منو
 کاربر Online
405 کاربر online
تاریخچه ی: اصل استقراء ریاضی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-26Lines: 1-149
-((اصل استقراء ریاضی))
طبق این اصل داریم
:<br />اگر S مجموعه ای ناتهی باشد آنگاه با دو شرط زیر با مجموعه اعداد طبیعی(N) برابر خواهد بود:
1)یک عضو این مجموعه باشد
2)به ازای تمام اعداد طبیعی n واقع بر مجموعه S ، n+1 نیز عضو آن مجموعه باشد.
از این
اصل برای ثبات برخی از رمولی های ریاضیات در زمینه اعداد گسسته و طبیعی استفاده می شود.
لازم به توضیح است این اصل با پذیرش اصل خوشترتیبی قابل اثبات است.
+__@#16:~~brown:اصل اترای ریاضی:~~#@__
-برهان: برای اثبات از برهان خلف کمک می گیریم. به برهان خلف فرض می کنیم با مفروضات فوق مجموعه S برابر مجموعه اعداد طبیعی نباشد. پس مجموعه ای چون T وجود دارد که S=N-T. حال داریم: مجموعه T زیر مجموعه اعداد طبیعی است و ناتهی است(چرا؟) پس بنا بر اصل خوشترتیبی T دارا عضو مینیمم است چون{TEX()} {t_0} {TEX} واضح است که {TEX()} {t_0\ne\ 1} {TEX} و چون {TEX()} {1\in S} {TEX} پس داریم:{TEX()} {t_0-1<t_0} {TEX} و چون {TEX()} {t_0} {TEX} برابر مینیمم مجموعه T است پس {TEX()} {t_0-1\in S} {TEX} و لذا از شرط دوم مجموعه S داریم:{TEX()} {t_0-1\in S \Rightarrow\ (t_0-1)+1\in S\Rightarrow\ t_0\in S} {TEX}
که این تناقض است چون {TEX()} {t_0\in T} {TEX} پس فرض خلف باطل و حکم(اصل اسقرا) برقرار است.
!اصل استقرای ریاضی ه ه ا سیم ی ود:
!!اصل استقرای معمولی یا عیف:
مابق این ال اگر (P(n حکمی برای مموعه ای ا اعداد طبیعی باد، و P برای n=1 درست باشد و ا درستی (P(k (فرض استقرا) انیم به رستی (P(k+1 برسیم. در این صورت به این نیه می رسیم که که حکم (P(n برای تمام اعدا طبیعی درست است.
------------------------------------------
!!اصل استقرای قوی ریاضی:
این اصل بیان یکد اگر S زیر مجموعه ای از اعداد طبیعی باشد به گونه ی که:
1){TEX()} {1\in S} {TEX}
2) اگر اعداد طبیعی کوچکتر از n عضو S باشند انگاه بتوان نتیجه گرت n هم عضوی از S است
می توا گف مجموعه S همان مجموعه اعداد طبیعی است.
