منو
 صفحه های تصادفی
کانیهای گوهری
نقش نهاد دین و نیروی وابسته به آن در دیوانسالاری و تشکیلات اداری
منکو قاآن
شکست
نیشکر
پمپهای فاضلاب
مقالات علمی ورزشی
حلقه‌های سیاره‌ای
دوران مزوزوئیک
مناجات امام سجاد در راه مکه و مدینه و راهنمایی گمشدگان
 کاربر Online
1181 کاربر online
تاریخچه ی: آمفوتریسم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-39
 
 
 +
 +{picture=main_Chemistry.jpg}
 +
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 هیدروکسیدهای پاره ای از ((فلز|فلزات)) که __~~green:هیدروکسیدهای آمفوتر~~__ نامیده می‌شوند، می‌توانند هم به‌صورت باز و هم به‌صورت اسید عمل کنند. این ترکیبات نامحلول در ((آب)) در محلولهای دارای PH بالا یا PH پایین حل می‌شوند. برای مثال ، روی هیدروکسید در اضافی هیدروکلریک اسید حل شده ، محلول روی کلرید ZnCl2 می‌دهد:

 هیدروکسیدهای پاره ای از ((فلز|فلزات)) که __~~green:هیدروکسیدهای آمفوتر~~__ نامیده می‌شوند، می‌توانند هم به‌صورت باز و هم به‌صورت اسید عمل کنند. این ترکیبات نامحلول در ((آب)) در محلولهای دارای PH بالا یا PH پایین حل می‌شوند. برای مثال ، روی هیدروکسید در اضافی هیدروکلریک اسید حل شده ، محلول روی کلرید ZnCl2 می‌دهد:

 ~~green:::__Zn(OH)2 (s) + 2H+ -----> Zn2+ (aq) + 2H2O__::~~ ~~green:::__Zn(OH)2 (s) + 2H+ -----> Zn2+ (aq) + 2H2O__::~~
 روی هیدروکسید همچنین در محلول سدیم هیدروکسید حل می‌شود:

 روی هیدروکسید همچنین در محلول سدیم هیدروکسید حل می‌شود:

 ~~green:::__Zn(OH)2 (s) + 2OH- -----> Zn(OH)42- (aq __::~~ ~~green:::__Zn(OH)2 (s) + 2OH- -----> Zn(OH)42- (aq __::~~
 !واکنش یون آمفوتر  !واکنش یون آمفوتر
 یون کمپلکس 2-Zn(OH)4 ، __یون زنکات__ نامیده می‌شود. اکسید مربوطه به هیدروکسید آمفوتر به همان طریق واکنش می‌دهد. مثلا:

 یون کمپلکس 2-Zn(OH)4 ، __یون زنکات__ نامیده می‌شود. اکسید مربوطه به هیدروکسید آمفوتر به همان طریق واکنش می‌دهد. مثلا:

 ~~green:::__ZnO(s) + 2H+ (aq) -----> Zn2+ (aq) + H2O__::~~ ~~green:::__ZnO(s) + 2H+ (aq) -----> Zn2+ (aq) + H2O__::~~
 ~~green:::__ZnO(s) + 2OH-(aq) + H2O -----> Zn(OH)42-(aq__::~~ ~~green:::__ZnO(s) + 2OH-(aq) + H2O -----> Zn(OH)42-(aq__::~~
 نمونه‌های دیگر هیدروکسیدهای آمفوتر عبارتند از:Al(OH)3 ، Sn(OH)2 ، Cr(OH)3 ، Be(OH)2 ، Sb2O3 ، As2O3. بسیاری از ترکیبات دیگر از جمله Ag2O , Cu(OH)2 این خاصیت را به میزان کمتری از خود نشان می‌دهند. برای توصیف واکنشهایی که صورت می‌گیرند، وقتی غلظت یون -OH در محلولی 2+Zn(aq) به‌تدریج بالا برده شود، مجموعه معادلات زیر بکار برده می‌شوند:

 نمونه‌های دیگر هیدروکسیدهای آمفوتر عبارتند از:Al(OH)3 ، Sn(OH)2 ، Cr(OH)3 ، Be(OH)2 ، Sb2O3 ، As2O3. بسیاری از ترکیبات دیگر از جمله Ag2O , Cu(OH)2 این خاصیت را به میزان کمتری از خود نشان می‌دهند. برای توصیف واکنشهایی که صورت می‌گیرند، وقتی غلظت یون -OH در محلولی 2+Zn(aq) به‌تدریج بالا برده شود، مجموعه معادلات زیر بکار برده می‌شوند:

