرند بی نها بافت همبند است و این بافت به ویه در زیر ((وست)) راوان است. در یت بافت همبند مانند چسب بافها متف را به هم می چسباند، ولی براف چسب کش می آید. به همین دلیل ا می وانید پوست خو را بی دو انگت گیرید و کمی بید. ساتمان این بافت بارت اس از سلولهای بافت همبند، به لاوه دو نو رشته همبند: />یکی رشته های یم و دیگری رشته های باری، که مل یک نوا ک، در ت کشیدن، درات می وند و وتی رها کنید به حالت او بمی گردند. />در بافت همبند ممولا ماری ((لول سفد)) ((خون)) و سلولهای یگر، که ویفه از بی بردن ((میکروب)) ا به عهده ارند، دیه می ود. در قیت می توان گفت که شی از سربازان یره بدن در بافت همبند هستن.

+
||
بافت همبند باتها ارگانهی مختلف را ه هم می‌پیوند. این بافت در زیر ((بافت پوششی|اپی تلیوم)) و اراف ارگانهای مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین لیل آن ا __بافت پشتبان__ نیز می‌نامند. بافت همبند از سه جز اصلی ینی سلولها رشته‌ها و ماده زمینه‌ای تشکیل شده اس.||
!
ید کلی
مهمترین وظایف
بافت همند ، توجه به اجزا تشکیل دهنده آن شامل مورد زیر است.
#
شتیبانی از سایر بافتها. />#فراهم آوردن محیط قابل انتشار برای مبادله مود غذایی و دفعی بین ((بافت خون|خون)) و سلولها. />#شرکت در دفاع از بدن با دشتن ((ماکروفاژ|سلولهای ماکروفاژ)) ((گویچه‌های سفید خون|پلاسماسل)) ((گویچه‌های سفی خون|مست سل)) … و روز دادن ((التهاب بافت|واکنش التهابی)) و جلوگیری از اتشار عوامل بیاری‌زا.
#ذخی
ره آب ، الترولیتها و ((پروتئین|پروتئینها)).
#شرکت
در ترمیم زخمها.

{picture=conec.4.jpg}برش عرضی رشت‌های افت همبند!سلول
های بافت همبند />!!فیبروبلاست
((فیبر
وبلاست)) ، فراوان‌ترین سلول بافت همبند است که همه انواع رشته‌ها بافت همبند و مواد آلی ماده زمینه‌ای را سنتز میند. فیبروبلاست ، سلولی است با هسته بیضوی و روشن و دارای ((کروموزوم|کروماتین)) ظریف است که حاوی یک یا دو ((سته سلول|هستک)) اضح می‌باشد. ارگانهای دخیل در ((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین|پروتئین سازی)) در فیبروبلاست بطور گسترده دیده می‌شوند. در موردی ک فعالیت سول کاهش می‌یابد، اندازه سلول کوچکتر شده و هسته آن پر رنگ و دوکی دیده می‌شود که در این حالت فیبروسیت نیز می‌نامند. فیبروسیتها درصورت تحریک قابل برگشت به حال فعال می‌باشند.
!!
ماکروفاژها
((ماکروفاژ|ماکروفاژها)) سلولهایی دارای قدرت بیگ
انه خواری هستند ه سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و میکروارگایسمها را به درون خود کشیده و توسط ((لیزوزوم|آنزیمهای لیزوزومی)) ازبین می‌برند. ماکروفژها بطور غیر متیم درحفظ و ترمیم و بطور غیر مستقیم در دفاع از بدن دخیل هستند. ماکروفاژها از ((مغز استخوان)) نشات مییرد. ماکروفاژ آزاد دارای هسته‌ای لوبیایی و خارج از مرکز و سیتوپلاسمی وسیع و حاوی اجسام باقی مانده می‌اشد که آنها را به سادگ از فیبروبلاستها قابل تشخیص می‌سازد.

علاوه
بر مکرفاژهای بافت همبند ، سایر بافتها و اراها نیر دارای سلولهایی با ویژگیهای ماکروفاژها می‌باشند که اسامی متفاوتی به آنها داده مشود. به عنوان مثال ، این سلولها را در ((کبد)) به نام __کوپفر__ ، در ((ریه)) به نام ماکروفاژهای ریوی ، ر ((بافت عصبی مرکزی)) به نام __میکرولی__ و در ((دستگاه لنفاوی|ارگانهای لنفی)) نام ماکروفاژهای یواره سینوزوئیدی می‌نامند.
!!
پلاسماسل
پلاسماسلها سل
ولهایی هستند بیضوی یا تخم مرغی شکل با هسته کناری که سیتوپلسم آنها به علت وسعت فراوان ((شبکه آندوپلاسمی|شبک آندوپلاسمی دانه‌دار)) ، ه قسمت عمه ((یتوپلاسم)) ا اشغال ره بازوفیل دیده می‌شود. بارزترین مشخصه پلاسماسلها طرح هسته آنها می‌باشد که نقاط تیره و روشن کروماتین در آن منظره‌ای شبیه صفحه ساعت یا خ ارابه ایجاد می‌نماید.

