منو
 کاربر Online
610 کاربر online
تاریخچه ی: اندازه گیری فشار خون

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-9Lines: 1-48
-بر ست که یار تا نی اع قبل از ادا‌گیی شار ون ذا و چای میل نکرده اشد. سیگار نشیده اد. تر ا که ت یمار نوی رار اد شد ک م ب او باشد و نا گیری فشار خون در ای ر ون اتر نم گید . در از اس یمر ق از انز‌گیری فشار خون علیت فییکی یی نام ندا باشد.
و اندازه‌گیری
تاه فشار خون شام ستون یا فه مر بان تلمبه می‌اد. اید بدا در بازوی بیار نحوی به د ک نه خیی ش باد خیی ت . ل ن نیز بهر ات دود 3-2 انیمتر بالار ا ی ر باد ا توان رای ی را در قمت نگا داشت . پ بازوند باید آن برد کدر تا یمار د و ی30 میلیمر یوه ار ا ن مدا با کر را اه ا. س گوی را از م زگوله مانند ن (و ا ت و دهدا) ی نب رن قرا ی‌یم و از ار ان ن خداری ی‌کنیم. پ ا ن پیچ تبه را کمی ا یکیم ت وای دا باوبند ری ی و ر انیه 3 ملیمتر یه یا هر 3 ثانیه 10 میلیمر یه ) و ا قت ب کو نیده شده از گوی گش می‌سپاری ایی که دای ن یماری شرع شده ب نوا فشار یستوی در نر گر مود. صدی ن بیمار ادامه می‌یبد ا کاً طع ی خیلی عی . های ک قع ای ن خ یه نیز فشار خون لی ا ن ی‌دهد . ه نوا مال باون را تا ا 170 یلیر یو میکنیم. هنگام الی کرن ن , در فشار 120ییتر یوه با ن را یی نی که ار ه70 ییمتر یوه رید , دها کاملا ود . الاً بیان می‌کیم که فشار و بیما 120 روی 70 میلیمتره جیوه با ه و لاه 12ری 7 است . ای در ظر دت که فشار خون اا ممکن ت ا لظه‌ای به لح دیگر مغیر اد و ک کدن شدت ییرات ن برای بت قی فشار خون وی است . بنابرین زم ات ک یمار ای ک شده ر صه پیین را ا ای ممک رعایت نماید و معای کنده ی بادقت بسیار ار و ا انداز‌گیی کند. دم رای مسا کیکی , سم نودن دستاه تی تلقین پذیی مایه کننده ی اندازه‌گیری شده تاثیر می‌گارد. نظ ا لقین پیی ین است ه کسی فشار خون یمار بگی ه ر بگویند 13 روی 7 و د یگی فشا ون ا انداز بگیر و به د10 ی 5 برس , تمال زیاد ر د کا خود ک می‌کند کی عد بد م ا عدی می ک . در ورتی که مکن است نفر ال دچار ااه ده اشد. />چنین کار ه اشبا د نداز‌گیری ار و مدل شه است ه ک آنها ری اس : اکثر ا و حتی کن ی ا زیر د قرارمی‌دهد ک این مر فشار ون ا ب ور کا الا ان می‌ه. د طبها و بیماانها معموا یک وع بابد ای مه تاد می‌ که این مر ی یم‌باش. ود فد چ اید ب راد ا تفاوت دات شد. از ید گی ا یکر انیی فشار خون نمی‌وان ات حیح از ویت فر اشت و ام ا ک ای میه ر منها شریط متفو کا شود. های ی می‌آید که اینه کن ر له ید ای اول ک کندو همان لحظ بازوند ا واره ا می‌ند که این ام ی فشار خون ا به و روغین باتر از حد وای شان می‌دد. /> />
!
همنی یی
+


{picture=BloodPressure.gif}

!
ار ون چیست؟
خونی
که ر ر اناض عله قلب از داخ رخرها بر مین ه دیاره ن فاری وارد میکند که ن را فشار خون ویند. فا ن دای یک مین مکزیمم (فشار ن یستولی) یک میا ییم خ دیاستولی)می‌باشد. ر هنام عیی و گزارش فشار خون هر و میان بای کر د. ای مینها یشتر ر میلیمر ی گای سنیمر یه گزا یشود. گزارش فشار خون بصرت عد کسری است که صورت آن فشار خون سیتولی ی ازیم و مرج آن فار خون دیاتلی یا مینیمم می‌باشد.
