منو
 کاربر Online
796 کاربر online
تاریخچه ی: اشعه ایکس

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-70Lines: 1-82
-V{maketoc}
dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up/1/17/PH_AS_X.jpg}
Le>
! طیف اشعه ایکس:

اشعه تولید شده به وسیله ((لامپ اشعه ایکس)) یک طول موج ندارد. بلکه شامل گستره ای از ((طول موج)) هاست. پرتوهای ایکس به وسیله دو نوع فرایند تولید می شوند: />
*((شتاب)) منفی ((الکترون)) ها در موقع برخورد با انتهای ماده هدف پرتوهای ایکسی با طول موج های متفاوت تولید می کند. این پرتو "سفید" یا نوار پیوسته ((فرکانس)) ها در طیف اشعه ایکس را به عنوان ((تابش ترمزی)) می شناسند. />
*برخورد الکترون با ((اتم)) هدف موجب جابه جایی ((الکترون مداری)) در اتم هدف و راندن آن به حالت پرانرژی تری می شود. این عمل را ((حالت برانگیخته|برانگیزش)) می نامند.


**هنگامی که الکترون مداری پرانرژی به موقعیت مداری نخستین خود برمی گردد، رها شدن ((انرژی)) به صورت گسیل پرتوی با فرکانس خاصی خواهد بود. این پرتو شدت خیلی بیشتری نسبت به پرتو "سفید" زمینه خواهد داشت.


**معمولا برای هر ((ماده)) هدف معینی بیش از یک طول موج اشعه ایکس وجوددارد. طول موج پرتو تولید شده به وسیله ((لامپ اشعه ایکس)) ، حدپایینی دارد که با ((ولتاژ)) لامپ نسبت عکس دارد. کمترین طول موج برحسب نانومتر (nm) از رابطه زیر به دست می آید. که در آن V ولتاژ لامپ می باشد. ''λmin=1239.5/V''

+!تاریخچه
در سال 1895 ، درخشش کوتاه صفحه فسفرسانتی که در گوشه‌ای از آزمایشگاه نیمه تاریک بررسی ((پرتوی کاتدی|اشعه کاتدیک)) قرار داشت، ذهن آماده و خلاق __رنتگن__ که در آن زمان استاد فیزیک بود، متوجه پرتوهای تازه‌ای نمود که از حباب شیشه‌ای لامپهای کاتودیک بیرون زده و بی آنکه به چشم دیده شود به اطراف پراکنده می‌شوند. آن چه مایه شگفتی رنتگسن شده بود، نفوذ این پرتوها از دیواره شیشه‌ای لامپ به بیرون و تأثیر آن روی صفحه فاوئورسانت در گوشه‌ای نسبتا دور از لامپ در آزمایشگاه بود. رنتگن به بررسیهای خود درباره کشف تازه که آن پرتو ایکس نامید (بخاطر فروتنی) ، ادامه داد. بعدها این ((اشعه رنتگن)) نامیده شد.>

>
{picture=PH_AS_X.jpg}


le>

>
! طیف اشعه ایکس
اشعه تولید شده بوسیله ((لامپ اشعه ایکس)) یک ((طول موج)) ندارد. بلکه شامل گسترهای از طول موجهاست. پرتوهای ایکس بوسیله دو نوع فرایند تولید میشوند:>>
*((شتاب|شتاب منفی)) ((الکترون|الکترونها)) در موقع برخورد با انتهای ماده هدف پرتوهای ایکسی با طول موجهای متفاوت تولید میکند. این پرتو "سفید" یا نوار پیوسته ((فرکانس|فرکانسها)) در طیف اشعه ایکس را به عنوان ((تابش ترمزی)) میشناسند.>>
*برخورد الکترون با ((اتم)) هدف موجب جابجایی الکترون مداری در اتم هدف و راندن آن به حالت پر انرژیتری میشود. این عمل را __برانگیزش__ مینامند.


**هنگامی که الکترون مداری پر انرژی به موقعیت مداری نخستین خود برمیگردد، رها شدن انرژی بصورت گسیل پرتوی با فرکانس خاصی خواهد بود. این پرتو شدت خیلی بیشتری نسبت به پرتو "سفید" زمینه خواهد داشت.


**معمولا برای هر ماده هدف معینی بیش از یک طول موج اشعه ایکس وجود دارد. طول موج پرتو تولید شده بوسیله لامپ اشعه ایکس ، حد پایینی دارد که با ((ولتاژ)) لامپ نسبت عکس دارد. کمترین طول موج برحسب نانومتر (nm) از رابطه زیر بدست میآید. که در آن __V__ ولتاژ لامپ میباشد.