------------------------------------------
!!ال استقرای تعمیم یافته:
+^@#12:این اصل بیان میکند اگر S زیرمجموعه ای ناتهی از ((اعداد طبیعی)) باشد به طوری که: />1) عدد یک عضو این مجموعه باشد. {TEX()} {1\in S} {TEX}
2) هرگاه عدد طبیعی __n__ در مجموعه S باشد آنگاه __n+1__ نیز عضو این مجموعه باشد.{TEX()} {\forall n\in N: n\in S \Rightarrow\ n+1\in S} {TEX}
میتوان تنیجه گرفت هر عدد طبیعی عضو S است و به عبارت دیگر S همان مجموعه اعداد طبیعی است.#@^
---
*~~purple:لازم به توضیح است این اصل با پذیرش ((اصل خوش ترتیبی)) قابل اثبات است.~~
^__~~green:@#16:برهان:#@~~__

@#12:
برای اثبات از برهان خلف کمک می گیریم. به برهان خلف فرض می کنیم با مفروضات فوق مجموعه S برابر مجموعه اعداد طبیعی نباشد. پس مجموعه ای چون T وجود دارد که S=N-T. حال داریم: مجموعه T زیر مجموعه اعداد طبیعی است و ناتهی است(چرا؟) پس بنا بر اصل خوشترتیبی T دارا عضو مینیمم است چون#@{TEX()} {t_0} {TEX} @#12:واضح است که#@ {TEX()} {t_0\ne\,1} {TEX} @#12:و چون#@ {TEX()} {1\in S} {TEX} @#12:پس داریم:#@{TEX()} {t_0-1<t_0} {TEX} @#12:و چون #@{TEX()} {t_0} {TEX} @#12:برابر مینیمم مجموعه T است پس #@{TEX()} {t_0-1\in S} {TEX} @#12:و لذا از شرط دوم مجموعه S داریم:#@{TEX()} {t_0-1\in S \Rightarrow\,(t_0-1)+1\in S\Rightarrow\,t_0\in S} {TEX}
@#12:که این تناقض است چون#@ {TEX()} {t_0\in T} {TEX} @#12:پس فرض خلف باطل و حکم(اصل اسقرا) برقرار است#@.^
---
*به این ترتیب برای اثبات برخی از مسائل و احکام ریاضی که درباره اعداد __طبیعی__ می باشند می توان از
اصل استقرای ریاضی ستفاده کد که ابات ب ی روش، یک روش مستقیم در استدال ریاضی ست.
---
__~~orange:@#16:ص
ورتی دیگر از اصل استقرای ریاضی:(اثبات به کمک اصل استقرای ریاضی)#@~~ __

همان گونه که گفته شد از
اصل استقرا برای اثبات احکامی در مورد اعداد طبیعی استفاده می شود. حال روش اثبات را بوسیله این اصل یان می کنیم:
^@#12:اگر __(P(n__ حکمی در موردا
عداد طبیعی باشد __(P(n__ برای هر عدد طبیعی __n__ درست است اگر و فقط اگر:
1- حکم __(P(1__ رست باشد. به عبارت دیگر حکم برای __n=1__ برقرار باشد. (این مرحله را محله مبنای استقرا می گوییم.)
2- به ازای ه
ر عدد طبیعی __k__ از فرض درستی __(P(k__ (فرض استقرا) بتوان درستی __(P(k+1__ (حکم استقرا) را نتیجه گرفت.#@^
به عبارت دیگر نشان می دهیم دد 1 در دامنه حکم است و چون هر k طبیعی که در دامنه حکم باشد k+1 هم در دامنه است می توان گف دامنه حکم هر عدد طبیعی است و هر عدد طبیعی در حکم صدق می کند.
*~~purple: لازم
به توضیح ات که د اثبات به کمک اصل استقرا هر ک دو شرط فوق باید برقرار باشد تا بتوان درستی حکم را نتیجه گرفت.~~
---
~~red:__مثال:__~~ نشان دهید برای هر عدد طبیع
ی n: {TEX()} {4+9+14+...+(5n-1)=\frac{n(5n+3)}{2}} {TEX}

~~green:پاسخ:~~ اثبات را با استفاده از اصل استقرای ریاضی انجام می دهیم:
1- درستی حکم داده شده را برای n=1 بررسی می کنیم: (مرحله مبنایی استقرا)
سمت راست تساوی: 4
سمت چپ تساوی: {TEX()} {n=1: \farc{1(5(1)+3)}{2}\ =4} {TEX}
پس برای n=1 طرفین تساوی داده
شده با هم برابر می شوند که نشان می هد حکم برای n=1 درست است.
