منو
 صفحه های تصادفی
امام خمینی - دوری از تجملات
آشنایی مقدماتی با نظریه مجموعه ها
کعبه
امام کاظم علیه السلام و هدایت عبدالله بن حسن
نامگذاری داروها
رکن الدین سلطانشاه از سلاجقه ی کرمان
آلودگی آبهای زیرزمینی
تجارت الکترونیکی
ديسك مغناطيسي
ائمه فرزندان پیامبر هستند
 کاربر Online
856 کاربر online

واژگان فیزیک نوین

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک نوین
(cached)

img/daneshnameh_up/8/88/alphaparticle.JPGimg/daneshnameh_up/d/dd/proton-spin.JPGimg/daneshnameh_up/f/f6/mhd.jpgimg/daneshnameh_up/f/f3/C3_atomPic_03.JPGتصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
آشکار سازهای تابشی
radiative detectors
آشکار ساز تابش فلورسانساز لوله‌های فوتو مولتی پلایر به عنوان آشکار ساز استفاده می‌شود.
Fluorescence radiation detector
آشکار ساز فوتومتریاین آشکارسازها شامل سلولهای ولتایی: فوتو لوله‌ها ، لوله‌های تکثیر کننده فوتون ، آشکار سازهای نیم رسانا و دیودهای سیلیکن می‌باشند.
detectors Photometric
آشکار ساز گرماییدر ناحیه مادون قرمز شدت منبع تابش پایین است و در نتیجه علامت الکتریکی حاصل از آشکار ساز ضعیف است. لذا برای اندازه‌گیری تابش از آشکار سازهای گرمایی استفاده می‌شود. مثل ترموکوپل و بولومتر.
heat detectors
آشکارساز گولییکی از آشکار سازهای IR می‌باشد که نوعی ترمو متر حساس به گاز است و از گاز گزنون استفاده می‌شود که در یک محفظه ، استوانه‌ای قرار دارد.
Goley detectors
آشکار ساز مادون قرمزمعمولا از آشکار سازهای گرمایی استفاده می‌شود. این آشکار سازها شامل ترموکوپل ، بولومتر ، آشکار سازهای پیروالکتریک و آشکار ساز گولی می‌باشند.
In frared detectors
آشکار سازهای NMRاین آشکار سازها شامل Cross - coil و Singl - coil می‌باشد.
NMR detectors
آشکار سازهای اشعه ایکس این آشکار سازها شامل شمارنده‌ فوتون Photon counter) ، Filed Gas) لوله گایگر ، محفظه‌های یونیزاسیون ، شمارنده جرقه‌ زن و نیم‌ هادیها می‌باشند.
X - Ray - source
آشکار سازهای پیروالکتریکبعضی از بلورها مثل تانتالات ، لیتیم ، تیتانات باریم و سولفات تری ‌گلیسیرین دارای المانهای وابسته به دما هستند و وقتی بین صفحات فلزی قرار می‌گیرند، یک خازن حساس به دما تشکیل می‌شود که توان تابش IR را اندازه می‌گیرد.
Pyroelectris detectors
آشکار سازهای کروماتوگرافی گازیاین آشکار سازها شامل نوع هدایت ‌پذیری گرمایی (TCD) ، یونیزاسیون شعله‌ای (FID) ، ترمو یونی (TLD) ، (Electron caplury) می‌باشد.
Chromatographis detector
آشکار ساز هدایت گرمایییکی از آشکار سازهای کورموتوگرافی گازی است. عنصر حساس یک منبع گرم شده از طریق الکتریکی است که دمای آن در قدرت الکتریکی ثابت به هدایت پذیری گرمایی گاز محیط بستگی دارد. عنصر گرم شده از جنس پلاتین ، طلا یا تنگستن است.
Theramal corductivity detector
آشکار ساز یونیزاسیون شعله‌ایبسیاری از ترکیبات آلی وقتی در دمای شعله هوا ـ هیدروژن پیرولیز می‌شوند، واسطه‌‌های یونی تولید می‌کنند که باعث عبور الکتریسیته از پلاسما می‌شوند. گونه‌های باردار بوسیله یک جمع کننده جمع شده و جریان ایجاد شده بعد از تقویت ثبت می‌شود.