/>::~~green:__λmin = 1239.5/V__~~:: **پرتو حد پایینی طول موج طیف ، بیشترین اهمیت را در ((پرتو نگاری)) دارد. زیرا توانایی نفوذ آن بیشتر است.  **پرتو حد پایینی طول موج طیف ، بیشترین اهمیت را در ((پرتو نگاری)) دارد. زیرا توانایی نفوذ آن بیشتر است.
-
! مشخصه های بارز اشعه ایکس:
dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up/d/de/ashoehe eks.jpg}
+


align=left>

{picture=ashoehe eks.jpg}
!مشخصههای بارز اشعه ایکس
*بزرگی جریان لامپ بر پخش طول موج اشعه ایکس تولید شده تأثیر ندارد. اما بر روی شدت پرتو موثر است.


*طول موج اشعه ایکس یا ((اشعه گاما)) بسیار مهم است. با کاهش طول موج ، نفوذپذیری پرتو به درون محیط افزایش می‌یابد. به بیان دیگر در مقایسه با پرتوی با طول موج بزرگتر ، پرتوی با طول موج بسیار کوتاه قادر به نفوذ به ماده معینی با ضخامت بیشتر و یا ((چگالی)) بیشتر خواهد بود. بنابراین ، اگر حداقل طول موج پرتو تولید شده با افزایش ولتاژ لامپ کاهش یابد، نفوذپذیری پرتو افزایش خواهد یافت.
<tr> />
e>
/>


!بررسی کمی اشعه ایکس
*پرتو ناشی از لامپ 200 کیلوولتی به درون فولادی به ضخامت حدود 25mm نفوذ می‌کند.


*اگر ولتاژ لامپ به 1Mv افزایش یابد، پرتو به درون فولادی به ضخامت حدود 130mm نفوذ خواهد کرد.


*حد بالای عملی برای لامپهای اشعه ایکس رایج در حدود 1000Kv است و این امر سبب تولید اشعه ایکس با کوتاهترین طول موج می شود. این پرتو انرژی ((فوتون))ی تقریبا برابر 1Mev دارد.


*پرتو ایکس با انرژی فوتونی تا 30Mev را با استفاده از الکترونهای پرانرژی (الکترونهای سریع) بوجود آمده بوسیله ((مولد واندوگراف)) ((شتاب دهنده خطی)) یا چشمه بتاترون می‌توان تولید کرد.
!نفوذ پذیری اشعه ایکس
نفوذ پذیری پرتوهای ایکس تولید شده از پرتوهای گاما کمتر بوده اما برای پرتوهای ایکس تولید شده در لامپهای اشعه ایکس بوسیله چشمه‌های پرانرژی در خصوص فولاد نیز دیده می‌شود. باید توجه کرد که بیشترین ضخامتهای استفاده از زمانهای پرتودهی چند دقیقه‌ای و فیلمی با سرعت متوسط می‌توان مورد بررسی قرار داد. مقاطع ضعیفتر را با استفاده از زمانهای پرتودهی طولانی و فیلمی با سرعت زیاد می‌توان بازرسی کرد.
{img src=img/daneshnameh_up/0/0d/XRAYHAND.GIF}
d>
{picture=asoeh eks.jpg}
 
 
- />*بزرگی جریان لامپ بر ((پخش نور|پخش)) طول موج اشعه ایکس تولید شده تاثیر ندارد. اما بر روی ((شدت نور|شدت پرتو)) موثر است. />
*طول موج ((اشعه ایکس)) یا ((اشعه گاما)) بسیار مهم است. با کاهش طول موج ، نفوذپذیری پرتو به درون محیط افزایش می یابد. به بیان دیگر در مقایسه با پرتوی با طول موج بزرگتر ، پرتوی با طول موج بسیار کوتاه قادر به ((نفوذ اشعه|نفوذ)) به ماده معینی با ضخامت بیشتر و یا ((چگالی)) بیشتر خواهد بود. بنابراین ، اگر حداقل طول موج پرتو تولید شده با افزایش ولتاژ لامپ کاهش یابد، نفوذپذیری پرتو افزایش خواهد یافت.

