منو
 کاربر Online
734 کاربر online
تاریخچه ی: اندازه گیری فشار خون

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-18Lines: 1-48
-__اندازه‌گیری فشار خون__ یکی از مهمترین معایناتی که تمام افراد باید هر از گاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند. هر انسانی چه مشکل داشته باشد و چه نداشته باشد لازم است که حداقل هر 6 ماه یکبار ((فشار خون)) خود را اندازه بگیرد تا در صورت بالا یا پایین بودن بیش از حد آن نسبت به ((درمان)) اقدام کند. در افرادی که مشکل ((فشار خون بالا)) دارند و در حال مصرف داروی ضد فشار خون می‌باشند لازم است که به طور مرتب و ترجیحاً روزانه فشار خون خود را اندازه‌گیری نمایند تا نسبت به موثر بودن داروها و شدت فشار خون خود آگاهی کامل داشته باشند. فشار خون باید در شرایط خاصی گرفته و بهرت است کسی فشار خون را بگیرد که به این امر تسلط کافی داشته باشد و بتواند شرایط لازم را برای اندازه‌گیری دقیق میها کند. برای تزی و تیل مال اندازه‌گیری فشار خون لام اس که با داه فشار خون , شرایط لم در رد ماینه شون نحه انجام اینه ب داگانه ا وید
ب اس که بیار ا نی اعت قبل از اندازه‌گیری فشار خون ذا ((چای)) یل نکده اد. ((یار)) نکشیده ا. هتر ات که د بمار نوی ار دا ود که م لب او باشد اند گیری فشار خون در شرایط ام بد ((ار)) انا یرد . در ن ا است بیار ل از اندازه‌گیری شار ون ((فالیت فییکی)) سنیی جا نده باشد. />
!نحوه اندازه‌گیری />
((دستگاه فشار خون)) شامل ستون یا صفحه مدرج بازوبند و تلمبه می‌باشد. باید ابتدا در بازوی بیمار به نحوی بسته شود که نه لی شل باشد و نه خیلی سفت . محل آن نیز بهتر است حدود 3-2 سانتیمتر بالاتر از چین آرنج باشد تا بتوان به راحتی گوشی را در آن قسمت نگاه داشت . سپس بازوبند را باید آنقدر بارد کدر تا نبض بیمار قطع شود و حتی30 میلیمتر جیوه بالاتر از آن مقدار باد کردن را ادامه داد. سپس گوشی را از قسمت زنگوله مانند آن (و نه از قسمت مسطح و پرده‌دار) روی نبض آرنج قرار می‌دهیم و از فشار دادن آن خودداری می‌کنیم. پس از آن پیچ تلمبه را کمی باز می‌کنیم تا هوای داخل بازوبند بتدریج خالی شود (هر ثانیه 3 میلیمتر ((جیوه)) یا هر 3 ثانیه 10 میلیمتر جیوه ) و با دقت به کو شنیده شده از گوشی گوش می‌سپاریم جایی که صدای نبض بیماری شروع شده به عنوان ((فشار سیستولی)) در نظر گرفته می‌شود. صدای نبض بیمار ادامه می‌یابد تا کاملاً قطع شود یا خیلی ضعیف شود. لحظه‌ای که قطع صدای نبض رخ می‌دهد نیز ((فشار دیاستولی|فشار خون دیاستولی)) را نشان می‌دهد . به عنوان مثال بازوبند را تا فشار 170 میلیمتر جیوه باد می‌کنیم. هنگام خالی کردن آن , در فشار 120میلیمتر جیوه ضربان نبض را می‌شنویم و هنگامی که فشار به70 میلیمتر جیوه رسید , صداها کاملاً قطع می‌شود . اصطلاحاً بیان می‌کنیم که فشار خون بیمار 120 روی 70 میلیمتره جیوه با به طور خلاصه 12روی 7 است . باید در نظر داشت که فشار خون انسان ممکن است از لحظه‌ای به لحظه دیگر متغیر باشد و کم کردن شدت تغییرات آن برای ثبت دقیق فشار خون ضروری است . بنابراین لازم است که بیمار شرایط ذکر شده در صفحه پیشین را تا جای ممکن رعایت نماید و معاینه کننده نیز بادقت بسیار فشار خون فرد را اندازه‌گیری کند. عدم رعایت مسائل تکنیکی , سالم نبودن دستگاه و حتی تلقین پذیری معاینه کننده روی رقم اندازه‌گیری شده تاثیر می‌گذارد. منظور ا تلقین پذیری این است که کسی فشار خون بیمار را بگیرد و به فرض بگویند 13 روی 7 و سپس فرد دیگری فشا خون را اندازه بگیر و به عدد10 روی 5 برسد , به احتمال زیاد در دقت کار خود شک مین و کمی عدد بدست آمده را تعدیل ی‌ کن . در صورتی که ممکن است نفر و دار اشتباه شده باشد.
+


