منو
 صفحه های تصادفی
نابودی تدریجی صوفیان در دولت صفوی
مجمع عمومی مؤسس
Rutherfordium
برهان الدین محمود بن احمد
مائده آسمانی
توان تفکیک میکروسکوپ
قانون اعداد متناسب
تترادینام
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انانتیومری و فعالیت نوری
 کاربر Online
362 کاربر online
تاریخچه ی: آزمایش کنج بازتابنده

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-35
-!کنج بازتابنده 
-خودتان را بینید ر حالی که دیگران شما را می بینند
::{picture file=img/daneshnameh_up/26.jpg}::
دو آینهُ لولا شده یک تصوینما را می سازند که چندین کس از جسم ی دد . تعداد تصاویر به زاویهُ بین دو آینه بستگی دارد . تی ا دو آینهُ لولا شده روی آینه سوم قار دهد ، شما یک بازتاب دهنده ساتید که همیشه نور را به مکانی که از آن آمده بر می گرداند .
+
خودتان را ن وری که دیگران شما رامی بینند، ببینید.
::{picture=fa26.jpg}::
دو آینهُ لولا شده می تونند چند تصوی از یک جسم تلید کند. تعداد تصاویر به زاویهُ بین دو آینه بستگی دارد . شا ی توانید ا رار دادن این دو آینه ی لولا شده روی یک آینه ی سوم، یک بازتابنده بساید که همیشه نور را به مکانی که از آن آمده برمی گرداند.
 !وسایل مورد نیاز !وسایل مورد نیاز
 *سه آینه به ابعاد 15 سانتی متر در 15 سانتی متر ( بهتر است از آینه ی پلاستیکی استفاده شود )  *سه آینه به ابعاد 15 سانتی متر در 15 سانتی متر ( بهتر است از آینه ی پلاستیکی استفاده شود )
-* یک تکه مقوای نیزک +* یک تکه مقوای نازک
 * نوار چسب  * نوار چسب
 !شرح آزمایش !شرح آزمایش
- آینه را بر داته وی آن را ازلبه ا نوار چسب از شت بهم بچسبانید.
ی
ک حات ولا مانندی ایجاد کرده ک آی ها راحت باز و بسته شوند . مطمئن شد باشید که دو آینه از 0 تا 180 درجه کت می کند .
::{picture file=img/daneshnameh_up/27.jpg}::
برای ساختن یک تصویرنما ، آینه های لولا شده را روی مقوایی گذاشته ، و جسمی مانند سکه یا مداد را بینشان قرار دهید . آینه ها را با زوایای مختلفی باز کنید . و توجه کنید که هر چه زاویه کوچک تر شود ، تعداد تصاویری که می بینید بیشترند . جسم را بر داشته و ببینید که با کشیدن طرحی بین دو آینه چه اتفاقی می افتد .
چشم راستتان را ببندید و مستقیم به یکی از آینه ها بنگرید . توجه کنید که در تصویر چشم چپتان بسته است . حال چشم راستتان را بسته و به دو آینه در حالی که زاویهُ بینشان 90 است نگید ی ینید که در صویر چشم راستتان بسته است.
حال با چسب زدن دو آینه به هم و قرار اد آنها با زاویه90 درجه و گذاتنان روی آینهُ سومی ی کنج بازتابنده ساید ، ب ی سه آینه، نصی از مکعب را می سازند .
یک چشمتان را ببندید و درست به کنج آینه ها جایی که هر سه بهم رسیدند خیره شوید . سرا را بچرخانید ولی چشم راستتان روی کنج متمرکز باشد . دو چشمتان را باز کنید و به کنج آینه ها بنگرید . یکی از چشمتان به آینه نزدیکتر است و آن چشم غالب است.
::{picture file=img/daneshnameh_up/28.jpg}::
+ عدد از آینه ها را ه کک چب و یک لبه وری ب هم بچسبانید ک ( مانند یک ا) به راحتی باز و بسته شوند ( شکل زیر ). مطمئن شید که دو آینه به راحتی از 0 درجه تا 180 درجه ز وبسته می شوند.
