منو
 کاربر Online
1198 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
11879  hypophyse.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:47 ]  4137  سمیه فارابی اصل  16654 
11878  hepatit A2.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:46 ]  3550  سمیه فارابی اصل  5338 
11877  hepatit A1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:46 ]  3820  سمیه فارابی اصل  5921 
11876  conectiontissue.jpg  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:43 ]  3410  سمیه فارابی اصل  15275 
11875  cartilage.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:43 ]  3367  سمیه فارابی اصل  21978 
11874  atp2.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:42 ]  3889  سمیه فارابی اصل  15493 
11873  atp1.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:42 ]  3710  سمیه فارابی اصل  13991 
11872  aids3.JPG  دوشنبه 30 آبان 1384 [03:41 ]  3575  سمیه فارابی اصل  5760 
11871  vacuole3.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:05 ]  3369  سمیه فارابی اصل  14391 
11870  vacocule2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:03 ]  3671  سمیه فارابی اصل  16319 
11869  vacocule1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [18:01 ]  3532  سمیه فارابی اصل  15562 
11868  virus2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:59 ]  3400  سمیه فارابی اصل  18353 
11867  translation5.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:58 ]  3641  سمیه فارابی اصل  180583 
11866  virus1.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:57 ]  3719  سمیه فارابی اصل  11992 
11865  translation5.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:55 ]  3700  سمیه فارابی اصل  180583 
11864  tissue1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:52 ]  3531  سمیه فارابی اصل  18280 
11863  stem3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:51 ]  3528  سمیه فارابی اصل  8592 
11862  structureprotein1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3903  سمیه فارابی اصل  10055 
11861  stomach2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3751  سمیه فارابی اصل  26987 
11860  stomach1.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:47 ]  3582  سمیه فارابی اصل  25508 
11859  stem4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3620  سمیه فارابی اصل  9467 
11858  stem2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  3948  سمیه فارابی اصل  15255 
11857  stem1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:46 ]  4054  سمیه فارابی اصل  25144 
11856  skinbody4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:45 ]  3558  سمیه فارابی اصل  19608 
11855  seedgrowth3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:41 ]  3903  سمیه فارابی اصل  8368 
11854  skinbody3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:40 ]  3858  سمیه فارابی اصل  22877 
11853  skinbody2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:40 ]  3932  سمیه فارابی اصل  25857 
11852  skinbody1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:39 ]  3593  سمیه فارابی اصل  11193 
11851  roshdgah1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:39 ]  3551  سمیه فارابی اصل  14199 
11850  root.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3494  سمیه فارابی اصل  12280 
11849  ribosum1.GIF  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3380  سمیه فارابی اصل  29090 
11848  reproducalga.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:38 ]  3858  سمیه فارابی اصل  20796 
11847  proteinstructure2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:37 ]  3429  سمیه فارابی اصل  15294 
11846  photo1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:37 ]  4303  سمیه فارابی اصل  4924 
11845  parasiology1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:33 ]  3586  سمیه فارابی اصل  14334 
11844  gill1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:32 ]  3464  سمیه فارابی اصل  12773 
11843  phagocytosisanim.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:31 ]  3538  سمیه فارابی اصل  97406 
11842  musule.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:29 ]  3852  سمیه فارابی اصل  12389 
11841  lysosom.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:29 ]  3480  سمیه فارابی اصل  20945 
11840  immunology3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:28 ]  3582  سمیه فارابی اصل  11533 
11839  immunology2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:28 ]  3585  سمیه فارابی اصل  9536 
11838  immunology1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3507  سمیه فارابی اصل  9524 
11837  hemoglobin.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3813  سمیه فارابی اصل  9589 
11836  gill2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:27 ]  3401  سمیه فارابی اصل  8928 
11835  gardeshmavad1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:21 ]  3669  سمیه فارابی اصل  16671 
11834  gafasesine.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3822  سمیه فارابی اصل  6513 
11833  ecodara3.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  3661  سمیه فارابی اصل  38904 
11832  fungi1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:20 ]  4318  سمیه فارابی اصل  13559 
11831  ecodara2.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3518  سمیه فارابی اصل  11786 
11830  ecodara1.jpg  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3517  سمیه فارابی اصل  11211 
11829  bonetissue1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:19 ]  3613  سمیه فارابی اصل  13948 
11828  bone4.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:18 ]  3808  سمیه فارابی اصل  22667 
11827  bone3.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:18 ]  4090  سمیه فارابی اصل  22722 
11826  aids1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:14 ]  3498  سمیه فارابی اصل  20619 
11825  bone1.gif  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:13 ]  3903  سمیه فارابی اصل  9845 
11824  bloodclot2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:13 ]  3583  سمیه فارابی اصل  16390 
11823  bloodclot1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:12 ]  4478  سمیه فارابی اصل  13436 
11822  aids2.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:12 ]  3513  سمیه فارابی اصل  14388 
11821  aids1.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [17:11 ]  4015  سمیه فارابی اصل  20619 
11814  asexreprodu.JPG  یکشنبه 29 آبان 1384 [05:29 ]  4568  سمیه فارابی اصل  6917