منو
 کاربر Online
1103 کاربر online

واژگان شیمی تجزیه

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > شیمی > شیمی تجزیه
(cached)


تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
تصویر
اسید سیستم حلالی ماده ای که کاتیون حلال را می‌دهد.salvent-system acid
باز سیستم حلالی ماده ای که آنیون حلال را می‌دهدsolvent-system base
ماده آمفی پروتیک ماده ای که می‌تواند به صورت یک اسید برونشتد عمل کند.amphiprotic substance
خنثی کردن (شدن) واکنش بین یک اسید و یا بازneutralization
آبکافت واکنش یک کاتیون یا یک آنیون با آب که PH را تحت تاثیر قرار می‌دهد. hydrolysis
اثر یون مشترکاثر ناشی از افزایش یک ترکیب روی یک سیستم در حال تعادل به طوری که ترکیب با ترکیب حاضر در سیستم ، در یک یون ، مشترک باشند.common ion effect
ثابت تفکیکی آب‌حاصلضرب غلظت +H و غلظت -OH در هر سیستم آبی در 25 درجه سانتی‌گراد dissociation constant of water
ثابت تفکیک اسید ثابت تعادلی که به تعادل شامل یک اسید ضعیف و یونهای مشتق از آن در محلول آبی مربوط می‌شود.dissociation constant of acid
ثابت تفکیک باز ثابت تعادلی که به تعادل شامل یک باز ضعیف و یونهای مشتق از آن در محلول آبی مربوط می‌شود.dissociation constant of base
درجه تفکیککسری از غلظت کل الکترولیت ضعیفی که در محلول آبی و در حال تعادل به شکل یونی باشد.degree of dissociation
تصویر
شناساگر اسید- باز ترکیبی که با تغییر PH محلول ، رنگ آن تغییر می‌کند. acid –base indicator
معادله هندرسون – هاسل باخ معادله ای که محاسبه PH را میسر می‌سازد. {PH=PKa+Cog-{A-}/{HA که در آن ، PKa لگارییم منفی ثابت تفکیک اسید ضعیفی است که برای تهیه بافر مورد استفاده قرار گرفته است. {-A} غلظت یونها و {HA} غلظت مولکولهای اسید ضعیف است.Hendrerson Hasselbalch equation
تصویر
منحنی تیتراسیوننموداری که نشان می‌دهد چگونه PH یک محلول در حین عمل تیتراسیون تغییر می‌یابد. PH در برابر حجم باز یا اسید اضافه شده رسم می‌گردد.Titration Curve
نقطه پایانینقطه ای در تیتراسیون که شناساگر ، تغییر رنگ می‌یابد.end point
نقطه هم‌ارزینقطه ای در تیتراسیون که مقدار هم‌ارزی از باز یا اسید به نمونه ای اسید یا بازی که تیتر می‌شود، اضافه می‌گردد.equivalence point
تصویر
PHلگاریتم منفی (بر مبنای 10) غلظت یونهای +H در محلول آبیPH
PK لگاریتم منفی (بر مبنای 10) ثابت تعادلPK
POHلگاریتم منفی (بر مبنای 10) غلظت یونهای -OH در محلول آبیPOH
آمفوتریسمخاصیت هیدروکسید بعضی از فلزات که می‌توانند هم به عنوان اسید عمل کنند و هم به عنوان باز. مواد آمفوتر در آب نامحلولند.amphoterism
اثر نمک افزایش انحلال پذیری موادیکه کم محلولند. این افزایش به دنبال افزایش الکترولیت دیگر به محلول مشاهده می‌شود.salt effect
ثابت ناپایداریثابت تعادل برای تفکیکی کامل یون کمپلکس به کاتیون فلزی و لیگاند. عکس این ثابت ، ثابت تشکیل نامیده می‌شود.instability constant