::{picture=fa27.jpg}::
برای ساختن یک تصویرنما ، آینه های لولا شده را روی مقوایی گذاشته ، و جسمی مانند سکه یا مداد را بینشان قرار دهید . آینه ها را با زوایای مختلفی باز کنید . و توجه کنید که هر چه زاویه بین دو آینه کوچک تر شود ، تعداد تصاویری که می بینید، بیشترمی شوند . جسم را بر داشته و ببینید که با کشیدن طرحی بین دو آینه چه اتفاقی می افتد.
چشم راستتان را ببندید و مستقیم به یکی از آینه ها بنگرید . توجه کنید که در تصویر، چشم چپتان بسته است . حال چشم راستتان را بسته و به دو آینه در حالی که زاویهُ بینشان 90درجه است نگه کنیداهید ید که در .ینه چشم راستتان بسته است
حال دو آینه را در ایکه زاویه ی بیشان 90 درجه ات روی آینه ی سوم ذاشته و کنج بازتابنده ا شکیل ی بوی ک سه آینه نیی از یک مکعب را بسازند.
یک چشمتان را ببندید و درست به کنج آینه ها، جایی که هر سه بهم رسیده اند، خیره شوید . سر د را بچرخانید ولی چشم راستتان روی کنج متمرکز باشد . دو چشمتان را باز کنید و به کنج آینه ها بنگرید . یکی از دو چشم ا به آینه نزدیکتر است و آن چشم غالب است.
::{picture=fa28.jpg}::
 !چه اتفاقی در حال وقوع است؟ !چه اتفاقی در حال وقوع است؟
- وقتی جسمی را بین دو آینهُ لولا شده قرار می دهید ، نورکه از جسم می آید قبل از اینکه به چشم شما برسد بین آینه ها به عقب و جلو می د. در هر بار تصویری شکل می گیرد . تعداد تصاویری که شما می بینید به زاویهُ بین دو آینه بسته ا . هر چه شما زاویه را کوچکتر کنید ، نور دفعات بیشتری بین دو آینه می د و بنا بر این شما تصاویر بیشتری می بینید .
صیر زیر نشان می دهد که چگونه تصویر در گوشهُ دو آینه ای با زاویهُ 90 درجه شکل می گیرد . پرتوهای نور با همان زاویه ای که به آینه می خورند بازتاب می شوند . ینه هایی ا زاویه های یر از 90 به ور مابه فتار ی کند ولی با ری پیچیه .
::{picture file=img/daneshnameh_up/29.jpg}::
بخشهای درونی کنج بازتابنده ، نور را موازی با مسیر اصلیش بازتاب می کنند. اگر شما نور باریکی از لیزر را نزدیک کنج بتابانید ، نور از آینه ای به آینه ای دیگر می هد و موازی با نور اولیه خارج می شود. نوری که از مرکز چشمتان می آید مستقیم به مرکز چشمتان باز می گردد ، بنابر این تصویر چشمتان در کنج آینه ها، متمرکزبه نظر می رسد .
+ وقتی جسمی را بین دو آینهُ لولا شده قرار می دهید ، نوری که از جسم می آید قبل از اینکه به چشم شما برسد بین آینه ها به عقب و جلو منعکس می د. در هر بار کاس، تصویری شکل می گیرد . تعداد تصاویری که شما می بینید به زاویهُ بین دو آینه بستگی دا . هر چه شما این زاویه را کوچکتر کنید ، نور دفعات بیشتری بین دو آینه منعکس می د و بنا براین شما تصاویر بیشتری می بینید.
ک زیر نشان می دهد که چگونه تصویر در گوشهُ دو آینه با زاویهُ 90 درجه شکل می گیرد . پرتوهای نور با همان زاویه ای که به آینه برخورد می کنند، بازتابیده می شوند: ه زبان فیزیک انان، زاویه ی اب ا ای ی بازتابش رر س.
