منو
 کاربر Online
682 کاربر online

کشفیات علم فیزیک

چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > تاریخ


کشفیات علم فیزیک


اعراب - مصریان و دیگران نظام عدد نویسی کنونی - هندسه مقدماتی و ریاضیات مقدماتی را ابداع می کنند.


قبل از میلاد :


 • 525 فیثاغورث : با ابداع آمیزه ای از ریاضیات و عرفان از افسانه رویگردان شده به اعداد که آنها را منبع حقیقت می داند روی می آورد.
 • 340 ارسطو: مجادله می کند که زمین به جای یک فلات مسطح یک کره گرد است.
 • 295 اقلیدس : کتاب خود عناصر را منتشر و دانش هندسه را منظم و مرتب می کند.
 • 260 اریستار کوس ساموسی : اصلگردش زمینبه گرد خورشید و عالمی بسیار پهناور را پیش می کشد.
 • 240 :ارشمیدس:مکانیک کلاسیک و دانش فیزیک مقدماتی را پی ریزی و مدون می کند.
 • 200 اراتو ستنس : روش اندازه گیری محیط زمین را به دست می دهد.
 • 100 کلادیوس پتالومی ( بطلمیوس) : مدل پیچیده زمین مرکزی جهان را می سازد که تا 1400 سال بعد اساس دانش نجوم باقی می ماند.