{picture=BloodPressure.gif}

!فشار خون چیست؟
خونی که در هر انقباض عضله قلب از داخل سرخرگها عبور می‌کند به دیواره آن فشاری وارد می‌کند که آن را فشار خون گویند. فشار خون دارای یک میزان ماکزیمم (فشار خون سیستولی) و یک میزان مینیمم (فشار خون دیاستولی)می‌باشد. در هنگام تعیین و گزارش فشار خون هر دو میزان باید ذکر شود. این میزانها بیشتر بر حسب میلیمتر جیوه و گاهی سانتیمتر جیوه گزارش می‌شود. گزارش فشار خون بصورت عدد کسری است که صورت آن فشار خون سیستولی یا ماکزیمم و مخرج آن فشار خون دیاستولی یا مینیمم می‌باشد.
!لزوم اندازه‌گیری فشار خون
__اندازه‌گیری فشار خون__ یکی از مهمترین معایناتی است که تمام افراد باید هر از گاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند. 15% افراد سن بالا دارای ((فشار خون بالا)) هستند و خودشان خبر ندارند.به همین علت هر انسانی چه مشکل داشته باشد و چه نداشته باشد لازم است که حداقل هر 6 ماه یکبار ((فشار خون)) خود را اندازه بگیرد تا در صورت بالا یا پایین بودن بیش از حد آن نسبت به درمان اقدام کند. در افرادی که مشکل فشار خون بالا دارند و در حال مصرف ((داروهای ضد فشار خون|داروی ضد فشار خون)) می‌باشند لازم است که به طور مرتب و ترجیحاً روزانه فشار خون خود را اندازه‌گیری نمایند تا نسبت به موثر بودن داروها و شدت فشار خون خود آگاهی کامل داشته باشند.
!شرایط قبل از اندازه‌گیری فشار خون
فشار خون باید در شرایط خاصی گرفته و بهتر است کسی فشار خون را بگیرد که به این امر تسلط کافی داشته باشد و بتواند شرایط لازم را برای اندازه‌گیری دقیق مهیا کند. بهتر است که یار ت یم ات قبل از اندازه‌گیری فشار خون غذا و چی میل نکرده باشد. سیگر نکشیده باشد و ندازه گیری فشار خون در شرایط ام و بدون ((استرس)) اجام گیرد . در ضمن لزم است بیمار قبل از اندازه‌گیری فشار خون فالیت یزیکی سنگیی انجام اده باشد ق ندازه‌گیری فشار خون ، حداقل به م 10_5 دیقه در حالت احت و ریلکس باشد.
!یت مناس برای ادازه‌گیری فار خون
*درست‌تر
ی الت برای اندازه‌گیری فشار خون ات درازکشیده است. بعد حالت نشسته راحت. فردی که داقل ده لی پانده قیقه ر حالت دراز کشیده قا فته و هیچ استرسی در این مت به او وارد نه باشد اگر میزان فشار ن یستولیک ا الاتر ا 140 یلیمتر یوه ف دیاستلیک بیش از 90 میلیمتر جیوه باشد، بتلا به پرفشاری خون است. د ات طبیعی ، ار فری به‌سرعت از پله‌ها بالا و پایین رود، قطعاً فشار خونش افزایش پیدا می‌کند. (در شرایط صی که احتما می‌دی بیما فار ون پایین اشت باش ولی در حالت دراز کید شا خن طبیعی است، یکبار دیگر شار خن ا در حالت ایستاده یا نشسته با پاهای آویزان اندازه می‌گیریم ک اگر پیین اشد معلوم مشود.)
*باید دس
ت بیمر به نحوی قرار داده شود که هم سطح قلب او باشد.
*بازوب
ن باید در بازی یار ب نوی سته شود که نه خیلی شل باشد و نه خیلی سفت.
!نحوه اندازه‌گیری فشار خون
((فشارسنج پزشکی|دستگاه فشار خون)) شامل ستون یا صفحه مدرج بازوبند و تلمبه می‌باشد. باید ابتدا بازوبند در بازوی بیمار بسته شود، محل آن نیز بهتر است حدود 3-2 سانتیمتر بالاتر از چین آرنج باشد. سپس بازوبند را باید آنقدر باد کرد تا نبض بیمار قطع شود و 30 میلیمتر جیوه بالاتر از آن مقدار باد کردن را ادامه داد. میزان این فشار در اشخاص بالغ بین 200_ 150 میلیمتر جیوه می‌باشد. سپس گوشی را از قسمت زنگوله مانند آن (و نه از قسمت مسطح و پرده‌دار) روی نبض آرنج (در ناحیه جلوی چین آرنج قسمت داخل) قرار می‌دهیم و از فشار دادن آن خودداری می‌کنیم. پس از آن پیچ تلمبه را کمی باز می‌کنیم تا هوای داخل بازوبند بتدریج خالی شود (هر ثانیه 3 میلیمتر جیوه یا هر 3 ثانیه 10 میلیمتر جیوه) و با دقت به ای شنیده شده از گوشی گوش می‌سپاریم جایی که صدای نبض بیمار شروع شده به عنوان فشار سیستولی در نظر گرفته می‌شود. سپس صدای نبض بیمار ادامه می‌یابد تا کاملاً قطع شود یا خیلی ضعیف شود. />