حاصلضرب انحلال پذیریثابت تعادل برای سیستمی را گویند که شامل ماده ای کم‌محلول و در حال تعادل با محلول سیر شده نمکهایش است. این مقدار ثابت برابر حاصلضرب غلظت یونها است، به‌طوری که غلظتها به توان عددی که همان ضرایب معادله شیمیایی موازنه شده است، رسیده باشند.solubility product
حاصلضرب یونیمقداری است که از جایگزینی غلظتهای پیشنهاد شده در عبارتی مشابه عبارت حاصلضرب انحلال پذیری بدست می‌آید. با مطابقت دادن غلظت یونها با مقادیر پیشنهادی ، مقدار حاصلضرب یونی با مقدار ksp مقایسه می‌شود تا معلوم شود رسوب تشکیل می‌گردد یا نه. اگر حاصلضرب یونی از ksp باشد، رسوب تشکیل خواهد شد.Ionic product
مول مقدار ماده خالصی که عده واحدهای مستقل اصلی آن ، دقیقا برابر عده اتمهای موجود در 12g کربن 12 است. مجموعه ای که شامل عدد آووگادرو واحد مستقل باشد.mole
تصویر
حلال جزئی از یک محلول که بیشترین مقدار موجود در محلول را دارد یا حالت فیزیکی محلول را مشخص می‌کند.solvent
غلظت مقدار ماده حل شده در مقدار معینی از محلول یا حلالConcetration
ماده حل شده ماده حل شده در حلال جزئی از یک محلول یا حلال.solved substance
محصول ماده ای که در یک واکنش شیمایی تولید می‌شود.Product
معادله شیمیایی نمایش یک واکنش شیمیایی با نمادها و فرمولهای عناصر و مواد مرکبی که در آن واکنش دخالت دارند.Chemical equation
مولاریتهعده مولهای ماده حل شده در یک لیتر محلولmolarity
واکنش دهنده ماده ای که در واکنش شیمیایی مصرف می‌شود.reactant
تصویر
تیتراسیون فرایندی که در آن ، یک محلول استاندارد با محلولی با غلظت نامعلوم واکنش داده می‌شود تا غلظت محلول مجهول تعیین شود.titration
رسوب کردن تشکیل یک ماده نامحلول (موسوم به رسوب) در مخلوط یک واکنش به حالت محلولprecipitate
تصویر
محلول استاندارد مخلولی که غلظت ماده حل شده در آن ، دقیقا معین است.Standard solution
نرمالیته عده اکی والانهای جسم حل شده در یک لیتر محلولnormality
نمک ترکیبی که از واکنش یک اسید و یک باز بدست می‌آید. این ترکیب شامل یک کاتیون از باز و یک آنیون از اسید است.salt
نمک اسیدینمکی که از خنثی شدن ناکامل یک اسید چند پروتونی بدست می‌آید. آنیونهای این نوع نمکها ، یک یا چند هیدروژن یونش پذیر اسید اولیه را نگه داشته‌اند. acidic salt
نمک خنثینمک حاصل از خنثی شدن کامل یک اسید چند پروتونی که در آن ، تمام پروتونهای اسید خنثی شده است.neutral salt
وزن هم‌ارزمقداری معین از هر ماده که بر اساس واکنش مورد بررسی ، به گونه ای محاسبه می‌شود که یک هم‌ارز از یک واکنش دهنده دقیقا با یک هم‌ارز از واکنش دهنده دیگر واکنش دهد.equivalent weight
یون هیدرونیومیونی که از یک پروتون و یک مولکول آب تشکیل می‌شود و دارای فرمول +H3O است.Hydronium ion
بهره نظریبیشترین مقدار محصولی که می‌توان از یک معادله شیمیایی بدست آورد و محاسبه آن با استفاده از نظریه استوکیومتری بر مبنای معادله شیمیایی واکنش باشد.Theoretical yield
بهره درصدی بهره واقعی تقسیم بر بهره نظری ضرب در 100percent yield
بهره واقعیمقدار محصول بدست آمده از یک واکنش شیمیاییactual yield

تعداد بازدید ها: 52378


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..