منو
 کاربر Online
1876 کاربر online

رشته تاریخ

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > تاریخ
(cached)img/daneshnameh_up/c/c1/ictarikh.jpg


مقدمه

تاریخ را می‌توان مطالعه حیات اجتماعی انسان در زمان، همراه با تحلیل برای نوسازی اکنون و معرفت و آگاهی نسبت به آینده تعریف کرد.
آموزش تاریخ به مفهوم شناخت و احوال و سرگذشت جوامع، اقوام و ملتهای جهان بر اساس متون، مدارک، اسناد، اخبار، آثارتاریخی و بررسی آنها با روشهای علمی است. آنچه ضرورت مطالعه و آموزش تاریخ را در کشورمان ایجاب می‌کند، مطالعات و پژوهشهای نو و بازشناسی ارزشهای مادی و معنوی در ایران و اسلام از آغاز تا کنون و با الهام از انقلاب اسلامی و جهان بینی منبعث از آن است.
تاریخ باید رسالت خود را در تغییر زیر بنایی و بنیادی بر پایه مطالعه مواریث ارزشمند جامعه ایرانی و اسلامی و نیز تاریخ جهان به انجام رساند و با تقویت حس کنجکاوی، دقت علمی و علاقه و تفکر و ابداع و خلاقیت، گذشته را همچون چراغی فراسوی نسل کنونی بیفروزد تا در پرتو آن با استفاده از تجارب تاریخی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آنچه برای پیشرفت و تکامل این سرزمین اسلامی ضروری است، دست یابد.
از آنجا که کشورمان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتمعای و سیاسی نیازمند تربیت عالمان و محققان در این زمینه است و با نظر به اینکه دانشگاهها، مرکز آموزش و پرورش متخصصان در رشته‌های گوناگون علمی و از جمله تاریخ بشمار می‌رود، از این رو ضروری و شایسته است که برنامه‌ریزی تاریخ، متناسب با نیازهای جامعه و پا به پای تحولات علمی در سطح جهان، در خدمت رفع نیازهای علمی و اجرایی کشور قرار گیرد و مقدمات رشد و شکوفایی و پیدایش عالمان و محققان بزرگ در این رشته از علوم انسانی را در سطح جهان فراهم سازد.
ضرایب دروس دبیرستانی مربوط به این رشته در ازمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی عبارتند از: ضریب 2 برای درس ریاضی، ضریب 2 برای درس اقتصاد، ضریب 2 برای درس ادبیات فارسی، ضریب 1 برای درس زبان عربی، ضریب 3 برای درس تاریخ و جغرافی، ضریب 1 برای درس علوم اجتماعی، ضریب 2 برای درس فلسفه و منطق و ضریب 2 برای در روانشناسی.
علاقه به تحقیق و مطالعه پیرامون مسائل تاریخی و داشتن حافظه قوی و همچنین داشتن قدرت بیان خوب جهت گرایش دبیری از عوامل موفقیت در این رشته است.

سطوح رشته


ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 آزاد- آباده *
2 آزاد- بافت *
3 آزاد- بجنورد *
4 آزاد- تنکابن *
5 آزاد- داراب *
6 زاد- شاهرود ‌*
7 آزاد- شبستر *
8 آزاد- شهر بابک *
9 آزاد- شهرری *
10 آزاد- شوشتر ‌*
11 آزاد- محلات ‌*
12 آزاد- نجف آباد *
13 آزاد- نور *
14 آزاد-ابهر ‌*
15 اراک ‌*
16 ارومیه *
17 الزهرا تهران *
18 امام خمینی قزوین *
19 بیرحند *
20 تبریز ‌*
21 تهران *
22 خرم آباد *
23 خوارزمی ‌*
24 زاهدان ‌*
25 شهیدچمران اهواز ‌*
26 صنعتی اصفهان *
27 یزد *

