منو
 کاربر Online
1135 کاربر online
تاریخچه ی: آثار اطاعت از خداوند

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-16
-اطاعت یعنی فرمانبرداری، و مطیع یعنی فرمانبردار. براین ساس در هر اطاعتی باید دستورات و فرامینی باشد که ز احیه کسی صادر گردد و از ناحیه دیگری فرمانبرداری شد.

خداوند متعال نیز به عنوان آفریدگار و مالک همه نظام هستی، تنها موجودی است که اطاعتش واجب و لازم است و نیز هر کس را که ا تعیی ک چی حکی را داراست؛ چون خداون معال حکیم و عادل و قار مطلق است اگر فرمان ه اطاعت بندان می دهد قطعا" داری آثار پیامدهی مبت راوانی دنیا آخرت، در زندگی اجتاعی و ر بعاد ادی و معنوی است.
+اطاعت یعنی فرمانبرداری، و مطیع یعنی فرمانبردار. بنابراین در هر اطاعتی باید کسی فرمان بده کس دیگری فرمانبرداری کد.
===خداوند متعال به عنوان آفریدگار و مالک همه نظام هستی، تنها موجودی است که اطاعتش بر ه ات وا و لام است. />این م درار ه ک ک او یی کند ی اد است. ===
-د قرن کیم یات متددی یرامون فواد یامدای اطاعت از خداوند متعال وجود دارد، در سوره نساء آیه13 ی مای: « هرکس خدا و رسولش را اطاعت کند خداوند او را در بهشتهایی که رودها از زیر درختاتش جاری است داخل می کند» و در آیه 69 از همین سوره ی فماید: « هرکس فرمانبردار خدا و رسول الله باشد هما با کسانی است که خداوند بر آنها نعمت ارزانی داشته است»

یعنی پیامبران و صدیقین و شهیدان و صالحان که رفیقان خوبی هستند و در آیات 52 از سوره نور و 71 از سوره احزاب ی ماید: « هر کس از خدا و رسول لله اطاعت کند اهل سعادت و رستگاری است.»
+خدوند حکیم و عادل و قادر ملق است، به همین لیل اگر فرمان ه اطاعت بندگان مدهد، اطاعت از او حتما در دنیا و آخرت د زندی شخصی اجتماعی، و در ابعاد مادی و معنوی، برای بندگان آثار مثبت فراوانی ه همراه دارد.
در
رآن کری آیات متعددی یرامون فواید اطاعت از خداوند وجود دارد. در سوره نساء آیه13 چی مده ات:«هر کس خدا و رسولش را اطاعت کند خداوند او را در بهشتهایی که رودها از زیر درختانش جاری است داخل میکند.» و در آیه 69 از همین سوره چین مده:«هرکس فرمانبردار خدا و رسول الله باشد همنی کسانی است که خداوند بر آنها نعمت ارزانی داشته است.» (یعنی پیامبران و صدیقین و شهیدان و صالحان.) در آیات 52 سوره نور و 71 سوره احزاب یز چین مده:«هر کس از خدا و رسول اطاعت کند اهل سعادت و رستگاری است.»
-امام باقر علیه السلام در روایتی به ا می فرماید: " ای ابر! یا کسی که ادعای تشیع دارد فق دم زدن ا محبت دوستی ما برایش کافی است +((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) به ((جابر بن یزید جعفی|جابر)) فرمود:«ای جابر! آیا فقط دم زدن از محبت و دوستی ما کافی است؟
به دا وگن ((شیعه)) ما کسی است که باتقوا باشد و از خداوند اطاعت کند. و نشانه‌ی چنین کسی فروتنی، امانتداری راستویی و تلاوت ((قرآن)) است و نیز ینکه با روزه و نماز، خدا را فراوان یاد کند، به پدر و مدر خود نیکی کند، با همسایگان فقیرش مدارا کند، به مستمندان قرض دهد، زبان خویش را تنها در راه خیر و به سود مردمان به کار ببرد و امین خاندان خود باشد.»
آن‌گا
ه امام فرمود:«ای جابر، به راه‌های مختلف مرو. آیا کافی است بگوییم علی را دوست داریم و ولایتش را پذیرفته‌ایم ولی اهل عمل نباشیم؟ آیا اگر کسی بگوید من دوست رسول خدا هستم ولی به سنتش عمل نکند، این محبت پیامبر به حالش سودی خواهد داشت؟»
آنگاه
فرمود:«باتقو باشید و برای مقاماتی که نزد خداست کار کنید. خداون با هیچ کس خویشاوندی ندارد. محبوبترین بدگان نزد خداوند، باتقواترین و مطیع‌ترین آنهاست. به خدا سوگند جز با اطاعت از پرورگار نمی‌توان به او تقرب پیدا کرد. ما برات ِ آزادی از دوزخ نداریم. هیچکس بر خدا حجت ندارد. هر که مطیع خدا باشد دوست ما و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست. وستی و ولایت ما جز با عمل کردن و خداترسی بدست نمی‌آید.»
-به خدا سوگند ((شیعه)) ما نیست مگر آنکه باتقوا باشد و از خداوند اطاعت کند؛ ای جابر این افراد شناخته نشوند جز با فروتنی و خشوع و امانتداری و بسیاری یاد خدا در روزه و نماز و نیکی به پدر و مادر و مراعات همسایگان فقیر و مستمند و قرض دادن و راستی گفتار و ((آداب قرائت قرآن|تلاوت قرآن)) و بازداشتن زبان ازمردم مگر در مسیر خیر که زبان را به نفع مردم بکار می گیرند و این افراد امانت نگهدار فامیل خویش هستند. "  
-جابر به حضرت گفت: "ای پسر رسول الله! ما امروز کسی را با این ویژگی سراغ نداریم."
حضرت فرمود: " ای ج
ابر، به راههای مختلف مرو، آیا برای مرد کافی است که بگوید من علی را دوست دارم و ولایت او را پذیرفته ام ولی اهل عمل نباشد؟
آیا اگر کسی بگوید من دوست رسول خدا هستم و رسول خدا بهتر از علی علیه السلام است ولی از رفتار او پیروی نکند و به سنتش عمل نکند، این محبت پیامبر هیچ سودی ندارد. "

آنگاه امام باقر علیه السلام در ادامه گفتارش فرمود
: " باتقوا باشید و برای مقاماتی که نزد خداست کار کنید. خداوند با هیچکس خویشاوندی ندارد؛ محبوبترین بندگان خداوند و گرامیترین آنها با تقواترین و مطیع ترین آنهاست.
ای جابر، به خدا سوگند جز با اطاعت از پرورگار نمیتوان به او تقرب پیدا کرد و همراه ما برات آزادی از دوزخ نیست و هیچکس بر خدا حجت ندارد. هر که مطیع خدا باشد دوست ما و هر که نافرمانی خدا کند دشمن ماست. ولایت ماجز با عمل کردن و خداترسی بدست نمی آید.


منابع:
قرآن کریم، اصول کافی، ج 3/ کتاب ایمان و الکفر/ باب الاطاعت و التقوی، ص 118، ح 3.
+منابع:
قرآن کریم، اصول کافی، ج 3/ کتاب ایمان و الکفر/ باب الاطاعت و التقوی، ص 118، ح 3.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [22:58 ]   6   عزت      جاری 
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [14:24 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:07 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:06 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [10:17 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 13 مرداد 1383 [05:27 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..