{picture=fg022_2t.gif}لحظه‌ای که قطع صدای نبض رخ می‌دهد نیز فشار خون دیاستولی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال بازوبند را تا فشار 170 میلیمتر جیوه باد می‌کنیم. هنگام خالی کردن آن ، در فشار 120میلیمتر جیوه ضربان نبض را می‌شنویم و هنگامی که فشار به70 میلیمتر جیوه رسید، صداها کاملاً قطع می‌شود. اصطلاحاً بیان می‌کنیم که فشار خون بیمار 120 روی 70 میلیمتر جیوه یا 12روی 7 است . عدم رعایت مسائل تکنیکی و سالم نبودن دستگاه روی رقم اندازه‌گیری شده تاثیر می‌گذارد. />!اتباها اندازه‌گیری ار ون
 چندین کار به اشتباه در اندازه‌گیری فشار خون متداول شده است که ذکر آنها ضروری است : چندین کار به اشتباه در اندازه‌گیری فشار خون متداول شده است که ذکر آنها ضروری است :
-*اکثر افراد و حتی پزشکان گوشی را زیر بازوند قرارمی‌دهند که این امر فشار خون را به طور کاذب بالا نشان می‌دهد.
*در مطبها و بیمارستانها معمولاً از یک نوع بازوبند برای همه استفاده می‌شود که این امر صحیح نیم‌باشد. بازوند افراد چاق باید با افراد لاغر تفاوت داشته باشد.
+*اکثر افراد و حتی پزشکان گوشی را زیر بازوبند قرار می‌دهند که این امر فشار خون را بطور کاذب بالا نشان می‌دهد.
*در مطبها و بیمارستانها معمولاً از یک نوع بازوبند برای همه استفاده می‌شود که این امر صحیح نمی‌باشد. بازوبند افراد چاق باید با افراد لاغر تفاوت داشته باشد.
 *با یکبار اندازه‌گیری فشار خون نمی‌توان قضاوت صحیح از وضعیت فرد داشت و لازم است که این معاینه در زمانها و شرایط متفاوت تکرار شود.  *با یکبار اندازه‌گیری فشار خون نمی‌توان قضاوت صحیح از وضعیت فرد داشت و لازم است که این معاینه در زمانها و شرایط متفاوت تکرار شود.
-*در نهایت پیش می‌آید که معاینه کننده در لحظه شنیدن صدای اول شک می‌کندو همان لحظه بازوبند را دوباره باد می‌کند که این امر نیز فشار خون را به طور دروغین بالاتر از حد واقعی نشان می‌دهد.