2- فرض م
ی کنیم تساوی داده شده به ازای عدد طبیعی n=k برقرار باشد(فرض استقرا) ینی:
{TEX(
)} {n=k: 4+9+14+...+(5k-1)=\frac{k(5k+3)}{2}} {TEX}
نشان میدهیم حکم برای n=k+1 هم رقرار است(حکم استقرا) یعنی: />{TEX()} {n=k+1: 4+9+14+...+(5k-1)+(5(k+1)-1)=\frac{(k+1)(5k+8)}{2}} {TEX}
برای اثبات حکم استقرا از فرض استقرا کمک می گیریم. برای این کار به طرفین فرض استقرا عبارت {TEX()} {5k+4} {TEX} را اضافه میکنیم:
{TEX()} {4+9+14+...+(5k-1)+(5k+4)=\frac{k(5k+3)}{2}\ +(5k+4)} {TEX}
حال
در سمت راست تساوی فوق داریم:
{TEX()} {\frac{k(5k+3)}{2}\ +(5k+4)\ =\frac{(5k^2+3k+10k+8)}{2} \ =\frac{(5k^2+5k+8k+8)}{2}} {TEX}
{TEX()} {=\frac{5k(k+1)+8(k+1)}{2}\ =\frac{(k+1)(5k+8)}{2}} {TEX}
پس نشا
ن داده شد:{TEX()} {4+9+14+...+(5k-1)+(5k+4)=\frac{(k+1)(5k+8)}{2}} {TEX}
به این ترتیب بر طبق ا
صل استقرا حکم فوق برای هر n عضو اعداد طبیعی برقرار است. />---
__~~orange:@#16:اصل استقراء تعمیم یافــته:#@~~__
گاهی ممکن است با احکامی رو
به رو شویم که برای n=1 برقرار نمی باشن و بای در بررسی شرط اول (مرحله مبنا) از عددی طبیعی بزرگتر استفاده کنیم به این ترتیب از اصل استقراء تعمیم یافــته استفاده می کنیم.

^@#12:~~green:اصل استقرای تعمیم یافت
ه:~~
اگر __(P(n__ح
کمی در باره اعداد طبیعی __n__ (یا صحیح) باشد در صورتی که:
1- برای هر عدد طبیعی __P(m) ، m>1__ درست باشد
2- به ازای هر عدد طبیعی {TEX()} {k\ge\,m} {TEX}، از درستی __(P(k__ درستی __(P(k+1__ نتیجه شود
آنگاه
میتوان گفت حکم __(P(n__ برای هر عدد طبیعی {TEX()} {n\ge\,m} {TEX} برقرار است.#@^
* ~~purple:به این ترتیب در اثبات
مسائل به کمک اصل استقرای تعمیم یافته باید m مناسب را برای بررسی شرط اول بیابیم.~~
---
~~red:__مثال:__~~ نشان دهید عدد
طبیعی مناسبی مانند m وجود دارد که برای هر عدد طبیعی n بزرگتر یا مساوی m داریـم: {TEX()} {2n+1<2^n} {TEX}

~~green:پاسخ:~~ با قرار دادن مقادیر طبیعی برای m م
توجه می شویم که m مناسب 3 است چرا که برای اولین بار حکم برای m=3 درست است. حال نشان میدهیم حکم برای هر عدد طبیعی {TEX()} {m\ge 3} {TEX} برقرار است.