!و اندازه‌گیری فشار خون
__ندازه‌گیری فشار خون__ یکی از ممترین معایناتی ت که تمم افرد بای ز گای نسبت به انجام ن اقام کنند. 15% فراد ن بلا دارای ((شار ن بل)) هتد خدشا خبر نداند ی ت نسانی چه مکل داته اشد و چه ناته باشد لام ات داقل هر 6 ه یکبا ((فار ون)) د را نداز گیرد تا در ت باا ی پیین بون ی از حد آن ت به رمان اقدام کند. در ای که مشکل فشار خن لا ارد و حال مرف ((اروهای شا خون|داروی ضد فشا ون)) می‌باشد لام ات که به طور متب ترجیحاً واه فا ن خو را ازگیری نمایند ا نسبت به موثر بد داه شدت خون خ اه کامل دا بن.
رای از اازه‌گیری فا ون />ار خن باید ر شرای اصی گرفت بهتر است کسی فا خن را بگیرد ک به این امر تط کافی دات باد و بتواند ی ل بری اندازهگیری قی مهیا کند. بهتر است که بیمر ا نی ات قب ندازه‌گیی شار خن ذا و چای میل نکرده ا. یگار کشیده باشد نداز گیری فشار و در رایط آرا و دن ((استرس)) انجام گید . د ضمن لم است بیمار قبل از اندازه‌گیی فار عی فییکی نگیی ام ده باشد قل انیی فشار خون ، ل ه 10_5 دیقه د ات احت و ریلکس باد.
!
وعیت منسب برای اا‌گیری ار و />*سترین الت بری ندازه‌گیری فشار خ حات درزکشیده ت. و بعد حات نته راحت. ردی که دا د ای انزه یقه در حالت دراز کشیده ار گفته یچ استری در ین مدت به و وارد نده باشد، اگر میزا ر خن سیتولیک او لا از 140 مییمتر جیوه و فشار یاستویک بیش ا 90 میلیمتر جیوه با متلا ه پرشاری خون است. ر حالت طبیی ار ردی ه‌رعت از پله‌ها بالا و پایین رود، قطعاً فشار خونش اایش یدا می‌کند. ( شرای اصی که احال می‌دهیم یمار فا خون یین داشته شد ولی در حالت را کید فشار خون یی است، یکبار یگر ا خن ا در لت ایده ی سته با پاهای ویزان انازه می‌گییم ک اگر پایین باشد مع ود.)
*
باید دست بیمار ب نوی قرار اده شود ک م ح قل او باشد.
ازند اید در ازوی یما ب نی بس ود ه ه یلی ل اشد نه یی ت.
!
حوه اندازه‌گیری فشار ن
((
انج پکی|ستاه فشار خون)) امل ون ی ه در بازوبند و مه ی‌اشد. ید اا بازوبند در بازی بیمار بسته ود م آن نیز بهتر اس دد 3-2 نتیمتر بالاتر از چین رنج باشد. س باوبند ا باید آد باد ک بض یمار قع شود 30 میلر یوه بااتر از آ مقدار با کن را دامه اد. میزان ین فشار ر اشاص با ین 200_ 150 یلیر یو می‌اشد. س گوشی ا از قسمت زنوله منن آن (و نه از ق مسح و پرا) روی رنج (ر حیه لوی چین ن ست داخل) قرار می‌دهی ا فشار ادن ودداری می‌کنیم. پس ا ن پیچ لمبه را کی از می‌کنیم ا هوی دخ بازوبند بتدریج خالی و ثانیه 3 میلیمتر جیو یا ر 3 نیه 10 میلیمتر جیه) و با ت ب ای شیده ا شی گوش می‌ریم جایی که صدای نبض یمار و شد به عنوان فشر یوی در نر گرفه می‌ود. س دای نب یار ادامه ی‌یا تا کامل ق شود یا یی ضعیف ود. />


{picture=fg022_2t.gif}ل
ظه‌ای که ق صدای ن خ یه نیز فشار خون دیاستولی را نشان می‌هد. به عنوان ا ازون ر ا فشار 170 میلیمتر جیو با می‌کنیم. هنگام لی کرد آن ، در فشار 120مییم جیه ربان نض را می‌نویم و هنگامی ک فشار ه70 میلیمت جیوه سید، داها کملاً قع می‌شود. طاا بین می‌کنیم که ار خن یر 120 روی 70 میلیم جیوه ی 12ری 7 است . عد ایت مسائل کیکی و سال نبون دتگاه وی قم اندازه‌گیری شده ایر می‌ذارد.
