منو
 کاربر Online
1672 کاربر online

منابع و مراجع

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی
(cached)

منابع و مراجع

1. دانشور محمد حسین 1385 پرورش سبزی اهواز دانشگاه شهید چمران چاپ چهارم
2. پیوست غلامعلی 1384 سبزیکاری رشت دانش پذیر چاپ سوم
3. جفری چارلز 1373 کلیات تا کسونومی ترجمه محمد حسن راشد محصل مشهد دانشگاه فردوسی
4. قهرمان احمد 1383 گیاه شناسی پایه جلد اول تهران دانشگاه تهران چاپ نهم
5. قهرمان احمد 1383 گیاه شناسی پایه جلد دوم تهران دانشگاه تهران چاپ نهم
6. صادق حسین 1381 کاشت و داشت و برداشت زیتون کرج سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی
7. شیبانی حسن 1367 باغبانی جلد سوم تهران چاپ سپهر تهران
8. مبین صادق 1359 رستنی‌های ایران فلور گیاهان آوندی (جلد اول) تهران دانشگاه تهران چاپ دوم
9. مبین صادق 1385 رستنی‌های ایران فلور گیاهان آوندی (جلد دوم) تهران دانشگاه تهران
10. مبین صادق 1364 رستنی‌های ایران فلور گیاهان آوندی (جلد سوم) تهران دانشگاه تهران
11. مبین صادق 1374 رستنی‌های ایران فلور گیاهان آوندی (جلد چهارم) تهران دانشگاه تهران چاپ اول
12. زاهدی اسماعیل 1372 واژه نامه گیاهی نام علمی گیاهان تهران دانشگاه تهران
13. دزفولی محمد امین 1376 گیاهان هرز کشیده برگ گند میان ایران تهران مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
14. امیر قاسمی تراب 1381 بادام کاشت داشت برداشت (چاپ اول) نشر آیندگان
15. نقی‌لو حیدر، عدالت علی 1382 باغبانی عمومی (چاپ دوم) انتشارات آوای نور
16. وحدتی کوروش 1382 احداث خزانه و پیوند گردو (چاپ اول) خانیران
17. خادمیان حسین 1384 هندوانه تجاری (چاپ اول) نشر سپهر
18. منیعی عباسعلی 1380 سیب و پرورش آن (ویرایش دوم) انتشارات فنی ایران
19. کافی محمد، بالندری احمد 1381 زرشک فناوری تولید و فرآوری (چاپ اول) دانشگاه فردوسی مشهد
20. دبلیو.ور.جورج، مترجم: مصطفی مبلی‌و... 1377 تولید سبزی (چاپ اول) دانشگاه فردوسی مشهد
21. بهداد ابراهیم 1381 آفات مهم گیاهی ایران اصفهان انتشارات نشاط
22. الهی‌نیا سیدعلی 1384 بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها چاپ اول انتشارات دانشگاه گیلان
23. کراسلی شارل مترجم محمود درویشیان 1379 بادام، کشت و تولید انتشارات فنی ایران
24. فقیه حسین، ثابت جعفر 1380 انجیر کاشت داشت و برداشت شیراز انتشارات راهگشا
25. درویشیان محمود (مترجم) 1382 پرورش گردو به روش جدید (چاپ سوم) انتشارات فنی ایران
26. وزوائی علی، وحدتی کوروش، تاج‌آبادی علی (مترجمین) 1382 راهنمای ارزیابی درختان گردو، پسته، بادام تهران خانیران
27. امیر قاسمی تراب 1383 انگور کاشت و داشت و برداشت نشر آیندگان
28. ثابتی حبیب‌الله 1382 جنگلها، درختان و درختچه‌های ایران یزد دانشگاه یزد چاپ سوم
29. سپاسگزاریان حسین 1353 قسمتی از اسامی علفهای هرز مزارع و مراتع اراضی بایر و کوهستانهای کرج و اطراف تهران دانشگاه تهران
30. قهرمان احمد 1383 کروموفیتهای و ایران سیستماتیک گیاهی (جلد اول) تهران مرکز نشر دانشگاهی چاپ سوم ویرایش دوم
31. قهرمان احمد 1377 کروموفیتهای ایران سیستماتیک گیاهی، جلد دوم تهران مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
32. قهرمان احمد 1373 کروموفیتهای ایران سیستماتیک گیاهی، جلد سوم تهران مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
33. احمد 1373 کروموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی) جلد چهارم تهران مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