Flame ionization detector
آهنگ واکنشی
reaction rate
اتم هیدروژن گونه
hydrogen atom
احتمال
probability
ارزش انتظاری
expectation value
اسپین- مدار
spin-orbit
انرژی عدوم تقارن (انرژی بستگی متوسط)عبارت است از اختلاف بین انرژی هسته‌ای یک هسته با اعداد نوترونی و پروتونی Z , N با انرژی ایزوباری که در آن اعداد نوترونی و پروتونی ، هر دو مساوی A/2 است
Average binding energy
img/daneshnameh_up/a/a8/atomb.gif
الکترونهای اتمی
atomic electrons
اصل توافق بوهربر طبق آن وقتی اعداد کوانتومی سیستم خیلی بزرگ می‌شوند، مکانیک کوانتومی را با مکانیک کلاسیک تقریبا یکی گرفت.
Bohr correspondence principle
اشعه ترمزی (برمز اشتراهلونگ)برای انرژیهای جنبشی بیش از M0c2 که در آن M0 جرم سکون ذره است، اتلاف انرژی توسط گسیل تابش الکترومغناطیسی بیش از بیش اهمیت پیدا می‌کند. این تابش را برمز اشتراهلونگ یا تابش ترمزی می‌نامند
Bermsstrahlung
ابر باری حول نوکلئونتوزیع بار شعاعی پروتون و نوترون در هسته اتم را گویند.
charg cloud around nucleon
img/daneshnameh_up/c/cd/camptoneff.JPG
اثر کامپتونالکترودینامیک کلاسیک نشان می‌دهد که هر ذره باردار شتاب یافته ، تشعشع می‌کند. از این رو وقتی تابش الکترومغناطیسی با فرکانس معین به یک الکترون نه چندان مقید اصابت می کند، شتاب القایی باعث می شود که الکترون مقداری از انرژی الکترومغناطیسی را با همان فرکانس دوباره تابش کند. این پدیده به پراکندگی تامسون معروف است. تعمیم کوانتومی آن اثر کامپتون است.
Compton effect
انرژی کولونیانرژی حاصل از برهمکنش بین بارهای الکتریکی.
coulomb energy
انرژی واپاشیانرژی واپاشی اختلاف جرم ایزوبارها را می‌رساند.
Decay energy
واپاشی الکترونی (بتایی)متداولترین نوع واپاشی پرتوزا است، زیرا تمام ویژه هسته‌هایی که در دره پایداری نیستند، آمادگی گسیل بتا را دارند. این فرآیند مشتمل بر گسیل مستقیم یک الکترون از هسته است.
beta decay
آشکار سازهادستگاههایی که برای ردیابی و یا شناسایی تشعشعات هسته‌ای بکار می‌روند.
Detectors
طول موج کامپتوندر برهمکنش پرتو گاما با یک الکترون نه چندان مقید ، پرتو گاما با یک اتلاف انرژی مناسب پراکنده می‌شود. اختلاف طول موج در این برهمکنش (λ' - λ = h/m0c (1 - cosθ که h/m0c را طول موج کامپتون نامند.
Compton wavelength
برهمکنش اسپین - مدارالکترونها و نوکلئونها دارای تکانه‌های زاویه‌ای ذاتی هستند، که اسپین ذاتی خوانده می‌شوند. مطالعه تکانه‌ای زاویه‌ای کل یک سیستم ذرات برهمکنشی ، جزئیات راجع بین نیروهای این ذرات را منعکس می‌کند. مثلا از جمع برداری یا جفت شدگی تکانه زاویه‌ای الکترونها در اتمها ، می‌توان پی به وجود نیرویی برد که حرکت مداری اسپین یک الکترون را در میدان الکتریکی هستند (جفت شدگی اسپین - مدار) به هم مربوط می‌سازد.
spin - spin interaction
برهمکنش اسپین - اسپین الکترونها و نوکلئونها دارای تکانه‌های زاویه‌ای ذاتی هستند، که اسپین ذاتی خوانده می‌شوند. مطالعه تکانه‌ای زاویه‌ای کل یک سیستم ذرات برهمکنشی ، جزئیات راجع بین نیروهای این ذرات را منعکس می‌کند. مثلا از جمع برداری یا جفت شدگی تکانه زاویه‌ای الکترونها در اتمها ، می‌توان پی به وجود نیرویی برد که حرکت مداری اسپین یک الکترون را در میدان الکتریکی هستند (جفت شدگی اسپین - مدار) به هم مربوط می‌سازد.
spin - orbit interaction
حالت انرژی
Energy state
انرژی فوق حرارتیبسته به شرایط واکنشهای هسته‌ای را بهتر است با نوع ذره پرتابه ، انرژی پرتابه ، هدف ، یا فرآورده واکنش طبقه بندی کرد. انرژیهای فوق حرارتی ، انرژی پرتابه با انرژی تقریبا برابر یک الکترون ولت می‌باشد.