!اشتبا
هات اندا‌گیی فشار خون />چنین کار به با ر انداز‌گیی شار خون متدال شده است که ذر آنا ری ست :
 +*اکثر افراد و حتی پزشکان گوشی را زیر بازوبند قرار می‌دهند که این امر فشار خون را بطور کاذب بالا نشان می‌دهد.
 +*در مطبها و بیمارستانها معمولاً از یک نوع بازوبند برای همه استفاده می‌شود که این امر صحیح نمی‌باشد. بازوبند افراد چاق باید با افراد لاغر تفاوت داشته باشد.
 +*با یکبار اندازه‌گیری فشار خون نمی‌توان قضاوت صحیح از وضعیت فرد داشت و لازم است که این معاینه در زمانها و شرایط متفاوت تکرار شود.
 +*در نهایت پیش می‌آید که معاینه کننده در لحظه شنیدن صدای اول شک می‌کند و همان لحظه بازوبند را دوباره باد می‌کند که این امر نیز فشار خون را بطور دروغین بالاتر از حد واقعی نشان می‌دهد.
 +!نحوه اندازه‌گیری فشار خون با دستگاههای دیجیتالی
 +امروزه دستگاههای دیجیتالی اندازه گیری فشار خون در بازار موجود است. این دستگاهها شامل یک نوع بازوبند است که توسط لوله‌ای به قسمت الکترونیکی دستگاه وصل می‌شود. با فشار دادن دکمه‌ای روی قسمت دیجیتالی دستگاه ، بازوبند شروع به باد شدن می‌کند تا به یک سطح معینی برسد سپس بطور اتوماتیک باد آن می‌خوابد. در بازوبند یک گیرنده خاص الکترونیکی وجود دارد که نسبت به نبض حساس است و میزان فشار خون را روی صفحه نمایشگر نشان می‌دهد.
 +!آیا میزان فشار خون تغییر می‌کند؟
 +در طول روز ، میزان فشار خون هر شخصی تغییر می‌کند. صبحها میزان فشار خون بالاتر و شبها پایینتر است. در حالت طبیعی ، به هنگام نگرانی و استرس و فعالیت فیزیکی بالا می‌رود. برخی افراد هنگام ملاقات با پزشک مضطرب شده و میزان فشار خون آنها بالا می‌رود. تقریبا میزان فشار خون افراد در نخستین ملاقات با پزشک بالاتر از ملاقاتهای بعدی است. به همین علت پزشکان اندازره گیری فشار خون را در 3-2 نوبت جداگانه و یا به صورت 24 ساعته توصیه می‌کنند و بعد بطور موثق اعلام می‌کنند که فرد دچار فشار خون بالا است یا خیر.
 +!آیا داشتن دستگاه فشار خون در منزل مفید است؟
 +اگر پزشک تشخیص دهد که فرد به علت ((اضطراب)) در کلینیک دچار فشار خون بالا می‌شود بهتر است که فرد به اندازه‌گیری فشار خون خود در منزل مبادرت کند. برخی از افراد نیز با اندازه‌گیری فشار خون در منزل بیشتر احساس آرامش می‌کنند ولی برخی افراد دیگر ، هنگامی که فشار خون خود را اندازه می‌گیرند، بیشتر دچار اضطراب می‌شوند که چنین عملی به این افراد توصیه نمی‌شود. فشارسنجهای دیجیتالی به آسانی می‌توانند در منزل مورد استفاده قرار گیرند ولی برخی از آنها کارایی خوبی ندارند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((فشار خون بالا))
 +*((فشار خون پایین))
 *((فشارسنج پزشکی)) *((فشارسنج پزشکی))
 +*((فشار خون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [14:08 ]   12   سبحانی      جاری 
 شنبه 14 آذر 1383 [06:10 ]   11   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:05 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [05:01 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:56 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:53 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:49 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [04:24 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [20:16 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [20:03 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [03:38 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [03:46 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..