34. فیاض محمد مهدی 1352 راهنمای باغ گیاه شناسی دانشکده کشاورزی تهران انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاهی تهران
35. خاتمساز محبوبه، میربادین علیرضا 1364 مشخصات علمی و کاربردی 655 گونه درختی ایران و جهان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
36. مظفریان ولی‌الله ترجمه و تالیف 1384 رده بندی گیاهی (کتاب اول مرفولوژی) تهران انتشارات امیر کبیر چاپ چهارم
37. مظفریان ولی‌الله تالیف و ترجمه 1384 رده بندی گیاهی کتاب دوم دولپه‌ای‌ها) تهران انتشارات امیر کبیر
38. مشیدی بدیع‌الله (مترجم) 1385 مفردات پزشکی (جلد دوم) تهران انتشارات دانشگاه تهران
39. شعاع محمود ساعدی هوشنگ 1375 گیاهان سمی تهران انتشارات دانشگاه تهران (چاپ ششم)
40. امید بیگی رضا 1376 رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان داروئی (جلد دوم) تهران انتشارات طراحان نشر چاپ اول
41. امید بیگی رضا 1376 رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان داروئی (جلد سوم) تهران انتشارات به نشر چاپ سوم
42. شیبانی حسن 1368 باغبانی (جلد دوم) چاپ سوم چاپ سپهر تهران
43. کلیدری عبدالصمد 1382 نهالستانهای جنگلی (جلد 1و2) وزارت کشاورزی (اداره ترویج)
44. باقری رضا، اسدی فرهاد 1382 جمع‌آوری و نگهداری بذرهای درختان جنگلی وزارت کشاورزی (اداره ترویج)
45. اسدی فرهاد باقری رضا 1381 بذرهای درختان پهن برگ وزارت کشاورزی (اداره ترویج) چاپ دوم
46. قنبریان داود 1382 ماشین‌آلات مورد استفاده در جنگل کاریها وزارت کشاورزی (اداره ترویج)
47. جاوید تاش ایرج 1373 کشت تا برداشت گیاه مرز نجوش وزارت جهاد سازندگی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع) چاپ اول
48. ایران نژاد پاریزی محمد حسین 1381 درخت شناسی وزارت جهاد سازندگی (اداره ترویج) چاپ دوم
49. زرگری علی 1376 گیاهان داروئی (جلد اول) تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم
50. زرگری علی 1370 گیاهان داروئی (جلد دوم) تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
51. زرگری علی 1371 گیاهان داروئی (جلد سوم) تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
52. زرگری علی 1372 گیاهان داروئی جلد چهارم تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
53. زرگری علی 1372 گیاهان داروئی جلد پنجم تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
54. خوشخوی مرتضی و همکاران 1372 اصول باغبانی انتشارات دانشگاه شیراز چاپ ششم
55. شیبانی حسن 1342 باغبانی (جلد دوم) تهران انتشارات دانشگاه تهران
56. صمصام شریعت هادی پرورش و تکثیر گیاهان داروئی اصفهان انتشارات مانی چاپ اول
57. توسلی حجتی ابوالفتح 1360 راهنمای کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و سبزیجات تهران چاپ خرمی
58. مانیارد دی. ان 1364 ترجمه منصور تصدیقی، سبزیکاری از باغچه منزل تا کشاورزی صنعتی تهران انتشارات پیشگام
59. مشیری محمد 1360 پرورش درختان میوه سازمان انتشارات اشرفی تهران
60. ور، جورج، دبلیو 1373 ترجمه مصطفی مبلی و بهمن پیراسته تولید سبزی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
61. هارتمن، هادسون 1368 ترجمه مرتضی خوشخوی. ازدیاد نباتات، مبانی و روشها جلد 3-2-1 انتشارات دانشگاه شیراز
62. کریمی هادی 1370 گیاهان زراعی چاپ سوم تهران دانشگاه تهران
