منو
 کاربر Online
927 کاربر online
تاریخچه ی: آزمایش کنج بازتابنده

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1


خودتان را آن طوری که دیگران شما رامی بینند، ببینید.
img/daneshnameh_up/c/cf/fa26.jpg

دو آینهُ لولا شده می توانند چند تصویر از یک جسم تولید کنند. تعداد تصاویر به زاویهُ بین دو آینه بستگی دارد . شما می توانید با قرار دادن این دو آینه ی لولا شده بر روی یک آینه ی سوم، یک بازتابنده بسازید که همیشه نور را به مکانی که از آن آمده برمی گرداند.

وسایل مورد نیاز

  • سه آینه به ابعاد 15 سانتی متر در 15 سانتی متر ( بهتر است از آینه ی پلاستیکی استفاده شود )
  • یک تکه مقوای نازک
  • نوار چسب

شرح آزمایش

دو عدد از آینه ها را به کمک چسب واز یک لبه طوری به هم بچسبانید که ( همانند یک لولا) به راحتی باز و بسته شوند ( شکل زیر ). مطمئن شوید که دو آینه به راحتی از 0 درجه تا 180 درجه باز وبسته می شوند.
img/daneshnameh_up/5/5e/fa27.jpg

برای ساختن یک تصویرنما ، آینه های لولا شده را روی مقوایی گذاشته ، و جسمی مانند سکه یا مداد را بینشان قرار دهید . آینه ها را با زوایای مختلفی باز کنید . و توجه کنید که هر چه زاویه بین دو آینه کوچک تر شود ، تعداد تصاویری که می بینید، بیشترمی شوند . جسم را بر داشته و ببینید که با کشیدن طرحی بین دو آینه چه اتفاقی می افتد.
چشم راستتان را ببندید و مستقیم به یکی از آینه ها بنگرید . توجه کنید که در تصویر، چشم چپتان بسته است . حال چشم راستتان را بسته و به دو آینه در حالی که زاویهُ بینشان 90درجه است، نگاه کنید.خواهید دید که در .آینه چشم راستتان بسته است
حال دو آینه را در حالیکه زاویه ی بینشان 90 درجه است، روی آینه ی سوم گذاشته و کنج بازتابنده را تشکیل دهید بطوری که سه آینه نیمی از یک مکعب را بسازند.
یک چشمتان را ببندید و درست به کنج آینه ها، جایی که هر سه بهم رسیده اند، خیره شوید . سر خود را بچرخانید ولی چشم راستتان روی کنج متمرکز باشد . دو چشمتان را باز کنید و به کنج آینه ها بنگرید . یکی از دو چشم شما به آینه نزدیکتر است و آن چشم غالب است.
img/daneshnameh_up/a/a2/fa28.jpg


چه اتفاقی در حال وقوع است؟

وقتی جسمی را بین دو آینهُ لولا شده قرار می دهید ، نوری که از جسم می آید قبل از اینکه به چشم شما برسد بین آینه ها به عقب و جلو منعکس می شود. در هر بار انعکاس، تصویری شکل می گیرد . تعداد تصاویری که شما می بینید به زاویهُ بین دو آینه بستگی دارد . هر چه شما این زاویه را کوچکتر کنید ، نور دفعات بیشتری بین دو آینه منعکس می شود و بنا براین شما تصاویر بیشتری می بینید.
شکل زیر نشان می دهد که چگونه تصویر در گوشهُ دو آینه با زاویهُ 90 درجه شکل می گیرد . پرتوهای نور با همان زاویه ای که به آینه برخورد می کنند، بازتابیده می شوند: به زبان فیزیک دانان، زاویه ی تابش با زاویه ی بازتابش برابر است.
img/daneshnameh_up/e/e9/fa00.JPG

بخشهای درونی کنج بازتابنده ، نور را موازی با مسیر اصلیش بازتاب می کنند. اگر شما نور باریکی از لیزر را نزدیک کنج بتابانید ، نور از آینه ای به آینه ی دیگر منعکس شده و موازی با نور اولیه خارج می شود. نوری که از مرکز چشمتان می آید مستقیم به مرکز چشمتان باز می گردد. بنابراین تصویر چشمتان در کنج آینه ها، متمرکزبه نظر می رسد .
کنج بازتابنده ، چندین بار تصویر را در هر بازتاب وارون می کند.

پیوست

کنج باز تابنده برای ساختن بازتاب دهنده های امنیتی برای ماشین ها، دوچرخه ها و علائم بکار می رود.
توپ تنیسی را به گوشهُ اتاقی پرتاب کنید ، بعد از چند جهش بین سه سطح به سمت شما بازمی گردد. .
پنج آینهُ چهار گوش را بطوری که سطح آینه ها بطرف درون باشند ، به هم چسبانیده و جعبه ای بسازید . سپس آینه ی ششم را با زاویهُ 45 درجه روی قسمت باز جعبه قرار دهید . حال شما می توانید درون جعبه را ببینید .
برای انجام یک آزمایش عددی، زوایای زیر را روی مقوا بنویسید : 180 درجه، 90 درجه، 60 درجه، 45 درجه، 36 درجه، 30 درجه و 20 درجه. به این خاطر این زوایا را انتخاب کردیم که وقتی آنها را بر 360 تقسیم می کنیم، حاصل عدد زوج می شود. دو آینه ای را که بهم چسبانده اید، در این زوایا قرار داده و جسمی دربینشان بگذارید . تعداد تصاویری را که می بینید بشمارید . شما می توانید قانون زیر را اثبات کنید : با تقسیم عدد 360 برمقدار زاویهُ بین دو آینه، عددی برابر با تعداد تصاویر بعلاوهَُ یک بدست می آید.کنج بازتابنده


خودتان را ببینید در حالی که دیگران شما را می بینند
عکس پیدا نشد

دو آینهُ لولا شده یک تصویرنما را می سازند که چندین عکس از جسم می دهد . تعداد تصاویر به زاویهُ بین دو آینه بستگی دارد . وقتی شما دو آینهُ لولا شده را روی آینه سوم قرار دهید ، شما یک بازتاب دهنده ساختید که همیشه نور را به مکانی که از آن آمده بر می گرداند .