! بررسی کمی
اشعه ایکس:
/>*پرتو ناشی از لامپ 200 کیلوولتی به درون فولادی به ضخامت حدود 25mm نفوذ می کند. />
*اگر ولتاژ لامپ به 1Mv افزایش یابد، پرتو به درون فولادی به ضخامت حدود 130mm نفوذ خواهد کرد.r />
*حد بالای عملی برای لامپ های اشعه ایکس رایج در حدود 1000Kv است و این امر سبب تولید اشعه ایکس با کوتاهترین طول موج می شود. این پرتو انرژی ((فوتون))ی تقریبا برابر 1Mev دارد.

*پرتو ایکس با انرژی فوتونی تا 30M
ev را با استفاده از الکترونهای پرانرژی ((«الکترونهای سریع))) بوجود آمده به وسیله ((مولد واندوگراف)) ((شتابدهنده خطی)) یا چشمه بتاترون می توان تولید کرد.
>
<br />! نفوذپذیری اشعه ایکس:
<br />نفوذپذیری پرتوهای ایکس تولید شده از پرتوهای گاما کمتر بوده اما برای پرتوهای ایکس تولید شده در لامپهای اشعه ایکس به وسیله چشمه های پرانرژی در خصوص فولاد نیز دیده می شود. باید توجه کرد که بیشترین ضخامتهای استفاده از زمانهای پرتودهی چند دقیقه ای و فیلمی با ((سرعت متوسط)) می توان مورد بررسی قرار داد. مقاطع ضعیفتر را با استفاده از زمانهای پرتودهی طولانی و فیلمی با ((سرعت)) زیاد می توان بازرسی کرد.

!نحوه تولید اشعه ایکس :
ign= left>r />{picture file=img/daneshnameh_up/2/2e/asoeh eks.jpg}
+


!نحوه تولید اشعه ایکس<table align=left>
<tr>
<td>
{img src=img/daneshnameh_up/1/1d/XRAY.GIF}
 
 
-
پرتوهای ایکس را به وسیله بمباران هدفی فلزی با باریکه ای از ((الکترونهای سریع)) تولید می کنند. قطعات اصلی ((لامپ اشعه ایکس)) شامل ((کاتد)) برای گسیل الکترونها و ((آند)) به عنوان هدف می باشد که هر دو درون ((لامپ خلا)) جای گرفته اند. با توجه به میزان نفوذ اشعه ایکس و ((فرکانس)) مربوطه اش از لامپ های اشعه ایکس متنوعی در کارهای ((کاربرد اشعه در تحقیقات|تحقیقاتی)) ، ((کاررد اشع در پزشکی|پزشکی)) ، ((کاربرد اشعه درصنعت|صنعت)) و ... استفاده می کنند.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+


پرتوهای ایکس را بوسیله بمباران هدفی فلزی با باریکهای از ((الکترونهای سریع)) تولید می کنند. قطعات اصلی لامپ اشعه ایکس شامل ((کاتد)) برای گسیل الکترونها و ((آند)) به عنوان هدف میباشد، که هر دو درون __لامپ خلا__ جای گرفتهاند. با توجه به میزان نفوذ اشعه ایکس و ((فرکانس)) مربوطهاش از لامپهای اشعه ایکس متنوعی در کارهای تحقیقاتی ، ((پر پزشکی|پزشکی)) ، صنعت و ... استفاده میکنند.
!مباحث مرتبط با عنوان  *((اشعه گاما)) *((اشعه گاما)) -*((الکترون مداری))
*((الکترونهای سریع))
*((پخش نور|پخش
)) +*((الکترون مداری))  *((پرتو نگاری)) *((پرتو نگاری))  *((تابش ترمزی)) *((تابش ترمزی)) -*((حالت برانگیخته))   *((شتابدهنده خطی)) *((شتابدهنده خطی)) -*((شدت نور|شدت پرتو))   *((طول موج)) *((طول موج))  *((فرکانس)) *((فرکانس))  *((فوتون)) *((فوتون)) -*((کاررد اشع در پزشکی))
*((کاربرد اشعه در تحقیقات))
*((کاربرد اشعه درصنعت
)) +*((پر پزشکی))  *((لامپ اشعه ایکس))  *((لامپ اشعه ایکس))  *((لامپ خلا)) *((لامپ خلا))  *((مولد واندوگراف)) *((مولد واندوگراف)) -*((نفوذ اشعه))   *((تفنگ الکترونی)) *((تفنگ الکترونی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 آبان 1384 [11:24 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [14:40 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [13:33 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [11:35 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..