منو
 کاربر Online
738 کاربر online
Lines: 1-19Lines: 1-20
-زنی در ((خراسان)) ادّعا کرد که از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|حضرت فاطمه علیهاسلام)) است، ام ن ن ی ود.
نبت ن ن به فاطمه لیهاام در ین اه را شای شد ا گو ((حضرت امام ض علیه السلام|ر را لیه اا)) رسید بع ا اینه او را دم ر وردند، ایان ادای را رد کردد فرمود: "او ورو است. " ن ن نااک هم ر حضرت اا گف اار کد: مان و که نسبت ما ر کرد، من م ن شما را به امه یاام رد ی کنم.
+زنی به نام زینب در ((خراسان)) ادّعا کرد که از فرزندان ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|حضرت فاطمه علیهاسلام)) است.
بر به گوش ((حضرت امام رضا عله اسلام)) سید. زن ا خدمت امام بردند. مام ادعای ا ا د کرد و فرمود:«او دورغگو است.»
آن ن ناپاک به امام ناسزا گفت و ظهار کرد:«همان ور که نسبت مرا به فاطمه کذیب کردی، من هم نسبت تو را او رد می‌کنم.»
در ین هگام یر لوی اام ه جوش آمد و ن زن را ند حاک حاضر ر و فمود:«این زن به ((حضرت امیرالممنین لی علیه السلام)) و فمه زهر درو می‌بندد و از نل آنها نیست. اگر از فرزندان آنها باشد، گت ا بر درندگا حرام است. او را در « برکه السباع» (مل نگهدای درندگان) بینداز! ار راست بگوید، درندگان ه او نزدیک نمی‌وند و گ دروگو اشد، او را می‌درند
ن وقت این قیه را شنید، گفت:«اگ راست می ویی خودت به جایگه درندگان برو.»
مام سخنی نفت و برخاست.
حاکم عرض
کرد:«کجا ی روید؟» />اام فرمود:«ب رکه السباع می روم.»
اکم و مردمی که حاضر بودند، همه برخاستند و ه دنبال یشان حرکت کردند. اام به آن محل طرناک وارد شد. مردم دیدند همین که حضرت اام ا یه الام وارد د، تام درندگان وی م های خود نشستند و به او احترام گذاشتند.
ا
مم همه آنها ر نوازش کردند و آنها هم دمه خود را می جنباندند.
س
س امام از آن ارج شد و به حاکم فرمود:«حالا این زن دروغگو را در برکه بیدا
حاک
م هم ستر داد او را به آن برکه بیاداد. درندگان فوراً بر او حمله کردند او را دریدند.
و ای
ن ماجرا در همه جا مشهور شد.
-در ای هنگام یرت علوی آن حضرت به جوش آمد و آن زن را نزد حاکم حاضر کرد و فرمود: این زن نسبت به ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمؤمنین)) و فاطمه زهر دروغ م گوی و ز نل نها نیس اگر از فرزندان آنها باشد، گوشت او بر درندگان حرام ات. و ا در « برکه السباع» ( جایگاه نگهداری درندگان ) بینداز! اگر راست بگوید، درندگان به او نزدیک نمی شند و اگر درغگو باشد، او را می درند. آن زن وقتی این قضیه را شنید، گفت: اگر راست می گویید، خود شما به جایگاه رندگان برود.
ضرت دیگر سخنی نگفتند و برخاستند.
حاکم عرض کرد: کجا می روید؟
حضرت فرمود: به برکه السباع می روم.
+ناع: />بحار الانوار، 49 61 سر هشتم ا ر. از کش اغمه، ج 3، 74.
-حاکم و مردمی که حاضر بودند، همه برخاستند و به دنبال ایشان حرکت کردند، حضرت به پای خود به آن محل خطرناک وارد شدند؛ مردم همه نگاه می کردند، دیدند همین که حضرت امام رضا علیه السلام وارد شدند، تمام درندگان روی دمهای خود نشستند و به حضرت احترام گذاشتند.
حضرت همه آنها را نوازش کردند و آنها هم دمهای خود را می جنباندند، سپس از آنجا خارج شدند و به حاکم فرمودند: حالا این زن دروغگو را در برکه بینداز.
حاکم هم دستور داد، او را به آن برکه بیاندازند، فوراً درندگان بر او حمله کردند و او را دریدند.
این ماجرا در همه جا مشهور شد.

!منابع:
*بحار الانوار، ج 49، ص 61، سطر هشتم از آخر. از کشف الغمه، ج 3، ص 74.

!
مراجعه شود به:
*((معجزات حضرت رضا علیه السلام))
+مراجعه شود به:
((معجزات حضرت رضا علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 23 خرداد 1384 [08:00 ]   5   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [09:51 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [09:50 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [11:25 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 شهریور 1383 [08:21 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..