::{picture=fa00.JPG}::
بخشهای درونی کنج بازتابنده ، نور را موازی با مسیر اصلیش بازتاب می کنند. اگر شما نور باریکی از لیزر را نزدیک کنج بتابانید ، نور از آینه ای به آینه ی دیگر منعکس ده و موازی با نور اولیه خارج می شود. نوری که از مرکز چشمتان می آید مستقیم به مرکز چشمتان باز می گردد. بنابراین تصویر چشمتان در کنج آینه ها، متمرکزبه نظر می رسد .
 کنج بازتابنده ، چندین بار تصویر را در هر بازتاب وارون می کند.  کنج بازتابنده ، چندین بار تصویر را در هر بازتاب وارون می کند.
-!ضیه +!یست
  کنج باز تابنده برای ساختن بازتاب دهنده های امنیتی برای ماشین ها، دوچرخه ها و علائم بکار می رود.   کنج باز تابنده برای ساختن بازتاب دهنده های امنیتی برای ماشین ها، دوچرخه ها و علائم بکار می رود.
-توپ تنیسی را به گوشهُ اتاقی پرتاب کنید ، بعد از چند جهش بین سه سطح به سمت شما باز می گردد .
پنج آینهُ چهار گوش را بطوری که سطح آینه ها بطرف درون باشند ، بهم چسبانیده و جعبه ای بسازید . سپس آینه ی ششم را با زاویهُ45 درجه روی قسمت باز جعبه قرار دهید . حال شما می توانید درون جعبه را ببینید .
برای انجام یک آزمایش عددی، زوایای زیر را روی مقوا ا بزنید : 180 درجه، 90 درجه، 60 درجه، 45 درجه، 36 درجه، 30 درجه و 20 درجه. به این خاطر این زوایا را انتخاب کردیم که وقتی آنها را بر 360 تقسیم می کنیم اعداد زوج داریم . دو آینه ای را که بهم چسباندید ا در این زوایا قرار دهید و جسمی بینشان قار دهید . تعداد تصاویری را که می بینید بشمارید . شما می توانید قانون زیر را اثبات کنید : 360 ا تقسیم بر زاویهُ بین دو آینه کده ، ر نیه تعداد تصاویر بعلاوهَُ یک وید داشت .
+توپ تنیسی را به گوشهُ اتاقی پرتاب کنید ، بعد از چند جهش بین سه سطح به سمت شما بازمی گردد. .
پنج آینهُ چهار گوش را بطوری که سطح آینه ها بطرف درون باشند ، به هم چسبانیده و جعبه ای بسازید . سپس آینه ی ششم را با زاویهُ 45 درجه روی قسمت باز جعبه قرار دهید . حال شما می توانید درون جعبه را ببینید .
برای انجام یک آزمایش عددی، زوایای زیر را روی مقوا یید : 180 درجه، 90 درجه، 60 درجه، 45 درجه، 36 درجه، 30 درجه و 20 درجه. به این خاطر این زوایا را انتخاب کردیم که وقتی آنها را بر 360 تقسیم می کنیم، حاصل عدد زوج می شود. دو آینه ای را که بهم چسبانده اید در این زوایا قرار داده و جسمی دربینشان گذارید . تعداد تصاویری را که می بینید بشمارید . شما می توانید قانون زیر را اثبات کنید : ا تقسیم عدد 360 برمقدار زاویهُ بین دو آینه، د رابر تعداد تصاویر بعلاوهَُ یک ی آید.
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 12 دی 1383 [08:02 ]   10   پدرام رشیدی      جاری 
 شنبه 05 دی 1383 [09:27 ]   9   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:25 ]   8   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:20 ]   7   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:18 ]   6   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [09:13 ]   5   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:10 ]   4   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:43 ]   3   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [20:10 ]   2   پدرام رشیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 آبان 1383 [00:49 ]   1   پدرام رشیدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..