منو
 صفحه های تصادفی
نشانه های ظهور، شرابخواری
جعبه ابزار ویروس شناسی
تلقی قرآن از تاریخ و آینده تاریخ
بازتاب و قوانین بازتاب
اختلال شخصیت وابسته
زمان ظهور در بیان معصومین علیهم السلام
یادگیری
ساردوئین
آلبالو
پولدار شدن زیاد سخت نیست
 کاربر Online
624 کاربر online

واژگان علوم گیاهی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > علوم گیاهی
(cached)تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
میوه چهار فندقه‌ای میوه گیاهانی را گویند که پس از رسیدن کامل به چهار قسمت ، محتوی یک دانه در هر یک از آنها (چهار فندقه) تبدیل می‌شود مانند گیاهان تیره نعناع Labitae.
Tetrakene
چوب پنبه‌ای شدن این تغییرات با رسوب مواد چوب پنبه‌ای به صورت تیغه‌های نازک در داخل غشاء نخستین (پکتو سلولزیک) شروع شده، بتدریج قشر کاملی در داخل غشاء تشکیل داده جانشین غشاء دوم جدار می‌شود. چوب پنبه مانند کوتین عایق و غیر قابل نفوذ است و ساختمان شیمیایی آن نیز شباهت زیادی با کوتین دارد.
Suberification
چوبی شدن در این تغییرات غشاء سلول یا کاملا از ماده چوبی اشباع می‌شود مانند سلولهای اسکلرانشیمی و یا ماده چوبی از داخل روی غشاء نخستین مانند تزئینات آوندهای چوبی رسوب می‌کند. در هر حال وقتی غشاء سلولزی چوبی شود تیغه میانی و غشاء نخستین آن شدیدتر از غشاء دوم چوبی می‌گردد مانند عناصر پارانشیم چوبی در تشکیلات پسین.
Lignification
چوب جسم سختی است که سبب ازدیاد مقاومت و سختی غشاء شده، قابلیت ارتجاعی آنرا کم می‌کند. سختی و شکننده بودن چوب درختان و پوست سخت هسته میوه‌ها مانند گردو ، فندق و غیره به علت وجود ماده چوبی در آنها است.
Lignine
ژینوبازیک نوعی خامه است که انتهای غیر آزاد آن به درون تخمدان نفوذ کرده به قاعده آن ارتباط پیدا می‌نماید مانند خامه مادگی بعضی از گیاهان تیره نعناع.
Gynobosique
ژینوفورقسمتی از محور گل است که در فاصله بین داخلی‌ترین حلقه پرچم‌ها و مادگی قرار دارد در عده‌ای از گیاهان مانند capparis ها ژینوفور به صورت میله درازی درمی‌آید که یک انتهای آن به قسمت داخلی پایه پرچم‌ها اتصال دارد و انتهای دیگر به مادگی ختم می‌شود. میله مذکور اگر به وضعی باشد که قاعده آن در داخل پوشش گل جای داشته باشد ولی انتهای دیگر آن به نافه گل و مادگی ختم شود در این حالت آندرو ژینوفور (Androgynophore) نامیده می‌شود.
Gynophore
ژئوتروپیسم رشد اندام گیاه بر اثر نیروی ثقل است. اندامهای گیاهان می‌توانند به طرف بالا یعنی عکس جهت نیروی ثقل یا به طرف پائین در جهت نیروی ثقل با عمود بر نیروی ثقل یا زاویه‌های مختلف قائمه ، تند یا باز نسبت به راستای نیروی ثقل رشد کنند.
Geotropisme
گونه اجتماعی از افراد خویشاوندی است که دارای اختصاصات ریخت شناختی ارثی و صفات فیزیولوژیکی یعنی اختصاصات فیزیکی ، شیمیایی و اکولوژیکی مشابه هستند و زندگی یکسان دارند.
species
گرزن دو سویه نوعی گل آذین گرزن است که در آن رأس دمگل به یک گل ختم می‌شود و از دو طرف آن انشعابات دوتایی بوجود می‌آید که تقسیمات هر یک دارای گل می‌گردد.
Cyme bipare
گزرومورفیسازش گیاه با خشکی.
xeromorphie
گرزن یک سویه نوعی گل آذین گرزن است که معمولا به دو صورت مارپیچی و دم عقربی دیده می‌شود. Cyme
unipare
گرزن نوعی گل آذین است که در آن انشعابات جانبی محور اصلی ، از رأس آن تجاوز می‌نماید. گل آذین صور مختلف دارد.
Cyme