@#13:1-#@ {TEX()} {n=3: 2(3)+1<2^3\Rightarrow\ 7<8\>(true)} {TEX}
2
- اکنون در این مرحله فرض (فرض استقرا) می کنیم نامساوی فوق برای هر عدد طبیعی {TEX()} {k\ge 3} {TEX} درست باشد یعنی: {TEX()} {k\ge 3: 2k+1<2^k} {TEX}
نشان میدهیم حکم داده شده برای (n=k+1 ،(k>2 درست است، یعنی:
{TEX()} {n=k+1, (k\ge 3): 2k+3<2^{k+1}} {TEX} (حکم استقرا)
برای این منظور از فرض استقرا استفاده کرده و به طرفین فرض عدد 2 را اضافه می کنیم، داریم:
{TEX()} {2k+1<2^k \Rightarrow\ 2k+3<2^k+2 } {TEX}
حال با مقایسه نامساوی اخیر و حکم استقرا کافی است نشان دهیم:
{TEX()} {2^k+2<2^{k+1}} {TEX}
برای این کار از اثبات بازگشتی کمک میگیریم:

{TEX()} {2^k+2<2^{k+1}\Rightarrow \ 2<2^k\times 2\
-2^k\Rightarrow \ 2<2^k(2-1)\Rightarrow \ 2<2^k} {TEX}
مشاهده می شود نامساوی {TEX()} {2<2^k} {TEX} برای K>2 همواره درست است و چون تمامی روابط برگشت پذیرند، لذا {TEX()} {2^k+2<2^{k+1}} {TEX} برقرار بوده و به این ترتیب حکم برای هر عدد طبیعی {TEX()} {n\ge 3} {TEX} برقرار است.
---
*~~purple:لازم به توضیح است که از اصل استقرای ریاضی میتوان در اثبات برخی قضایای هندسه نیز استفاده نمود.~~
---
__~~red:مثال:~~__ نشان دهید در هر n ضلعی محدب تعداد قطرها برابر است با: {TEX()} {\frac{n(n
-3)}{2}} {TEX}

~~green:پاسخ:~~ می دانیم یک 3 ضلعی محدب، ((مثلث)) دارای هیچ قطری نمی باشد و چهار ضلعی محدب دارای
دو قطر است. به این ترتیب حکم را برای n>3 اثبات می کنیم. مرحله اول (مبنا) را با n=4 آغاز می کنیم:
@#13:1
-#@ {TEX()} {n=4: \frac{4(4-3)}{2}\ =2 ,(true)} {TEX}
حال فرض می کنیم که حکم برای n=k درست باشد، یعنی تعداد قطرهای هر k ضلعی محدب برابر باشد با:
{TEX()} {n=k:\frac{k(k
-3)}{2}} {TEX}
نشان می دهیم که حکم برای n=k+1 هم درست است، یعنی تعداد قطرهای هر k+1 ضلعی محدب برابر است با:
{TEX()} {n=k+1:\frac{(k+1)(k
-2)}{2}} {TEX}
برای اثبات سعی می کنی به گونه ای از فرض استقرا استفاده کنیم. به این صورت که می دانیم که اگر به تعداد ضلعهای یک n ضلعی، یک ضلع اضافه کنیم یا به تعداد رئوس آن یک راس اضافه کنیم به تعداد قطرهای آن n
-1 واحد اضافه می شود. لذا:

::__(k
-1)+تعداد قطرهای k ضلعی محدب=تعداد قطرهای k+1 ضلعی محدب__::
بنابراین رابطه زیر برقرار است:
::{TEX()} {=\frac{k(k
-3)}{2}\ +(k-1)} {TEX} تعداد قطرهای k+1 ضلعی محدب::
::{TEX()} {=\frac{k^2
-k-2}{2}\ =\frac{(k+1)(k-2)}{2}} {TEX}::
و لذا حکم برای هر n>3 برقرار است.
---
__@#16:~~orange:اصل استقرای قوی ریاضی:~~#@__
صورتی دیگر از اصل استقرای ریاضی به شکل زیر مطرح می شود، که به اصل استقرای قوی ریاضی موسوم است. این اصل با اصل استقرای ریاضی و در نتیجه با ((اص خوش ترتیبی)) عادل است.
