منو
 کاربر Online
653 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11849  ribosum1.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3284  سمیه فارابی اصل  29090 
11848  reproducalga.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3779  سمیه فارابی اصل  20796 
11847  proteinstructure2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:37 ]  3181  سمیه فارابی اصل  15294 
11846  photo1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:37 ]  4108  سمیه فارابی اصل  4924 
11845  parasiology1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:33 ]  3481  سمیه فارابی اصل  14334 
11844  gill1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:32 ]  3103  سمیه فارابی اصل  12773 
11843  phagocytosisanim.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:31 ]  3163  سمیه فارابی اصل  97406 
11842  musule.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:29 ]  3694  سمیه فارابی اصل  12389 
11841  lysosom.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:29 ]  3302  سمیه فارابی اصل  20945 
11840  immunology3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:28 ]  3508  سمیه فارابی اصل  11533 
11839  immunology2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:28 ]  3395  سمیه فارابی اصل  9536 
11838  immunology1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3431  سمیه فارابی اصل  9524 
11837  hemoglobin.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3686  سمیه فارابی اصل  9589 
11836  gill2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3258  سمیه فارابی اصل  8928 
11835  gardeshmavad1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:21 ]  3574  سمیه فارابی اصل  16671 
11834  gafasesine.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3691  سمیه فارابی اصل  6513 
11833  ecodara3.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3490  سمیه فارابی اصل  38904 
11832  fungi1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  4118  سمیه فارابی اصل  13559 
11831  ecodara2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3399  سمیه فارابی اصل  11786 
11830  ecodara1.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3127  سمیه فارابی اصل  11211 
11829  bonetissue1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3515  سمیه فارابی اصل  13948 
11828  bone4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:18 ]  3693  سمیه فارابی اصل  22667 
11827  bone3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:18 ]  4007  سمیه فارابی اصل  22722 
11826  aids1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:14 ]  3276  سمیه فارابی اصل  20619 
11825  bone1.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:13 ]  3799  سمیه فارابی اصل  9845 
11824  bloodclot2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:13 ]  3525  سمیه فارابی اصل  16390 
11823  bloodclot1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:12 ]  4314  سمیه فارابی اصل  13436 
11822  aids2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:12 ]  3409  سمیه فارابی اصل  14388 
11821  aids1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:11 ]  3858  سمیه فارابی اصل  20619 
11814  asexreprodu.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:29 ]  4501  سمیه فارابی اصل  6917 
11813  saltcalsium.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:28 ]  3222  سمیه فارابی اصل  13095 
11812  chloroplast.3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:25 ]  3268  سمیه فارابی اصل  24474 
11811  geotro.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:24 ]  3119  سمیه فارابی اصل  8423 
11810  photho.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:24 ]  3148  سمیه فارابی اصل  19097 
11809  culturehydroponic1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]  3140  سمیه فارابی اصل  20003 
11808  culturehydroponic.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]  3136  سمیه فارابی اصل  13758 
11807  seedgrowth1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:23 ]  3307  سمیه فارابی اصل  10320 
11806  seedgrowth.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:22 ]  3186  سمیه فارابی اصل  15768 
11805  nanotec4.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:29 ]  3764  سمیه فارابی اصل  7834 
11804  nanotec3.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:28 ]  3506  سمیه فارابی اصل  14623 
11803  nanotec2.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:28 ]  4038  سمیه فارابی اصل  13364 
11802  nanotec1.JPG  شنبه 28 آبان 1384 [18:27 ]  4129  سمیه فارابی اصل  7832 
11765  alphaparticle.JPG  پنج شنبه 26 آبان 1384 [08:25 ]  3266  مجید آقاپور  7134 
11763  کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5729  سمیه فارابی اصل  7834 
11762  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:14 ]  5041  سمیه فارابی اصل  14623 
11761  کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.1.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  5883  سمیه فارابی اصل  13364 
11760  کاربد نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  چهارشنبه 25 آبان 1384 [20:13 ]  7605  سمیه فارابی اصل  7832 
11759  Alexander_Fleming1.gif  چهارشنبه 25 آبان 1384 [16:30 ]  3650  سمیه فارابی اصل  11352 
11662  یک واحد از روبات تکثیر شونده  دوشنبه 23 آبان 1384 [06:06 ]  22788  بابک خسروشاهی  26591 
11661  borage1.jpg  دوشنبه 23 آبان 1384 [04:16 ]  4064  سمیه فارابی اصل  25200 
11548  نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:24 ]  4073  سمیه فارابی اصل  7834 
11547  نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:24 ]  4426  سمیه فارابی اصل  13364 
11546  نانوتکنولوژی در پزشکی.5.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4359  سمیه فارابی اصل  7832 
11545  نانوتکنولوژی در پزشکی.1  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4358  سمیه فارابی اصل  20863 
11544  نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4544  سمیه فارابی اصل  14623 
11543  مهندسی بافت.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:23 ]  4290  سمیه فارابی اصل  25400 
11542  روده کوچک.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:22 ]  4052  سمیه فارابی اصل  21081 
11541  روده کوچک.1.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:15 ]  3631  سمیه فارابی اصل  18030 
11540  روده کوچک.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  4184  سمیه فارابی اصل  18285 
11539  روده بزرگ.2.JPG  شنبه 14 آبان 1384 [04:14 ]  3938  سمیه فارابی اصل  19953