63. قهرمان احمد فلور ایران تهران مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (جلدهای 14-1)
64. غلامرضا امین 1370 گیاهان داروئی سنتی ایران (جلد اول) تهران معاونت پژوهش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
65. حکیمی جواد 1375 پرورش درختان زردآلو، آلو، گوجه، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه چاپ اول
66. منافی حبیب 1372 تیره شناسی مصور گیاهان دانه دار ایران تبریز انتشارات عمیدی
67. شریف درسای 1372 گیاهان پوششی واحد آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
68. شهرستانی نعمت‌الله 1377 میوه‌های دانه‌ریز رشت انتشارات دانشگاه گیلان
69. موذن فردوسی بهمن 1368 فرهنگ کشت و پرورش انار تهران سازمان ترویج کشاورزی
70. منظوری اصغر 1364 ماشین‌آلات کشاورزی اداره آموزش بانک کشاورزی
71. کوچکی عوض، بنایان اول محمد 1372 زراعت حبوبات مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد (چاپ دوم)
72. خواجه پور محمد رضا 1374 اصول و مبانی زراعت اصفهان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان چاپ دهم (ویرایش دوم)
73. مظاهری داریوش، مجنون حسینی ناصر 1384 مبانی زراعت عمومی تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم
74. جلیلی مرندی رسول، حکیمی رضایی جواد 1382 پرورش فندق بادام، گردو، ارومیه جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، چاپ دوم
75. یارائی رامتین 1374 گیاهان پهن برگ مقاوم به شرایط نامساعد تهران سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
76. ولاک ژان، استودو لاژیری ترجمه ساعد زمان 1370گیاهان دارویی تهران انتشارات ققنوس
77. منافی میر حبیب، بحرینی ابراهیم 1376 مقدمه‌ای بر فلور میشوداع تبریز انتشارات دانشگاه تبریز
78. اعتباریان حسن رضا 1376 بیماریهای سبزی و صیفی وروشهای مبازره با آنها. تهران انتشارات دانشگاه تهران
79. الهی نیا سید علی 1372 قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی مقدماتی گیلان انتشارات دانشگاه گیلان
80. بهداد ابراهیم 1361 آفات گیاهان زراعی ایران اصفهان چاپخانه نشاط اصفهان
81. کوچکی، عوض، خیابانی حمید، سرمدنیا غلامحسینی 1372 تولید محصولات زراعی مشهد انتشارات دانشگاه فردوسی
82. ویلسون، لومیس، ستیوز، 1371، ترجمه فاطمه مقدم و فریدون ملک‌زاده گیاه‌شناسی (جلد 1و2) تهران انتشارات دانشگاه تهران
83. یزدی صمد بهمن و همکاران 1377 فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی جلد اول زرات و نباتات تهران فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
84. گونیلی ابوالحسن 1352 فرهنگ اصلاحات کشاورزی (انگلیسی- فارسی) انتشارات پیام. تهران
85. میر حیدر حسین 1372 معارف گیاهی (7-1) دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران
86. دیسون گی ترجمه محمد صالحی شریعت پناهی، حسین لسانی 1376 ساختار و رده بندی گیاهان آوندی مرکز نشر دانشگاهی چاپ سوم
87. کریمی هادی 1374 اسامی گیاهان ایران مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول
88. جی، ام، و تکینز، ترجمه اباذر رجبی 1379 بیماریهای پنبه چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
89. عبدالکریم زاده محمد 1383 آفات و بیماریهای خیار کلخانه‌ای چاپ اول خاطرات قلم
90. جی. ال. ماس. ترجمه سید محمد اشکان، زهرا زکیئ 1384 بیماریهای توت فرنگی و آفات آن چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
