منو
 صفحه های تصادفی
مقایسه نظریات مارکس و دورکیم و ماکس وبر درباره ارتباط دین و جامعه
دوقرن سکوت
امی
اگوست کنت
طبقه بندی مشاغل از دید روانشناسی
نظریه یادگیری اکتشافی برونر
تحریم همه مستی آورها « مسکرها » توسط پیامبر - ص
اثر هماتوکریت بر ویسکوزیته خون
حالت ماده
ارزیابی چند محوری D.S.M– IV-R
 کاربر Online
965 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

گالری را مرور کن

مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه

تصاویر گالری

شناسه نام تاریخ ایجاد تعداد بازدید ها کاربر اندازه فایل
13120  engineringgenetic1.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [15:02 ]  3184  سمیه فارابی اصل  16061 
13119  cytoskeleton4.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [15:01 ]  3425  سمیه فارابی اصل  17647 
13118  cytoskeleton1.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [15:01 ]  3225  سمیه فارابی اصل  2617 
13117  cytoskeleton3.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [15:00 ]  3280  سمیه فارابی اصل  13501 
13116  cytoskeleton2.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:59 ]  3170  سمیه فارابی اصل  16897 
13115  cultureplant6.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:58 ]  3273  سمیه فارابی اصل  9450 
13114  cultureplant5.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:56 ]  3262  سمیه فارابی اصل  10982 
13113  cultureplant4.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:56 ]  3218  سمیه فارابی اصل  11743 
13112  cultureplant3.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:56 ]  3335  سمیه فارابی اصل  8204 
13111  cultureplant2.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:55 ]  3374  سمیه فارابی اصل  9221 
13110  bacteria9.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:53 ]  3488  سمیه فارابی اصل  11021 
13109  bacteria8.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:53 ]  3376  سمیه فارابی اصل  14248 
13108  bacteria7.JPG  پنج شنبه 22 دی 1384 [14:52 ]  3530  سمیه فارابی اصل  11866 
13078  cultureplant3.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:31 ]  3147  سمیه فارابی اصل  8204 
13077  cultureplant1.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:30 ]  3215  سمیه فارابی اصل  9824 
13076  bacteria6.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:30 ]  3406  سمیه فارابی اصل  14816 
13075  bacteria5.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:30 ]  3440  سمیه فارابی اصل  8426 
13074  mussel3.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:01 ]  3194  سمیه فارابی اصل  24755 
13073  mussel2.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:01 ]  3271  سمیه فارابی اصل  12389 
13072  mussel1.JPG  سه شنبه 20 دی 1384 [15:01 ]  3153  سمیه فارابی اصل  13107 
13040  urea3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:23 ]  3270  سمیه فارابی اصل  7230 
13039  wheat2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:21 ]  3180  سمیه فارابی اصل  15416 
13038  urea1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:21 ]  3275  سمیه فارابی اصل  14529 
13037  wheat4.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:19 ]  3142  سمیه فارابی اصل  22328 
13036  wheat3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:19 ]  3267  سمیه فارابی اصل  13805 
13035  wheat1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:18 ]  3098  سمیه فارابی اصل  13627 
13034  vitamink1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:17 ]  3353  سمیه فارابی اصل  8097 
13033  vitaminB1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:17 ]  3102  سمیه فارابی اصل  8409 
13032  Urea4.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:17 ]  3317  سمیه فارابی اصل  15427 
13031  urea2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:15 ]  3312  سمیه فارابی اصل  5500 
13030  urea1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:15 ]  3325  سمیه فارابی اصل  14529 
13029  tocopherole3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:15 ]  3350  سمیه فارابی اصل  9656 
13028  rice4.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:15 ]  3380  سمیه فارابی اصل  16051 
13027  rice3JPG.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:12 ]  3649  سمیه فارابی اصل  15779 
13026  rice1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:12 ]  3258  سمیه فارابی اصل  24409 
13025  rice2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:12 ]  3342  سمیه فارابی اصل  14262 
13024  pisumsativum3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:12 ]  3220  سمیه فارابی اصل  14180 
13023  accorbicacid3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:11 ]  3228  سمیه فارابی اصل  3261 
13022  rice1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:08 ]  3167  سمیه فارابی اصل  24409 
13021  plantevolution1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:08 ]  3168  سمیه فارابی اصل  17637 
13020  pisumsativum2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:07 ]  3208  سمیه فارابی اصل  11090 
13019  pisumsativum1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:07 ]  3413  سمیه فارابی اصل  15879 
13018  orange.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:07 ]  3242  سمیه فارابی اصل  9238 
13017  melongena4.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:07 ]  3245  سمیه فارابی اصل  6995 
13016  melongena3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:06 ]  3148  سمیه فارابی اصل  9356 
13015  melongena2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:05 ]  3191  سمیه فارابی اصل  14182 
13014  melongena1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:01 ]  3145  سمیه فارابی اصل  11937 
13013  glycolise2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:01 ]  3475  سمیه فارابی اصل  20704 
13012  glycolise1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:01 ]  3093  سمیه فارابی اصل  15365 
13011  gezerephtole1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:01 ]  3108  سمیه فارابی اصل  10330 
13010  genemutation2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:00 ]  3375  سمیه فارابی اصل  13665 
13009  genemutation1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:00 ]  3491  سمیه فارابی اصل  10037 
13008  cobalamin3.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [21:00 ]  3178  سمیه فارابی اصل  12927 
13007  calcipherole2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [20:56 ]  3190  سمیه فارابی اصل  6139 
13006  accorbicacid4.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [20:56 ]  3438  سمیه فارابی اصل  6026 
13005  accorbicacid2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [20:56 ]  3287  سمیه فارابی اصل  5852 
13004  accorbicacid1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [20:56 ]  3232  سمیه فارابی اصل  8400 
13003  tricium1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [15:58 ]  3222  سمیه فارابی اصل  14060 
13002  palmae1.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [15:58 ]  3098  سمیه فارابی اصل  40024 
13001  tocopherol2.JPG  دوشنبه 19 دی 1384 [15:54 ]  3501  سمیه فارابی اصل  14292