 ~~green:::__Zn2+(aq) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)+(aq__::~~ ~~green:::__Zn2+(aq) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)+(aq__::~~
 ~~green:::__Zn(OH)+(aq) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)2__::~~ ~~green:::__Zn(OH)+(aq) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)2__::~~
 ~~green:::__Zn(OH)2(s) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)3-(aq__::~~ ~~green:::__Zn(OH)2(s) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)3-(aq__::~~
 ~~green:::__Zn(OH)3-(aq) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)42-(aq__::~~ ~~green:::__Zn(OH)3-(aq) + OH-(aq) <-----> Zn(OH)42-(aq__::~~
 وقتی به PH معینی برسیم، رسوب Zn(OH)2 مشاهده می‌شود و این رسوب با افزایش بیشتر PH حل می‌شود. فرمول آنیونهای آمفوترات که در اینجا به کار برده شده‌اند، بر اساس این واقعیت قرار دارند که NaZn(OH)3 و Na2Zn(OH)4 از چنین محلولهایی جدا شده‌اند.  وقتی به PH معینی برسیم، رسوب Zn(OH)2 مشاهده می‌شود و این رسوب با افزایش بیشتر PH حل می‌شود. فرمول آنیونهای آمفوترات که در اینجا به کار برده شده‌اند، بر اساس این واقعیت قرار دارند که NaZn(OH)3 و Na2Zn(OH)4 از چنین محلولهایی جدا شده‌اند.
 !پیچیدگی سیستمهای آمفوتر  !پیچیدگی سیستمهای آمفوتر
 به‌طور کلی ، سیستمهای آمفوتر بسیار پیچیده هستند و هنوز نکات زیادی درباره آنها باید بیاموزیم. اعتبار ثابتهای تعادل ، مورد شک و تردید است و ثابتهای مرحله‌ای برای بسیاری از سیستمهای هیدروکسید هنوز شناخته نشده‌اند. در واقع ، شواهدی وجود دارند در سیستمهایی از این نوع ، بعضی از ((آنیون و کاتیون|یونها)) و تعادلات شناسایی نشده‌اند. احتمالا واکنشهای بیشتر سیستمها خیلی پیچیده‌تر از چیزی است که ما آن را تصویر کرده‌ایم.  به‌طور کلی ، سیستمهای آمفوتر بسیار پیچیده هستند و هنوز نکات زیادی درباره آنها باید بیاموزیم. اعتبار ثابتهای تعادل ، مورد شک و تردید است و ثابتهای مرحله‌ای برای بسیاری از سیستمهای هیدروکسید هنوز شناخته نشده‌اند. در واقع ، شواهدی وجود دارند در سیستمهایی از این نوع ، بعضی از ((آنیون و کاتیون|یونها)) و تعادلات شناسایی نشده‌اند. احتمالا واکنشهای بیشتر سیستمها خیلی پیچیده‌تر از چیزی است که ما آن را تصویر کرده‌ایم.
 +
 +{picture=chemistry_lab.jpg}
 +
 !کاربرد آمفوتریسم در شیمی تجزیه  !کاربرد آمفوتریسم در شیمی تجزیه
 در ((شیمی تجزیه)) و در پاره ای فرایندهای صنعتی از ماهیت آمفوتری بعضی هیدروکسیدها بهره گیری شده. مثلا 2+Mg و 2+Zn را در محلولی که دارای این دو یون است، بوسیله قلیایی کردن محلول از هم جدا می‌کنند:

 در ((شیمی تجزیه)) و در پاره ای فرایندهای صنعتی از ماهیت آمفوتری بعضی هیدروکسیدها بهره گیری شده. مثلا 2+Mg و 2+Zn را در محلولی که دارای این دو یون است، بوسیله قلیایی کردن محلول از هم جدا می‌کنند:

 ~~green:::__Mg2+ + 2OH- <-----> Mg(OH)2__::~~ ~~green:::__Mg2+ + 2OH- <-----> Mg(OH)2__::~~
 ~~green:::__Zn2+ + 4OH- <-----> Zn(OH)42-(aq__::~~ ~~green:::__Zn2+ + 4OH- <-----> Zn(OH)42-(aq__::~~
 منیزیم هیدروکسید نامحلول را می‌توان به کمک صافی از محلول حاوی یون زنکات جدا کرد.  منیزیم هیدروکسید نامحلول را می‌توان به کمک صافی از محلول حاوی یون زنکات جدا کرد.
 !کاربرد در تهیه فلز آلومینیوم:  !کاربرد در تهیه فلز آلومینیوم:
 در تولید فلز آلومینیوم از بوکسیت (Al2O3 آبپوشیده ناخالص) این کانی را قبل از کاهیدن آن به فلز ((آلومینیوم)) ، تخلیص می‌کنند. این عمل با حل کردن آلومینیوم اکسید در محلول ((سود و پتاس|سدیم هیدروکسید)) و جدا کردن ناخالص‌های نامحلول بوسیله صافی انجام می‌گیرد:

 در تولید فلز آلومینیوم از بوکسیت (Al2O3 آبپوشیده ناخالص) این کانی را قبل از کاهیدن آن به فلز ((آلومینیوم)) ، تخلیص می‌کنند. این عمل با حل کردن آلومینیوم اکسید در محلول ((سود و پتاس|سدیم هیدروکسید)) و جدا کردن ناخالص‌های نامحلول بوسیله صافی انجام می‌گیرد:

 ~~green:::__Al2O3(s) + 2OH- -----> 2Al(OH)4-(aq__::~~ ~~green:::__Al2O3(s) + 2OH- -----> 2Al(OH)4-(aq__::~~
 وقتی محلول زیر صافی بوسیله CO2 اسیدی شود، آلومینیوم هیدروکسید رسوب می‌کند. پس از رسوب دادن ، آن را ارزیابی می‌کنند.  وقتی محلول زیر صافی بوسیله CO2 اسیدی شود، آلومینیوم هیدروکسید رسوب می‌کند. پس از رسوب دادن ، آن را ارزیابی می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلومینیوم)) *((آلومینیوم))
 *((بررسی خواص اسیدها)) *((بررسی خواص اسیدها))
 *((بررسی خواص بازها)) *((بررسی خواص بازها))
 *((سود و پتاس)) *((سود و پتاس))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:12 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 23 اسفند 1385 [08:06 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..