91. جونز و همکاران ترجمه اباذر رجبی 1381 بیماریهای گوجه فرنگی چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
92. کاظمی حمدالله 1378 اصول دیمکاری چاپ اول دانشگاه تبریز
93. نعمت زاده قربانعلی، تریز اسدالله 1381 تولید بذر هیبرید برنج چاپ اول دانشگاه مازندران
94. ضیائیان عبدالحسین، سیلسپور، قوشچی فرشاد 1385 اصول تغذیه پنبه چاپ اول مرز دانش
95. بلاک برن ترجمه محمد رضا راهدار 1383 نیشکر چاپ اول دانشگاه شهید چمران اهواز
96. اوح. دی. شو. جی. بی. لوکاس ترجمه محمد دانش 1379 بیماریهای توتون چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
97. ویلسون ترجمه سید خلاق میرنیا، رضا ابراهیمی 1382 چای چاپ اول دانشگاه مازندران
98. کوک، اسکات 1377 چغندر قند چاپ اول علوم کشاورزی
99. نعمت زاده قربانعلی، ولی‌زاده احمد 1382 اصلاح برنج هیبرید چاپ اول دانشگاه مازندران
100. حسن‌پور معظم 1377 چای کاری و فن آوری چای اول دانشگاه گیلان
101. د.ا.کوک.ر.ک. اسکات ترجمه عوض کوچکی، افشین سلطانی 1382 زراعت چغندر قند جهاد دانشگاهی مشهد
102. مقصودی شهرام 1384 تکنولوژی زیتون و فرآورده‌های آن چاپ اول علوم کشاورزی تهران
103. رجب زاده ناصر 1383 مبانی فناوری غلات (جلد 1) چاپ دوم تهران انتشارات دانشگاه تهران
104. رجب زاده ناصر 1382 مبانی فناوری غلات (جلد 2) چاپ اول تهران انتشارات دانشگاه تهران
105. صحاف امین بیوک، فرشی علی‌اصغر 1378 آبیاری قطره‌ای و مبانی طراحی شبکه آبیاری قطره‌ای چاپ اول نشر آموزش کشاورزی
106. نجفی مود محمد حسین 1384 طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار چاپ اول واژگان خرد
107. کرانت، لمبرت ترجمه امین علیزاده 1383 زهکشی اراضی چاپ ششم دانشگاه فردوسی مشهد
108. کهریزی ابراهیم، سندگل رضا 1381 رهنمودهای مدیریت خدمات آبیاری چاپ اول کمیته ملی آبیاری و زهکشی
109. علیزاده امین 1380 اصول و عملیات آبیاری قطره‌ای چاپ دوم آستان قدس رضوی
110. ای. جی. کلمنس. سی. ام. برت ترجمه عبدالمجید لیاقت، آرش ذامیادی 1384 انتخاب روشهای آبیاری در کشاورزی چاپ اول کمیته ملی آبیاری و زهکشی.
111. جرج. دبلیو ور، ج. ب. مک کلوم ترجمه مصطفی مبلی، بهمنی و پیراسته 1377 تولید سبزی (چاپ دوم) انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
112. وزیری الهی غلامرضا 1378 سبزیکاری عملی چاپ ششم انتشارات روزبهان
113. خواجه‌ای مهدی 1382 روش نوین موکاری چاپ اول الحوراء
114. جلیلی مرندی رسول 1384 میوه‌های ریز چاپ اول جهاد دانشگاهی ارومیه
115. پیش بین اسماعیل 1384 هرس به معنی هرس چاپ اول، آییژ
116. هارتمن کستر، دیویس ترجمه مرتض خوشخوی 1383 گیاه افزایی (ازدیاد نباتات)‌مبانی و روش‌ها جلد 2 چاپ ششم انتشارات دانشگاه شیراز
117. نوری علیرضا 1380 اصول کشت خیار گلخانه‌ای چاپ اول مرکز بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی
118. فقیه حسین، ثابت سروستانی جعفر 1380 انجیر، کاشت داشت و برداشت چاپ اول انتشارات راهگشا
119. وزیری الهی غلامرضا 1378 درختکاری عملی چاپ پنجم انتشارات روزبهان
120. دانشور محمد حسین 1383 پرورش سبزی چاپ سوم انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
121. خادمیان حسینی 1384 هندوانه تجاری چاپ اول انتشارات سپهر
122. امیر قاسمی تراب 1381 بادام کاشت داشت و برداشت چاپ دوم نشر آیندگان
123. جکسون لوئی ترجمه محمد سیاری 1382 تولید میوه‌های معتدله و نیمه گرمسیری چاپ اول دانشگاه ایلام
124. میر محمدی میبدی سید علی محمد 1382 اصلاح نباتات در باغبانی: اصلاح درختان سیب چاپ اول جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
