منو
 صفحه های تصادفی
آغاز نزول قرآن
نتایج جنگ چالدران
وادی القری
موور
کنیه های امام سجاد علیه السلام
دفاتر شبکه رشد
شیوه زندگی سرخ پوستان کهن
عزاداری بنی هاشم و اصحاب پیامبر درمدینه پس از شهادت امام علیه السلام
اهمیت ورزش
حمام آفتاب
 کاربر Online
2139 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
12567  uninarysystem2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3617  سمیه فارابی اصل  12850 
12566  uninarysystem1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:14 ]  3821  سمیه فارابی اصل  9127 
12565  tympanicmembrance2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:13 ]  3912  سمیه فارابی اصل  12571 
12564  tympanicmembrance1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:13 ]  3586  سمیه فارابی اصل  8254 
12563  tuberclusis3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:09 ]  3392  سمیه فارابی اصل  17987 
12562  tuberclusis2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3567  سمیه فارابی اصل  8161 
12561  tuberclusis1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3668  سمیه فارابی اصل  10596 
12560  transcription2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:08 ]  3873  سمیه فارابی اصل  11763 
12559  transcription1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3821  سمیه فارابی اصل  15081 
12558  tokhmdanplant.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3618  سمیه فارابی اصل  9018 
12557  tiamin.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:07 ]  3586  سمیه فارابی اصل  8429 
12556  tetany3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [17:06 ]  3629  سمیه فارابی اصل  5476 
12555  tetany2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3475  سمیه فارابی اصل  7570 
12554  tetany1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3426  سمیه فارابی اصل  7717 
12553  tamaioscell1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3644  سمیه فارابی اصل  11684 
12552  stamen1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3444  سمیه فارابی اصل  10010 
12551  spiralcolumn5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:59 ]  3484  سمیه فارابی اصل  14214 
12550  spiralcolumn2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:58 ]  3471  سمیه فارابی اصل  22934 
12549  spiralcolumn1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:58 ]  3907  سمیه فارابی اصل  21260 
12548  spiralcolumn4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:54 ]  3624  سمیه فارابی اصل  13048 
12547  spiralcolumn3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:53 ]  4160  سمیه فارابی اصل  19527 
12546  sneeze4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3935  سمیه فارابی اصل  5151 
12545  sneeze3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3517  سمیه فارابی اصل  9067 
12544  sneeze1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3573  سمیه فارابی اصل  15434 
12543  sieve3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:52 ]  3492  سمیه فارابی اصل  23272 
12542  sieve2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:51 ]  3466  سمیه فارابی اصل  10058 
12541  sieve1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:36 ]  3513  سمیه فارابی اصل  9365 
12540  riboflavin1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3534  سمیه فارابی اصل  5948 
12539  redalgae3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3332  سمیه فارابی اصل  10795 
12537  redalgae2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3573  سمیه فارابی اصل  16568 
12538  redalgae1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:35 ]  3378  سمیه فارابی اصل  16463 
12536  proteinsentes1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:34 ]  3393  سمیه فارابی اصل  26511 
12535  porifera5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:34 ]  3438  سمیه فارابی اصل  21899 
12534  porifera4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:34 ]  3646  سمیه فارابی اصل  13748 
12533  porifera3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:28 ]  3424  سمیه فارابی اصل  17512 
12532  porifera2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:28 ]  3703  سمیه فارابی اصل  18461 
12531  porifera1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:28 ]  3478  سمیه فارابی اصل  22435 
12530  pollution4.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3468  سمیه فارابی اصل  7078 
12529  pollution3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3364  سمیه فارابی اصل  5035 
12528  pollution2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3470  سمیه فارابی اصل  4249 
12527  pollution1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3656  سمیه فارابی اصل  9285 
12526  pinus3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:27 ]  3374  سمیه فارابی اصل  14734 
12525  pinus2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  3387  سمیه فارابی اصل  15143 
12524  pinus1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  3498  سمیه فارابی اصل  14094 
12523  petridophyta2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:26 ]  3650  سمیه فارابی اصل  23746 
12522  petridophyta1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:21 ]  3510  سمیه فارابی اصل  6312 
12521  pertussis3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3572  سمیه فارابی اصل  12338 
12520  pertussis2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3644  سمیه فارابی اصل  6445 
12519  pertussis1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3321  سمیه فارابی اصل  8080 
12518  panceras3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:20 ]  3385  سمیه فارابی اصل  12828 
12517  panceras2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:19 ]  3457  سمیه فارابی اصل  10092 
12516  panceras1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:19 ]  3463  سمیه فارابی اصل  12322 
12515  noseanatomy3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3624  سمیه فارابی اصل  5568 
12514  noseanatomy2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3472  سمیه فارابی اصل  10457 
12513  noseanatomy1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3494  سمیه فارابی اصل  9422 
12512  noron3.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3521  سمیه فارابی اصل  19789 
12511  noron2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:15 ]  3466  سمیه فارابی اصل  11879 
12510  neuron2.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:14 ]  3324  سمیه فارابی اصل  11967 
12509  neuron1.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:10 ]  3684  سمیه فارابی اصل  10176 
12507  nervoussystem5.JPG  یکشنبه 27 آذر 1384 [16:10 ]  3386  سمیه فارابی اصل  12063