بعد از میلاد


 • 1515 لئوناردو داوینچی : در زمینه های مکانیک - هیدرولیک و آیرو دینامیکمشاهدات و برداشت های مهمی می کند.
 • 1543آنیکلاس کپرنیک : کتاب ( درباره گردش سیارات) را منتشر و اصل خورشید مرکزی جهان را مطرح می کند.
 • 1572 تیکو براهه : یک نوا (ستاره جدید = Nova ) مشاهده می کند که گواهی بر متغیر بودن جهان می شود.
 • 1610گالیلئو گالیله: برای نخستین بار آسمان شب را از درون یک دوربین نجومی تلسکوپ می بیند و کشفیاتی را اعلام میکند که موید صحت نظریه کیهانی کپرنیک است.
 • 1619یوهان کپلر : ثابت می کند که مسیر حرکت سیارات به گرد خورشید بیضی شکل است و قوانین حرکت آن ها را بدست می آورد.
 • 1687آیزاک نیوتن: با انتشار کتاب پرنسیپای خود نشان می دهد کهنیروی جاذبه ثقل که از قانون تناسب معکوس با مجذور فاصله پیروی می کند. عامل حرکت سقوطی اجسام به طرف زمین و حرکت مداری کره ماه به زمین - هر دو - یکی است.
 • 1799 پی یر سیمون دو لاپلاس : برای فرضیه جاذبه عمومی نیوتن شالوده ای ریاضی بنا و نظریه احتمالات را نیز پی ریزی می کند. لاپلاس به پایه گذاری دستگاه آحاد اندازه گیری متریک هم کمک می کند.
 • 1824کارل فردریش گاوس: اصول هندسه غیر اقلیدسی را پی ریزی می کند.
 • 1824 کریستین دوپلر : کشف می کند کهفرکانس امواج نوری و صوتی یک منبع در حال حرکت به چشم و گوش یک ناظر ایستاده کمتر می آید اگر منبع در حال دور شدن از او و بیشتر می آید. اگر منبع در حال نزدیک شدن به او باشد.
 • 1831مایکل فارادی: پدیده القای الکترومغناطیسی را کشف می کند.
 • 1848ویلیام کولن:دمای صفر مطلقرا تعیین می کند.
 • 1848 ژان لئو فوکو : روش هایی برای اندازه گیری سرعت نور در هوا ابداع و ثابت می کند که سرعت سیر نور در آب و سایر محیط های شفاف به نسبت عکس ضریب های شکست نوری آن محیط کاهش می یابد.
 • 1860 رابرت بنزن و گوستاو کیرشهف: تجزیه طیفی را پی ریزی و مقایسه مواد آزمایشگاهی با مواد سازنده خورشید و ستارگان دیگر را که در عمل به معنای امکان تعیین جنس مواد سازنده آن کرات از روی زمین است ممکن می کند.
 • 1864 جان کلارک ماکسول : در گفتار درباره الکتریسیته ومغناطیس««- را که امکان فهم پدیده های مربوط به این حوزه دانش را بسیار بیشتر می کند منتشر می سازد.
 • 1879 آلبرت مایکلسن : با استفاده از اصول فوکو ««سرعت سیر نور را اندازه می گیرد.
 • 1887 آلبرت مایکلسن و ادوارد مورلی : آزمایش های دقیقی انجام و به کمک آن ها نشان می دهند که فضا از چیزی به نام اتر که وجود آن برای انتشار نور لازم دانسته می شد نمی تواند پر باشد.
 • 1894هاینریش هرتز: عملا نشان می دهد که امواج الکترومغناطیسی باسرعت نور سیر می کنند و مانند آن می توانند بازتابش و شکست داشته باشند و قطبی یا پلاریزه هم بشوند.
 • 1895ویلیام رونتگن:اشعه ایکسرا کشف و نخستین برنده جایزه نوبل درفیزیک می شوند.
 • 1898ماری و پیر کوری: عناصر رادیو اکتیو رادیوم و پولونیوم را شناسایی می کنند.
 • 1900ماکس پلانک: نظریه کوانتومی تابش(تشعشع) را بصورت یک اصل بیان کرد و با آن فیزیک کوانتومی را پایه ریزی کرد.
 • 1904ارنست رادرفورد: نشان می دهد که عمر زمین را می توان با محاسبه مقدار گاز هلیومی که از سنگ معدن مواد رادیواکتیو خارج می شود اندازه گرفت.
 • 1905آلبرت انیشتین: مقالاتی درباره نظریه نسبیتخاص -پدیده فوتو الکتریکو حرارت براونی منتشر می کند کهنظریه نسبیت وی اندازه کیری زمان و مکان درسرعت های زیاد را ناهنجار و جرم و انرژی را معادل یکدیگر می داند.
 • 1906 جی جی تامسون : وجود ذره الکترون را عملا تثبیت می کند.
 • 1911 ارنست رادرفورد : نشان می دهد که بخش اعظم جرمی اتم در هسته بسیار کوچک آن جای دارد.
 • 1913 نیلز بوهر : نظریه ساختار اتم را فرمول بندی می کند.
 • 1916آلبرت انیشتین:نظریه نسبیت عام خود را که نظریه بنیادی درباره فضا - زمان و جاذبه ثقل است منتشر می کند و جاذبه ثقل را پدیده ای ناشی از فضای خمیده میداند.