125. جلیلی مرندی رسول 1382 ازدیاد نباتات چاپ اول جهاد دانشگاهی ارومیه
126. نصوحی عبدالحسین 1383 چنار دار بستی چاپ چهارم نصوحی
127. بهنامیان مهدی، مسیجا سیروس 1384 توت فرنگی چاپ دوم ستوده
128. شارما، ستراودی، راتور ترجمه رسول جلیلی مرندی، جواد حکیمی رضائی 1382 پرورش فندق بادام، گردو، جهاد دانشگاهی ارومیه
129. حکیمی جواد پرورش درختان زرد‌آلو، آلو و گوجه 1375 چاپ اول جهاد دانشگاهی ارومیه
130. نصوحی عبدالحسین 1384 گوجه فرنگی در گلخانه تولید به روش ارگانیک نصوحی
131. تقی‌لو حیدر، عدالت علی 1379 باغبانی (موکاری) آوای نور
132. شجاع‌الدین محمد 1382 پسته آفات و بیماریها و کمبودها چاپ اول، فروزش
ا.ل. جونر. ه. س. آلدو نیکل ترجمه سید محمد اشکان 1378 بیماریهای سیب و گلابی مرکز نشر دانشگاهی
133. راجر پیرسون، آوستین گاهین ترجمه سید محمد اشکان 1374 بیماریهای تاک چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
134. لوژل 1379 آفات، بیماریها و اختلالات چغندر قند چاپ اول گل‌آفتاب
135. آلبی البی ترجمه اسدالله بابائی اهری، امیر هوشنگ هوشنگی 1373 بیماریهای درختان میوه و انگور چاپ اول دانشگاه ارومیه
136. دبیلوجی هوکر ترجمه اباذر رجبی 1379- بیماریهای سیب زمینی چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
137. مارتین کنت، پدی کاکر ترجمه منصور مصداقی 1380 توصیف و تحلیل پوشش گیاهی چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
138. موسوی‌نیا حسین 1379 طبقه بندی گیاهان جلد 1 چاپ اول دانشگاه شهید چمران اهواز
139. کریمی هادی 1384 زراعت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای چاپ هفتم دانشگاه تهران
140. والتر اس. جود و همکاران ترجمه حجت‌الله سعیدی 1382 چاپ اول جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
141. تاج بخش مهدی، جلیلی مرندی رسول ، یدلرلو لیلا 1384 واژه‌‌نامه علوم کشاورزی و گیاهی چاپ اول جهاد دانشگاهی ارومیه
142. هاشمی مسعود 1383 فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (انگلیس به فارسی یک جلدی) فرهنگ جامع
143. والتراس. جود و همکاران ترجمه حجت‌الله سعیدی 1382 سیستماتیک گیاهی (دیدگاهی تبار شناسی) چاپ اول جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
144. کریمی هادی 1381 فرهنگ رستنی‌های ایران جلد 1-2-3 چاپ اول پرچم
145. پناهی کرد لاعزی خدابخش 1383 توصیه‌های کودی در گندم چاپ اول جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
146. م. و. وایز ترجمه محبوبه شاهچراغی، محمود معصومی 1376 راهنمای بیماریهای گندم چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
147. دی. ای. ماتر ترجمه کمال‌الدین امامی، جهانشاه حسن‌زاده 1373 راهنمای بیماریهای جو چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
148. ک. ه هسنون، ترجمه عبدالمجید رضایی 1372 به نژادی یونجه چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
149. ام. سی. سکسینا. ب. سینگ ترجمه عبدالرضا باقری و همکاران 1376 چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
150. سی. وب. جی. هوتین ترجمه عبدالرضا باقری و همکاران 1376 زراعت و اصلاح عدس چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
151. قهرمان احمد، عطار فریده 1377 تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ایران جلد 1 چاپ اول دانشگاه تهران