درسهای رشته


ردیف نام درس ردیفنام درس
1 آشنایی با خطوط و زبان ایران پیش از 2 اصول و فلسفه آموزش و پرورش
3 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی4 اقتصاد سیاسی
5 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 6 انقلاب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن
7انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی 8 ایران پیش از تاریخ
9 تاریخ آفریقا 10 تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار
11 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه 12 تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون
13 تاریخ اروپا در قرون جدید 14 تاریخ اروپا در قرون وسطی
15 تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه‌دار 16 تاریخ اسلام
17 تاریخ اسلام از میلاد پیامر اکرم 18 تاریخ اسلام در آسیای میانه
19تاریخ اسلام در حوزه اقیانوس هند 20 تاریخ اسلام در ممالک قفقاز
21تاریخ اندیشه‌ها و مکاتب سیاسی 22 تاریخ اندیشه‌های اقتصادی
23تاریخ اندیشه‌های سیاسی در ایران 24 تاریخ ایران از ایلامی‌ها و آریایی‌ها
25تاریخ ایران در دورۀ ساسانیان 26 تاریخ ایران در دورۀ سلوکی و اشکانی
27تاریخ بالکان با تکیه بر گسترش اسلام 28 تاریخ بیزانس
29تاریخ پیامبران 30 تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین علیه‌السلام
31تاریخ تحولات سیاسی ... ایران از آغاز 32 تاریخ تحولات سیاسی ... ایران از زوال ایلخانان تا
33تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در 34 تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ حمله مغول
35تاریخ تحولات سیاسی ایران سامانی 36 تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دورۀ سلجوقیان
37تاریخ تحولات سیاسی ... ایران غوریان 38 تاریخ تحولات سیاسی ... در دورۀ صفویان
39 تاریخ تحولات سیاسی ... صفویان 40 تاریخ تحولات سیاسی... جهان اسلام از سال
41 تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 42تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
43 تاریخ تشیع 1 (از آغاز قرن تا پنجم هجری) 44 تاریخ تشیع 2 ( قرن پنجم هجری تا قرن دهم هجری)
45 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 46تاریخ تمدنهای مشرق زیمن
47 تاریخ چین و ژاپن 48تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار
49 تاریخ دیپلماسی ایران 50تاریخ روسیه و اتحاد شوروی تا فروپاشی آن
51 تاریخ سلسله‌های شرقی ایران (پیشدادیان کیانیان) 52 تاریخ شبه قاره هند
53 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 54 تاریخ عرفان و تصوف در ایران و اسلام
55 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 56 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران
57 تاریخ قاره آمریکا 58 تاریخ گسترش اسلام در افریقا و اروپا از آغاز سقوط
59 تاریخ محلی 60 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه
61تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 62 تاریخ نهضت‌ها و جنبش‌های اسلامی جهان
63 تاریخ هنر و معماری اسلامی 64 تاریخ یونان و رم
65 تربیت بدنی 2 66 تمرین دبیری 1
67 تمرین دبیری 2 68 تولید و کاربرد مواد آموزشی
69 جامعه شناسی تاریخی 70 جغرافیای انسانی
71 جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی 72 خلفای فاطمی مصر و حمدانیان
73 روانشناسی اجتماعی 74 روانشناسی تربیتی
75 روش تحقیق در تاریخ 76 روشها و فنون تدریس (کلیات)
77 ریشه‌های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران 78 زبان خارجی
79 سنجش و اندازه‌گیری 80 شناخت و نقد مبانی و ماخذ ایران بعد از اسلام
81 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 82 فارسی
83 فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی 84 فلسفه تاریخ
85 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 86 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2
87 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 88 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1
89 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 90 قرائت و ترجمه متون تاریخی به زبان عربی 2
91 قوم شناسی و مردم شناسی تاریخی ایران 92 قیام کربلا و نقش آن در نهضت‌های شیعی
93 گاهشماری و تقویم 94 مبانی برنامه‌ریزی آموزش متوسطه
95 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 96 مبانی تکوین و تحول تمدنهای جهان
97 مبانی جامعه‌شناسی 98 مبانی حکومت و ساخت قدرت در تاریخ ایران
99 مبانی علم اقتصاد 100 مبانی علم سیاست
101 متون اسلامی 102 مدیریت آموزشی
103 معارف اسلامی 2 104 نهضت روحانیت در دو سده اخیر ایران
105 نهضت فلسطین 106 کلیات جغرافیا (با تکیه بر جغرافیای ایران)
107 کلیات و مبانی علم تاریخ

صنعت و بازارکار

فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی تاریخ توانائی آن را خواهند یافت که در سازمانهای دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه‌ها، مراکز اسناد ملی، صدا و سیما، مراکز نگهداری آرشیو‌های دولتی در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، روزنامه‌ها و مجلات و مراکز چاپ و نشر کتاب و مانند آن به انجام تحقیقات تاریخی در حد تحقیقات بین‌المللی و تدریس تاریخ در مراکز آموزشی بپردازند.


تعداد بازدید ها: 74991


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..