Epithermal energy
اصل طرد پائولیدر هر اتم الکترونها طبق اصل طرد پائولی بر روی چندین حالت توزیع می‌شوند. طبق این اصل هر حالت می‌تواند با نوکلئونهای یکسان طوری پر شود که هیچ دو نوکلئونی دارای مجموعه اعداد کوانتومی n ، l ، m و ms همانند نباشند.
Exclution principle
اصل عدم قطعیت هایزنبرگدر هر اتم الکترونها طبق اصل طرد پائولی بر روی چندین حالت توزیع می‌شوند. طبق این اصل هر حالت می‌تواند با نوکلئونهای یکسان طوری پر شود که هیچ دو نوکلئونی دارای مجموعه اعداد کوانتومی n ، l ، m و ms همانند نباشند.
Heisenberg uncertainty principle
انتقال استارک در پلاسما
stark shift in plasma
اندازه حرکت
momentum
اندازه حرکت زاویه‌ای
angular momentum
انرژی استانه
Threshold energy
انرژی پس زنی
recoil energy
انرژی تکان
quivering energy
انرژی جدا سازی
separation energy
انرژی کل
total energy
ایزوتروپی
isotopy
img/daneshnameh_up/8/88/Alphae.JPG
واپاشی آلفااز نظر ساختار هسته‌ای ، واپاشی آلفا معرف واپاشی ذره از یک تراز هسته‌ای مجازی است.
alpha decay
بارن
barn
بردار ستونی
Columm vector
بردار قطبش
polarization vector
بردار محوری
axial vector
بردار موقعیت
position vector
بردار واحد
unit vector
پتانسیل الکترواستاتیک
electrostatic potential
پتانسیل جاذبه‌ای
gravitional potential
پدیده پلاسماهای جمعی
Collective plasma phenomena
پذیرفتاری الکتریکی
electric susceptibelity
پراکندگی القائی
stimulated scattering
پراکندگی پراشی
diffractive scattering
تفکیک تراز
level spliting
مکانیک کوانتومی
quantom mechanics
مگنتون بور
Bohr magneton
تابع هرمیت
Hermite function
تبدیل لاپلاس
Laplace transform
تبهگنی
degeracy
جذب غیر خطی
non linear absorption
جذب فوتوالکتریک
photoelectric absorption
سطح مقطع پراکندگی کولنی
coulomb scattering cross section
سنکروتون
synchroton
img/daneshnameh_up/f/ff/Cyclotron.JPGسیکلوترون
Cyclotron
مقدار چشمداشتی
expectation value
مکانیک کلاسیک
classical mechanics
نیروهای الکترومغناطیسی
eledtromagnetic forces
مشاهده پذیر
observable
عدد کوانتوم سمتی
orientational quantum
گاز تک اتمی
monoatomic gass
وردایی
variance
ویژه پایه‌ها
eighen basis
ویژه تابع
eighen function
ویژه توابع همزمان
simultaneus eighen
ویژه مقدار
eighen value
برانگیختگی کولونی
coulomb excitation
برهمکنش ضعیف
weak interaction
img/daneshnameh_up/7/79/C3_quant_04.JPG
اسپین
spin
تصویر
ذره آلفا
Alpha partical
واپاشی بتا
beta decay
تولید زوج
pair production
تصویر
اثر فوتوالکتریک
photo electric effect
پراکندگی ریلیاگر پرتو گاما توسط یک الکترون مقید که از اتمش خارج نمی‌شود و پراکنده گردد (اکثرا می‌توان از تغییر در طول موج صرفنظر کرد) که پراکندگی ریلی گویند. هر چه عدد اتمی پراکننده بیشتر شود، مقدار این پراکندگی افزایش می‌یابد.
Revleigh scattering
مکانیک کوانتومیمکانیک حاکم بر ذرات زیر اتمی (ذرات خرد)
quantum mechanic
ثابت پلانک
Plank’s constant
عدد کوانتومی
Quantum number
گشتاور دو قطبی
Dipde moment
گشتاور مغناطیسی
Magnetic moment
گشتاور چند قطبی
Multipole moment
عکس پیدا نشدموج دوبروی
Broqlie wave
تعداد بازدید ها: 16715


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..