152. جزیره‌ای محمد حسین، ابراهیمی رستاق مرتضی 1382 جنگل شناسی زاگرس چاپ اول دانشگاه تهران
153. دخت خطیبی نسرین 1383 جنگل‌های باستانی شمال در آستانه وداع چاپ اول دانشگاه تهران
154. مصدق احمد 1383 جنگل شناسی چاپ سوم دانشگاه تهران
155. امیر قاسمی تراب 1383 زعفران طلای سبز ایران چاپ دوم نشر آیندگان
156. سی. وب. جی. هوتین ترجمه عبدالرضا باقری، مرتضی گلدانی مجتبی حسن زاده 1376 زراعت و اصلاح عدس چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
157. اچ. پی. بیوکما. دی. ای. وان درزاگ ترجمه عبدالمجید رضائی افشین سلطانی 1383 زراعت سیب زمینی چاپ چهارم جهاد دانشگاهی مشهد
ا.ون. شونهوون. اُ. وسیست ترجمه عبدالرضا باقری علی‌اکبر محمودی، فرخ دین قزل 1380 زراعت و اصلاح لوبیا چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
158. ام. سی. سکسینا. کی. ب. سینگ ترجمه عبدالرضا باقری و همکاران 1376 زراعت، و اصلاح نخود چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
159. منصوری راد داود 1383 تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد 1و2 چاپ دوازدهم دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
160. منصوری راد داود 1384 تراکتورها و ماشینهای کشاورزی جلد 2 چاپ هفتم دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
161. خوش خوی مرتضی 1382 روشهای تکثیر گیاهان زینتی (جلد 2و1) چاپ چهارم دانشگاه شیراز
162. کریمی هادی 1380 گیاهان هرز ایران چاپ دوم مرکز نشر دانشگاهی
163. جونز و همکاران ترجمه اباذر رجبی 1381 بیماریهای گوجه فرنگی چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
164. اچ. دی. شو. جی. بی. لوکاس ترجمه محمد دانش 1379 بیماریهای توتون چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
165. عبدالکریم زاده محمدرضا 1384 راهنمای شناسایی مشکلات عمومی کدوئیان و گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه چاپ اول خاطرات قلم
166. جی. ام. و تکینز ترجمه اباذر رجبی 1379 بیماریهای پنبه مرکز نشر دانشگاهی
167. صحت نیاکی نصرت‌الله 1374 پوشش گیاهی علوفه ایران در هر باریوم کیولندن چاپ اول دانشگاه شهید چمران اهواز
168. شهبازیان نسترن 1383 گیاهان علوفه‌ای تیره و بقولات چاپ اول کارنو
169. کریمی هادی 1371 گندم چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
170. ساتوره. اسلافر ترجمه محمد کافی، احمد جعفر نژاد. مجید جامی، الااحمدی 1384 گندم چاپ اول دانشگاه فردوسی مشهد
171. نورمحمدی قربان، سیادت عطاالله، کاشانی علی 1384 زراعت جلد (1) غلات چاپ ششم دانشگاه شهید چمران اهواز
172. م. و. وایز ترجمه محبوبه شاهچراغی محمود معصومی 1376 راهنمای بیماریهای گندم چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
173. پناهی کرد لاغری خدابخش 1383 توصیه‌های کودی در گندم چاپ اول جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
174. نیل‌سی. استاسکوف ترجمه محمد حسن راشد محصل و همکاران 1380 زراعت غلات چاپ دوم جهاد دانشگاهی مشهد
175. کافی محمد، بالندری احمد 1381 زرشک چاپ اول نشر زبان و ادب
176. زینلی ابراهیم 1378 گلرنگ (شناخت تولید و مصرف) چاپ اول دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
177. کافی محمد 1381 زیره سبز چاپ اول نشر زبان و ادب
178. کریمی هادی 1381 یونجه چاپ دوم مرکز نشر دانشگاهی
179. کوچکی عوض، بنایان اول محمد 1383 زراعت حبوبات چاپ هفتم جهاد دانشگاهی مشهد.