!همچنین ببینید

*((فشارسنج پزشکی)){picture file=img/daneshnameh_up//BloodPressure.gif}
+*در نهایت پیش می‌آید که معاینه کننده در لحظه شنیدن صدای اول شک می‌کند و همان لحظه بازوبند را دوباره باد می‌کند که این امر نیز فشار خون را بطور دروغین بالاتر از حد واقعی نشان می‌دهد.
!نحوه اندازه‌گیری فشار خون با دستگاههای دیجیتالی
امروزه دستگاههای دیجیتالی اندازه گیری فشار خون در بازار موجود است. این دستگاهها شامل یک نوع بازوبند است که توسط لوله‌ای به قسمت الکترونیکی دستگاه وصل می‌شود. با فشار دادن دکمه‌ای روی قسمت دیجیتالی دستگاه ، بازوبند شروع به باد شدن می‌کند تا به یک سطح معینی برسد سپس بطور اتوماتیک باد آن می‌خوابد. در بازوبند یک گیرنده خاص الکترونیکی وجود دارد که نسبت به نبض حساس است و میزان فشار خون را روی صفحه نمایشگر نشان می‌دهد.
!آیا میزان فشار خون تغییر می‌کند؟
در طول روز ، میزان فشار خون
هر شخصی تغییر می‌د. صبحها میزان فشار خون بالاتر و شبها پایینتر است. در حالت طبیعی ، به هنگام نگرانی و استرس و فعالیت فیزیکی بالا می‌رود. برخی افراد هنگام ملاقات با پزشک مضطرب شده و میزان فشار خون آنها بالا می‌رود. تقریبا میزان فشار خون افراد در نخستین ملاقات با پزشک بالاتر از ملاقاتهای بعدی است. به همین علت پزشکان اندازره گیری فشار خون را در 3-2 نوبت جداگانه و یا به صورت 24 ساعته توصیه می‌کنند و بعد بطور موثق اعلام می‌کنند که فرد دچار فشار خون بالا است یا خیر.
!آیا داشتن دستگاه فشار خون در منزل مفید است؟
اگر پزشک تشخیص دهد که فرد به علت ((اضطراب)) در کلینیک دچار فشار خون بالا می‌شود بهتر است که فرد به اندازه‌گیری فشار خون خود در منزل مبادرت کند. برخی از افراد نیز با اندازه‌گیری فشار خون در منزل بیشتر احساس آرامش می‌کنند ولی برخی افراد دیگر ، هنگامی که فشار خون خود را اندازه می‌گیرند، بیشتر دچار اضطراب می‌شوند که چنین عملی به این افراد توصیه نمی‌شود. فشارسنجهای دیجیتالی به آسانی می‌توانند در منزل مورد استفاده قرار گیرند ولی برخی از آنها کارایی خوبی ندارند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((فشار خون بالا))
*((فشار خون پایین))

*((فشارسنج پزشکی))r />*((فشار خون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [14:08 ]   12   سبحانی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [06:10 ]   11   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:05 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:01 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:56 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:53 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:49 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:24 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:16 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [20:03 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [03:46 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..