^@#12:~~green:اصل استقرای قوی ریاضی:~~
اگر __S__ زیرمجموعه ای از اعداد طبیعی باشد، به طوی که:
1- عدد یک عضوی از مجموعه __S__ باشد. {TEX()} {1\in S} {TEX}
2- اگر اعداد طبیعی کوچکتر از __n__ در مجموعه __S__ باشند، آنگاه __n__ نیز عضو __S__ باشد
در ای
ن صورت هر عدد طبیعی عضوی از __S__ است و به عبارت دیگر __S__ همان مجموعه اعداد طبیعی است.#@^
*~~purple:لازم به تذ
ر است ر ریاضیات برای اثبات احکام طبیعی بیشتر از اصل استقرای قوی ریاضی استفاده میشود.~~
---
__~~orange:روش اث
بات احکام بوسیله اصل استقرای قوی ریاضی:~~__
^@#12:مراحل اثبات به کمک اصل استقرای قوی ریاضی به ای
ن صورت است:
1- درستی حکم را برای __n=1__ بررسی می کنیم.
2-
نشان می دهیم که اگر حکم داده شده به ازا هر عدد طبیعی __k__ که __(k<n)__ برقرار باشد، نگاه برای __n__ نیز درست است. #@^
__~~red:با
یک مثال روش اثبات را بررسی می کنیم:~~__

دنباله {TEX()} {1,3,4,7,11,18,29,47,...} {TEX} به ((دنباله لوکا)) معروف است که در بین
جملات آن رابطه بازگشتی زیر بررار است:
::{TEX()} {L_1=1 ,L_2=3, \forall
n\ge 3:L_n=L_{n-1}+L_{n-2}} {TEX}::
با استفاد
ه از اصل استقرای قوی ریاضی نشان می دهیم که برای هر عدد طبیعی n را بطه زیر برقرار است:
::{TEX()} {L_n\le \left (\frac{7}{4} \right)^n} {TEX}::
~~green:پاسخ:~~ اگر
::{TEX()} {S=\{n\in N:L_n\le \left (\frac{7}{4} \right)^n\}} {TEX}::
آنگاه 1و2
عضوی از S می باشند زیرا نامساویهای:
::{TEX()} {L_1=1<\frac{7}{4} ,L_2=3<\left (\frac{7}{4} \right)^2} {TEX}::
در
ست می باشند.(مرحله مبنا)
حال فرض میکنیم (فرض استقرا) {TEX()} {n\ge 3} {TEX} و به ازای ر عدد طبیعی k ه k، k<n ر مجموعه S قرار دارد. بنابراین:
::{TEX()} {L_{n-1}<\left (\frac{7}{4} \right)^{n-1} ,L_{n-2}<\left (\frac{7}{4} \right)^{n-2}} {TEX}::
لذا چون {TEX()} {L_n=L_{n-1}+L_{n-2}} {TEX} پس:
::{TEX()} {L_n<\left (\frac{7}{4} \right)^{n-1}\,+\left (\frac{7}{4} \right)^{n-2}} {TEX}::
::{TEX()} {\Rightarrow \L_n<\left (\frac{7}{4} \right)^{n-2}\ (\frac{7}{4} +1)} {TEX}::
و از طر
فی یگر:
::{TEX()} {\left (\frac{7}{4} \right)^{n-2}\ (\frac{7}{4}+1)<\left (\frac{7}{4} \right)^{n}} {TEX}::
و لــذا:
::{TEX()} {L_n<\left (\frac{7}{4} \right)^n} {TEX}::
یعنی n نیز در مجموعه S قرار دارد، پس
مجموعه S همان مجموعه اعداد طبیعی است. و لذا برای هر عدد طبیعی n حکم برقرار است.
---
*~~purple:لازم به توضیح است که از این اصل هم می توان برای اثبات برخی قضایای هندسه استفاده کرد و در ضمن می توان احکامی طبیعی که از یک هم آغاز نمی شوند را به این وسیله اثبات نمود.~~
---
~~red:__مثال:__~~ نشان دهید مجموع زوایای هر n ضلعی محدب برابر است با: {TEX()} {(2n
-4)\times 90^\circ} {TEX}
~~green:پاسخ:~~ می دانیم در این سوال n>2 زیرا n ضلعی حداقل از سه ضلع بوجود می آید.