کلومل میله باریک یا قسمت تیغه مانندی است که در ناحیه مرکزی کپسول خزه‌های اصلی دیده می‌شود و تا ناحیه رأس کپسول نیز ادامه پیدا می‌کند (مانند Brayales ها) و یا آنکه تا وسط کپسول ادامه داشته و به انتهای آن نمی‌رسد. (مانند sphagnumها) در تمکن محوری از به هم پیوستن کناره برچه‌ها میله‌ای بوجود می‌آید که کلومل نامیده می‌شود در کپکها نیز قسمتی از پایه هاگدان که به درون آن نفوذ می‌نماید به کلومل موسوم است.
Columelle
کله ایستوگامی باروری مستقیم در گلهای ناشکفته و پوشیده در گلپوش.
cleistogamie
کولیفلورگلهایی که مستقیما روی ساقه‌های مسن پدید می‌آیند.
cauliflore
کوتینی شدنغشاء خارجی سلولهای اپیدرم برگ و ساقه‌های جوان که با محیط خارج تماس دارند غالبا به ماده‌ای غیر قابل نفوذ آغشته شده بافت زیرین را از تغییر عوامل محیط حفظ می‌کنند. ماده غیر قابل نفوذ مزبور کوتین (Cutine) نام دارد.
Cutinisation
کرکهای اپیدرمی سطح خارجی اپیدرم در اندامهای هوایی اکثر گیاهان پوشیده از ضمایم مختلف از جمله کرک است منشأ کرکها از سلولهای اپیدرمی است که با طویل شدن یا با تقسیمات متعدد و دیواره بندی در جهت مماسی به کرک تبدیل می‌گردند.
کالیسیفلورها گروه بزرگی از گیاهان جدا گلبرگ‌اند که در آنها از بهم پیوستن قاعده کاسه گل ، جام و نافه گل نوعی پیاله یا جام در قسمت انتهایی دمگل بوجود می‌آید که مادگی گل در آن قرار دارد. با این ترتیب تخمدان پائین‌تر از سطح سایر قطعات گل به نظر رسیده وضع نیمه تحتانی یا تحتانی پیدا می‌کند.
Caliciflorae
کالوز ماده‌ای که در پایان فصل رویش منافذ آوندهای غربالی را مسدود می‌کند.
callose
کالسیفیکاسیون سلولهای اپیدرم بعضی از گیاهان نهاندانه نظیر گیاهان تیره کدو ، گاوزبان ، سراتوفیلاسه و پوتاموژتوناسه اغلب آغشته به کربنات کلسیم می‌شوند بخصوص در دو تیره آخر که گیاهان آبزی هستند برگها به علت رسوبات زیاد کربنات کلسیم نسبتا زبر و سخت می‌گردند.
Calcification
کاپیتول نوعی گل آذین مخصوص است که در آن گلها بدون واسطه دمگل بر روی نهنج مشترکی قرار دارند مانند کاپیتول گل داودی و بومادران.
Capitule
مومی شدن در سطح برگ کلم و خرمای مو (Andicola Ceroxylon ) آمریکای جنوبی پوشش قابل ملاحظه‌ای از موم وجود دارد. ضخامت موم در برگ خرمای مو به حدی است که از آن موم می‌گیرند.
مونادلف نافه‌ای با پرچمهای بهم پیوسته و یک دسته‌ای.
monadelphe
مریستم بافتهای گیاهی همیشه از تکثیر سلولهای ریز چند وجهی و منظم که فاقد هر گونه اختصاص با تمایز بافتی هستند، حاصل می‌شود که این سلولها مریستم نامیده می‌شوند.
Meristeme
مریستم انتهاییدر رأس ساقه ، ریشه و برگ مریستمی که رشد طولی این اندامها را تامین می‌کند قرار دارد. رشد طولی اندامها و گسترش بافتهای آن معمولا در یک بخش کم و بیش وسیع که شامل سلولهای Initials است و در انتها و نزدیک رأس ساقه قرار دارد، صورت می‌گیرد.
نوشگاه عضو ترشح کننده نوعی ماده قندی به نام نوش است که بر روی نهنج گل به صورت برجسته و یا به شکل حلقوی (در قسمت داخل یا خارج پایه پرچمها) دیده می‌شود و یا آنکه ممکن است به صورت صفحه قرصی شکل و غیره درآید. در بعضی گیاهان تیره آلاله جام گل از تغییر شکل پرچمها به اعضای مولد نوش که کم و بیش ظاهر گلبرگ مانند دارند، حاصل می‌شود.
Nectaire
نوش نوعی ماده قندی است که برخی سلولها به خارج ترشح می‌نمایند. این ماده یا در گودیهای مخصوص باقی می‌ماند و یا آنکه در همان ناحیه ترشح شده سلولها را فرا گیرد. وجود ماده قندی نوش داخل گل سبب می‌گردد که حشرات به سوی آن جلب شده انتقال دانه‌های گرده بر روی مادگی پایه‌های مختلف گیاه به سهولت انجام پذیرد.
Nectar


تعداد بازدید ها: 26044


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..