در
اغلب پلاسمالها ، در بالای ((هسته سلول|هسته)) منطقه روشنی جلب توجه می‌کند که با ((دستگاه گلژی)) وسیع سلول مطابقت می‌نماید. پلاسماسلها از ((گویچه‌های سفید خون|سلولهای لنفوسیت B)) مشتق می‌شوند. به این معنی که لنفوسیت B پ از برخورد با ((آنتی ژن)) تحریک و تقسیم می‌گردد که یکی از سلولهی حاصل از تقسیم ، به پلاسماسل تبدیل می‌شود.
{picture=conec.2.jpg}

!!ماست سلها
ماست سلها
سلولهای بزرگی هستند که به تعداد زیاد در بافت همبند یفت م‌شوند و ((سیتوپلاسم)) آنها حاوی گرانولهای درشت و بازوفیل می‌باشد. وظیفه صلی ماست سلها ذخیره واسطه‌های شیمیایی است که در جریان ((التهاب بافت|واکنشهای آلرژیک)) آنها را آزاد می‌سازند و مهمرین واسطه‌های شیمیایی مترشحه بوسیله ماست سلها ((هپارین)) و ((هیستامین و آنتی هیستامین|هیستامین)) می‌باشند.

ماست سلها
یی که در غشاهای مخاطی یافت می‌شوند بجای هپارین حاوی ((مشتقات قندها|کندروایتین سولفات)) می‌باشند و بر این اساس ماست سلها را دو نوع متفاوت محسوب می‌کنند. ((لکوین)) ماده دیگری است که توسط ماست سلها ترشح می‌شوند و باعث انقباض آهسته ((عضله صاف|عضلات صاف)) مگردند. غشای ماست سلها حاوی رسپتورهای متعدد برای نوعی از ((پادتن|آنتی بادی)) مترشحه توسط پلاسماسل به نام __IgE__ می‌باشد.
!!سلول
های چربی
سلوله
ای گرد یا ن وجه هستند که ((بافت چربی|چربی)) ذخیره شده در آنها به صورت قطره‌ای بزرگ ، حجم مده سلول را اشغال مکند. />!!سلولهای مزانشیمی
سل
ولهای مانشیمی تشکیل هنه ((ساختمان جنن|لایه مزودرم ینی)) هتند که از نظر شکل ظاهری شبیه فیبروبلاستها می‌باشند. این لولها چند استعداده م‌باشند و قادرند به انوع مختلف لولها تمایز یبند و به همین دلیل به سلولهای متمایز شده نیز معروند.
!رش
ته‌های بافت همبند
!!
رشته‌های کلاژن
ا
ین رشته‌ها از ((پروتئین)) هم نام خود به اسم ((کلاژن)) ساخته شده‌اند که فراوا‌ترین پروتئین بن محسوب میگردد. رشته‌های کلاژن در همه انواع بافت همبند ، ولی به میان متفاوت یافت می‌شوند. سنتز کلاژ بوسیله فیبروبلاستها مشاب اخت سایر پروتئینها می‌باش. سنتز کلژن توسط سلولهای استئوبلاست دراستخوان ، کندروپلاست در ((غضروف)) ادونتوپلاست در ((دندان)) ، سلولهای عضله صاف در دیواره ((رگ خونی|رگهای خونی)) و سلولهای پ‌تلیال نیز انجام میگیر. ترکب ((اسید آمینه)) تشکیل دهنده کلاژن در بافتهای مختلف دارای تفاوهای جزئی است.
!!رشته‌های رتیکولر
رشته‌های رتیکولر
فیبریلهایی متشکل از کلاژن نوع III که با رنگ آمیزی عمولی قابل رویت نیستند، می‌باشند. چون این رشته‌ها با ((املاح نقره)) به رنگ سیاه در می‌آیند، رشته‌های نقره دوست نیز نامیده می‌شوند. رشته‌های رتیکولر توری ظریفی را در اطراف سلولهای کبدی و کلیوی ، ((غدد درون ریز)) و لولهای عضلانی و عصبی بوجود می آورند. همچنین داربست ((دستگاه لنفاوی|اعضای لنفی)) و خونساز از رشته‌های رتیکولر تشکیل شده ست.
!!رشته‌ه
ای الاستیک
رشته‌هایی هستند ارک و منشعب و دارای قبلیت ارتجاعی که نسبت به رشته‌های کلاژن استحکام کمتری ارند و ا رن میزی اختصاصی رن می‌گیرند. ین رشته‌ها ، به مقدار فراوان در بافتهای اعطاف پذیر نظیر شریانهای بزرگ (((سرخرگ|آئورت))) ، ((ریه)) و ((مجاری تنفسی)) ، ((پوست)) ، ((طحال|داربست طحال)) و ((ستون فقرات|لیگامانهای بین مهره‌ای)) یافت می‌شوند.
{picture=conec.1.jpg}

!ماد
ه مینه‌ی
سلولها و ر
شته‌های بافت همبند بوسیله ماده‌ای بی شکل به نام ماده زمینه‌ای یا ماتریکس احاطه شده‌اند. ماده زمینه‌ای مرکب از گلیکوز آمینو گلیکانها گلیکو پوتئینها و مایع بافتی است.
!مایع بافتی
مایع موجود د
ر ماده زمینه‌ای بافت همبند را که متشکل از ((آب)) ، الکترولیتها و مقداری پروتئین و متابلیت می‌باشد، مایع میان بافتی می‌نامند، که محیط قابل انتشاری را بین ((بافت خون|خون)) و سلولها فراهم می‌آورد. منشا مایع بافتی ((پلاسمای خون)) می‌باشد. />!مباحث مرتبط با عنوان
*((ا
همیت بافت شناسی و روشهای مطالعه بافتها))
*((بافت استخوا
نی))
*((
افت پوششی))
*((بافت چربی))
*((بافت خون))
*((بافت شناسی))
*((بافت عصبی))
*((غضروف|بافت غضروفی))
*((بافت ماهیچه‌ای|بافت عضلانی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [07:21 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:19 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 شهریور 1384 [06:42 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [11:41 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..