 • 1924 شاهزاده لویی دوبروی : اصل علمی را مطرح می کند که به موجب آن ماده حتی شیئی مانند الکترون که در حالت عادی ذره شناخته می شود در عین حال رفتار موجی هم دارد.
 • 1925 ولفگانگ پاولی : اصل منع (exclusion principal) خود را که در شناخت خطوط طیفی نور ستارگان و سحابی ها کارایی دارد بیان می کند.
 • 1926 اروین شرودینگر : معادله موج خود را که شرح چگونگی حرکت امواج دوبروی از مکانی به مکان دیگر است. و اینک معادله مرکزی مکانیک کوانتومی دانسته می شود تدوین و تثبیت می کند.
 • 1927 یان اورت : ثابت می کند که کهکشان راه شیری در چرخش است و چندی بعد با استفاده از تلسکوپ رادیویی نقشه هایی از بازوی مارپیچی این کهکشان تهیه می کند.
 • 1928 پی . ا. ام دیراک : با محاسبه وجود ذرات ضد ماده را پیش بینی می کند که اینها ذراتی هستند مانند ذرات ماده معمولی ولی بار الکتریکی مختلف العلامه با بار آنها ( یکی از آنها پزیترون است که ضد الکترون است)
 • 1929 ادوین هابل : با استفاده از تجزیه و تحلیل طیفی نشان می دهد که جهان واقعا آنگونه که انیشتین با محاسبه پیش بینی کرده است در حال انبساط است.
 • 1931 ولفگانگ پاولی : وجود ذره نوترینو را با محاسبه پیش بینی می کند.
 • 1932 جیمز چادویک : ذره نوترون را کشف و جایزه نوبل 1935 درفیزیک را نصیب خود می کند.
 • 1938 لیزه و اوتو هاهن : پدیده شکافت هسته اتم را کشف می کند و هاهن به پاس آن کشف جایزه نوبل دریافت می کند ( همکار او میتز پیش از کامل شدن کار مجبور به فرار از آلمان نازی می شود ولی آگاهان نقش آن خانم را در آن تلاش محفوظ می دانند.)
 • 1939 لئوزیلارد : به مفهوم واکنش زنجیره ای درفیزیک اتمی دست می یابد و یکی از چند نویسنده نامه ای به امضایانیشتین به رئیس جمهور روزولت می شود. نامه درباره توانایی هایبمب اتمیو علمی بودن ساخت آن با استفاده از پدیدهشکافت هستهاورانیوم است.
 • 1942 انریکو فرمی : سرپرستی برنامه ساخت و راه اندازی نخستینراکتور اتمیجهان را که بخشی از پروژه منهتن است به عهده می گیرد.
 • 1945جی رابرت اوپنهایمر: برنامه ساختن نخستینبمب اتمیرا که بخشی از پروژه منهتن است رهبری می کند.
 • 1946 ژرژ گاموف : پیش بینی می کند که انفجار بزرگ آغازگر جهان باید تشعشعات کیهانی پشت صحنه ای بار آورده باشد.
 • 1960 آلن سندیج و توماس ماتیوس : کوازار ها را که دورترین کهکشانها ( دورترین تا زمین) هستند کشف می کنند.
 • 1961 مری گل مان ویووال نعمان : مستقل از یکدیگر طرح طبقه بندی ذرات درون اتمی را که گل مان طرح هشت لایگی می نامند می ریزند
 • 1963 ئی . ان . لورنتز : نخستین مقاله دربارهنظریه درهم ریختگیرا منتشر می کند.
 • 1964مری گل مان و جرج زوویک: مستقل از یکدیگر نظریه تشکیل یافتن پروتون و نوترون و هادرون دیگر از ذرات جدید کوچکتری به نام کوارک را پیش می شکد که نامکوارک و گل مان انتخاب می کنند.
 • 1965ریچار فاینمن: مشترکا با توموناکو و شوینگر جایزه نوبل در فیزیک را بپاس ابداع نظریه الکترودینامیک کوانتومی برنده می شوند. نظریه ای که ابداع آن در طریق جستجو برای درک طبیعت گام مهمی به جلو تلقی می شود.
 • 1965 رابرت ویلسون و آرنونپنریاس : وجود تشعشعات یا تابش هایی را در اعماق فضا کشف و صحت نظریه انفجار بزرگ را تایید آزمایش می رسانند.
 • 1968 آزمایش های انجام شده در مرکز شتاب دهنده خطی دانشگاه استنفورد صحت نظریه کوارک ها را تایید میکنند.
 • 1981 آلن گوت : این اصل را که عالم کیهانی اولیه از یک دوره انبساط قابل نمایش با یک تابع ریاضی نمایی گذر کرده است ثابت می کند.
 • 1995 دانشمندان شاغل در آزمایشگاه دستگاه شتاب دهنده ملی فرمی - نشانه های وجود کوارک (رو) آخرین عضو پیدا نشده خانواده ذرات تشکیل دهنده سنگ بنای کل ماده موجود در عالم را پیدا می کند.


تعداد بازدید ها: 18573


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..