به این ترتیب در مرحله مبنا حکم را برای n=3 بررسی می کنیم:
::{TEX()} {(2\times\,3
-4)\times\,90^\circ\,=2\times\,90^\circ\,=180^\circ} {TEX}::
که همان گونه که می دانیم در هندسه نشان داده شده است که مجموع زوایای داخلی هر سه ضلعی محدب(مثلث) برابر {TEX()} {180^\circ} {TEX} می باشد.
اکنون فرض می کنیم (فرض استقرا) که مجموع زاویه های داخلی هر k ضلعی محدب که k<n برابر:
{TEX()} {(2k
-4)\times\,90^\circ} {TEX} باشد.
اکنون نشان می دهیم (حکم استقرا) که مجموع زاویه های داخلی هر n ضلعی محدب نیز برابر:
{TEX()} {(2n
-4)\times\,90^\circ} {TEX} است.
برای این منظور n ضلعی {TEX()} {A_1A_2A_3...A_n} {TEX} را در نظر می گیریم. قطر {TEX()} {A_1A_k} {TEX} را رسم می کنیم تا n ضلعی به یک k ضلعی: {TEX()} {A_1A_2A_3...A_k} {TEX} و یک (n
-k+2) ضلعی {TEX()} {A_1A_kA_{k+1}...A_n} {TEX} تقسیم شود. مطابق فرض استقرا، مجموع زاویه های داخلی k ضلعی و (n-k+2) ضلعی به ترتیب برابر است با:
::{TEX()} {(2k
-4)\times\,90^\circ} {TEX} @#14:و#@ {TEX()} {(2n-2k)\times\,90^\circ} {TEX}::
بنابراین مجموع زاویه های داخلی n ضلعی {TEX()} {A_1A_2A_3...A_n} {TEX} برابر است با:
::{TEX()} {(2k
-4)\times\,90^\circ\,+(2n-2k)\times\,90^\circ\,=(2n-4)\times\,90^\circ} {TEX}::
و لذا حکم برقرار است.
---
__~~orange:@#14:مزیت و محدودیت اتدلال به کمک استقرای ریاضی:#@~~__
^@#12:اس
تدلال به کمک استقرای ریاضی یک روش مستقیم برای اثبات و حل مسایل ریاضی محسوب می شود. این روش هم امتیازاتی دارد و هم محدودیت هایی. از مزایای استقرای ریاضی، مرحله ای بودن این روش است. یعنی عموما بدون نیاز به ابتکارهای زاید، مفید است و لذا شخص نتها لازوم دارد که برای استدلال خود، از مراحل مشخصی پیروی کند و برای این کار به بینش خاص نیاز نیست. مزیت دیگر این روش این است که استقرای ریاضی در حل مسایل خاصی که در آنها سایر روشهای عملی نیستند و یا بسیار مشکل اند، مفید است.
اما محدودیت استقرای ریاضی در این است ک
ه فقط برای مسائلی به کار می رود که با اعداد طبیعی سروکار دارند. لذا این روش اساسا یک روش تحقیق است، و تنها در اثبات نتایجی که درستی آنها را معلوم کرده یا حدس زده ایم، به کار می رود.#@^
---
 !پیوست مربوطه: !پیوست مربوطه:
 *((اصل خوش ترتیبی)) *((اصل خوش ترتیبی))
 *((تئوری اعداد)) *((تئوری اعداد))
 *((ریاضیات گسسته)) *((ریاضیات گسسته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 24 خرداد 1385 [05:39 ]   5   مرادی فر      جاری 
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [03:35 ]   4   مرادی فر      v  c  d  s 
 شنبه 23 اردیبهشت 1385 [03:43 ]   3   مرادی فر      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 فروردین 1384 [20:49 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 فروردین 1384 [20:35 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..