180. ک. ه. هنسون ترجمه عبدالمجید رضایی 1372 به نژادی یونجه چاپ اول مرکز نشر دانشگاهی
181. ام. سی. سکسینا. ب- سینگ ترجمه عبدالرضا باقری و همکاران 1376 زراعت و اصلاح نخود جهاد دانشگاهی مشهد
182. سی. وب. جی. هوتین ترجمه عبدالرضا باقری و همکاران 1376 زراعت و اصلاح عدس چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
183. اِ. ون شونهوون، اُویسست ترجمه عبدالرضا باقری و همکاران 1380 زراعت و اصلاح لوبیا چاپ اول جهاد دانشگاهی مشهد
184. میراب زاده اردکانی مصطفی 1370 روناس سازمان ترویج کشاورزی
185. خدابنده ناصر 1372 گیاهان صنعتی جلد 2 تهران انتشارات سپهر
186. دیویس پیتر هدلند 1374 شناخت تیره‌های گیاهان گل‌دار (راهنمای گیاهان بومی و کاشتنی مناطق معتدله شمالی) چاپ دوم مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
187. توسلی حجتی الوالفتح 1360 راهنمای کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و سبزیجات تهران چاپ خرمی
188. شیری محمد 1360 پرورش درختان میوه سازمان انتشارات اشرفی
189. مصدق احمد 1383 اکوسیستم‌های جنلگی‌ جهان چاپ اول دانشگاه تهران
190. مصدق احمد 1384 جنگل‌کاری و نهالستانهای جنگلی چاپ سوم دانشگاه تهران
191. قهرمان نژاد فرخ 1378 فلور گیلان جلد 1 نهان زادران آوندی و بازدانگان چاپ اول دانشگاه گیلان
192. چلبیان فیروزه، مجد احمد 1385 تالوفیت‌ها ریسه داران چاپ سوم آییژ
193. قهرمان احمد، عطار فریده 1380 تنوع زیستی گونه‌های گیاهی ابر شهر تهران چاپ اول دانشگاه تهران
194. آزاد بخت محمد 1379 رده‌بندی گیاهان داروئی چاپ اول تحقیقات صنایع شیمیایی حد واسط آلی
195. مظفریان ولی‌الله 1379 فلوریزد چاپ اول انتشارات یزد

1. Subruh manyam,N.S,1995.Modern plant taxonomy.Vikas publishing house.PVT Ltd.New Dehli.India
2. Bailey,L.H.1973 Manual of Cultivated plants.13th edition.Macmillan.New York U.S.A
3. Lorenz,O.A. and Maynard.D.N.1980 Knotts handbook for Vegetables growers,second edition Wiley Interscience.New York.U.S.A
4. Splittstoesser,W.E.1990. Vegetable growing handbook principles and procedures for Producing and abundance of quality vegetable.4th edition the AVI publishing Co.Inc.West pott,New York.U.S.A
5. Tuli,S.K.1995 Dictionary of botany.Sahni publications,Dehli,India
6. Ware,G.W.and Mccollum.J.P.1980.producing,vegetable crops.The interstate printers and publishers Inc.Danville,Illinois.U.S.A
7. Yayock,J.Y,Lombin G.L. and Owonubi,J.J.1988.Crops science and production in warm climates.Mcmillan publishers Ltd,New York.U.S.A
8. Rubatky,V.E and Yamanguchi,M.1997.World vegetables,chaepman and hall.New York.U.S.A
9. Chevallier Andrew 1996 the Encyclopedia of Medicinal Plants Dorling Kindersley london.U.K
10. Rosenfeld Richard 2003.Shrubs and climbers.Dorling Kindersley Book london.U.Kتعداد بازدید ها: 44534


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..