وسایل مورد نیاز

  • سه آینه به ابعاد 15 سانتی متر در 15 سانتی متر ( بهتر است از آینه ی پلاستیکی استفاده شود )
  • یک تکه مقوای نیزک
  • نوار چسب

شرح آزمایش

سه آینه را بر داشته و دوتای آن را ازلبه با نوار چسب از پشت بهم بچسبانید.
یک حالت لولا مانندی ایجاد کرده که آینه ها راحت باز و بسته شوند . مطمئن شده باشید که دو آینه از 0 تا 180 درجه حرکت می کند .
عکس پیدا نشد

برای ساختن یک تصویرنما ، آینه های لولا شده را روی مقوایی گذاشته ، و جسمی مانند سکه یا مداد را بینشان قرار دهید . آینه ها را با زوایای مختلفی باز کنید . و توجه کنید که هر چه زاویه کوچک تر شود ، تعداد تصاویری که می بینید بیشترند . جسم را بر داشته و ببینید که با کشیدن طرحی بین دو آینه چه اتفاقی می افتد .
چشم راستتان را ببندید و مستقیم به یکی از آینه ها بنگرید . توجه کنید که در تصویر چشم چپتان بسته است . حال چشم راستتان را بسته و به دو آینه در حالی که زاویهُ بینشان 90 است بنگرید می بینید که در تصویر چشم راستتان بسته است.
حال با چسب زدن دو آینه به هم و قرار دادن آنها با زاویهُ90 درجه و گذاشتنشان روی آینهُ سومی یک کنج بازتابنده بسازید ، بنابر این سه آینه، نصفی از مکعب را می سازند .
یک چشمتان را ببندید و درست به کنج آینه ها جایی که هر سه بهم رسیدند خیره شوید . سرتان را بچرخانید ولی چشم راستتان روی کنج متمرکز باشد . دو چشمتان را باز کنید و به کنج آینه ها بنگرید . یکی از چشمانتان به آینه نزدیکتر است و آن چشم غالب است.
عکس پیدا نشد


چه اتفاقی در حال وقوع است؟

وقتی جسمی را بین دو آینهُ لولا شده قرار می دهید ، نورکه از جسم می آید قبل از اینکه به چشم شما برسد بین آینه ها به عقب و جلو می جهد. در هر بار جهش تصویری شکل می گیرد . تعداد تصاویری که شما می بینید به زاویهُ بین دو آینه بسته است . هر چه شما زاویه را کوچکتر کنید ، نور دفعات بیشتری بین دو آینه می جهد و بنا بر این شما تصاویر بیشتری می بینید .
تصویر زیر نشان می دهد که چگونه تصویر در گوشهُ دو آینه ای با زاویهُ 90 درجه شکل می گیرد . پرتوهای نور با همان زاویه ای که به آینه می خورند بازتاب می شوند . آینه هایی با زاویه های غیر از 90 به طور مشابه رفتار می کنند ولی با طرحی پیچیده تر.
عکس پیدا نشد

بخشهای درونی کنج بازتابنده ، نور را موازی با مسیر اصلیش بازتاب می کنند. اگر شما نور باریکی از لیزر را نزدیک کنج بتابانید ، نور از آینه ای به آینه ای دیگر می جهد و موازی با نور اولیه خارج می شود. نوری که از مرکز چشمتان می آید مستقیم به مرکز چشمتان باز می گردد ، بنابر این تصویر چشمتان در کنج آینه ها، متمرکزبه نظر می رسد .
کنج بازتابنده ، چندین بار تصویر را در هر بازتاب وارون می کند.

ضمیمه

کنج باز تابنده برای ساختن بازتاب دهنده های امنیتی برای ماشین ها، دوچرخه ها و علائم بکار می رود.
توپ تنیسی را به گوشهُ اتاقی پرتاب کنید ، بعد از چند جهش بین سه سطح به سمت شما باز می گردد .
پنج آینهُ چهار گوش را بطوری که سطح آینه ها بطرف درون باشند ، بهم چسبانیده و جعبه ای بسازید . سپس آینه ی ششم را با زاویهُ45 درجه روی قسمت باز جعبه قرار دهید . حال شما می توانید درون جعبه را ببینید .
برای انجام یک آزمایش عددی، زوایای زیر را روی مقوا علامت بزنید : 180 درجه، 90 درجه، 60 درجه، 45 درجه، 36 درجه، 30 درجه و 20 درجه. به این خاطر این زوایا را انتخاب کردیم که وقتی آنها را بر 360 تقسیم می کنیم اعداد زوج داریم . دو آینه ای را که بهم چسباندید را در این زوایا قرار دهید و جسمی بینشان قرار دهید . تعداد تصاویری را که می بینید بشمارید . شما می توانید قانون زیر را اثبات کنید : 360 را تقسیم بر زاویهُ بین دو آینه کرده ، در نتیجه تعداد تصاویر بعلاوهَُ یک را خواهید داشت .
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 12 دی 1383 [08:02 ]   10   پدرام رشیدی      جاری 
 شنبه 05 دی 1383 [09:27 ]   9   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:25 ]   8   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:20 ]   7   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:18 ]   6   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:13 ]   5   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:10 ]   4   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:43 ]   3   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [20:10 ]   2   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [00:49 ]   1   پدرام رشیدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..